1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

102 Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi th0nggaday, 1 Tháng ba 2017.

 1. th0nggaday New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nam
  102 Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán
  từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán
  1. Accrued expenses ---- Chi phí phải trả
  2. Accounting entry: ---- bút toán
  3. Accumulated: ---- lũy kế
  4. Advances to employees ---- Tạm ứng
  5. Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán
  6. Assets ---- Tài sản
  7. Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  8. Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán
  9. Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  10. Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng
  11. Cash ---- Tiền mặt
  12. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ
  13. Check and take over: ---- nghiệm thu
  14. Cash in transit ---- Tiền đang chuyển
  15. Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
  16. Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
  17. Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng
  18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả
  19 Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước
  20. Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển
  21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
  22. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
  23. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
  24. Equity and funds ---- Vốn và quỹ
  25. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi
  26. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá
  27. Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính
  28. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường
  29. Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường
  30. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường
  31. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính
  32. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng
  33. Financials ---- Tài chính
  34. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
  35. Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho
  36. Fixed assets ---- Tài sản cố định
  37. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán
  38. General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp
  39. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng
  40. Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính
  41. Gross revenue ---- Doanh thu tổng
  42. Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho
  43. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình
  44. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
  45. Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ
  46. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển
  47. Inventory ---- Hàng tồn kho
  48. Itemize: ---- mở tiểu khoản
  49. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính
  50. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
  51. Liabilities ---- Nợ phải trả
  52. Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  53. Long-term borrowings ---- Vay dài hạn
  54. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn
  55. Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn
  56. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
  57. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho
  58. Net revenue ---- Doanh thu thuần
  59. Net profit ---- Lợi nhuận thuần
  60. Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp
  61. Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
  62. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp
  63. Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
  64. Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác
  65. Other current assets ---- Tài sản lưu động khác
  66. Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác
  67. Other receivables ---- Các khoản phải thu khác
  68. Other payables ---- Nợ khác
  69. Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác
  70. Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên
  71. Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu
  72. Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước
  73. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
  74. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế
  75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  76. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
  77. Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường
  78. Receivables ---- Các khoản phải thu
  79. Reconciliation: ---- đối chiếu
  80. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng
  81. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ
  82. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ
  83. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối
  84. Sales expenses ---- Chi phí bán hàng
  85. Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại
  86. Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng
  87. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn
  88. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn
  89. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
  90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  91. Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh
  92. Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  93. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý
  94. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
  95. Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình
  96. Total assets ---- Tổng cộng tài sản
  97. Trade creditors ---- Phải trả cho người bán
  98. Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn
  99. Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ
  100. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
  101. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
  102. Debit Account: Tài khoản ghi Có
  Nguồn: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán
  Xem thêm: Tài liệu tiếng anh
  Xem thêm:
  Tiếng anh cho người mới bắt đầu
  Tiếng anh cho người lớn tuổi
  Tiếng anh cho người đi làm
  Luyện thi TOEIC

Chia sẻ trang này