1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

7 điều cần nhớ khi chọn một tên miền

Thảo luận trong 'Thủ thuật' bắt đầu bởi trangon.tn81, 5 Tháng bảy 2010.

 1. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  7 điều cần nhớ khi chọn một tên miền

  Written by Abdulrehman on May 31st, 2008 Người viết: Abdulrehman ngày 31 Tháng 5 Năm 2008

  I went through a hard-time in choosing a domain name for my blog.
  Tôi đã đi qua một thời gian khó khăn trong việc lựa chọn một tên miền cho blog của tôi. There are some tips that I could offer you people in onech.
  Có một số lời khuyên mà tôi có thể cung cấp cho bạn những người trong onech.
  #1 - Should I choose a '.com' suffix? 1 - Tôi có nên chọn một ". Com" hậu tố?

  I don't know why there is a craze of getting a '.com' domain.
  Tôi không biết tại sao có một cơn sốt nhận được một '.' Miền com. I do not recommend any such thing.
  Tôi không khuyên bạn nên bất kỳ điều đó. What should matter to you is the domain name not the suffix and if you have chosen a domain name which is not available with a '.com' suffix then do not hesitate in searching for availability for other famous suffixes like net, org, us, etc. It could save you from picking a worthless domain.
  Điều gì nên vấn đề cho bạn là tên miền không phải là hậu tố và nếu bạn đã lựa chọn một tên miền mà không có sẵn với một '. Com' hậu tố sau đó không ngần ngại trong việc tìm kiếm nổi tiếng sẵn có cho hậu tố khác như net, org, chúng tôi, vv Nó có thể giúp bạn tiết kiệm từ chọn một miền vô giá trị. However, I would recommend that if you choose a domain name that does not have a '.com' suffix then whenever you tell anyone about it don't just tell them the domain name but the whole web address, because people usually think that all domains have a '.com' suffix and might just go to the wrong website.
  Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu rằng nếu bạn chọn một tên miền mà không có một ". Com" hậu tố sau đó bất cứ khi nào bạn nói cho ai biết về nó không chỉ cho họ biết tên miền, nhưng các địa chỉ web toàn, bởi vì người ta thường nghĩ rằng tất cả lĩnh vực có '. suffix com' một và chỉ có thể xem tại trang web sai.
  #2 - Making the domain suffix a part of the domain name # 2 - Làm cho miền hậu tố là một phần của tên miền

  This is a very effective way of making a domain easy to remember and could actually help in the promotion of a website.
  Đây là một cách rất hiệu quả trong thực hiện một miền dễ nhớ và thực sự có thể giúp đỡ trong việc thúc đẩy một trang web. It is something that will make your blog/Website stand out from others.
  Nó là cái gì đó sẽ làm cho blog của bạn / Website nổi bật so với những người khác. A very good example of such domains is the website del.icio.us, where the word is actually delicious but is divided into [subdomain].[domain].[suffix]. Một ví dụ rất tốt về lĩnh vực đó là del.icio.us trang web, nơi mà từ đó là thực sự ngon nhưng được chia thành [] tên miền phụ [miền].. [Hậu tố]. However, this is in very rare cases where words have to be compared with suffixes and rarely it makes such a combination.
  Tuy nhiên, điều này là trong trường hợp rất hiếm nơi mà từ phải được so sánh với hậu tố và hiếm khi nó làm cho một sự kết hợp.
  #3 - The domain should match your content # 3 - Tên miền phải phù hợp với nội dung của bạn

  I think that the domain should always be matching the main idea of your website/blog.
  Tôi nghĩ rằng các miền phải luôn luôn được kết hợp ý tưởng chính của website / blog. For example, just because the domain toys.com is available doesn't mean that you pick it for a 'Make money online' Blog.
  Ví dụ, chỉ vì các toys.com miền có sẵn không có nghĩa là bạn chọn nó cho một 'Thực hiện tiền trực tuyến' Blog. This also helps in Search engine optimization as if some content of the website matches some keywords, the domain name if matching the theme could help your website to be in top results on search engines.
  Điều này cũng giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm như thể một số nội dung của các trang web phù hợp một số từ khóa, tên miền nếu phù hợp với chủ đề có thể giúp trang web của bạn phải được trong các kết quả hàng đầu trên công cụ tìm kiếm.
  #4 - Keep it short! # 4 - Giữ nó ngắn!

  Make sure that the shorter the domain you choose the more easy it will be for people to access it (If you're expecting them to use it without clicking a link). Hãy chắc chắn rằng ngắn hơn tên miền mà bạn lựa chọn dễ dàng hơn nó sẽ được để mọi người truy cập nó (Nếu bạn đang mong họ sử dụng nó mà không cần nhấp chuột vào một liên kết). It can help them to remember the domain. Nó có thể giúp họ để ghi nhớ tên miền. An example can be seen of this blog, the domain is 3arn.net .
  Một ví dụ có thể được nhìn thấy của blog này, tên miền là 3arn.net.
  This is at a total 7 letters with a dot in it and so with the use of just 8 buttons, you're on this blog.
  Đây là lúc có 7 chữ số với một dấu chấm trong đó và như vậy với việc sử dụng chỉ cần 8 nút, bạn đang ở trên blog này.
  #5 - Let the domain name be a keyword # 5 - Hãy để tên miền được một từ khóa

  This is very important if your website is about a particular thing, for example if it is about iPods then you should go to a search for the most relevant and most searched keyword to this and then use that as the domain.
  Điều này là rất quan trọng nếu trang web của bạn là về một điều cụ thể, ví dụ nếu nó là máy nghe nhạc iPod thì bạn nên đi đến một tìm kiếm cho phù hợp nhất và tìm kiếm nhiều nhất từ khóa này và sau đó sử dụng như là tên miền. This way you'll be having many chances of getting good search results.
  Bằng cách này bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận được kết quả tìm kiếm tốt.
  #6 - Let the domain be your name # 6 - Hãy để cho được tên miền của bạn

  I've particularly seen this in many blogs, and if you are also making a blog which is actually mainly about yourself and you're mentioning yourself in every post, then this can be a very effective way of choosing a domain, if your name is short.
  Tôi đã đặc biệt được thấy điều này trong nhiều blog, và nếu bạn cũng thực hiện một blog mà thực sự là chủ yếu về bản thân bạn và bạn đang nhắc đến mình trong mỗi bài, sau đó điều này có thể là một cách rất hiệu quả của việc lựa chọn một tên miền, nếu tên của bạn là ngắn.
  By the way it will also get you fame as each and everyone who visits your blog will certainly get to know your name.
  Bằng cách này nó cũng sẽ giúp bạn có được danh tiếng như mỗi và tất cả những người thăm blog của bạn chắc chắn sẽ nhận được để biết tên của bạn.
  #7 - Make a new word # 7 - Thực hiện một từ mới

  I would only advise this in the case that your website is going to be really big, by big I mean websites like technorati, myspace, facebook.
  Tôi chỉ khuyên trong trường hợp này rằng trang web của bạn là có được thực sự lớn, bởi tôi có nghĩa là trang web lớn như Technorati, myspace, facebook. If the website is going to be big enough that you'll need to hire staff then I would advise you to make a new word keeping in mind that it should be easy to remember and fun to use.
  Nếu trang web là có được đủ lớn mà bạn sẽ cần phải thuê nhân viên sau đó tôi sẽ tư vấn cho bạn để tạo ra một từ mới hãy nhớ rằng nó phải là dễ nhớ và vui nhộn để sử dụng.
  Keep these 7 things in mind and hopefully you'll be able to choose domain name that could be worth more than you buy it for (You actually realize that later).
  Giữ những điều trong tâm trí 7 và hy vọng bạn sẽ có thể lựa chọn tên miền mà có thể có giá trị nhiều hơn bạn mua nó cho (Bạn thực sự nhận ra điều này sau).
  Best of Luck! Hay nhất của Luck!
 2. cba Member

  Số bài viết: 567
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. nguyenquoc3012 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. lovelove1912 Member

  Số bài viết: 341
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
  Góp ý với bạn là bạn nên post tiếng Anh riêng, tiếng Việt riêng. Post xen kẽ đọc thấy khó chịu quá.

Chia sẻ trang này