1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

ăn cắp ý tưởng làm xong trả lại nè

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi quochung06cdt, 14 Tháng chín 2010.

 1. quochung06cdt New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  in ủi rửa hàn nạp cắm là chạy

  code:
  org 00h
  td: mov r0,#7h
  mov r1,#7h
  x0: mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  lcall delay
  mov p0,#0
  mov p1,#0
  mov p2,#0
  mov p3,#0
  lcall delay
  djnz r0,x0
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x2: mov p0,#0aah
  mov p1,#0aah
  mov p2,#0aah
  mov p3,#0aah
  lcall delay
  mov p0,#55h
  mov p1,#55h
  mov p2,#55h
  mov p3,#55h
  lcall delay
  djnz r1,x2
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1led quet 32 led tu p1.0) *1
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  m: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc m
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(4 port sang dan _ cung _ nguoc chieu kim dh)*2
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x3: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x3
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  xk: clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc xk

  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(p3_p2 sang tu tren xuong)*3
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x4: clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x4
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(p3_p2 tu tren xuong p1_p0 tu duoi len cung luc)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x5: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x5
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(p1_p0 sang tu duoi len)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x6: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x6
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(sang tu p1.7_p0.0 xuong_delay_p3.7_p2.0 sang xuong)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x7: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x7
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(sang tu p2.7_p0.0 qua den p1.7_p3.0)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x8: clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x8
  x9: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x9
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(sang tu p3.7_p2.0 xuong duoi)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x10: clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc x10
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(sang tu p1.0_p0.7 sang len)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x11: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x11
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( sang nhap nhay tu pp1.7_p3.0 qua sai)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x13: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x13
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( sang nhap nhay tu p3.0 den p2.7_ tu p1.7 den p0.0 )* hoa1
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#7fh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0feh
  clr 05h
  clr 06h
  x22: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  jc x22
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( sang tu p1.0_p0.7 sang len)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x14: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x14
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( sang tu p1.7_p3.0 sang qua p2.7_p0.00)*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x15: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x15
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x16: clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x16
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 1 phia tu p1.0 den p0.7*2
  mov p1,#0feh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  clr 20h
  clr c
  x17: cpl 20h
  mov c,20h
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x17
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p3.7 den p1.0_ tu p2.0 den p0.7* 3
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0feh
  mov p3,#7fh
  clr 05h
  clr 06h
  x18: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  jc x18
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x19: clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x19


  lcall delay
  x20: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc x20
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p2,7 den p3.0_ tu p0.0 den p1.7*4
  mov p3,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p0,#7fh
  mov p2,#7fh
  clr 05h
  clr 06h
  x25: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  jc x25
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay xen ke *
  mov r3,#4
  x26: mov p0,#0aah
  mov p1,#0aah
  mov p2,#0aah
  mov p3,#0aah
  lcall delay
  mov p0,#55h
  mov p1,#55h
  mov p2,#55h
  mov p3,#55h
  lcall delay
  djnz r3,x26
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  x27: clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc x27
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  x28: clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc x28
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p1.0 den p3.7_ tu p0.7 den p2.0*
  mov p1,#0feh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0feh
  lcall delay
  clr 20h
  clr 22h
  x29: clr c
  cpl 20h
  mov c,20h
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  cpl 22h
  mov c,22h
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x29
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
  mov r4,#2
  xn: mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x30: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x30
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  x32: clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc x32
  djnz r4,xn
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  y1: clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc y1
  y2: clr c
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc y2
  y3: clr c
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc y3
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mov p1,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  lcall delay
  y4: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc y4
  y5: clr c
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc y5
  y6: clr c
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc y6
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(4port sang don cung chieu nguoc chieu )
  ck equ 10h
  slx equ 11h
  j equ 12h
  btg0 equ 13h
  btg1 equ 14h
  j2 equ 15h
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  mov ck,#8
  mov j,#0ffh
  mov j2,#0ffh

  k11: mov slx,ck
  mov btg0,#0ffh
  mov btg1,#0ffh
  clr c
  k01: mov a,btg0
  rlc a
  mov btg0,a
  anl a,j
  mov p1,a
  mov p2,a
  mov p3,a
  mov a,slx
  cjne a,ck,zi
  clr c
  zi: mov a,btg1
  rrc a
  mov btg1,a
  anl a,j2
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz slx,k01
  mov j,p1
  mov j2,p0
  djnz ck,k11
  mov p0,#1
  mov p1,#80h
  mov p2,#80h
  mov p3,#80h
  lcall delay
  mov ck,#8
  mov j,#0ffh
  mov j2,#0ffh
  h21: mov slx,ck
  mov btg0,#0ffh
  mov btg1,#0ffh
  clr c
  h31: mov a,btg0

  rrc a
  mov btg0,a
  anl a,j

  mov p1,a
  mov p2,a
  mov p3,a
  mov a,slx
  cjne a,ck,hy
  clr c
  hy: mov a,btg1
  rlc a
  mov btg1,a
  anl a,j2
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz slx,h31
  mov j,p1
  mov j2,p0
  djnz ck,h21

  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(p3-p2 sang tu tren xuong_delay_p0p1tu duoi len)*
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  n1: clr c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc n1
  n2: clr c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  clr c
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc n2
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1 led tat chay tu p2.0 den pp3.7) *
  mov p0,#0h
  mov p1,#0h
  mov p2,#0h
  mov p3,#0h
  lcall delay
  setb c
  g: mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jnc g
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( 1 led tat chay tu p3.7 den p2.0) *
  setb c
  y10: mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jnc y10
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(tat dan tu p2.0 den p3.7)*
  k: setb c
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a

  lcall delay
  jnc k
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1led sang don 4 port_tat don)*********
  ckm equ 10h
  slxm equ 11h
  jm equ 12h
  bt equ 13h
  tg1 equ 14h
  ji equ 15h
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  mov ckm,#8
  mov jm,#0ffh
  mov j2,#0ffh

  k1: mov slxm,ckm
  mov bt,#0ffh
  mov tg1,#0ffh
  clr c
  k0: mov a,bt
  rlc a
  mov bt,a
  anl a,jm
  mov p1,a
  mov p2,a
  mov p3,a
  mov a,slxm
  cjne a,ckm,zx
  clr c
  zx: mov a,tg1
  rrc a
  mov tg1,a
  anl a,ji
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz slxm,k0
  mov jm,p1
  mov ji,p0
  djnz ckm,k1
  mov p0,#1
  mov p1,#80h
  mov p2,#80h
  mov p3,#80h
  lcall delay
  mov ckm,#8
  mov jm,#0ffh
  mov ji,#0ffh
  h2: mov slxm,ckm
  mov bt,#0ffh
  mov tg1,#0ffh
  clr c
  h3: mov a,bt

  rrc a
  mov bt,a
  anl a,jm

  mov p1,a
  mov p2,a
  mov p3,a
  mov a,slxm
  cjne a,ckm,hj
  clr c
  hj: mov a,tg1
  rlc a
  mov tg1,a
  anl a,ji
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz slxm,h3
  mov jm,p1
  mov ji,p0
  djnz ckm,h2
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1)
  mov ckm,#8
  mov j,#0
  mov ji,#0
  m11: mov slxm,ckm
  mov bt,#0
  mov tg1,#0
  setb c
  m10: mov a,bt
  rrc a
  mov bt,a
  orl a,j

  mov p1,a
  mov p2,a
  mov p3,a
  mov a,ckm
  cjne a,slxm,de
  setb c
  de: mov a,tg1
  rlc a
  mov tg1,a
  orl a,ji
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz slxm,m10
  mov j,p1
  mov ji,p0
  djnz ckm,m11
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(nhap nhay)*
  mov r4,#6
  d1: mov p0,#0aah
  mov p1,#0aah
  mov p2,#0aah
  mov p3,#0aah
  lcall delay
  mov p0,#55h
  mov p1,#55h
  mov p2,#55h
  mov p3,#55h
  lcall delay
  djnz r4,d1
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(3led quet 32 led thuan_nguoc)*
  mov p3,#1fh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0ffh
  mov r1,#2
  setb c
  m5: mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc m5
  setb c
  k10: mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc k10
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1ledsangdon2portcungluc_tatdon)
  ck1 equ 10h
  sla1 equ 11h
  m01 equ 12h
  m02 equ 13h
  btg01 equ 16h
  btg02 equ 17h
  m03 equ 18h
  m04 equ 19h
  btg03 equ 20h
  btg04 equ 21h

  mov ck1,#16
  mov m01,#0ffh
  mov m02,#0ffh
  mov m03,#0ffh
  mov m04,#0ffh

  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  v2: mov sla1,ck1
  mov btg01,#0ffh
  mov btg02,#0ffh
  mov btg03,#0ffh
  mov btg04,#0ffh
  clr c
  v1: mov a,btg01
  rlc a
  mov btg01,a
  anl a,m01
  mov p1,a
  mov a,btg02
  rlc a
  mov btg02,a
  anl a,m02
  mov p3,a
  mov a,sla1
  cjne a,ck1,i11
  clr c
  i11: mov a,btg03
  rlc a
  mov btg03,a
  anl a,m03
  mov p2,a
  mov a,btg04
  rrc a
  mov btg04,a
  anl a,m04
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz sla1,v1
  mov m01,p1
  mov m02,p3
  mov m03,p2
  mov m04,p0
  djnz ck1,v2
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mov ck1,#16
  mov m01,#0
  mov m02,#0
  mov m03,#0
  mov m04,#0

  v4: mov sla1,ck1
  mov btg01,#0
  mov btg02,#0
  mov btg03,#0
  mov btg04,#0
  setb c
  v3: mov a,btg01
  rlc a
  mov btg01,a
  orl a,m01
  mov p1,a
  mov a,btg02
  rlc a
  mov btg02,a
  orl a,m02
  mov p3,a
  mov a,ck1
  cjne a,sla1,x12
  setb c
  x12: mov a,btg03
  rlc a
  mov btg03,a
  orl a,m03
  mov p2,a
  mov a,btg04
  rrc a
  mov btg04,a
  orl a,m04
  mov p0,a
  lcall delay
  djnz sla1,v3
  mov m01,p1
  mov m02,p3
  mov m03,p2
  mov m04,p0
  djnz ck1,v4

  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(nguoc truong hop tren)
  kck1 equ 10h
  sxa1 equ 11h
  l01 equ 12h
  l02 equ 13h
  bg01 equ 16h
  bg02 equ 17h
  l03 equ 18h
  l04 equ 19h
  bg03 equ 20h
  bg04 equ 21h

  mov kck1,#16
  mov l01,#0ffh
  mov l02,#0ffh
  mov l03,#0ffh
  mov l04,#0ffh

  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  w15: mov sxa1,kck1
  mov bg01,#0ffh
  mov bg02,#0ffh
  mov bg03,#0ffh
  mov bg04,#0ffh
  clr c
  w14: mov a,bg01
  rrc a
  mov bg01,a
  anl a,l01
  mov p3,a
  mov a,bg02
  rrc a
  mov bg02,a
  anl a,l02
  mov p1,a
  mov a,sxa1
  cjne a,kck1,w13
  clr c
  w13: mov a,bg03
  rlc a
  mov bg03,a
  anl a,l03
  mov p0,a
  mov a,bg04
  rrc a
  mov bg04,a
  anl a,l04
  mov p2,a
  lcall delay
  djnz sxa1,w14
  mov l01,p3
  mov l02,p1
  mov l03,p0
  mov l04,p2
  djnz kck1,w15
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mov kck1,#16
  mov l01,#0
  mov l02,#0
  mov l03,#0
  mov l04,#0

  w1: mov sxa1,kck1
  mov bg01,#0
  mov bg02,#0
  mov bg03,#0
  mov bg04,#0
  setb c
  w2: mov a,bg01
  rrc a
  mov bg01,a
  orl a,l01
  mov p3,a
  mov a,bg02
  rrc a
  mov bg02,a
  orl a,l02
  mov p1,a
  mov a,kck1
  cjne a,sxa1,w12
  setb c
  w12: mov a,bg03
  rlc a
  mov bg03,a
  orl a,l03
  mov p0,a
  mov a,bg04
  rrc a
  mov bg04,a
  orl a,l04
  mov p2,a
  lcall delay
  djnz sxa1,w2
  mov l01,p3
  mov l02,p1
  mov l03,p0
  mov l04,p2
  djnz kck1,w1  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p3.7 den p1.0_ tu p2.0 den p0.7*
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0feh
  mov p3,#7fh
  clr 05h
  clr 06h
  n1n: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  jc n1n
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( sang nhap nhay tu p3.0 den p2.7_ tu p1.7 den p0.0 ) *
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#7fh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0feh
  clr 05h
  clr 06h
  n2n: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  jc n2n
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p2,7 den p3.0_ tu p0.0 den p1.7*
  mov p3,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p0,#7fh
  mov p2,#7fh
  clr 05h
  clr 06h
  n3: lcall delay
  clr c
  cpl 05h
  mov c,05h

  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  clr c
  cpl 06h
  mov c,06h
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  jc n3
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnhap nhay 2 fia tu p1.0 den p3.7_ tu p0.7 den p2.0*
  mov p1,#0feh
  mov p3,#0ffh
  mov p2,#0ffh
  mov p0,#0feh
  lcall delay
  clr 20h
  clr 22h
  n4: clr c
  cpl 20h
  mov c,20h
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  clr c
  cpl 22h
  mov c,22h
  mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc n4
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1led sang quet 23 led kieu) *
  mov p2,#0feh

  lcall delay

  clr c
  u1: mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a

  lcall delay
  jc u1
  clr c
  mov p0,#7fh
  u2: mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc u2
  clr c
  mov p1,#0feh
  u3: mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc u3
  clr c
  mov p3,#0feh
  u4: mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc u4
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
  mov p3,#7fh
  clr c
  v5: mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc v5
  mov p1,#7fh
  clr c
  v6: mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  lcall delay
  jc v6
  mov p0,#0feh
  clr c
  v7: mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc v7
  mov p2,#7fh
  clr c
  v8: mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a
  lcall delay
  jc v8
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx21ledsangquet32led2phia va nguoc lai*
  mov p0,#0feh
  mov p1,#0feh
  mov p2,#0ffh
  mov p3,#0ffh
  lcall delay
  setb c
  z2: mov a,p0
  rlc a
  mov p0,a
  mov a,p2
  rrc a
  mov p2,a

  setb c
  mov a,p1
  rlc a
  mov p1,a
  mov a,p3
  rlc a
  mov p3,a
  lcall delay
  jc z2
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1)
  mov p0,#0ffh
  mov p1,#0ffh
  mov p2,#0feh
  mov p3,#7fh
  lcall delay
  setb c
  z3: mov a,p3
  rrc a
  mov p3,a
  mov a,p1
  rrc a
  mov p1,a
  setb c
  mov a,p2
  rlc a
  mov p2,a
  mov a,p0
  rrc a
  mov p0,a
  lcall delay
  jc z3
  jmp td

  delay:
  MOV R7,#20
  LOOOP:MOV TH0,#HIGH(-50000)
  MOV TL0,#LOW(-50000)
  SETB TR0
  WAIT: JNB TF0,WAIT
  CLR TR0
  CLR TF0
  DJNZ R7,LOOOP
  RET

  end

  Các file đính kèm:

 2. innocence91 Member

  Số bài viết: 404
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. samspkt_9x New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. samspkt_9x New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. FrozenHeart0705 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Sửa nội dung code cũng không có gì là xấu lắm nhờ!
  Biết biến cái của người khác thành cái của riêng mình thì không có gì xấu cả!
  :D
 6. dragonck4 Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  bạn viết để điều khiển led ah?sao ko thấy bạn đưa mạch vậy?bạn có thể cho xem mạch để hiểu rõ hơn chương trình được ko?hjhjhj....
 7. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ

Chia sẻ trang này