1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

bai tap c++

Thảo luận trong 'Tài liệu' bắt đầu bởi hai_lua, 19 Tháng sáu 2011.

 1. hai_lua New Member

  Số bài viết: 33
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=.VnArial Narrow]BAI 6 TRANG 110[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include <conio.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include <iostream.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]class canbo[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char hoten[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]protected:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int mcb, mdv, ngay, thang, nam; [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]public:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhap()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ho ten: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get(hoten,50);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cin.ignore(1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ma can bo: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>mcb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ma don vi: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cin>>mdv;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>ngay>>thang>>nam;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ho ten: "<<hoten<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cout<<"ma can bo: "<<mcb<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ma don vi: "<<mdv<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "<<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]};[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]class luong:public canbo[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] float hesoluong, phucap, baohiem;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] float tienluong;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] public:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhapluong_cb()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap he so luong: ";cin>>hesoluong;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cout<<"nhap tien phu cap: ";cin>>phucap;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]cout<<"nhap tien bao hiem: ";cin>>baohiem;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] float tinhluong()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] return(hesoluong*290000+phucap-baohiem);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi_cb()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hienthi();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"tien luong: "<<tinhluong()<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]};[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]void main()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]luong cb[30];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]int i,n;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]cout<<"nhap so can bo: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]cin>>n;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cb.nhap();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]cb.nhapluong_cb();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]cout<<"************danh sach can bo************\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]cb.hienthi_cb();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] getch();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]BAI 10 TRANG 111[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<conio.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<iostream.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]class nguoi[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]protected:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char hoten[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char ht[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int ngay, thang ,nam;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]public:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhap_giaovien()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ho ten giao vien: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get(hoten,50);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.ignore(1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>ngay>>thang>>nam;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi_giaovien()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ho va ten giao vien: "<<hoten<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "<<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhap_hocsinh()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ho ten hoc sinh: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get(ht,50);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.ignore(1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>ngay>>thang>>nam;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi_hocsinh()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ho va ten hoc sinh: "<<ht<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "<<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]};[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]class giaovien: public nguoi[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char bomon[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int sobai;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]public:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhap_bm()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] nhap_giaovien();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap bo mon: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get(bomon,50);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.ignore(1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap so bai dang ki: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>sobai;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] } [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void kiemtra()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if (sobai==0)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<" khong duoc khen thuong\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(sobai>=1)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"duoc khen thuong\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi_gv()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hienthi_giaovien();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"bo mon: "<<bomon<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"so bai bao: "<<sobai<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] kiemtra();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]};[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]class hocsinh: public nguoi[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char lop[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] float dtb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]public:[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void nhap_lop()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] nhap_hocsinh();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap lop hoc: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.get(lop,50);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin.ignore(1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap diem trung binh: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>dtb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void kt()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if (dtb<=8)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<" khong duoc khen thuong\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(dtb>8)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"duoc khen thuong\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] void hienthi_hs()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hienthi_hocsinh();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"hoc lop: "<<lop<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"diem trung binh: "<<dtb<<endl;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] kt();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]void main()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] giaovien gv[30];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hocsinh hs[30];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int i,n,m,j;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] do [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"nhap so giao vien: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>n;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] while(n <0 || n>30);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] { cout<<"\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gv.nhap_bm();}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"**************danh sach giao vien*************\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] { cout<<"\n"<<endl; [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gv.hienthi_gv();}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] do[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {cout<<"nhap so sinh vien: ";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cin>>m;}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] while(m<0||m>100);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(j=0;j<m;j++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {cout<<"\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hs[j].nhap_lop();}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] cout<<"**************danh sach giao vien*************\n";[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(j=0;j<m;j++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] { cout<<"\n"<<endl; [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] hs[j].hienthi_hs();}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] getch();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT][FONT=.VnArial Narrow][/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]CAU TRUC DU LIEU TU TAO[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<stdio.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<conio.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<stdlib.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<string.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]#include<ctype.h>[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]void main()[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] struct sinhvien[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int ms,t,l;float tb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char hoten[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] };[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] sinhvien sv[5];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] char tam[50];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int i, n;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("nhap vao so sinh vien: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] n=atoi(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("nhap sinh vien thu: %d\n",i+1);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("nhap MSSV: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] sv.ms=atoi(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("nhap HO TEN: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(sv.hoten);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("nhap diem toan: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]sv.t=atoi(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]printf("nhap diem ly: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] sv.l=atoi(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] sv.tb=(float)(sv.t+sv.l)/2;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("**********DANH SACH SINH VIEN**********\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("MSSV HO TEN DIEM TOAN DIEM LY DIEM TB\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("%-4d %-6s %-9d %-7d %-6f\n",sv.ms,sv.hoten,sv.t,sv.l,sv.tb);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("\n\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("*********************************************************\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] //in sinh vien diem toan cao nhat[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]{[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int max;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv[0].t;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]for(i=1;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(max<sv.t)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv.t;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(sv.t==max)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("sinh vien: %s co diem toan cao nhat\n voi so diem:%d\n ",sv.hoten,max);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("\n\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("*********************************************************\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] // sinh vien rot 2 mon[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int k =1;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(sv.t<5 && sv.l<5)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] k=1;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] else[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] k=0;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(k==1)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("sinh vien: %s rot 2 mon\n",sv.hoten);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] else[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("khong co sinh vien nao thi rot");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("\n\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("*********************************************************\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] //in sinh vien co diem tb cao nhat[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] float max;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv[0].tb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=1;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(max<sv.tb)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv.tb;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(sv.tb==max)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("sinh vien: %s co diem tb cao nhat.\n voi so diem:%f\n ",sv.hoten,max);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] /* cach 2[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] sinhvien max;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv[0];[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]for(i=1;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(max.tb<sv.tb)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] max=sv;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("sinh vien: %s co diem trung binh cao nhat\n voi so diem:%f\n ",max.hoten,max.tb);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }*/[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("\n\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("*********************************************************\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] //tim sinh vien theo ma so[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] int x;int l=1;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("ban hay nhap vao mssvn can tim: ");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] gets(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] x=atoi(tam);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] for(i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(sv.ms==x)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] l=1;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] else[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] l=0;[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] if(l==1)[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] {[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("MSSV HO TEN DIEM TOAN DIEM LY DIEM TB\n");[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("%-4d %-6s %-9d %-7d %-6f\n",sv.ms,sv.hoten,sv.t,sv.l,sv.tb);[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] else[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] printf("khong tim thay sinh vien can tim\n"); [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] }[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow] getch();[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]}[/FONT]
  [FONT=.VnArial Narrow]anh em tham khao cho nao sai ,sua roi post len nha\:D/:))(*)[/FONT]
 2. phonggiahuy Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 3. phonggiahuy Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  Chỉnh sửa lại vài chổ. AE tham khảo


  BAI 6 TRANG 110
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  class canbo
  {
  protected:
  char hoten[50];
  int mcb, mdv, ngay, thang, nam;
  public:
  void nhap()
  {
  cout<<"nhap ho ten: ";
  cin.get();
  cin.get(hoten,50);
  cin.ignore(1);
  cout<<"nhap ma can bo: ";
  cin>>mcb;
  cout<<"nhap ma don vi: ";
  cin>>mdv;
  cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";
  cin>>ngay>>thang>>nam;
  }
  void hienthi()
  {
  cout<<"ho ten: "<<hoten<<endl;
  cout<<"ma can bo: "<<mcb<<endl;
  cout<<"ma don vi: "<<mdv<<endl;
  cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "
  <<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;
  }
  };
  class luong :public canbo
  {
  float hesoluong, phucap, baohiem;
  float tienluong;
  public:
  void nhapluong_cb()
  {
  cout<<"nhap he so luong: ";cin>>hesoluong;
  cout<<"nhap tien phu cap: ";cin>>phucap;
  cout<<"nhap tien bao hiem: ";cin>>baohiem;
  }
  float tinhluong()
  {
  return(hesoluong*290000+phucap-baohiem);
  }
  void hienthi_cb()
  {
  hienthi();
  cout<<"tien luong: "<<tinhluong()<<endl;
  }
  };
  void main()
  {
  canbo cb[30];
  int i,j,tam,n;
  cout<<"nhap so can bo: ";
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cb.nhap();
  cb.nhapluong_cb();
  }
  cout<<"Danh sach can bo theo don vi\n";
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
  if(cb.mdv>cb[j].mdv)
  {tam=cb;
  cb=cb[j];
  cb[j]=tam;
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n";
  cb.hienthi_cb();
  }
  getch();
  }

  //TIME
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  {private:
  int h,m,s;
  public:
  time (){};
  time (int h1,m1,s1)
  {h=h1;m=m1;s=s1;
  }
  void nhap()
  {
  cout<<"hh:mm:ss\n";
  cin>>h>>m>>s;
  }
  void chuanhoa()
  {
  if (s>=60)
  { s=s%60;
  m=m+(s/60);
  }
  if (m>=60)
  { m=m%60;
  h=h+(s/60);
  }
  if (h>=24)
  cout<<"nhap lai tgian";
  }
  void hienthi()
  {
  cout<<"hh:mm:ss"<<h<<m<<s<<endl;

  }
  }
  BAI 10 TRANG 111

  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  class nguoi
  {
  protected:
  char hoten[50];
  char ht[50];
  int ngay, thang ,nam;
  public:
  void nhap_giaovien()
  {
  cout<<"nhap ho ten giao vien: ";
  cin.get();
  cin.get(hoten,50);
  cin.ignore(1);
  cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";
  cin>>ngay>>thang>>nam;
  }
  void hienthi_giaovien()
  {
  cout<<"ho va ten giao vien: "<<hoten<<endl;
  cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "
  <<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;
  }
  void nhap_sinhvien()
  {
  cout<<"nhap ho ten sinhvien: ";
  cin.get();
  cin.get(ht,50);
  cin.ignore(1);
  cout<<"nhap ngay thang nam sinh: ";
  cin>>ngay>>thang>>nam;
  }
  void hienthi_ sinhvien ()
  {
  cout<<"ho va ten hoc sinh: "<<ht<<endl;
  cout<<"ngay "<<ngay<<" "<<"thang "
  <<thang<<" "<<"nam "<<nam<<endl;
  }
  };
  class giaovien: public nguoi
  {
  char bomon[50];
  int sobai;
  public:
  void nhap_bm()
  {
  nhap_giaovien();
  cout<<"nhap bo mon: ";
  cin.get();
  cin.get(bomon,50);
  cin.ignore(1);
  cout<<"nhap so bai dang ki: ";
  cin>>sobai;
  }
  void kiemtra_giaovien()
  {

  if(sobai>0)
  return(1);
  else
  return(0);
  }
  void hienthi_gv()
  {
  hienthi_giaovien();
  cout<<"bo mon: "<<bomon<<endl;
  cout<<"so bai bao: "<<sobai<<endl;
  kiemtra();
  }
  };
  class sinhvien: public nguoi
  {
  char lop[50];
  float dtb;
  public:
  void nhap_lop()
  {
  nhap_sinhvien();
  cout<<"nhap lop hoc: ";
  cin.get();
  cin.get(lop,50);
  cin.ignore(1);
  cout<<"nhap diem trung binh: ";
  cin>>dtb;
  }
  void kiemtra_sinhvien()
  {
  if(dtb>8)
  return(1);
  else
  return(0);
  }
  void hienthi_sv()
  {
  hienthi_sinhvien();
  cout<<"hoc lop: "<<lop<<endl;
  cout<<"diem trung binh: "<<dtb<<endl;
  kiemtra_ sinhvien ();
  }
  void main()
  {
  giaovien gv[30];
  hocsinh sv[30];
  int i,n,m,j;
  do
  {
  cout<<"nhap so giao vien: ";
  cin>>n;
  }
  while(n <0 || n>30);
  for(i=0;i<n;i++)
  { cout<<"\n";
  gv.nhap_bm();}
  cout<<"DS Giao Vien khen thuong\n";
  for(i=0;i<n;i++)
  { cout<<"\n"<<endl;
  gv.hienthi_gv();}
  do
  {cout<<"nhap so sinh vien: ";
  cin>>m;}
  while(m<0||m>100);
  for(j=0;j<m;j++)
  {cout<<"\n";
  sv[j].nhap_lop();}
  cout<<"DS Sinh Vien khen thuong\n";
  for(j=0;j<m;j++)
  { cout<<"\n"<<endl;
  sv[j].hienthi_sv();}
  getch();
  }


  CAU TRUC DU LIEU TU TAO
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #include<ctype.h>
  void main()
  {
  struct sinhvien
  {
  int ms,t,l;float tb;
  char hoten[50];
  };
  sinhvien sv[5];
  char tam[50];
  int i, n;
  printf("nhap vao so sinh vien: ");
  gets(tam);
  n=atoi(tam);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("nhap sinh vien thu: %d\n",i+1);
  printf("nhap MSSV: ");
  gets(tam);
  sv.ms=atoi(tam);
  printf("nhap HO TEN: ");
  gets(sv.hoten);
  printf("nhap diem toan: ");
  gets(tam);
  sv.t=atoi(tam);
  printf("nhap diem ly: ");
  gets(tam);
  sv.l=atoi(tam);
  sv.tb=(float)(sv.t+sv.l)/2;
  }
  printf("**********DANH SACH SINH VIEN**********\n");
  printf("MSSV HO TEN DIEM TOAN DIEM LY DIEM TB\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%-4d %-6s %-9d %-7d %-6f\n",sv.ms,sv.hoten,sv.t,sv.l,sv.tb);
  printf("\n\n");
  printf("****************************************** ***************\n");
  //in sinh vien diem toan cao nhat
  {
  int max;
  max=sv[0].t;
  for(i=1;i<n;i++)
  if(max<sv.t)
  max=sv.t;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sv.t==max)
  printf("sinh vien: %s co diem toan cao nhat\n voi so diem:%d\n ",sv.hoten,max);
  }

  printf("\n\n");
  printf("****************************************** ***************\n");
  // sinh vien rot 2 mon
  {
  int k =1;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sv.t<5 && sv.l<5)
  k=1;
  else
  k=0;
  if(k==1)
  printf("sinh vien: %s rot 2 mon\n",sv.hoten);
  else
  printf("khong co sinh vien nao thi rot");
  }
  printf("\n\n");
  printf("****************************************** ***************\n");
  //in sinh vien co diem tb cao nhat
  {
  float max;
  max=sv[0].tb;
  for(i=1;i<n;i++)
  if(max<sv.tb)
  max=sv.tb;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sv.tb==max)
  printf("sinh vien: %s co diem tb cao nhat.\n voi so diem:%f\n ",sv.hoten,max);
  }
  /* cach 2
  {
  sinhvien max;
  max=sv[0];
  for(i=1;i<n;i++)
  if(max.tb<sv.tb)
  max=sv;
  printf("sinh vien: %s co diem trung binh cao nhat\n voi so diem:%f\n ",max.hoten,max.tb);
  }*/
  printf("\n\n");
  printf("****************************************** ***************\n");
  //tim sinh vien theo ma so
  {
  int x;int l=1;
  printf("ban hay nhap vao mssvn can tim: ");
  gets(tam);
  x=atoi(tam);
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sv.ms==x)
  l=1;
  else
  l=0;
  if(l==1)
  {
  printf("MSSV HO TEN DIEM TOAN DIEM LY DIEM TB\n");
  printf("%-4d %-6s %-9d %-7d %-6f\n",sv.ms,sv.hoten,sv.t,sv.l,sv.tb);
  }
  else
  printf("khong tim thay sinh vien can tim\n");
  }
  getch();
  }

Chia sẻ trang này