1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

BÁO CÁO VDK GIỮA KÌ

Thảo luận trong 'Báo cáo giửa kỳ' bắt đầu bởi duytien, 25 Tháng mười 2008.

 1. thi05 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ tên: HUỲNH NGỌC THI
  MSSV: 05111096
  Email: ngocthi_8705@yahoo.com.vn
  SĐT: 0937545055

  Đề tài: <span style="color:#0000FF">ĐỒNG HỒ SỐ</span>

  MÔ TẢ:
  Mạch gồm 8led 7đoạn loại Anod chung, 8 Transistor C1815, 2 nút nhấn chống dội bằng phần cứng
  (xung mono dùng IC số 556) kết nối với mạch KIT89S52 thông qua bus.

  Phương pháp hiển thị led 7 đoạn: quét led dùng Timer

  Sơ đồ mạch nguyên lý:
  [IMG]
  Sơ đồ mạch layout:
  [IMG]
  Hình ảnh mạch thi công:
  [IMG]
  Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]

  CODE CHƯƠNG TRÌNH:
  giay equ r2
  phut equ r3
  gio equ r4
  bgiay equ r5
  bmode equ r6

  ORG 000h
  jmp main
  org 003h
  jmp ngat_n0
  org 00bh
  jmp ngat_t0
  org 013h
  jmp ngat_n1
  org 030h

  main: mov tmod,#01h
  mov th0,#high(-50000)
  mov tl0,#low(-50000)
  setb tr0
  mov ie,#87h
  setb it0
  setb it1
  mov bmode,#0
  td: mov gio,#0
  x3: mov phut,#0
  x2: mov giay,#0
  x1: mov bgiay,#0
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7seg
  x0: lcall hienthi

  cjne bgiay,#20,x0
  mov bgiay,#00h
  inc giay
  cjne giay,#60,x1
  inc phut
  cjne phut,#60,x2
  inc gio
  cjne gio,#24,x3
  jmp td
  ngat_t0:
  clr tr0
  mov th0,#high(-50000)
  mov tl0,#low(-50000)
  setb tr0
  inc bgiay
  reti

  ngat_n0:
  inc bmode
  cjne bmode,#4,exit0
  mov bmode,#0
  exit0: reti

  ngat_n1:
  cjne bmode,#01,ss1
  inc gio
  cjne gio,#24,exit1
  mov gio,#0
  jmp exit1

  ss1:
  cjne bmode,#2,ss2
  inc phut
  cjne phut,#60,exit1
  mov phut,#0
  jmp exit1

  ss2: lcall delay
  cjne bmode,#3,exit1
  mov giay,#0

  exit1: mov 50h,a
  mov 51h,r0
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7seg
  lcall hienthi
  mov a,50h
  mov r0,51h
  reti

  hex_bcd:
  mov a,giay
  mov b,#10
  div ab
  mov 10h,b
  mov 11h,a
  mov a,phut
  mov b,#10
  div ab
  mov 12h,b
  mov 13h,a
  mov a,gio
  mov b,#10
  div ab
  mov 14h,b
  mov 15h,a
  ret


  bcd_7seg:
  mov dptr,#500h
  mov r0,#10h
  mov r1,#20h
  bc1: mov r7,#2
  bc: mov a,@r0
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  djnz r7,bc
  mov @r1,#0bfh
  inc r1
  cjne r0,#16h,bc1
  cjne bmode,#0,cham
  ret
  cham: cjne bmode,#1,ss11
  anl 26h,#7fh
  ret

  ss11: cjne bmode,#2,ss12
  anl 23h,#7fh
  ret
  ss12: anl 20h,#7fh
  ret


  hienthi:
  MOV R0,#20H
  MOV A,#080H
  HT: MOV P0,@r0
  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  MOV P2,#00H
  INC R0
  RR A
  CJNE A,#80H,HT
  RET
  delay:
  mov 7fh,#50h
  djnz 7fh,$
  ret

  org 500h
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  END

  Đoạn phim về mô hình:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7aa4388...04e75f6e8ebb871
  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
  +Chương trình hiển thị đồng hồ số chạy tương đối ổn định
  +Chống dội bằng phần cứng tương đối ổn định
  HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
  +Thời gian delay không thể tính toán được chính xác nên phải dùng IC chuyên dụng cho đồng hồ số.
  +Hiển thị ngày giờ, hẹn giờ, đồng hồ bấm giờ...

  Download:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7aa4388...04e75f6e8ebb871
 2. minhtan05 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BÁO CÁO GIỮA KỲ VI ĐIỀU KHIỂN
  Họ-Tên: HUỲNH NGỌC MINH
  MSSV : 05111062
  ĐỀ TÀI :ĐỒNG HỒ SỐ 3 NÚT CHỈNH
  Đề Tài gồm có : + vi điều khiển họ MCS51 là 89s52 làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu ,sau đó xử lý và hiển thị ra 6 LED 7 đoạn
  + Dallass 12C887 có chức năng như một RAM ngoài lưu trữ thời gian thực(real time clock).khi gặp sự cố mất nguồn,thì Dallass vẫn luôn update
  thời gian và khi có nguồn trỡ lại thì dùng nút chỉnh chỉnh lại giờ
  +6 LED 7 đoạn dùng để hiển thị ngày,giờ
  + nguồn cung cấp 5V
  LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT:
  chương trình chính
  [IMG]
  sơ đồ nguyên lý:
  http://i393.photobucket.com/albums/pp20/minhtan05/Anh002.jpg
  sơ đồ chân linh kiện
  http://i393.photobucket.com/albums/pp20/minhtan05/Anh000.jpg
  chương trinh:
  mode bit p3.3
  up bit p3.4
  dwn bit p3.5

  giay equ r2
  phut equ r3
  gio equ r4

  b_giay equ r6
  bmode equ r7

  org 000h
  ljmp main

  org 0bh
  ljmp ngat_t0

  ;################################################xx

  main: mov tmod,#01h
  mov th0,#3ch
  mov tl0,#0b0h
  clr tf0
  setb tr0
  mov ie,#082h

  mov bmode,#0
  x5: mov gio,#0
  x4: mov phut,#0
  x3: mov giay,#0
  x2: mov b_giay,#0

  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7d
  x1: lcall hien_thi
  jnb mode,adj

  cjne b_giay,#10,x111
  mov p0,#0
  jmp x1

  x111: cjne b_giay,#20,x1
  mov p0,#0ffh
  mov b_giay,#0

  inc giay
  cjne giay,#60,x2

  inc phut
  cjne phut,#60,x3

  inc gio
  cjne gio,#24,x4
  mov gio,#0
  sjmp x5

  ;##############################################################################x
  x

  adj: lcall hien_thi
  jnb mode,adj

  inc bmode
  cjne bmode,#4,b11
  mov bmode,#0
  jmp x2

  b11: mov 60h,#10
  b13: mov 61h,#0ffh

  b12: lcall hien_thi
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7d

  jnb mode,adj
  jnb up,tang
  jnb dwn,giam11
  djnz 61h,b12
  mov 61h,#0ffh

  cjne bmode,#1,tat_p
  mov 25h,#0ffh
  mov 24h,#0ffh
  sjmp tat

  giam11: jmp giam

  tat_p: cjne bmode,#2,tat_g
  mov 23h,#0ffh
  mov 22h,#0ffh
  sjmp tat

  tat_g: mov 21h,#0ffh
  mov 20h,#0ffh

  tat: lcall hien_thi
  jnb mode,adj
  jnb up,tang
  jnb dwn,giam
  djnz 61h,tat
  djnz 60h,b13
  mov bmode,#0
  jmp x2

  ;###############################################################################
  #######################x

  tang: mov 65h,#200
  tang1: lcall hien_thi
  djnz 65h,tang1

  b23: cjne bmode,#1,ss1
  inc gio
  mov a,26h
  cjne gio,#24,b21
  mov gio,#0
  jmp b21

  ss1: cjne bmode,#2,ss2
  inc phut
  cjne phut,#60,b21
  mov phut,#0
  jmp b21

  ss2: inc giay
  cjne giay,#60,b21
  mov gio,#0

  b21: mov 65h,#200
  b22: lcall hex_bcd
  lcall bcd_7d
  lcall hien_thi
  djnz 65h,b22
  jnb up,b23
  jmp b11


  ;###############################################################################
  #######################


  giam: mov 65h,#200
  giam1: lcall hien_thi
  djnz 65h,giam1

  b33: cjne bmode,#1,ss21
  dec gio
  cjne gio,#0ffh,b31
  mov gio,#023
  jmp b31

  ss21: cjne bmode,#2,ss22
  dec phut
  cjne phut,#0ffh,b31
  mov phut,#59
  jmp b31

  ss22: dec giay
  cjne giay,#0ffh,b31
  mov giay,#059

  b31: mov 65h,#200
  b32: lcall hex_bcd
  lcall bcd_7d
  lcall hien_thi
  djnz 65h,b32
  jnb dwn,b33
  jmp b11


  hex_bcd:
  mov r0,#02h
  mov r1,#10h

  x11: mov a,@r0
  mov b,#10
  div ab
  mov @r1,b
  inc r1
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#05h,x11
  ret

  ;##################################################################xx
  bcd_7d:
  mov dptr,#900h
  mov r0,#10h
  mov r1,#20h

  x21: mov a,@r0
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#16h,x21
  anl 22h,#7fh
  anl 24h,#7fh
  ret
  ;##################################################################x
  hien_thi:
  mov r0,#20h
  mov a,#0feh

  x31: mov p1,@R0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh

  inc r0
  Rl a
  cjne A,#0bfh,x31
  ret
  ;########################################################################
  delay:mov 7fh,#100
  djnz 7fh,$
  ret
  ;########################################################################
  ngat_t0:
  mov th0,#3ch
  mov tl0,#0b0h
  inc b_giay
  reti

  ;############################################################

  org 900h
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h

  end
  kết quả dạt đươc
  video mo phong
  Tất cả kiến thức mình chu yếu học trên lớp và qua chính trang web này. Rất cảm ơn và mong các bạn đóng góp nhiều hơn nữa để mọi người học hỏi nhau
 3. thangcuoi Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. khuehuynh317 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BÁO CÁO VI ĐIỀU KHIỂN GIỮA KỲ!!!!!!!!!!
  1.Họ và tên:huỳnh diệp khuê
  mssv:05112035
  email:khuehuynh317@gmail.com
  dt:0978032087
  2.Đề tài mình là: ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG Ở NGÃ TƯ
  Yêu cầu:
  -Mạch gồm:6 đèn led sang va 4 led 7 đoạn phân ra cho hai hướng ngã tư,5 nút nhấn
  -Nút nhấn ưu tiên set cho các đèn được ưu tiên sáng
  -Nút exit thoát khỏi ưu tiên
  -Nút mode cài đặt thời gian:nhấn 1 lần cài đặt cho đèn xanh,nhấn lần 2 cài đặt cho đèn vàng,nhấn lần 3 chạy
  -Hai nút UP và DOWN
  3. Phương án thực hiện:
  -Lập trình dùng AT89S52
  -Dùng pp quét led
  -Dùng LM7805 ổn định dòng
  -IC 74245 nâng dòng cho led sáng hơn

  4.Sơ đồ nguyên lý:
  [IMG]
  -mạch in:
  [IMG]
  -sơ đồ chân:
  [IMG]
  5.Lưu đồ giải thuật và code:
  -Lưu đồ:
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  -Code:
  ;dieu khien den gt o nga tu
  dx1 bit p0.0
  dv1 bit p0.1
  dd1 bit p0.2

  dx2 bit p0.3
  dv2 bit p0.4
  dd2 bit p0.5

  bgiay equ r2
  tg1 equ r3
  tg2 equ r4
  tgx equ r5
  tgv equ r6

  u_tien bit p1.0
  exit bit p1.1

  mode bit p1.2
  up bit p1.3
  dwn bit p1.4

  bmode equ r7


  org 000h
  jmp main

  org 00bh
  jmp ngat_t0

  main: mov tmod,#01h
  mov th0,#high(-50000)
  mov tl0,#low(-50000)
  clr tf0
  setb tr0
  mov ie,#82h
  mov bmode,#0

  mov tgx,#18
  mov tgv,#2

  main1: mov p0,#0
  setb dx1
  setb dd2

  mov tg1,05h
  mov a,tgv
  add a,tgx
  inc a
  mov tg2,a

  x1: mov bgiay,#0
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  x0: lcall hienthi
  jnb u_tien,uu_tien
  jnb mode,adj
  cjne bgiay,#20,x0

  dec tg1
  dec tg2
  cjne tg1,#0ffh,x1
  cjne tg2,#0ffh,den_v
  clr dv1
  clr dd2
  setb dd1
  setb dx2
  jmp x3

  den_v: clr dx1
  setb dv1
  mov tg1,06h ; gan tgv vao tg1
  jmp x1
  ;###############################################################################
  #########################################

  x3: mov tg2,05h ; gan tgx vao tg2
  mov a,tgv
  add a,tgx
  inc a
  mov tg1,a

  x5: mov bgiay,#0
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  x4: lcall hienthi
  jnb u_tien,uu_tien
  jnb mode,adj
  cjne bgiay,#20,x4

  dec tg1
  dec tg2
  cjne tg2,#0ffh,x5
  cjne tg1,#0ffh,den_v1
  jmp main1

  den_v1: clr dx2
  setb dv2
  mov tg2,06h ; gan tgv vao tg1
  jmp x4
  ;###############################################################################
  #########################################
  uu_tien: jnb u_tien,$
  mov p0,#0
  setb dx1
  setb dd2
  loop: jnb u_tien,uu_tien2
  jb exit,loop
  jnb exit,$
  jmp main
  ;###############################################################################
  #########################################
  uu_tien2:
  jnb u_tien,$
  mov p0,#0
  setb dx2
  setb dd1

  loop1: jnb u_tien,uu_tien
  jb exit,loop1
  jnb exit,$
  jmp main

  ;###############################################################################
  #########################################
  adj: lcall hienthi
  jnb mode,adj

  inc bmode
  cjne bmode,#3,b11
  mov bmode,#0
  jmp main1
  ;###############################################################################
  #########################################

  b11: mov p0,#0
  cjne bmode,#1,ss1
  setb dx1
  mov tg1,05h

  jmp hthi

  ss1: setb dv1
  mov tg1,06h

  hthi: lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan1
  b12: lcall hienthi
  jnb mode,adj
  jnb up,tang
  jnb dwn,giam
  jmp b12
  ;###############################################################################
  #########################################
  tang: mov 60h,#250
  tang1: lcall hienthi
  djnz 60h,tang1

  cjne bmode,#1,ss11
  inc tgx
  mov tg1,05h
  cjne tgx,#100,hthi
  mov tgx,#1
  mov tg1,#1
  jmp hthi

  ss11: inc tgv
  mov tg1,06h
  cjne tgv,#100,hthi
  mov tgv,#1
  mov tg1,#1
  jmp hthi
  ;###############################################################################
  #########################################
  giam: mov 60h,#250
  giam1: lcall hienthi
  djnz 60h,giam1

  cjne bmode,#1,ss111
  dec tgx
  mov tg1,05h
  cjne tgx,#0,hthi
  mov tgx,#99
  mov tg1,#99
  jmp hthi

  ss111: dec tgv
  mov tg1,06h
  cjne tgv,#0,hthi
  mov tgv,#99
  mov tg1,#99
  jmp hthi
  ;###############################################################################
  #########################################
  hex_bcd:
  mov a,tg2
  mov b,#10
  div ab
  mov 10h,b
  mov 11h,a

  mov a,tg1
  mov b,#10
  div ab
  mov 12h,b
  mov 13h,a
  ret
  ;###############################################################################
  #########################################
  bcd_7doan:
  mov dptr,#500h
  mov r0,#10h
  mov r1,#20h
  bc: mov a,@r0
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#14h,bc
  ret

  ;###############################################################################
  #########################################
  bcd_7doan1:
  mov dptr,#500h
  mov r0,#12h
  mov r1,#22h
  bc1: mov a,@r0
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#14h,bc1

  mov 20h,#0ffh
  mov 21h,#0ffh
  ret


  ;###############################################################################
  #########################################
  hienthi:
  mov p2,20h
  clr p3.0
  lcall delay
  setb p3.0

  mov p2,21h
  clr p3.1
  lcall delay
  setb p3.1

  mov p2,22h
  clr p3.4
  lcall delay
  setb p3.4

  mov p2,23h
  clr p3.5
  lcall delay
  setb p3.5
  ret
  ;###############################################################################
  #########################################
  ngat_t0: mov tl0,#low(-50000)
  mov th0,#high(-50000)
  inc bgiay
  reti
  ;###############################################################################
  #########################################
  delay:
  mov 7fh,#100
  djnz 7fh,$
  ret

  ;###############################################################################
  #########################################
  org 500h

  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h


  6.Kết quả,hạn chế và hướng giải quyết:
  Kết quả đạt được: mạch chạy đúng như yêu cầu đã đề ra
  Hạn chế đề tài:thực tế vẫn có người cố ý vượt đèn đỏ dễ dẫn đến tình trạng kẹt xe nhất là trong giờ cao điểm
  Nêu 1 phương án giải quyết: trong môt khoảng thời gian nao đó set cả hai đèn ở hai hướng cùng đỏ đê thoát
  khỏi tình trạng trên.(viêt thêm code)
  7.Một số hình ảnh mô hình thực tế:
  [IMG]
  [IMG]

  8.Link download code.asm:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=541a50c...e018c8114394287
  -File mạch điện:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=541a50c...e018c8114394287
  -power point:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=541a50c...e018c8114394287
  9.Các nguồn tài liệu tham khảo:
  -Trang google
  -Sách Họ vi điều khiển 8051 -Tống Văn On,Hoàng Đức Hải

  HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!!!!!
 5. lecongthanh1987 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  I.Họ và tên: LÊ CÔNG THÀNH
  MSSV: 05112063
  Email: lecongthanh1987@gmail.com
  Điện thoại:0959462257
  II. Tên đề tài thực hiện:KHÓA MẬT MÃ
  -Các vấn đề cần giải quyết: quét phím, hiển thị LCD, nhập đúng PASS thì mở cửa, sai 5 lần thì báo động
  III. Sơ đồ nguyên lý:
  Modul LCD: [IMG]
  modul công suất: [IMG]

  *Sơ đồ layout: [IMG]
  *Em dùng mạch nạp của bạn nối bus ra, nên em không đưa lên nguyên lý mạch nạp.
  *code dạng text:

  ORG 00H

  RS BIT P2.0

  RW BIT P2.1

  EN BIT P2.2

  DEN BIT P2.3

  COI BIT P2.4

  DATA_PHIM EQU 30H

  SO_KT EQU 31H

  DULIEU EQU 32H

  VITRI EQU 33H

  T_DELAY EQU 34H

  SOKYTU EQU 35H

  DG1 EQU 36H

  ; DG2 DATA 37H

  ;DG3 DATA 38H

  ;DG4 DATA 39H

  ;DG5 DATA 40H

  ;DG6 DATA 41H

  ;DG7 DATA 42H

  ;DG8 DATA 43H

  DIEUKIEN EQU 44H

  YEUCAU EQU 45H

  SOTHIETBI EQU 46H

  TBXULY EQU 47H

  KIEMTRADK EQU 48H

  DATA_LCD EQU P0

  MAIN:

  MOV TMOD,#11H

  SETB TF1

  MOV P3,#0FFH

  MOV P2,#0FFH

  MOV KIEMTRADK,#00

  MOV VITRI,#80H

  MOV SO_KT,#00

  MOV YEUCAU,#01

  MOV DIEUKIEN,#0FFH

  LCALL EN_LCD

  MOV DATA_LCD,#0C3H

  LCALL SENDCOMAND

  MOV DPTR,#DESIGN

  MOV SOKYTU,#13

  LCALL WRITETEXT

  MOV DATA_LCD,#81H

  LCALL SENDCOMAND

  MOV DPTR,#NHAP_PW

  MOV SOKYTU,#14

  LCALL WRITETEXT

  MOV R7,#5

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  LOOP6:

  LCALL SCANPHIM

  MOV A,DATA_PHIM

  CJNE A,#0FFH,LOOP7

  JMP LOOP6

  LOOP7:

  LCALL NHAPPW

  LCALL SO_PW

  MOV A,DIEUKIEN

  CJNE A,#09,LOOP6

  LOOP11:

  LCALL XOALINE1

  MOV DPTR,#MOTHIETBI

  MOV SOKYTU,#12

  LCALL WRITETEXT

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  LOOP4:

  LCALL SCANPHIM

  MOV A,DATA_PHIM

  CJNE A,#0FFH,LOOP10

  JMP LOOP4

  LOOP10:

  MOV SOTHIETBI,#0

  MOV YEUCAU,#2

  MOV TBXULY,#0

  LCALL NHAPPW

  LCALL SO_PW

  MOV A,DIEUKIEN

  CJNE A,#09,LOOP11

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  LOOP12:

  MOV DPTR,#DONG1

  LOOP13:

  MOV R6,#8

  LOOP15:

  LCALL FSLINE

  LCALL SCANPHIM

  MOV R4,DATA_PHIM

  CJNE R4,#0EEH,LOOP14

  MOV DPTR,#MOTHIETBI

  MOV SOKYTU,#12

  LCALL XOALINE1

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  MOV YEUCAU,#2

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  LCALL NHAPPW

  LCALL SO_PW

  JMP LOOP12

  LOOP14:

  CJNE R4,#0EDH,LOOP16

  MOV DPTR,#TATTHIET

  MOV SOKYTU,#13

  LCALL XOALINE1

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  MOV YEUCAU,#3

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  LCALL NHAPPW

  LCALL SO_PW

  JMP LOOP12

  LOOP16:

  CJNE R4,#0EBH,TIEP1

  JMP MAIN

  TIEP1:

  DJNZ R6,LOOP15

  INC DPTR

  MOV A,DPL

  CJNE A,#LOW(DONG1+37),LOOP13

  JMP LOOP12

  ;**** KHOI TAO CHE DO HOAT DONG CHO LCD ***

  EN_LCD:

  CLR RS

  CLR RW

  SETB EN

  MOV DATA_LCD,#38H

  LCALL SENDCOMAND

  MOV T_DELAY,#5

  LCALL DELAY

  MOV DATA_LCD,#38H

  LCALL SENDCOMAND

  MOV T_DELAY,#5

  LCALL DELAY

  MOV DATA_LCD,#0DH

  LCALL SENDCOMAND

  MOV DATA_LCD,#01H

  LCALL SENDCOMAND

  RET

  ;***********************

  XOALINE1:

  PUSH 00

  MOV R0,#16

  MOV DATA_LCD,#80H

  LCALL SENDCOMAND

  LOOP5:

  MOV DATA_LCD,#' '

  LCALL SENDTEXT

  DJNZ R0,LOOP5

  MOV DATA_LCD,#80H

  LCALL SENDCOMAND

  POP 00H

  RET

  ;***********************

  NHAPPW:

  PUSH 01H

  PUSH ACC

  LCALL XOALINE1

  LOOP8:

  ACALL SCANPHIM

  MOV A,DATA_PHIM

  CJNE A,#0FFH,XLDL

  JMP LOOP8

  XLDL: ;XU LY DU LIEU

  LCALL XULY_DULIEU

  MOV A,DIEUKIEN

  CJNE A,#01,LOOP8

  POP ACC

  POP 01H

  RET

  ;***** CHUONG TRINH QUET PHIM MATRIX *****

  SCANPHIM:

  JNB TF1,THOAT1

  CLR TR1

  PUSH 00H

  PUSH 01H

  PUSH 02H

  PUSH ACC

  DJNZ R7,KO_QUET

  MOV R2,#0FEH

  MOV R0,#04

  KT0:

  MOV P1,R2

  MOV R1,#100

  LAP1:

  JB P1.4,KT1

  DJNZ R1,LAP1

  JMP MAHOA

  KT1:

  MOV R1,#100

  LAP2:

  JB P1.5,KT2

  DJNZ R1,LAP2

  JMP MAHOA

  KT2:

  MOV R1,#100

  LAP3:

  JB P1.6,KT3

  DJNZ R1,LAP3

  JMP MAHOA

  KT3:

  MOV R1,#100

  LAP4:

  JB P1.7,TIEP

  DJNZ R1,LAP4

  JMP MAHOA

  TIEP:

  MOV A,R2

  RL A

  MOV R2,A

  DJNZ R0,KT0

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  MOV R7,#01

  JMP THOAT

  MAHOA:

  MOV DATA_PHIM,P1

  MOV R7,#10

  KO_QUET:

  MOV TH1,#00

  MOV TL1,#00

  CLR TF1

  SETB TR1

  THOAT:

  POP ACC

  POP 02H

  POP 01H

  POP 00H

  THOAT1:

  RET

  ;***************************

  SENDCOMAND:

  CLR RS

  SJMP PULSE_EN

  SENDTEXT:

  SETB RS

  NOP

  PULSE_EN:

  CLR RW

  CLR EN

  NOP

  SETB EN

  NOP

  MOV TH0,#HIGH(-2000)

  MOV TL0,#LOW(-2000)

  CLR TF0

  SETB TR0

  JNB TF0,$

  CLR TR0

  RET

  ;****************

  SO_PW:

  PUSH 01

  PUSH 00

  PUSH 02

  PUSH 03

  PUSH 04

  MOV R0,YEUCAU

  CJNE R0,#01,MOTB

  MOV R0,#36H

  MOV R1,SO_KT

  CJNE R1,#8,KO_DUNG

  MOV DPTR,#PASSWORD

  MOV R2,#00

  LOOP9:

  MOV 50H,@R0

  MOV A,R2

  MOVC A,@A+DPTR

  CJNE A,50H,KO_DUNG

  INC R2

  INC R0

  DJNZ R1,LOOP9

  LCALL XOALINE1

  MOV DPTR,#OK

  MOV SOKYTU,#12

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  MOV KIEMTRADK,#00H

  MOV DIEUKIEN,#09H

  JMP THOAT3

  KO_DUNG:

  MOV R4,KIEMTRADK

  CJNE R4,#04,TIEP4

  LCALL BAODONG

  JMP MAIN

  TIEP4:

  INC KIEMTRADK

  LCALL XOALINE1

  MOV DPTR,#LOI

  MOV SOKYTU,#7

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  LCALL XOALINE1

  MOV SOTHIETBI,#00

  MOV DIEUKIEN,#0FFH

  JMP THOAT3

  MOTB:

  CJNE R0,#02,DONGTB

  MOV R3,SOTHIETBI

  CJNE R3,#01,KO_DUNG

  LCALL THUCHIENMO

  MOV A,DIEUKIEN

  CJNE A,#09,KO_DUNG

  MOV DPTR,#XONG

  MOV SOKYTU,#13

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  LCALL XOALINE1

  MOV SOTHIETBI,#0

  MOV TBXULY,#0

  MOV DIEUKIEN,#09

  MOV KIEMTRADK,#0

  JMP THOAT3

  DONGTB:

  MOV R3,SOTHIETBI

  CJNE R3,#01,KO_DUNG

  LCALL THUCHIENDONG

  MOV A,DIEUKIEN

  CJNE A,#09,KO_DUNG

  MOV DPTR,#XONG

  MOV SOKYTU,#13

  LCALL WRITETEXT

  MOV T_DELAY,#20

  LCALL DELAY

  LCALL XOALINE1

  MOV SOTHIETBI,#0

  MOV TBXULY,#00

  MOV KIEMTRADK,#0

  MOV DIEUKIEN,#09

  THOAT3:

  MOV SO_KT,#00

  MOV VITRI,#80H

  POP 04

  POP 03

  POP 02

  POP 00

  POP 01

  RET

  ;***********************

  THUCHIENMO:

  PUSH 05

  MOV R5,TBXULY

  CJNE R5,#01,KTR2

  CLR P3.0

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR2:

  CJNE R5,#02,KTR3

  CLR P3.1

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR3:

  CJNE R5,#03,KTR4

  CLR P3.2

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR4:

  CJNE R5,#04,KTR5

  CLR P3.3

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR5:

  CJNE R5,#05,KTR6

  CLR P3.4

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR6:

  CJNE R5,#06,KTR7

  CLR P3.5

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR7:

  CJNE R5,#07,KTR8

  CLR P3.6

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR8:

  CJNE R5,#08,KTR9

  CLR P3.7

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR9:

  CJNE R5,#09,KTR10

  CLR P2.7

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  KTR10:

  CJNE R5,#10,LOITB

  CLR P2.6

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT4

  LOITB:

  MOV DIEUKIEN,#03

  THOAT4:

  POP 05

  RET

  ;***********************

  BAODONG:

  LCALL XOALINE1

  MOV DPTR,#BDONG

  MOV SOKYTU,#11

  LCALL WRITETEXT

  PUSH 07

  CLR COI

  MOV R7,#200

  LOOP20:

  MOV T_DELAY,#1

  CPL DEN

  LCALL DELAY

  DJNZ R7,LOOP20

  POP 07

  RET

  ;***********************

  THUCHIENDONG:

  PUSH 05

  MOV R5,TBXULY

  CJNE R5,#01,K_TR2


  MOV DIEUKIEN,#09

  SETB P3.0

  JMP THOAT5

  K_TR2:

  CJNE R5,#02,K_TR3

  SETB P3.1

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR3:

  CJNE R5,#03,K_TR4

  SETB P3.2

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR4:

  CJNE R5,#04,K_TR5

  SETB P3.3

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR5:

  CJNE R5,#05,K_TR6

  SETB P3.4

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR6:

  CJNE R5,#06,K_TR7

  SETB P3.5

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR7:

  CJNE R5,#07,K_TR8

  SETB P3.6

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR8:

  CJNE R5,#08,K_TR9

  SETB P3.7

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR9:

  CJNE R5,#09,K_TR10

  SETB P2.7

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  K_TR10:

  CJNE R5,#10,LOITB1

  SETB P2.6

  MOV DIEUKIEN,#09

  JMP THOAT5

  LOITB1:

  MOV DIEUKIEN,#0

  THOAT5:

  POP 05

  RET

  ;***********************

  XULY_DULIEU:

  PUSH 07

  MOV R7,DATA_PHIM

  CJNE R7,#0EEH,KT_1

  JMP TROVE

  KT_1:

  CJNE R7,#0DEH,KT_2

  MOV DULIEU,#'3'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#3

  JMP TROVE

  KT_2:

  CJNE R7,#0BEH,KT_3

  MOV DULIEU,#'2'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#2

  JMP TROVE

  KT_3:

  CJNE R7,#07EH,KT_4

  MOV DULIEU,#'1'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#1

  JMP TROVE

  KT_4:

  CJNE R7,#0EDH,KT_5

  JMP TROVE

  KT_5:

  CJNE R7,#0DDH,KT_6

  MOV DULIEU,#'6'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#6

  JMP TROVE

  KT_6:

  CJNE R7,#0BDH,KT_7

  MOV DULIEU,#'5'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#5

  JMP TROVE

  KT_7:

  CJNE R7,#07DH,KT_8

  MOV DULIEU,#'4'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#4

  JMP TROVE

  KT_8:

  CJNE R7,#0EBH,KT_9

  JMP TROVE

  KT_9:

  CJNE R7,#0DBH,KT_10

  MOV DULIEU,#'9'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#9

  JMP TROVE

  KT_10:

  CJNE R7,#0BBH,KT_11

  MOV DULIEU,#'8'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#8

  JMP TROVE

  KT_11:

  CJNE R7,#07BH,KT_12

  MOV DULIEU,#'7'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#7

  JMP TROVE

  KT_12:

  CJNE R7,#0B7H,KT_13

  MOV DATA_LCD,#'1'

  LCALL SENDTEXT

  MOV DULIEU,#'0'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#10

  JMP TROVE

  KT_13:

  CJNE R7,#0D7H,KT_14

  LCALL XOA_KYTU

  JMP TROVE

  KT_14:

  CJNE R7,#0E7H,KT_15

  MOV DIEUKIEN,#01

  JMP TROVE

  KT_15:

  CJNE R7,#077H,TROVE1

  MOV DULIEU,#'0'

  LCALL HIENTHI

  MOV TBXULY,#0

  JMP TROVE

  TROVE1:

  MOV DULIEU,#'K'

  TROVE:

  MOV DATA_PHIM,#0FFH

  POP 07H

  RET

  ;*******************************

  XOA_KYTU:

  PUSH ACC

  MOV A,VITRI

  CJNE A,#80H,XOA

  JMP KO_XOA

  XOA:

  DEC VITRI

  MOV DATA_LCD,VITRI

  LCALL SENDCOMAND

  MOV DATA_LCD,#' '

  LCALL SENDTEXT

  MOV DATA_LCD,VITRI

  LCALL SENDCOMAND

  DEC SO_KT

  DEC SOTHIETBI

  KO_XOA:

  MOV DIEUKIEN,#00

  POP ACC

  RET

  ;************************

  HIENTHI:

  PUSH ACC

  PUSH 00

  PUSH 01

  MOV R1,YEUCAU

  CJNE R1,#01,GUISAO

  MOV DATA_LCD,#'*'

  JMP GUIRALCD

  GUISAO:

  MOV DATA_LCD,DULIEU

  GUIRALCD:

  LCALL SENDTEXT

  MOV A,SO_KT

  MOV R0,#36H

  ADD A,R0

  MOV R0,A

  MOV @R0,DULIEU

  INC SO_KT

  INC VITRI

  INC SOTHIETBI

  MOV DIEUKIEN,#00

  POP 01

  POP 00

  POP ACC

  RET

  ;************************

  FSLINE:

  MOV DATA_LCD,#80H

  LCALL SENDCOMAND

  MOV SOKYTU,#16

  LCALL WRITETEXT

  RET

  WRITETEXT:

  PUSH 00

  PUSH ACC

  MOV R0,#00

  LOOP1:

  MOV A,R0

  MOVC A,@A+DPTR

  MOV DATA_LCD,A

  LCALL SENDTEXT

  INC R0

  MOV A,R0

  CJNE A,SOKYTU,LOOP1

  POP ACC

  POP 00

  RET

  ;****************

  DELAY:

  PUSH 00

  MOV R0,T_DELAY

  LOOP:

  MOV TH0,#00

  MOV TL0,#00

  CLR TF0

  SETB TR0

  JNB TF0,$

  CLR TR0

  DJNZ R0,LOOP

  POP 00

  RET

  ;****** VUNG DU LIEU *********

  MOTHIETBI:

  DB 'MO CUA:'

  DESIGN:

  DB 'LE CONG THANH'

  NHAP_PW:

  DB 'ENTER PASSWORD'

  PASSWORD:

  DB '05112063'

  LOI:

  DB 'ERRORS!'

  OK:

  DB 'PASSWORD OK!'  XONG:

  DB 'Hello & Moi Vao !'  DONG1:

  DB 'NICE TO MEET YOU'
  TATTHIET:

  DB '*****:'

  BDONG:

  DB ':) ;-)'
  END

  *Lưu đồ giải thuật: http://www.mediafire.com/?sharekey=d8beb9d...2db6fb9a8902bda
  *Hình ảnh mô hình đang hoạt động:
  -nhập PASS
  [IMG]
  -Mở cửa:
  [IMG]
  -báo động
  [IMG]
  *kết quả đạt được và hạn chế của đề tài:
  -Kết quả:mạch chạy ổn định, có thể đưa vào ứng dụng thực tế được
  -Hạn chế: chưa thay đổi PASS bằng tay được mà phải thông qua chương trình
  *Link download chương trình và file mạch điện:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=d8beb9d...2db6fb9a8902bda
  [IMG]
  * powerpoint:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=d8beb9d...2db6fb9a8902bda
  *Tài liệu tham khảo:
  Họ Vi Điều Khiển 8051 của Tống Văn On
  www.dientuvietnam.net
 6. hodu Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Họ tên sinh viên: Võ Hoài Duy
  MSSV: 05112009
  Email: vhoaiduy@yahoo.com.vn
  vhoaiduy@gmail.com
  Điện thoại: 01687192860
  [IMG]

  2. Tên đề tài thực hiện: Đồng hồ số
  Yêu cầu:
  - đếm giờ, phút, giây
  - 8 Led sáng đều, không nhấp nháy

  3. Phương án giải quyết vấn đề:
  - Quét Led 7 đoạn sử dụng stransitor A1015
  - Viết chương trình bằng Pinnacle 52
  - Mô phỏng bằng Proteus

  4. Sơ Đồ Mạch Nguyên Lý và Layout,
  http://i398.photobucket.com/albums/pp64/lehungduong87/machnguyenly.jpg
  http://i398.photobucket.com/albums/pp64/lehungduong87/machin-4.jpg

  5. Lưu Đồ Giải Thuật :
  http://i398.photobucket.com/albums/pp64/le...dogiaithuat.jpg

  6. Chương trình Đồng Hồ Số
  http://www.mediafire.com/?xyiwlbm9zn0

  6. Hình ảnh mô phỏng, file PP:
  http://www.mediafire.com/?34mgtxmjb2w
  http://www.mediafire.com/?xyiwlbm9zn0

  7. Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển
  - Ưu điểm:
  Độ ổn định tương đối
  Dùng 4Port cho các ứng dụng khác
  Dùng 8 Led cho các ứng dụng quét Led khác
  - Nhược điểm:
  Thiếu nút nhấn chỉnh giờ
  - Ứng dụng trong đồng hồ ở các Siêu thi, trên ôto,...  [IMG] Chúc mọi người không xin Thầy Cường lớp Vi điều khiển-Vi xử lý
  (^_^)TÊT VUI [IMG]
 7. chilac Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Họ và tên : Phùng Chí Lạc
  MSSV: 05112037
  Email: chilac1987@yahoo.com
  Phone: 0987667544
  2. Tên đề tài: Dùng phím nhấn điều khiển led 7 đoạn
  - Khi cấp nguồn sẽ hiện MSSV
  - 1 nút nhấn tăng
  - 1 nút nhấn đếm
  - 1 nút nhấn reset
  3. Các phương án giải quyết
  + Điều khiển led7 đoạn: sử dụng bảng tra dữ liệu, nạp dữ liệu cho thanh ghi.
  + Giao tiếp nút nhấn đơn, quét phím
  Phương án lựa chọn:
  + Xuất led bằng cách sử dụng bảng tra dữ liệu
  + Đọc phím nhấn sử dụng quét phím
  4. Sơ đồ mạch nguyên lý
  [IMG]
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/2279664a.jpg
  5. Lưu đồ giải thuật
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/5bf21f1b.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/3f1454e7.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/38922dc9.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/6c476c48.jpg
  6. Hình ảnh
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/PC170052.jpg
  [IMG]
  *file phim
  http://www.mediafire.com/?mhmhmn3y23n
  7. Kết quả đạt được
  - Hiển thị đúng yêu cầu đạt ra
  *Hạn chế :bo mạch xấu
  8. Download code
  http://www.mediafire.com/?wgvm5ttmjyn
  http://www.mediafire.com/?12cjzjoimwh
  9.Tài liệu tham khảo
  Sách VDK của Tống Văn On
  -Diễn Đàn điện tử việt nam
 8. lak23031985 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Họ và tên : Lê Anh Kiệt
  MSSV: 05112036
  Email:leanhkiet_vnn@yahoo.com.vn
  Phone: 0908 75 00 55

  2. Tên đề tài: Giao Tiếp LCD và nút nhấn đơn
  - Giao tiếp phím nhấn
  - Giao tiếp LCD

  3. Các phương án giải quyết
  +Giao tiếp LCD : sử dụng bảng tra dử liệu
  +Đọc nút nhấn đơn

  4. Sơ đồ mạch nguyên lý và layout
  +Sơ đồ nguyên lý
  [IMG]
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/96776053.jpg
  +Sơ đồ layout
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/086ef186.jpg

  5. Lưu đồ giải thuật
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/520c7416.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/254a0d34.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/a5d820b9.jpg
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/ee5c8195.jpg

  6. Hình ảnh và đoạn phim
  +Hình ảnh
  http://i487.photobucket.com/albums/rr234/CHILAC/3b1f00db.jpg
  +Đoạn phim
  http://www.mediafire.com/?mniymdgomyt

  7. Download code
  http://www.mediafire.com/?tyytz2mzwim

  8. Kết quả đạt được
  - Hiển thị được yêu cầu đặt ra

  9.Tài liệu tham khảo
  -Sách VDK của Tống Văn On
  -Diễn Đàn điện tử việt nam
  -Các địa chỉ web khác
 9. trungthao New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ & tên :<span style="color:#0000FF">LÊ TRUNG THẢO</span>
  MSSV : <span style="color:#0000FF">05111092</span>
  mail: lt2_pt@yahoo.com.vn

  TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX
  Thực hiện: chạy chữ trên 3 led matrix , dùng phương pháp tiết kiệm port ,dùng IC 74hc595 để chuyển dữ liệu từ nối tiếp sang song song
  Khi thực hiện thì dùng bảng tra dữ liệu lấy mã của CHỮ

  Vấn đề khi chạy chữ : khi khoảng trắng trước chữ nhiều ,khi tao xuất ra led thì khoảng trắng đó có thể sáng lên (thay vì tắt đi) nên ta phải đão dữ liệu trước khi xuất ra

  SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
  [IMG]

  MẠCH LAYOUT:
  [IMG]

  CODE CHƯƠNG TRÌNH: chạy chữ HAPPY NEW YEAR và hiện 4 chữ NAM MOI VUI VE

  <div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>
  XUNG EQU P0.0
  DATA EQU P0.2
  CHOT EQU P0.1
  RESET EQU P0.3

  ORG 0000H
  MAIN1:
  MOV R0,#0
  MOV A,#24
  MOV R3,#24
  MOV R5,#40
  MOV R4,#0
  MOV DPTR,#500H
  MAIN:
  LCALL CHAYHPNY
  LCALL CHAYNAM
  LCALL CHAYMOI
  LCALL CHAYVUI
  LCALL CHAYVE
  SJMP MAIN1
  ; ********** CHAY HAPPY NEW YEAR ***************

  CHAYHPNY:
  MOV R6,#0
  CHAYHPNY1:
  LCALL CTRESET
  MOV A,#24
  LOOP:
  PUSH ACC
  SETB XUNG
  SETB CHOT

  MOVC A,@A+DPTR
  CPL A
  MOV P2,A

  LCALL DELAY

  MOV P2,#0

  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  POP ACC
  DEC A

  DJNZ R3,LOOP
  MOV R3,#24

  DJNZ R5,CHAYHPNY1
  MOV R5,#40

  INC DPTR
  INC R6

  CJNE R6,#102,CHAYHPNY1
  MOV R6,#0
  MOV DPTR,#500H
  RET

  ; ************* CHUONG TRINH CHAY NAM ********************
  CHAYNAM:
  MOV R0,#255
  ; MOV R0,#0
  ; MOV R4,#0
  CHAYNAM1:

  MOV A,#40
  MOV DPTR,#700H
  LCALL CTRESET ; CT CHU N
  MOV P2,#0

  LOOP1:
  PUSH ACC
  SETB XUNG
  SETB CHOT

  MOVC A,@A+DPTR
  CPL A
  MOV P2,A
  LCALL DELAY

  MOV P2,#0

  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  POP ACC
  DEC A

  DJNZ R3,LOOP1
  DJNZ R0,CHAYNAM1
  EXIT:
  RET

  ; *********** CHAY CHU MOI *********************

  CHAYMOI:
  MOV R7,#0
  MOV R0,#250
  MOV 20H,#1
  MOV R6,#1
  MOV R5,#40
  MOV R1,#10000000B
  CHAYMOI1:
  LCALL CTRESET
  MOV A,#64
  MOV DPTR,#700H
  MOV P2,#0
  LOOP4:
  SETB XUNG
  SETB CHOT
  PUSH ACC
  MOVC A,@A+DPTR

  ANL A,R1

  L2: RL A
  DJNZ R6,L2
  MOV R6,20H

  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  MOV P2,#0

  POP ACC
  DEC A

  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  DJNZ R3,LOOP4
  CJNE R7,#50,TIEP1
  DJNZ R0,CHAYMOI1
  SJMP EXIT1

  TIEP1:
  DJNZ R5,CHAYMOI1
  SETB C
  MOV R5,#40

  MOV A,R1
  RRC A
  MOV R1,A
  INC R6
  MOV 20H,R6
  CJNE R6,#8,CHAYMOI1
  MOV R7,#50

  SJMP CHAYMOI1
  EXIT1:
  RET

  ; *********** CHAY CHU VUI *************************
  CHAYVUI:
  MOV R0,#250
  MOV R7,#0
  MOV 20H,#1
  MOV R6,#1
  MOV R5,#40
  MOV R1,#00000001B
  MOV DPTR,#700H
  CHAYVUI1:
  LCALL CTRESET
  MOV A,#91

  MOV P2,#0
  LOOP5:
  SETB XUNG
  SETB CHOT
  PUSH ACC
  MOVC A,@A+DPTR
  ANL A,R1
  LL2:
  RR A
  DJNZ R6,LL2
  MOV R6,20H

  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  MOV P2,#0

  POP ACC
  DEC A

  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  DJNZ R3,LOOP5
  CJNE R7,#50,TIEP2
  DJNZ R0,CHAYVUI1
  SJMP EXIT2
  TIEP2:
  DJNZ R5,CHAYVUI1

  SETB C
  MOV R5,#40

  MOV A,R1
  RLC A
  MOV R1,A
  INC R6
  MOV 20H,R6
  CJNE R6,#8,CHAYVUI1
  MOV R7,#50

  JMP CHAYVUI1
  EXIT2:
  RET
  ; ********** CHUONG TRINH CHAY CHU VE ******************
  CHAYVE:
  MOV DPTR,#700H
  MOV R5,#40
  MOV R4,#0
  MOV R1,#0
  MOV R0,#200
  CHAYVE1:
  LCALL CTRESET
  MOV A,#98
  LOOP2:
  SETB XUNG
  SETB CHOT

  PUSH ACC
  ADD A,R1

  MOVC A,@A+DPTR
  CPL A
  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  MOV P2,#0

  POP ACC
  INC A

  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  DJNZ R3,LOOP2
  ; **********/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/**********
  MOV A,#153
  LCALL CTRESET
  MOV P2,#0
  LOOP3:

  SETB XUNG
  SETB CHOT

  PUSH ACC
  ADD A,R1
  MOVC A,@A+DPTR
  CPL A
  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  MOV P2,#0

  POP ACC
  DEC A
  CLR CHOT
  CLR XUNG
  CLR DATA

  DJNZ R3,LOOP3
  DJNZ R5,CHAYVE1
  INC R4
  CJNE R4,#12,TIEP5
  MOV R5,#1
  DEC R4
  DJNZ R0,CHAYVE1
  SJMP EXIT0
  TIEP5:
  MOV R5,#40
  INC R1
  SJMP CHAYVE1
  EXIT0:
  RET
  ; ********** CHUONG TRINH RESET KHI CAP NGUON ************

  CTRESET:
  MOV P0,#00H ;CT
  MOV P0,#00001000B ;RESET
  MOV P0,#00H ;DU LIEU
  MOV P0,#00000010B ;KHI
  MOV P0,#00001000B ;BAT DAU
  SETB DATA
  MOV R3,#24
  RET

  ; *************** DELAY ****************
  DELAY:
  MOV R2,#100
  DJNZ R2,$
  RET

  ; *************** MA LED ****************
  ORG 500H
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,00H,0EFH,0EFH,0EFH,00H ; 6 H
  DB 0FFH,03H,0EDH,0EEH,0EDH,03H ; A
  DB 0FFH,00H,0EEH,0EEH,0EEH,0F1H ; P
  DB 0FFH,00H,0EEH,0EEH,0EEH,0F1H ; P
  DB 0FFH,0F8H,0F7H,0FH,0F7H,0F8H ; Y
  DB 0FFH,0FFH,0FFH ; khoang trang
  DB 0FFH,00H,0FDH,0FBH,0F7H,00H ; N
  DB 0FFH,00H,76H,76H,76H,76H ; E
  DB 0FFH,80H,7FH,0FH,7FH,80H ; W
  DB 0FFH,0FFH,0FFH ; khoang trang
  DB 0FFH,0F8H,0F7H,0FH,0F7H,0F8H ; Y
  DB 0FFH,00H,76H,76H,76H,76H ; E
  DB 0FFH,03H,0EDH,0EEH,0EDH,03H ; A
  DB 0FFH,00H,0EEH,0CEH,0AEH,71H ; R 78
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

  ORG 700H
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,00H,00H,0F9H,0F3H,0E7H,00H,00H ; N
  DB 0FFH,07H,03H,0E9H,0ECH,0E9H,03H,07H ; A
  DB 0FFH,00H,00H,0F9H,0F3H,0F9H,00H,00H ; M
  DB 0FFH,00H,00H

  DB 00H,0FFH,0FFH,06H,0CH,06H,0FFH,0FFH ; M ;
  DB 00H,7EH,0FFH,0C3H,0C3H,0C3H,0FFH,7EH ; O
  DB 00H,0FFH,0FFH ; I
  DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H

  DB 00H,3FH,7FH,0E0H,0C0H,0E0H,7FH,3FH ; V
  DB 00H,7FH,0FFH,0C0H,0C0H,0C0H,0FFH,7FH ; U
  DB 00H,0FFH,0FFH ; I
  DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0C0H,80H,1FH,3FH,1FH,80H,0C0H ; V
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  DB 0FFH,00H,00H,24H,24H,24H,24H,7EH ; E
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH


  END

  </div>

  HÌNH ẢNH :
  [IMG]

  VIDEO SAU KHI LÀM XONG :
  http://www.mediafire.com/download.php?geyjohjmmzm

  <span style="color:#0000FF">KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: </span>
  -Mạch chạy tốt , sáng rõ
  Hạn chế của đề tài :
  led matrix 2 màu mà mới sử dụng được 1 màu ,còn 1 màu chưa sử dụng
  chương trình chạy được vài dạng chưa chạy được nhiều kiểu
  <span style="color:#0000FF">Phương hướng phát triển: </span>
  sử dụng hết 2 màu
  lập trình chạy nhiều dâng khác nhau

  DOWNLOAD :
  code chương trình
  http://www.mediafire.com/?sharekey=bacde42...cbbcae906e0018a
  file proteus
  http://www.mediafire.com/?sharekey=bacde42...4362c030283441d
  orcad
  http://www.mediafire.com/?sharekey=bacde42...a0cfb49f529253d
  file powerpoint
  http://www.mediafire.com/?sharekey=bacde42...b4cbd640d6db795

  Tài liệu tham khảo :
  vi điều khiển 89s52
  datasheet


  NĂM MỚI CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ NGÀY CÀNG THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH ĐÃ CHỌN
 10. hoangkhi Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. minhgiap Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  2.1 -Họ tên sinh viên:
  -MSSV: NGUYỄN MINH GIÁP
  -Email: minhgiapyeudoi@yahoo.com
  -Điện thoại: 0982 782 512

  2.2 -Tên đề tài thực hiện: LẬP TRÌNH AVR CHO LED MATRIX HIỂN THỊ CHỮ 2 MÀU

  2.3 -Sơ đồ mạch nguyên lý.
  [IMG]
  -Sơ đồ mạch layout. LIÊN HỆ CLB KH TRẺ

  2.4 Code chương trình dạng text.
  đoạn code chương trình mẫu
  2.5 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động
  [IMG]
  [IMG]
  phim demo
  2.6 Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  hướng phát triểm của đề tài là lập trình cho nhiều led ma trận và bảng quang báo
  2.7 Download: code chương trình ( file *.asm hoặc *.c), file mạch điện
  Viết bằng codevision
  2.8 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài : trang web, ebooks, link download....
  Tài liệu kham khảo: http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/DE/AT3329.htm
 12. ltdatspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1.Họ Tên : Phạm Văn Tuân
  MSSV : 05112077
  Lớp :051120B
  Email :pHAMTUAN_8377@yahoo.com
  Điện Thoại : 0908984908

  2. <span style="color:#FF0000"><span style="font-size:18pt;line-height:100%">ĐỀ TÀI : MẠCH ĐẾM SẢM PHẨM DÙNG IC 89S52</span></span>

  YÊU CẦU:
  - Hiển thị rõ trên led 7 đoạn
  - Có nút reset lại ban đầu
  - Hiện thị số đếm khi sản phẩm đi qua
  3.Phương án giải quyết :
  - Thiết kê mạch và vẽ bằng Eagle
  - viết chương trình bằng ngôn ngử ASM
  - Dùng IC AT89S52
  4.Sơ đồ nguyên lý và mạch in
  * Mạch nguyên lý :

  [IMG]

  * Mạch in :

  [IMG]

  5.Lưu đồ giải thuật và code chương trình :
  *Lưu đồ :

  [IMG]
  *Code chương trình :
  chuong trinh dem 4 led 7 doan

  donvi equ r2
  chuc equ r3
  tram equ r4
  ngan equ r5

  org 000h
  sjmp main

  org 00bh
  ljmp ngat_t0

  main: mov tmod,#05h
  mov th0,#0ffh
  mov tl0,#0ffh
  clr tf0
  setb tr0
  mov ie,#82h

  mov ngan,#0
  mov tram,#0
  mov chuc,#0
  mov donvi,#0

  lcall bcd_7doan
  td: lcall hienthi
  sjmp td


  ngat_t0: inc donvi
  cjne donvi,#10,exit1
  mov donvi,#0
  inc chuc
  cjne chuc,#10,exit1

  mov chuc,#0
  inc tram
  cjne tram,#10,exit1

  mov tram,#0
  inc ngan
  cjne ngan,#10,exit1
  mov ngan,#0

  exit1: mov 50h,a
  mov 51h,r0

  lcall bcd_7doan
  lcall hienthi
  mov a,50h
  mov r0,51h

  mov th0,#0FFh
  mov tl0,#0FFh
  clr tf0
  reti

  bcd_7doan:

  mov dptr,#900h ;chuyen data 900 vao dptr
  mov a,donvi
  movc a,@a + dptr ;chuyen nd o nho rom noi co dia chi = nd cua dptr + nd a, kq luu o a
  mov 20h,a

  mov a,chuc
  movc a,@a + dptr
  mov 21h,a

  mov a,tram
  movc a,@a + dptr
  mov 22h,a

  mov a,ngan
  movc a,@a + dptr
  mov 23h,a

  cjne ngan,#0,exit3
  mov 23h,#0ffh

  cjne tram,#0,exit3
  mov 22h,#0ffh

  cjne chuc,#0,exit3
  mov 21h,#0ffh
  exit3: ret


  hienthi: mov r0,#20h
  mov a,#0feh

  x4: mov p0,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh
  inc r0
  rl a
  cjne a,#0Efh,x4
  ret

  delay: mov 7fh,#100
  djnz 7fh,$
  ret

  ORG 900H
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  END

  6.Hình ảnh mạch sản phẩm :

  [IMG]

  7.Hạn chế:
  -chỉ đếm được sản phẩm có độ cao che được giữa led phát và thu
  8. Hướng phát triển :
  -Chúng ta có thể gắn băng chuyền cho sản phẩm đi qua
  -Thay bằng cảm biến để có thể vừa phân loại vừa đếm được
  -Có thể dùng thêm led để đếm nhiều hơn nữa
  9.link download :
  *code chương trình :
  http://www.mediafire.com/file/jwmhmjjijwj/dem san pham 4 so.asm
  *Báo cáo powerpoint :
  http://www.mediafire.com/file/zzn1mn5ylym/tuan.ppt
  *Mạch nguyên lý:
  http://i540.photobucket.com/albums/gg321/t...uc/untitled.jpg
  *Mạch in :
  http://i540.photobucket.com/albums/gg321/tathanhtruc/1-1.jpg
  10. Các nguồn tài liệu :
  -Sách HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051-Tác giả : Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
  -Sách kĩ thuật số
  -Link datasheet IC: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../DS12C887.shtml
 13. themanh_83 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  HỌ TÊN: ĐỖ THẾ MẠNH
  MSSV: 03112072
  NGÀNH: CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG
  EMAIL: themanh83@yaoo.com
  DĐ: 0976209000

  Đề Tài: GIAO TIẾP VỚI 4 LED 7 ĐOẠN ĐẾM 0000 - 9999
  1.YÊU CẦU:
  - Hiện thị rõ trên 4 led 7 đoạn
  - Có nút reset về ban đầu
  - Chống lem led
  2. Phương án giải quyết:
  - Thiết kế mạch trên Eagle
  - Viết chương trình bằng ngôn ngữ ASM
  - Dùng IC AT89S52
  3. Sơ đồ mạch nguyên lý và linh kiện
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  4. Mã code chương trình:
  DV EQU R2
  CHUC EQU R3
  TRAM EQU R4
  NGAN EQU R5
  ORG 000H
  TD: MOV R5, #0
  X4: MOV R4, #0
  X3: MOV R3, #0
  X2: MOV R2, #0
  X1: LCALL BCD_7DOAN
  LCALL DELAYHTHI
  INC R2
  CJNE R2, #10, X1
  INC R3
  CJNE R3, #10, X2
  INC R4
  CJNE R4, #10, X3
  INC R5
  CJNE R5, #10, X4
  SJMP TD
  ;###############################################################################
  ###########################################################
  ; BCD_7DOAN
  ;###############################################################################
  ###########################################################
  BCD_7DOAN:
  MOV DPTR, #500H
  MOV R0, #02
  MOV R1, #20H
  BC: MOV A, @R0
  MOVC A, @A+DPTR
  MOV @R1, A
  INC R0
  INC R1
  CJNE R0, #06H, BC
  ; xoa so o vo nghia
  CJNE R5, #0, EXIT
  MOV 23H, #0FFH
  CJNE R4, #0, EXIT
  MOV 22H, #0FFH
  CJNE R3, #0, EXIT
  MOV 21H, #0FFH
  CJNE R2, #0, EXIT
  MOV 20H, #0FFH
  EXIT: RET
  ;###############################################################################
  ###########################################################X
  ; DELAYHTHI
  ;###############################################################################
  ###########################################################X
  DELAYHTHI:
  MOV TMOD,#00000001B
  MOV R7,#20
  LOOP:MOV TH0,#HIGH(-50000)
  MOV TL0,#LOW(-50000)
  SETB TR0
  JNB TF0,$
  CLR TF0
  CLR TR0
  DJNZ R7,LOOP
  RET

  ;###############################################################################
  ###########################################################X
  ; HIENTHI
  ;###############################################################################
  ###########################################################X
  HIENTHI:
  MOV R0, #20H
  MOV A, #0FEH
  HT: MOV P0, @R0
  MOV P1, A
  MOV P1, #0FFH ; CHONG LEM
  INC R0
  RL A
  CJNE A, #0EFH, HT
  RET
  ;###############################################################################
  ###########################################################XX


  ORG 500H
  DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H
  END
  5. Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]
  6. Hạn chế của đề tài:
  - Đề tài còn mang tính đơn giản, chỉ có giao tiếp với 4 led
  - Chương trình viết còn đơn giản.
  - Chưa giao tiếp với phím nhấn đơn.
  7. Hướng phát triền đề tài:
  - Liên kết với sensor dùng để tạo mạch đếm sản phảm.
  - Giao tiếp với phím ma trận.
  - Giao tiếp với nhiều Led hơn nữa.
  8. File POWERPOINT
  http://www.mediafire.com/file/yjvztjvyjmn/BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.ppt
  9. MÔ HÌNH THI CÔNG:
  [IMG]
  [IMG]
  10. video clip:
  http://www.mediafire.com/file/2omy0dhtokz/MOV0016A.avi
 14. thanhphu Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ và tên: Nguyễn Hải Trung
  MSSV: 04112063
  Tên đề tài: MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ ĐẾM NGƯỢC VỚI THỜI GIAN ĐỊNH TRƯỚC
  Yêu cầu:
  -Thiết lập thời gian định trước
  -Đếm lùi về 0 thì led sáng
  Sơ đồ nguyên lý:
  [IMG]
  Chương trình:
  http://www.mediafire.com/nguyenhaitrung/file/2
  File PowerPoint:
  http://www.mediafire.com/nguyenhaitrung/file/1
  Kết quả:
  [IMG]
  Chúc Thầy và các bạn năm mới vui vẻ và thành đạt
 15. ltdatspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1.Họ Tên : BÙI VĂN HOÀNG -MSSV 05112023
  THÂN MINH THUẬN -MSSV 05112070
  Lớp :051120C
  Email hoang_528@yahoo.com
  Điện thoại :0939438937
  2. <span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24pt;line-height:100%">ĐỀ TÀI : LỊCH VẠN NIÊN -ĐIỀU KHIỂN TỪ XA</span><span style="color:#FF0000"></span></span>

  YÊU CẦU :
  -Hiển thị chính xác thời gian:giờ,phút,giây,thứ,ngày,tháng,năm
  -Điều chỉnh thời gian bằng nút nhấn hoặc bằng remote
  -Báo thức giờ
  PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT:
  -Dùng VDK 89s52
  -Ic chuyên dụng về thời gian: DALASS 12C887A
  - IC giải mã remote:2248,9149
  3.Sơ đồ nguyên lý và mạch in:
  [IMG]
  *Sơ đồ nguyên lý remote :
  [IMG]
  *Sơ đồ mạch in :
  [IMG]
  *Sơ đồ mạch in remote :
  [IMG]
  4.Lưu đồ giải thuật va code chương trình
  *Lưu đồ giải thuật :
  [IMG]

  *Code chương trình :

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ; p2 dieu khien 8 led va p3.0, p3.1, p3.2, p3.4, p3.5
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  dwn bit p3.3
  up bit p3.1
  mode bit p3.0
  mode1 bit p3.5
  bell bit p3.4

  bien_mode equ r3

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  org 000h
  jmp main

  org 003h
  jmp ngat_n0

  main: mov bien_mode,#0
  lcall khoitaodallass
  lcall delay
  mov ie,#81h
  setb it0
  tu_dau1: clr bell
  mov r2,#0

  tu_dau: lcall doc_data
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  lcall hien_thi
  jnb mode,adj
  jnb mode1,adj_alr
  cjne r2,#0,ngat_bell
  sjmp tu_dau

  ngat_bell: lcall doc_data
  mov a,4fh
  add a,#2
  cjne a,#60,kt_c23
  kt_c23: jc tiep
  mov 4fh,10h
  jmp tu_dau

  tiep: cjne a,10h,tu_dau

  mov 4fh,10h
  cpl bell
  djnz 4eh,tu_dau
  mov r0,#0ch
  movx a,@r0
  jmp tu_dau1

  adj_alr: jmp set_alr
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  adj: lcall hien_thi
  jnb mode,adj

  mov 78h,#15
  adj1: lcall hien_thi
  jnb mode,adj
  djnz 78h,adj1

  inc bien_mode
  cjne bien_mode,#08,loop
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  ;###############################################################################
  #################################################################xx
  loop: mov 67h,#10

  loop3: mov 66h,#0afh
  loop1: lcall doc_data
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  lcall hien_thi

  jnb up,tang
  jnb dwn,giam1
  jnb mode,adj
  djnz 66h,loop1

  cjne bien_mode,#1,tatphut
  mov 34h,#0ffh
  mov 35h,#0ffh
  sjmp tat

  tatphut: cjne bien_mode,#02,tatgio
  mov 32h,#0ffh
  mov 33h,#0ffh
  sjmp tat

  tatgio: cjne bien_mode,#03,tatthu
  mov 30h,#0ffh
  mov 31h,#0ffh
  sjmp tat

  tatthu: cjne bien_mode,#04,tatngay
  mov 36h,#0ffh
  sjmp tat

  tatngay: cjne bien_mode,#05,tatthang
  mov 37h,#0ffh
  mov 38h,#0ffh
  sjmp tat

  tatthang: cjne bien_mode,#06,tatnam
  mov 39h,#0ffh
  mov 3ah,#0ffh
  sjmp tat

  tatnam: mov 3eh,#0ffh
  mov 3dh,#0ffh

  tat: mov 66h,#0afh
  loop2: lcall hien_thi

  jnb up,tang
  jnb dwn,giam1
  jnb mode,adj2
  djnz 66h,loop2
  djnz 67h,loop3
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  adj2: ljmp adj

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  giam1: ljmp giam
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  tang: mov 78h,#100
  tang1: lcall hien_thi
  djnz 78h,tang1

  cjne bien_mode,#01h,ss1
  mov r0,#04h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#24,z1
  mov a,#0
  z1: movx @r0,a
  jmp loop
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss1: cjne bien_mode,#02h,ss2
  mov r0,#02h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z1
  mov a,#0
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss2: cjne bien_mode,#03,ss3
  mov r0,#0h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#060,z1
  mov a,#0
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss3: cjne bien_mode,#04,ss4
  mov r0,#06h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#08,z1
  mov a,#01
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss4: cjne bien_mode,#05,ss5
  mov r0,#07h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#032,z1
  mov a,#00
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss5: cjne bien_mode,#06,ss6
  mov r0,#08h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#013,z1
  mov a,#01
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ss6: mov r0,#09h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#100,z1
  mov a,#00
  jmp z1

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  giam: mov 78h,#100
  giam11: lcall hien_thi
  djnz 78h,giam11
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  cjne bien_mode,#01h,sss1
  mov r0,#04
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#23
  zz1: movx @r0,a
  jmp loop
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss1: cjne bien_mode,#02h,sss2
  mov r0,#02h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#59
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss2: cjne bien_mode,#03h,sss3
  mov r0,#0h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#59
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss3: cjne bien_mode,#04h,sss4
  mov r0,#06h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0h,zz1
  mov a,#7
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss4: cjne bien_mode,#05h,sss5
  mov r0,#07h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#31
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss5: cjne bien_mode,#06,sss6
  mov r0,#08h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#01h,zz1
  mov a,#12
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss6: mov r0,#09
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#99
  jmp zz1

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ; doan ct cai dat bao thuc

  set_alr: lcall hien_thi_alr
  jnb mode1,set_alr

  set_a: inc bien_mode
  cjne bien_mode,#4,wait
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  wait: mov 67h,#10
  wait3: mov 66h,#0ffh
  lcall doc_data_alr
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  wait1: lcall hien_thi_alr

  jnb up,tang_alr
  jnb dwn,giam_alr
  jnb mode1,set_alr
  djnz 66h,wait1

  cjne bien_mode,#1,tatphut_alr
  mov 35h,#0ffh
  mov 34h,#0ffh
  sjmp tat_alr

  tatphut_alr: cjne bien_mode,#2,tatgiay_alr
  mov 32h,#0ffh
  mov 33h,#0ffh
  sjmp tat_alr

  tatgiay_alr: mov 31h,#0ffh
  mov 30h,#0ffh

  tat_alr: mov 66h,#0ffh
  wait2: lcall hien_thi_alr

  jnb up,tang_alr
  jnb dwn,giam_alr
  jnb mode1,set_alr
  djnz 66h,wait2
  djnz 67h,wait3
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  tang_alr: mov 78h,#200
  tang1_alr: lcall hien_thi_alr
  djnz 78h,tang1_alr

  waitx3: cjne bien_mode,#01h,ss_alr1
  mov r0,#05h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#24,z_alr1
  mov a,#0
  z_alr1: movx @r0,a
  jmp wait
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss_alr1: cjne bien_mode,#2,ss_alr2
  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z_alr1
  mov a,#0
  jmp z_alr1

  ss_alr2: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z_alr1
  mov a,#0
  jmp z_alr1

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  giam_alr: mov 78h,#200
  giam_alr11: lcall hien_thi_alr
  djnz 78h,giam_alr11
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  waity3: cjne bien_mode,#01h,sss_alr1
  mov r0,#5
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#24
  zz_alr1: movx @r0,a
  jmp wait
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss_alr1: cjne bien_mode,#2,sss_alr2
  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#59
  jmp zz_alr1

  sss_alr2: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#59
  jmp zz_alr1

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  khoitaodallass: mov r0,#0bh
  mov a,#026h
  movx @r0,a ;cho phep chinh cai dat gio

  mov r0,#0ah
  mov a,#020h
  movx @r0,a ;cho phep bo dao dong chay

  mov r0,#0ch
  movx a,@r0
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  doc_data: mov r0,#0
  mov r1,#10h

  x1: movx a,@r0
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#06h,x1

  movx a,@r0
  mov @r1,a

  inc r1
  inc r0

  x2: movx a,@r0
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#0ah,x2
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  doc_data_alr: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  mov 10h,a

  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  mov 11h,a

  mov r0,#05h
  movx a,@r0
  mov 12h,a
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  hex_bcd: mov r0,#10h
  mov r1,#20h

  hb: mov a,@r0
  mov b,#10
  div ab
  mov @r1,b
  inc r1
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#13h,hb

  mov 26h,13h ; thu

  mov r0,#014h
  mov r1,#27h

  hb1: mov a,@r0
  mov b,#10
  div ab
  mov @r1,a
  inc r1
  mov @r1,b

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#17h,hb1
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  bcd_7doan: mov dptr,#900h
  mov r0,#20h
  mov r1,#30h ;chua cac ma data

  x3: mov a,@r0 ;lay giay
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#2dh,x3

  mov 3dh,3bh
  mov 3eh,3ch

  mov 3bh,#0a4h
  mov 3ch,#0c0h

  mov a,36h
  cjne a,#0f9h,exit3
  mov 36h,#0c6h

  exit3: ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  hien_thi: mov r0,#30h
  mov a,#0feh

  ht: mov p1,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh

  inc r0
  rl a
  cjne a,#0bfh,ht
  ret

  ht1: mov p0,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh
  inc r0
  rl a
  cjne a,#07fh,ht1
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  hien_thi_alr: mov r0,#30h
  mov a,#0feh

  ht11: mov p1,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh

  inc r0
  rl a
  cjne a,#0bfh,ht11
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ngat_n0: mov 4fh,10h
  mov 4eh,#6
  mov r2,#1
  setb bell
  reti

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  delay: mov 7fh,#100
  djnz 7fh,$
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  org 900h

  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  end

  5. Hình ảnh mạch thi công:
  [IMG]
  [IMG]
  6. Hạn chế và hướng phát triển :
  *hạn chế: - mạch vẫn còn bị nhiễu
  -hàn xấu
  *hướng phát triển:
  - sử dụng led 7 đoạn kích thước lớn
  -gắn thêm cảm biến đo nhiệt độ
  7.link download :
  *mạch nguyên lý :
  http://www.mediafire.com/?kntjojmwhom
  *mạch in :
  http://www.mediafire.com/?iomytz3czyk
  *Báo cáo powerpoint:
  http://www.mediafire.com/?zjnwj1cznuw
  8.Các nguồn tài liệu :
  -Sách HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051-Tác giả : Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
  - Link datasheet IC dallas: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../DS12C887.shtml  -
 16. ltdatspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1.Họ Tên : BÙI VĂN HOÀNG -MSSV 05112023
  THÂN MINH THUẬN -MSSV 05112070
  Lớp :051120C
  Email hoang_528@yahoo.com
  Điện thoại :0939438937
  2. <span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24pt;line-height:100%">ĐỀ TÀI : LỊCH VẠN NIÊN -ĐIỀU KHIỂN TỪ XA</span><span style="color:#FF0000"></span></span>

  YÊU CẦU :
  -Hiển thị chính xác thời gian:giờ,phút,giây,thứ,ngày,tháng,năm
  -Điều chỉnh thời gian bằng nút nhấn hoặc bằng remote
  -Báo thức giờ
  PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT:
  -Dùng VDK 89s52
  -Ic chuyên dụng về thời gian: DALASS 12C887A
  - IC giải mã remote:2248,9149
  3.Sơ đồ nguyên lý và mạch in:
  [IMG]
  *Sơ đồ nguyên lý remote :
  [IMG]
  *Sơ đồ mạch in :
  [IMG]
  *Sơ đồ mạch in remote :
  [IMG]
  4.Lưu đồ giải thuật va code chương trình
  *Lưu đồ giải thuật :
  [IMG]

  *Code chương trình :

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ; p2 dieu khien 8 led va p3.0, p3.1, p3.2, p3.4, p3.5
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  dwn bit p3.3
  up bit p3.1
  mode bit p3.0
  mode1 bit p3.5
  bell bit p3.4

  bien_mode equ r3

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  org 000h
  jmp main

  org 003h
  jmp ngat_n0

  main: mov bien_mode,#0
  lcall khoitaodallass
  lcall delay
  mov ie,#81h
  setb it0
  tu_dau1: clr bell
  mov r2,#0

  tu_dau: lcall doc_data
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  lcall hien_thi
  jnb mode,adj
  jnb mode1,adj_alr
  cjne r2,#0,ngat_bell
  sjmp tu_dau

  ngat_bell: lcall doc_data
  mov a,4fh
  add a,#2
  cjne a,#60,kt_c23
  kt_c23: jc tiep
  mov 4fh,10h
  jmp tu_dau

  tiep: cjne a,10h,tu_dau

  mov 4fh,10h
  cpl bell
  djnz 4eh,tu_dau
  mov r0,#0ch
  movx a,@r0
  jmp tu_dau1

  adj_alr: jmp set_alr
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  adj: lcall hien_thi
  jnb mode,adj

  mov 78h,#15
  adj1: lcall hien_thi
  jnb mode,adj
  djnz 78h,adj1

  inc bien_mode
  cjne bien_mode,#08,loop
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  ;###############################################################################
  #################################################################xx
  loop: mov 67h,#10

  loop3: mov 66h,#0afh
  loop1: lcall doc_data
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  lcall hien_thi

  jnb up,tang
  jnb dwn,giam1
  jnb mode,adj
  djnz 66h,loop1

  cjne bien_mode,#1,tatphut
  mov 34h,#0ffh
  mov 35h,#0ffh
  sjmp tat

  tatphut: cjne bien_mode,#02,tatgio
  mov 32h,#0ffh
  mov 33h,#0ffh
  sjmp tat

  tatgio: cjne bien_mode,#03,tatthu
  mov 30h,#0ffh
  mov 31h,#0ffh
  sjmp tat

  tatthu: cjne bien_mode,#04,tatngay
  mov 36h,#0ffh
  sjmp tat

  tatngay: cjne bien_mode,#05,tatthang
  mov 37h,#0ffh
  mov 38h,#0ffh
  sjmp tat

  tatthang: cjne bien_mode,#06,tatnam
  mov 39h,#0ffh
  mov 3ah,#0ffh
  sjmp tat

  tatnam: mov 3eh,#0ffh
  mov 3dh,#0ffh

  tat: mov 66h,#0afh
  loop2: lcall hien_thi

  jnb up,tang
  jnb dwn,giam1
  jnb mode,adj2
  djnz 66h,loop2
  djnz 67h,loop3
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  adj2: ljmp adj

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  giam1: ljmp giam
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  tang: mov 78h,#100
  tang1: lcall hien_thi
  djnz 78h,tang1

  cjne bien_mode,#01h,ss1
  mov r0,#04h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#24,z1
  mov a,#0
  z1: movx @r0,a
  jmp loop
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss1: cjne bien_mode,#02h,ss2
  mov r0,#02h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z1
  mov a,#0
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss2: cjne bien_mode,#03,ss3
  mov r0,#0h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#060,z1
  mov a,#0
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss3: cjne bien_mode,#04,ss4
  mov r0,#06h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#08,z1
  mov a,#01
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss4: cjne bien_mode,#05,ss5
  mov r0,#07h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#032,z1
  mov a,#00
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss5: cjne bien_mode,#06,ss6
  mov r0,#08h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#013,z1
  mov a,#01
  jmp z1
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ss6: mov r0,#09h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#100,z1
  mov a,#00
  jmp z1

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  giam: mov 78h,#100
  giam11: lcall hien_thi
  djnz 78h,giam11
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  cjne bien_mode,#01h,sss1
  mov r0,#04
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#23
  zz1: movx @r0,a
  jmp loop
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss1: cjne bien_mode,#02h,sss2
  mov r0,#02h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#59
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss2: cjne bien_mode,#03h,sss3
  mov r0,#0h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#59
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss3: cjne bien_mode,#04h,sss4
  mov r0,#06h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0h,zz1
  mov a,#7
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss4: cjne bien_mode,#05h,sss5
  mov r0,#07h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#31
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss5: cjne bien_mode,#06,sss6
  mov r0,#08h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#01h,zz1
  mov a,#12
  jmp zz1
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss6: mov r0,#09
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz1
  mov a,#99
  jmp zz1

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ; doan ct cai dat bao thuc

  set_alr: lcall hien_thi_alr
  jnb mode1,set_alr

  set_a: inc bien_mode
  cjne bien_mode,#4,wait
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  wait: mov 67h,#10
  wait3: mov 66h,#0ffh
  lcall doc_data_alr
  lcall hex_bcd
  lcall bcd_7doan
  wait1: lcall hien_thi_alr

  jnb up,tang_alr
  jnb dwn,giam_alr
  jnb mode1,set_alr
  djnz 66h,wait1

  cjne bien_mode,#1,tatphut_alr
  mov 35h,#0ffh
  mov 34h,#0ffh
  sjmp tat_alr

  tatphut_alr: cjne bien_mode,#2,tatgiay_alr
  mov 32h,#0ffh
  mov 33h,#0ffh
  sjmp tat_alr

  tatgiay_alr: mov 31h,#0ffh
  mov 30h,#0ffh

  tat_alr: mov 66h,#0ffh
  wait2: lcall hien_thi_alr

  jnb up,tang_alr
  jnb dwn,giam_alr
  jnb mode1,set_alr
  djnz 66h,wait2
  djnz 67h,wait3
  mov bien_mode,#0
  ljmp tu_dau

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  tang_alr: mov 78h,#200
  tang1_alr: lcall hien_thi_alr
  djnz 78h,tang1_alr

  waitx3: cjne bien_mode,#01h,ss_alr1
  mov r0,#05h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#24,z_alr1
  mov a,#0
  z_alr1: movx @r0,a
  jmp wait
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  ss_alr1: cjne bien_mode,#2,ss_alr2
  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z_alr1
  mov a,#0
  jmp z_alr1

  ss_alr2: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  inc a
  cjne a,#60,z_alr1
  mov a,#0
  jmp z_alr1

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  giam_alr: mov 78h,#200
  giam_alr11: lcall hien_thi_alr
  djnz 78h,giam_alr11
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  waity3: cjne bien_mode,#01h,sss_alr1
  mov r0,#5
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#24
  zz_alr1: movx @r0,a
  jmp wait
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  sss_alr1: cjne bien_mode,#2,sss_alr2
  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#59
  jmp zz_alr1

  sss_alr2: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  dec a
  cjne a,#0ffh,zz_alr1
  mov a,#59
  jmp zz_alr1

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  khoitaodallass: mov r0,#0bh
  mov a,#026h
  movx @r0,a ;cho phep chinh cai dat gio

  mov r0,#0ah
  mov a,#020h
  movx @r0,a ;cho phep bo dao dong chay

  mov r0,#0ch
  movx a,@r0
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  doc_data: mov r0,#0
  mov r1,#10h

  x1: movx a,@r0
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#06h,x1

  movx a,@r0
  mov @r1,a

  inc r1
  inc r0

  x2: movx a,@r0
  mov @r1,a
  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#0ah,x2
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  doc_data_alr: mov r0,#01h
  movx a,@r0
  mov 10h,a

  mov r0,#03h
  movx a,@r0
  mov 11h,a

  mov r0,#05h
  movx a,@r0
  mov 12h,a
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  hex_bcd: mov r0,#10h
  mov r1,#20h

  hb: mov a,@r0
  mov b,#10
  div ab
  mov @r1,b
  inc r1
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#13h,hb

  mov 26h,13h ; thu

  mov r0,#014h
  mov r1,#27h

  hb1: mov a,@r0
  mov b,#10
  div ab
  mov @r1,a
  inc r1
  mov @r1,b

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#17h,hb1
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  bcd_7doan: mov dptr,#900h
  mov r0,#20h
  mov r1,#30h ;chua cac ma data

  x3: mov a,@r0 ;lay giay
  movc a,@a+dptr
  mov @r1,a

  inc r0
  inc r1
  cjne r0,#2dh,x3

  mov 3dh,3bh
  mov 3eh,3ch

  mov 3bh,#0a4h
  mov 3ch,#0c0h

  mov a,36h
  cjne a,#0f9h,exit3
  mov 36h,#0c6h

  exit3: ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  hien_thi: mov r0,#30h
  mov a,#0feh

  ht: mov p1,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh

  inc r0
  rl a
  cjne a,#0bfh,ht
  ret

  ht1: mov p0,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh
  inc r0
  rl a
  cjne a,#07fh,ht1
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################

  hien_thi_alr: mov r0,#30h
  mov a,#0feh

  ht11: mov p1,@r0
  mov p2,a
  lcall delay
  mov p2,#0ffh

  inc r0
  rl a
  cjne a,#0bfh,ht11
  ret
  ;###############################################################################
  #######################################################################
  ngat_n0: mov 4fh,10h
  mov 4eh,#6
  mov r2,#1
  setb bell
  reti

  ;###############################################################################
  #######################################################################

  delay: mov 7fh,#100
  djnz 7fh,$
  ret

  ;###############################################################################
  #######################################################################
  org 900h

  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  end

  5. Hình ảnh mạch thi công:
  [IMG]
  [IMG]
  6. Hạn chế và hướng phát triển :
  *hạn chế: - mạch vẫn còn bị nhiễu
  -hàn xấu
  *hướng phát triển:
  - sử dụng led 7 đoạn kích thước lớn
  -gắn thêm cảm biến đo nhiệt độ
  7.link download :
  *mạch nguyên lý :
  http://www.mediafire.com/?kntjojmwhom
  *mạch in :
  http://www.mediafire.com/?iomytz3czyk
  *Báo cáo powerpoint:
  http://www.mediafire.com/?zjnwj1cznuw
  8.Các nguồn tài liệu :
  -Sách HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051-Tác giả : Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
  - Link datasheet IC dallas: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../DS12C887.shtml  -
 17. junccc Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  2.1Họ và tên:NGÔ MINH TÂN
  MSSV:05111087
  Emai:ai_them_nho_anh_123123@yahoo.com
  Điện thoại:0989051303
  TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN:
  <span style="font-size:18pt;line-height:100%"><div align='center'>CHẠY CHỮ TRÊN LED MA TRẬN</div></span>
  2.2Mô tả đề tài:
  -Chạy chữ trên 3 led ma trận 1 hàng chữ bất kỳ
  -Có thể chạy nhiều kiểu khác nhau tùy chương trình
  2.3 Các phương án lựa chọn:
  -Dùng phương pháp tiết kiệm port
  -Sử dụng ic 74hc595 để chuyển dữ liệu từ nối tiếp sang song song đưa qua ic 2803 khuếch đại đảo
  -Đưa dữ liệu ra hàng thông qua transitor khuếch đại
  -Dùng bàng mã để tra dữ liệu chữ
  2.4
  -Sơ đồ mạch nguyện lý:
  [IMG]
  -Mạch layout:
  [IMG]
  2.5 Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]
  2.6
  Hình ảnh về mô hình:
  [IMG]
  Đoạn phim:
  Download tai đây:
  http://www.mediafire.com/?onmnbom5imm
  Kết quả:
  -Chạy được hàng chữ I LOVE YOU sáng rõ không nhòe
  -Chạy được 2 kiểu tới và lui
  -Dùng được nút nhấn reset
  Hạn chế:
  -Chưa thay đổi được chữ khi đang chay
  -Chưa dùng được nút nhấn Start/Stop
  -Chưa sử dụng được màu của led
  -Sử dụng quá ít kiểu chạy (2)
  .......
  Phương hướng phát triển:
  -Xử lý được các hạn chế
  -Giao tiếp máy tính điều khiển dòng chữ và cách chạy như ý muốn
  -Dùng các kiểu điều khiển khác để chạy( remote,cảm biến...)
  2.8
  file download:
  code chuong trinh:
  http://www.mediafire.com/?q2yudggamy0
  orcad:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=bacde42...a0cfb49f529253d
  file powerpoint:
  http://www.mediafire.com/?yc5mkhy2gid
  2.9
  các nguồn tài liệu:
  -họ vi điều khiển (Tống Văn On)
  -forum trường SPKT câu lạc bộ khoa học trẻ http://spktforum.info/index.php?showforum=210
  -datasheet ic http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../DS12C887.shtml
  ...
  ^^ The end and Happy new year
 18. danhnguyen New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (danhnguyen @ Jan 14 2009, 11:32 AM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>1.HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THÀNH DANH
  MSSV : 05111010
  Email: danhspktpro@yahoo.com.vn

  2.TÊN ĐỀ TÀI: QUÉT LED MATRẬN
  YÊU CẦU :
  +Hiện thị dữ liệu 1 cách rõ ràng
  +Điều khiển dữ liệu chạy từ trái qua phải và ngược lại
  3.Files powerpoint:
  Link dowload : http://ifile.it/qpea9lx

  4.Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in
  Gồm có:
  + Mạch vi điều khiển

  + Mạch led ma trận


  http://i550.photobucket.com/albums/ii428/danhnguyen1987/bao4.png

  Link dowload: [url="http://ifile.it/1cewz2l"]http://ifile.it/1cewz2l[/url]

  5.Đây là link chứa chương trình , hình ảnh , và flim thể hịên kết quả
  +Film các bạn có thề xem bằng: Media classic
  Link dowload : [url="http://ifile.it/p95gixr"]http://ifile.it/p95gixr[/url]
  Tuy có cố gắn nhưng kết quả còn hạn chế .Rất mong thầy và các bạn thông cảm, mọi góp ý xin gửi về địa chỉ mail ở trên .Xin chân thành cám ơn[/b][/quote]
 19. danhnguyen New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (danhnguyen @ Jan 14 2009, 11:32 AM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>1.HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THÀNH DANH
  MSSV : 05111010
  Email: danhspktpro@yahoo.com.vn

  2.TÊN ĐỀ TÀI: QUÉT LED MATRẬN
  YÊU CẦU :
  +Hiện thị dữ liệu 1 cách rõ ràng
  +Điều khiển dữ liệu chạy từ trái qua phải và ngược lại
  3.Files powerpoint:
  Link dowload : http://ifile.it/qpea9lx

  4.Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in
  Gồm có:
  + Mạch vi điều khiển
  + Mạch led ma trận

  http://i550.photobucket.com/albums/ii428/danhnguyen1987/bao4.png  Link dowload: [url="http://ifile.it/1cewz2l"]http://ifile.it/1cewz2l[/url]

  5.Đây là link chứa chương trình , hình ảnh , và flim thể hịên kết quả
  +Film các bạn có thề xem bằng: Media classic
  Link dowload : [url="http://ifile.it/p95gixr"]http://ifile.it/p95gixr[/url]
  Tuy có cố gắn nhưng kết quả còn hạn chế .Rất mong thầy và các bạn thông cảm, mọi góp ý xin gửi về địa chỉ mail ở trên .Xin chân thành cám ơn[/b][/quote]
 20. danhnguyen New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (danhnguyen @ Oct 27 2008, 06:25 PM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>xin chào
  trời ơi tiến già làm nhanh vậy , ê tiến thầy nói báo cáo gì vậy[/b][/quote]
 21. zen_natural New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN KHOA NAM
  MSSV: 04111037
  EMAIL: zen_4986@yahoo.com
  MOBILE : 0916276925

  ĐỀ TÀI : DÙNG ATMEGA 32 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

  YÊU CẦU : ĐIỀU KHIỂN FULL /HALF /MICRO STEPP , CÁC NÚT NHẤN CHUYỂN CHỨC NĂNG

  [IMG] GIẢI QUYẾT : DÙNG ORCAD VẼ MẠCH
  DÙNG CODE VISION AVR VIẾT CODE

  SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÝ : VÌ MẠCH VẼ LỚN, NÊN KO THẾ CHỤP LẠI DC, MÌNH UP LÊN, BẠN NÀO THÍCH THÌ DOWN VỀ XEM NHÉ

  http://www.megaupload.com/?d=2OM7I2M4

  HÌNH ẢNH VỀ MẠCH FINAL [IMG]


  [IMG]

  [IMG] KẾT QUẢ : HOẠT ĐỘNG TỐT
  THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN : MẠCH ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM , VIẾT CODE C CŨNG DỄ
  KHÓ KHĂN : KO [IMG]

  TÀI LIỆU KHAM KHẢO : WWW.GOOGLE.COM.VN [IMG]


  CODE C: [IMG]

  /*****************************************************
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V1.24.6 Standard
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com
  e-mail:eek:ffice@hpinfotech.com

  Project :
  Version :
  Date : 10/24/2008
  Author : F4CG
  Company : F4CG
  Comments:


  Chip type : ATmega32
  Program type : Application
  Clock frequency : 16.000000 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *****************************************************/

  #include <mega32.h>
  #include <delay.h>
  #define Button1 PIND.0
  #define Button2 PIND.1
  #define Button3 PIND.3
  int i,j,k,n;
  void led(void);

  // External Interrupt 0 service routine
  interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
  {
  // Place your code here
  i=0;
  j=0;
  k=0;
  TCNT0 = 0x00;
  TIMSK = 0X00;
  PORTA=0;
  PORTB=0;

  }

  // External Interrupt 1 service routine
  interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
  {
  // Place your code here

  }

  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  // Place your code here
  //delay_ms(3);
  led();

  }

  // Timer 0 output compare interrupt service routine
  interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
  {
  // Place your code here

  }

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTA=0x00;
  DDRA=0xFF;

  // Port B initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTB=0x00;
  DDRB=0xFF;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
  PORTC=0xFF;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
  PORTD=0xFF;
  DDRD=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 2000.000 kHz
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x05;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x05;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x0B;
  TCNT1L=0xB8;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: On
  // INT0 Mode: Low level
  // INT1: On
  // INT1 Mode: Low level
  // INT2: Off
  GICR|=0xC0;
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  GIFR=0xC0;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  if(~Button1)
  {
  n=0;
  i=1;
  j=0;
  k=0;
  led();
  TCNT0 = 5;
  TIMSK = 0X03;
  }
  if(~Button2)
  {
  n=0;
  i=0;
  j=1;
  k=0;
  led();
  TCNT0 = 5;
  TIMSK = 0X03;
  }
  if(~Button3)
  {
  n=0;
  i=0;
  j=0;
  k=1;
  led();
  TCNT0 = 5;
  TIMSK = 0X03;
  }
  // Place your code here


  };
  }

  //===================================================
  void led(void)
  {
  if(i>0)
  {
  switch (i)
  {
  case 1:

  PORTB = 0x0F;
  PORTA = 0;
  i++;
  break;
  case 2:

  PORTB = 0XF0;
  i++;
  break;
  case 3:

  PORTB = 0;
  PORTA = 0X0F;
  i++;
  break;

  case 4:

  PORTA = 0XF0;
  i=1;
  break;
  }
  }
  //====================================================
  if(j>0)
  {
  switch (j)
  {
  case 1:
  PORTB = 0;
  PORTA = 0x0F;
  j++;
  break;
  case 2:

  PORTA = 0XFF;
  j++;
  break;

  case 3:
  PORTA = 0XF0;
  j++;
  break;

  case 4:

  PORTA = 0XF0;
  PORTB = 0X0F;
  j++;
  break;
  case 5:
  PORTA = 0;
  PORTB = 0X0F;
  j++;
  break;

  case 6:
  PORTB = 0XFF;
  j++;
  break;
  case 7:
  PORTB = 0XF0;
  j++;
  break;
  case 8:
  PORTB = 0XF0;
  PORTA = 0X0F;
  j=1;
  break;
  }
  }
  //======================================================
  if(k>0)
  {
  switch (k)
  {
  case 1:
  PORTA = 0X0F;
  PORTB = 0;
  k++;
  break;

  case 2:
  PORTA = 0X1F;
  k++;
  break;

  case 3:
  PORTA = 0X3F;
  k++;
  break;

  case 4:
  PORTA = 0X7F;
  k++;
  break;

  case 5:
  PORTA = 0XFF;
  k++;
  break;

  case 6:
  PORTA = 0XF0;
  k++;
  break;
  case 7:
  PORTA = 0XF0;
  PORTB = 0X01;
  k++;
  break;

  case 8:
  PORTA = 0XF0;
  PORTB = 0X03;
  k++;
  break;

  case 9:
  PORTA = 0XF0;
  PORTB = 0X07;
  k++;
  break;

  case 10:
  PORTA = 0XF0;
  PORTB = 0X0F;
  k++;
  break;

  case 11:
  PORTA = 0;
  PORTB = 0X0F;
  k++;
  break;

  case 12:
  PORTB = 0X1F;
  k++;
  break;

  case 13:
  PORTB = 0X3F;
  k++;
  break;

  case 14:
  PORTB = 0X7F;
  k++;
  break;

  case 15:
  PORTB = 0XFF;
  k++;
  break;

  case 16:
  PORTB = 0XF0;
  k++;
  break;

  case 17:
  PORTB = 0XF0;
  PORTA = 0X01;
  k++;
  break;

  case 18:

  PORTB = 0XF0;
  PORTA = 0X03;
  k++;
  break;

  case 19:
  PORTB = 0XF0;
  PORTA = 0X07;
  k++;
  break;

  case 20:
  PORTB = 0XF0;
  PORTA = 0X0F;
  k=1;
  break;
  }

  }
  //======================================================
  }
 22. danhnguyen New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (danhnguyen @ Jan 14 2009, 11:32 AM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>1.HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THÀNH DANH
  MSSV : 05111010
  Email: danhspktpro@yahoo.com.vn

  2.TÊN ĐỀ TÀI: QUÉT LED MATRẬN
  YÊU CẦU :
  +Hiện thị dữ liệu 1 cách rõ ràng
  +Điều khiển dữ liệu chạy từ trái qua phải và ngược lại
  3.Files powerpoint:
  Link dowload : http://ifile.it/qpea9lx

  4.Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in
  Gồm có:
  + Mạch vi điều khiển

  -Mạch nguyên lý:

  [IMG]

  -Mạch in:

  [IMG]

  + Mạch led ma trận

  -Mạch nguyên lý:

  [IMG]

  -Mạch in:

  [IMG]

  +Hình thực tế:

  [IMG]


  +Kết quả thu được:

  [IMG]

  Đây là link để down file chứa mca5ch nguyên lý và mạch in:
  Link dowload: http://ifile.it/1cewz2l

  5.Đây là link chứa chương trình , hình ảnh , và flim thể hịên kết quả
  +Film các bạn có thề xem bằng: Media classic
  Link dowload : http://ifile.it/p95gixr
  Tuy có cố gắn nhưng kết quả còn hạn chế .Rất mong thầy và các bạn thông cảm, mọi góp ý xin gửi về địa chỉ mail ở trên .Xin chân thành cám ơn[/b][/quote]
 23. danhnguyen New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (danhnguyen @ Jan 14 2009, 11:32 AM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>1.HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THÀNH DANH
  MSSV : 05111010
  Email: danhspktpro@yahoo.com.vn

  2.TÊN ĐỀ TÀI: QUÉT LED MATRẬN
  YÊU CẦU :
  +Hiện thị dữ liệu 1 cách rõ ràng
  +Điều khiển dữ liệu chạy từ trái qua phải và ngược lại
  3.Files powerpoint:
  Link dowload : http://ifile.it/qpea9lx

  4.Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in

  + Mạch vi điều khiển
  -MẠCH NGUYÊN LÝ:
  [IMG]
  -MẠCH IN:
  [IMG]
  + Mạch led ma trận
  -MẠCH NGUYÊN LÝ:
  [IMG]
  -MẠCH IN:
  [IMG]

  +HÌNH THỰC TẾ:
  [IMG]
  +KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:
  [IMG]

  Đây là link chứa file orcad:
  Link dowload: http://ifile.it/1cewz2l

  5.Đây là link chứa chương trình , hình ảnh , và flim thể hịên kết quả
  +Film các bạn có thề xem bằng: Media classic
  Link dowload : http://ifile.it/p95gixr
  Tuy có cố gắn nhưng kết quả còn hạn chế .Rất mong thầy và các bạn thông cảm, mọi góp ý xin gửi về địa chỉ mail ở trên .Xin chân thành cám ơn[/b][/quote]
 24. hiep.nguyen.spk Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: NGUYỄN ĐỨC HIỆP
  -Mã số sinh viên: 05112019
  -Email: NGUYENHIEP.SPK@GMAIL.COM
  -Điện thoại: 0986.562.582


  1 -Tên đề tài thực hiện:
  ĐIỀU KHIỂN 8 LED 7 ĐOẠN VÀ 8 LED ĐƠN SỬ DỤNG BÀN PHÍM MA TRẬN
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  QUÉT PHÍM ĐỂ TÌM MÃ PHÍM SAU ĐÓ XUẤT RA CÁC PORT ĐỂ ĐIỂU KHIỂN CÁC NHIỆM VỤ TƯƠNG ỨNG VỚI TỬNG PHÍM.

  2-Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.

  - Thiết kế mạch và vẽ trên Orcad.
  - Sử dụng phương pháp quét phím theo cột để tìm mã phím.
  - Giao tiếp bàn phím ma trận,8 led đơn và 8 led 7 đoạn
  - Vi điểu khiển xuất dữ liệu và hiển thị trên các led 7 đoạn dùng phương pháp quét sau khi nhận tín hiệu từ bàn phím.

  3--Sơ đồ mạch nguyên lý.
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...rrent=89s52.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...rrent=4port.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...=wetled2led.jpg

  4--Sơ đồ mạch layout.
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...urrent=hiep.jpg

  5--Lưu đồ giải thuật:
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...SOLVINGFLOW.jpg

  6-Code chương trình và đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động:
  Code :
  http://www.4shared.com/file/80786426/565dd20e/COM.html
  Video:
  http://www.4shared.com/file/80791408/23648c82/video.html
  Hình ảnh:
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1762.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1761.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1759.jpg

  7-Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  Kết quả đạt được:
  ĐÃ ĐIỂU KHIỂN ĐƯỢC 12 CHƯƠNG TRÌNH CHO 12 PHÍM BẤM ,TẠI MỘT THỜI ĐIỂM CHỈ CHẠY MỘT CHƯƠNG TRÌNH DUY NHẤT VÀ NGẮT CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC ĐÓ.
  Hạn chế:
  Chưa sử dụng bàn phím điểu khiển theo module.

  8- Các nguồn tài liệu có giá trị nhất trong khi làm đề tài :
  - Google
  - www.mikroe.com
  - 8051SMCK EBOOK
  - BẠN BÈ ...
 25. nvctd New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BÁO CÁO GIỮA KỲ VI ĐIỀU KHIỂN

  1.HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VŨ - MSSV:05112082 - eMAIL:nguyenvusongnuoc@gmail.com
  Đt: 0978.167.949

  LÊ QUỐC THIÊN - MSSV: 05112066 - ĐT: 01669286066
  2. TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀO THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ SỐ - ĐỒNG HÔ THỂ THAO BẤM THỜI GIAN

  * YÊU CẦU:
  - ĐỒNG HỒ SỐ: + HIỂN THỊ ĐỘ SÁNG RÕ RÀNG
  + THỜI GIAN DELAY CHÍNH XÁC VỚI THỜI GIAN THỰC
  - ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ THỂ THAO:
  + SÁNG , RÕ RÀNG
  + CHÍNH XÁC,ĐÁP ỨNG ĐƯỢC ĐỘ NHẠY - THỜI GIAN TRỄ NHỎ KHÔNG ĐÁNG KỂ

  3. FILE POWERPOINT: LINK: http://www.mediafire.com/download.php?zywwkmzh0zz

  LINK POWERPOINT
  4.SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN
  - MẠCH NGUYÊN LÝ:
  [IMG]

  - MẠCH IN:

  [IMG]

  - MẠCH NẠP (IN)

  [IMG]

  - HÌNH THI CÔNG THỰC TẾ:
  [IMG]

  5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
  - HIỂN THỊ TỐT 6 LED 7 ĐOẠN
  - CHẠY ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH THEO YÊU CẦU BAN ĐẦU
  - ĐỘ CHÍNH XÁC KHÁ, CÓ SỰ ỔN ĐỊNH

  6. CHƯA ĐẠT - HƯỚNG GIẢI QUYẾT:
  - PHẦN CỨNG XẤU DO HÀN CHƯA NHIỀU
  - KẾT NỐI DÂY CHƯA GỌN GÀNG
  - ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ CHỈ LƯU GIỮ ĐƯỢC 1 MỐC THỜI GIAN
  - CÒN BỊ TRỄ DO TÍN HIỆU TỪ PHÍM NHẤN
  - ĐỒNG HỒ THỜI GIAN CHƯA DUY TRÌ ĐƯỢC GIỜ NHƯ THỜI GIAN THỰC KHI MẤT NGUỒN
  * HƯỚNG GIẢI QUYẾT - PHÁT TRIỂN:
  + NÂNG CẤP LÊN THÀNH LỊCH VẠN NIÊN CÓ NGÀY THÁNG NĂM
  + BỔ SUNG THÊM NÚT NHẤN ĐỂ THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG HƠN
  +THÊM IC THỜI GIAN THƯC

  5. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  - THỰC HÀNH VI XỬ LÝ,VI ĐIỀU KHIỂN - NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
  -Họ vi Điều khiển 8051-Tống Văn ON
  - INTERNET :
  + http://vagam.dieukhien.net/
  +...................

  6. VIDEO - HÌNH ẢNH :

  VIDEO-HINH

  7.CHƯƠNG TRÌNH ( FILE .ASM)

  LINK CHUONG TRINH
 26. quangphuc05 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1 -Họ tên sinh viên: PHẠM QUANG PHÚC
  - MSSV:05111074
  - Email:YELLOWSNACK4U@YAHOO.COM
  - Điện thoại:0902991002

  2 -Tên đề tài thực hiện: Điều khiển động cơ DC kích từ độc lập dùng bộ chỉnh lưu tia 1phase dùng VDK


  LINK DOWNLOAD :
  1/BAI BAO CAO WORD
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  2/MACH NGUYEN LY VA LAYOUT
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  3/CODE CHUONG TRINH
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  4/FILE VIDEO
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871
 27. quangphuc05 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1 -Họ tên sinh viên: PHẠM QUANG PHÚC
  - MSSV:05111074
  - Email:YELLOWSNACK4U@YAHOO.COM
  - Điện thoại:0902991002

  2 -Tên đề tài thực hiện: Điều khiển động cơ DC kích từ độc lập dùng bộ chỉnh lưu tia 1phase dùng VDK

  LINK DOWNLOAD :
  1/BAI BAO CAO WORD
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  2/MACH NGUYEN LY VA LAYOUT
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  3/CODE CHUONG TRINH
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871

  4/FILE VIDEO
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7687138...04e75f6e8ebb871
 28. lam.pham_spkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Tên : Phạm Trường Lâm
  MSSV: 05112039
  Email: lam.pham_spkt@yahoo.com

  1. Tên đề tài thực hiện:<span style="font-size:24pt;line-height:100%">Điều khiển động cơ bước</span>
  mô tả vắn tắc: bấm phím half step, chay thuận, chạy nghịch và chạy 90 độ.
  2. Phương án giải quyết đề tài;
  vẽ mạch nghuyên lý trên orcad
  vẽ mạch in trên orcad
  sau khi nhấn phím thì vi điều khiển điều khiển động cơ
  3. sơ đồ mạch nghuyên lý:
  http://i617.photobucket.com/albums/tt257/a...lp/Capture1.jpg
  4.sơ đồ mạch layout:
  http://i617.photobucket.com/albums/tt257/a...ylp/Capture.jpg
  5. lưu đồ giải thuật:
  http://i617.photobucket.com/albums/tt257/a...lp/giathuat.jpg
  6. code chương trình:
  org 0000h
  main:
  phim1 bit p3.0
  phim2 bit p3.1
  phim3 = p3.2
  phim4 = p3.3
  mov p0,#00h
  kt:
  ;jb phim1,gt1
  jnb phim1,gt1
  jnb phim2,gt2
  jnb phim3,gt3
  jnb phim4,gt4
  sjmp kt
  gt1:
  lcall quaythuan
  jnb phim1,$
  sjmp kt
  gt2:
  lcall quaynghich
  jnb phim2,$
  sjmp kt
  gt3:
  lcall quay90
  jnb phim3,$
  sjmp kt
  gt4:
  lcall half
  jnb phim4,$
  sjmp kt
  ;########################quaythuan##############################################
  ##########################################################################x
  quaythuan:
  mov p0,#00000001b
  lcall delay
  mov p0,#00000010b
  lcall delay
  mov p0,#00000100b
  lcall delay
  mov p0,#00001000b
  lcall delay
  jnb phim2,gt2
  jnb phim3,gt3
  jnb phim4,gt4
  sjmp quaythuan
  ;########################xquaynghich############################################
  ########################################
  quaynghich:
  mov p0,#00001000b
  lcall delay
  mov p0,#00000100b
  lcall delay
  mov p0,#00000010b
  lcall delay
  mov p0,#00000001b
  lcall delay
  jnb phim1,gt1
  jnb phim3,gt3
  jnb phim4,gt4
  sjmp quaynghich
  ;##############################xquay90##########################################
  ########################################################################xx
  kt1:
  jnb phim1,gt1
  jnb phim2,gt2
  jnb phim4,gt4
  jnb phim3,gt3
  ;jnb phim6,gt6
  sjmp kt1
  quay90:
  mov r0,#12
  main1:
  mov p0,#00000001b
  lcall delay
  mov p0,#00000010b
  lcall delay
  mov p0,#00000100b
  lcall delay
  mov p0,#00001000b
  lcall delay
  djnz r0,main1
  mov p0,#00000001b
  lcall delay
  mov p0,#00000010b
  lcall delay
  mov p0,#00h
  sjmp kt1
  ;####################################half#######################################
  ###################################################
  half:
  mov p0,#00000001b
  lcall delay
  mov p0,#00000011b
  lcall delay
  mov p0,#00000010b
  lcall delay
  mov p0,#00000110b
  lcall delay
  mov p0,#00000100b
  lcall delay
  mov p0,#00001100b
  lcall delay
  mov p0,#00001000b
  lcall delay
  sjmp half
  delay:
  mov TMOD,#01h
  mov r7,#20
  loop1:
  mov TH0,#high(-500)
  mov TL0,#low(-500)
  setb TR0
  jnb TF0,$
  clr TF0
  clr TR0
  djnz r7,loop1
  ret
  end

  hình ảnh về đề tài:
  http://i617.photobucket.com/albums/tt257/a...lp/IMG_1782.jpg
  http://i617.photobucket.com/albums/tt257/a...lp/IMG_1781.jpg
  7.kết quả đạt được:
  chạy đúng theo yêu cầu, tại 1 thời điểm thì chỉ một yêu cầu được chạy
  hạn chế: đề tài đơn giản, chỉ có thể dhiểu rõ về động cơ bước qua con vi điều khiển.
  8.file power point:
  http://www.4shared.com/file/80942366/47e61aa9/lam.html
  9.tài liệu tham khảo:
  bạn bè
  vi điều khiển lý thuyết và thực hành của tác giả Nguyễn Đình Phú
 29. anpha Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Họ và tên : Nguyễn Trung Hiếu
  MSSV: 05112021
  Email: jostrunghieu9@yahoo.com
  Phone: 0169.206.9909
  2. Tên đề tài: Điều Khiển Động Cơ Bước – Giao Tiếp LCD
  - Điều khiển động cơ bước các chế độ full step, half step, chạy forward và preward.
  - Giao tiếp phím nhấn
  - Giao tiếp LCD
  3. Các phương án giải quyết
  + Điều khiển động cơ bước: sử dụng bảng tra dữ liệu, nạp dữ liệu cho thanh ghi.
  + Mạch công suất sử dụng ULN2803, Tip127,Fet…
  + Giao tiếp bàn phím: ma trận phím, quét phím
  + Giao tiếp LCD: dữ liệu 8 bit, dữ liệu 4 bit.
  Phương án lựa chọn:
  + Điều khiển động cơ bước bằng các sử dụng bảng tra dữ liệu
  + Mạch công suật sử dụng ULN2803
  + Giao tiếp bàn phím sử dụng quét phím
  + Giao tiếp LCD theo kiểu dữ liệu 8 bit.
  4. Sơ đồ mạch nguyên lý
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/119.jpg
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/117.jpg
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/118.jpg
  5. Lưu đồ giải thuật
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/main.jpg
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/lcd.jpg

  rs bit p3.5
  rw bit p3.6
  e bit p3.7  bt1 bit p0.0
  bt2 bit p0.1
  bt3 bit p0.2
  bt4 bit p0.3
  bt5 bit p0.4
  bt6 bit p0.5
  bt7 bit p0.6

  org 0h
  mov r1,#0
  mov 70h,#1
  ;=================================== khoi tao LCD =====================
  mov a,#38h ;matran 2 dong 5x7
  lcall control
  mov a,#0ch ;bat hien thi, tat con tro
  lcall control
  mov a,#01h ;xoa mang hinh
  lcall control
  mov a,#80h ;dich con tro ve dau hang thu nhat
  lcall control
  ;--------------------------------------------------
  mov dptr,#intro
  lcall string ;goi chuong trinh xuat chuoi  main:
  mov p0,#0ffh
  mov r0,#0
  mov dptr,#coderun

  loop:
  call key6
  sjmp loop

  key6: ;----------------------------- giam toc -----------------
  mov r7,#10
  nhan6:
  jb bt6,key7
  djnz r7,nhan6
  mov r7,#10

  ;................... tang gia tri trong o nho 70h ......
  mov a,70h
  cjne a,#101,giam ; neu bang 20 thi khong tang duoc nua
  mov 70h,#99

  giam:
  mov a,70h
  add a,#2
  mov 70h,a  ;.....................................................

  nha6:
  jnb bt6,$
  djnz r7,nha6


  key7: ;----------------------------- tang toc -----------------
  mov r7,#10
  nhan7:
  jb bt7,key1
  djnz r7,nhan7
  mov r7,#10
  ;....................... giam gia tri trong o nho 70h ........
  mov a,70h
  cjne a,#1,tang
  mov 70h,#3 ;neu bang 1 thi khong tang duoc nua .....

  tang:
  mov a,70h
  subb a,#2
  mov 70h,a  nha7:
  jnb bt7,$
  djnz r7,nha7


  key1: ;-----------------------------thuan-----------------
  mov r7,#10
  nhan1:
  jb bt1,key2
  djnz r7,nhan1
  mov r7,#10

  ;................... xuat chuoi half forward ..........
  mov dptr,#data1
  mov r1,#0
  mov a,#0c0h
  mov p1,a
  lcall control
  lcall string
  ;.....................................................

  nha1:
  jnb bt1,$
  djnz r7,nha1
  ;------------------------------
  mov dptr,#coderun
  thuan:
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  mov p2,a
  call delay

  call key6

  inc r0
  cjne r0,#8,thuan
  mov r0,#0
  sjmp thuan
  ;----------------------------nghich------------------
  key2:
  mov r7,#10
  nhan2:
  jb bt2,key3
  djnz r7,nhan2
  mov r7,#10
  ;........................ hafl prevous ............

  mov dptr,#data2
  mov r1,#0
  mov a,#0c0h
  mov p1,a
  lcall control
  lcall string
  ;.....................................................
  nha2:
  jnb bt2,$
  djnz r7,nha2
  ;------------------------------
  mov dptr,#coderun
  nghich:
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  mov p2,a
  call delay

  call key6

  dec r0
  cjne r0,#-1,nghich
  mov r0,#7
  sjmp nghich


  key3: ;-----------------------------fullthuan-----------------
  mov r7,#10
  nhan3:
  jb bt3,key4
  djnz r7,nhan3
  mov r7,#10
  ;........................ Full forward ...............
  mov dptr,#data3
  mov r1,#0
  mov a,#0c0h
  mov p1,a
  lcall control
  lcall string
  ;.................................................
  nha3:
  jnb bt3,$
  djnz r7,nha3
  mov dptr,#coderun
  ;------------------------------ kiem tra -----------------
  cjne r0,#1,kt1
  inc r0
  kt1:
  cjne r0,#3,kt2
  inc r0
  kt2:
  cjne r0,#5,kt3
  inc r0
  kt3:
  cjne r0,#7,kt4
  inc r0
  kt4:
  cjne r0,#8,fullthuan
  mov r0,#0


  fullthuan:
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  mov p2,a
  call delay

  call key6

  inc r0
  inc r0
  cjne r0,#8,fullthuan
  mov r0,#0
  sjmp fullthuan

  ;----------------------------nghich------------------
  key4:
  mov r7,#10
  nhan4:
  jb bt4,key5
  djnz r7,nhan4
  mov r7,#10
  ;....................... Full prevous...............
  mov dptr,#data4
  mov r1,#0
  mov a,#0c0h
  mov p1,a
  lcall control
  lcall string
  ;..................................................
  nha4:
  jnb bt4,$
  djnz r7,nha4
  ;------------------------------
  mov dptr,#coderun
  cjne r0,#7,kt11
  dec r0
  kt11:
  cjne r0,#5,kt22
  dec r0
  kt22:
  cjne r0,#3,kt33
  dec r0
  kt33:
  cjne r0,#1,kt44
  dec r0
  kt44:
  cjne r0,#-2,fullnghich
  mov r0,#6


  fullnghich:
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  mov p2,a
  call delay

  call key6

  dec r0
  dec r0
  cjne r0,#-2,fullnghich
  mov r0,#6
  sjmp fullnghich

  key5:;-------------------------- reset -----------------------
  mov r7,#10
  nhan5:
  jb bt5,exit
  djnz r7,nhan5
  mov r7,#10
  ;..................... reset string ................
  mov dptr,#data5
  mov r1,#0
  mov a,#0c0h
  mov p1,a
  lcall control
  lcall string
  ;.............................................
  nha5:
  jnb bt5,$
  djnz r7,nha5
  mov p2,#0ffh
  lcall delay
  ljmp main


  exit: ret
  ;================================= string ==========================

  string: ;chuong trinh xuat chuoi
  mov a,r1
  movc a,@a+dptr ;mov du lieu vao thanh ghi a
  lcall data ;goi chuong trinh xuat du lieu
  inc r1 ;tang bien dem r1
  cjne r1,#16,string ;kiem tra bien dem, vi moi hang LCD co 16 ky tu nen khi xuat dem
  ;ky tu 16 thi dung lai
  mov a,#0
  ret


  ;====================================== control LCD =====================
  control: ;chuong trinh xuat lenh
  lcall ready ;kiem tra co ban
  mov p1,a ;dua du lieu ra port p1
  clr rs ;rs=0 du lieu dua ra la lenh
  clr rw ;rw =0 ghi du lieu
  setb e ;tao xung chot
  clr e
  ret

  data: ;chuong trinh xuat data
  lcall ready ;kiem tra co ban
  mov p1,a
  setb rs ;rs=1 du lieu dua ra la chuoi can xuat
  clr rw
  setb e
  clr e
  ret

  ready: ;chuong trinh kiem tra co ban
  setb p1.7 ;tich cuc co ban
  clr rs
  setb rw ;doc du lieu
  back:
  clr e
  setb e
  jb p1.7,back ;neu co ban van con duoc set thi du lieu khong duoc dua ra
  ret
  ;========================= delay =========================
  delay:
  mov tmod,#01h
  mov r2,70h
  del:
  mov th0,#high(-4000)
  mov tl0,#low(-4000)
  setb tr0
  jnb tf0,$
  clr tf0
  clr tr0
  djnz r2,del
  ret
  intro: db ' Giao tiep LCD '
  data1: db ' Half Forward '
  data2: db ' Half Preward '
  data3: db ' Full Forward '
  data4: db ' Full Preward '
  data5: db ' Reset Program '

  coderun: db 0feh,0fch,0fdh,0f9h,0fbh,0f3h,0f7h,0f6h
  end

  6. Hình ảnh
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/112.jpg
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/113.jpg
  http://i494.photobucket.com/albums/rr309/05112021/114.jpg
  7. Kết quả đạt được
  - Điểu khiển được động cơ ở cả 2 dạng, tăng tốc độ, giảm tốc độ
  - Hiển thị thông báo trên LCD
  8. Download code
  http://www.mediafire.com/?sharekey=32672d2...e7e083eb24e0862
  http://www.mediafire.com/?sharekey=32672d2...8a0625418129c64
  9.Tài liệu tham khảo
  Sách VDK của Tống Văn On
  -Diễn Đàn điện tử việt nam
 30. dangthanh_spk Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <span style="font-size:12pt;line-height:100%"> BÁO CÁO GIỮA KỲ MÔN VI ĐIỀU KHIỂN</span>

  1. Họ tên : ĐẶNG CHÍ THÀNH
  (MSSV :05112061)
  Email :dangthanh1987@gmail.com
  Phone: 0938.731.741
  PHẠM DUY ĐẠT (MSSV :05112012)

  2. Đề tài : MÔ HÌNH THAY DAO TỰ ĐỘNG TRÊN MÁY PHAY CNC (VMC-650)
  a. Mô tả vắn tắc yêu cầu cần giải quyết :
  - Thiết kế mạch điện tử và vẽ mạch trên Eagle
  - Lập trình trên vi điều khiển 89S52
  - Đo kiểm tra các đầu dây của Step Motor và Valve 5/2
  - Vẽ thiết kế mô hình 3D trên ProE/Wildfire3.0
  - Thi công mô hình


  3. Sơ đồ mạch nguyên lý,mạch in
  http://www.mediafire.com/?trmujzz5wm4
  http://www.mediafire.com/?xmtwlknyjnr

  4. Lưu đồ giải thuật
  http://www.mediafire.com/imageview.php?qui...jgh&thumb=5

  5. Code chương trình, đoạn phim ngắn và hình ảnh Demo của mô hình hoàn thành
  a.Code chương trình điều khiển
  http://www.mediafire.com/?t2dqb2cjm2m

  b.Đoạn phim ngắn Demo
  http://www.mediafire.com/?knnnotrvot0

  c.Vài hình ảnh mô Demo hình thực tế
  http://www.mediafire.com/imageview.php?qui...tul&thumb=5
  http://www.mediafire.com/imageview.php?qui...nzw&thumb=5
  http://www.mediafire.com/imageview.php?qui...nzw&thumb=5

  6. Mô hình thiết kế 3D (ProE/Wildfire3.0)
  http://www.mediafire.com/?rzi5jtrkwl2

  7. Powerpoint
  http://www.mediafire.com/?my5knwkknkz

  8. Kết quả đạt được và hạn chế :
  a.Kết quả đạt được :
  Mạch chạy ổn định theo đúng yêu cầu thiết kế nêu ra. Động cơ bước chạy đúng góc độ lập trình, pittong khí nén hoạt động tốt theo đúng sơ đồ hành trình bước
  b.Hạn chế :
  Chỉ là mô hình mô phỏng chu trình thay dao nên không thay được dao vì cơ cấu chuôi dao côn khá phức tạp
  9. Tài liệu thực hiện đề tài :
  -Google
  -họ vi điều khiển (Tống Văn On)
  - bạn bè...
 31. Z18 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1- Sinh viên thực hiện:
  - Đinh Đăng Khoa
  MSSV : 05111051
  Mail : dangkhoa1809@yahoo.com
  Điện thoại : 01688181807
  - Trần Hữu Huy
  MSSV : 05111043
  Mail: hanhtinhxanh_tp@yahoo.com
  2- Đề tài thực hiện: XE TỰ HÀNH MCR
  Giới thiệu: Xe đua dò line trên quảng đường xác định.
  Sử dụng mạch vi điều khiển H8/3048.
  Sử dụng mạch công suất L298 điều khiển động cơ.
  3- Hướng giải quyết:
  - Sử dụng Sensor nhận line trắng và đưa tín hiệu về vi điều khiển
  - Khi xử lí góc cua hay lệch line thì điều chỉnh tốc độ 2 động cơ và góc quay của động cơ servo
  + Ưu điểm :
  - Mạch sensor khá đơn giản và dể làm
  - VDK H8/3048 có thể lập trình bằng C hay ASM
  - Mạch công suất dùng L298 nên mạch khá gọn
  - Nếu sử dụng sensor chuyên dụng thì tín hiệu rất chính xác...
  + Nhược điểm :
  - Đối với sensor bình thường thì tín hiệu dể nhiễu...
  4- Mạch công suất:
  [IMG]
  - Sơ đồ nguyên lí mạch công suất:
  Đường link: http://ifile.it/s3fcemn
  Các bạn download thì bấm vào : Request Download Ticket, sau đó bấm vào Download hay nó sẽ hiện một ô để bạn nhập các kí tự bên cạnh vào-> sau đó nhấn OK và download
  - Sơ đồ mạch in:
  [IMG]
  5- Code chương trình dạng text:
  Chương trình điều khiển xe MCR


  #include <machine.h>
  #include "h8_3048.h"


  #define TIMER_CYCLE 3071

  #define PWM_CYCLE 49151
  #define SERVO_CENTER 4970
  #define HANDLE_STEP 26

  #define MASK2_2 0x66
  #define MASK2_0 0x60
  #define MASK0_2 0x06
  #define MASK3_3 0xe7
  #define MASK0_3 0x07
  #define MASK3_0 0xe0
  #define MASK4_0 0xf0
  #define MASK0_4 0x0f
  #define MASK1_1 0x81
  #define MASK1_0 0xff

  void init(void );
  void timer( unsigned long timer_set );
  int check_crossline( void );
  unsigned char sensor_inp( unsigned char mask );
  unsigned char dipsw_get( void );
  unsigned char pushsw_get( void );
  void led_out( unsigned char led );
  void speed( int accele_l, int accele_r );
  void handle( int angle );
  char unsigned bit_change( char unsigned in );


  unsigned long cnt0;
  unsigned long cnt1;
  /************************************************************************/
  /* Main program */
  /************************************************************************/
  void main( void )
  {
  int i;
  int pattern;
  int ktra;
  init();
  set_ccr( 0x00 );
  handle( 0 );
  speed( 0, 0 );
  pattern = 0;
  cnt1 = 0;
  ktra = 0;
  while( 1 ) {
  switch( pattern ) {
  case 0:
  if( pushsw_get() )
  {
  pattern = 1;
  cnt1 = 0;
  break;
  }
  if( cnt1 < 100 )
  {
  led_out( 0x1 );
  } else if( cnt1 < 200 )
  {
  led_out( 0x2 );
  } else {
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 1:
  if( cnt1 < 500 )
  {
  led_out( 0x1 );
  } else if( cnt1 < 1000 )
  {
  led_out( 0x2 );
  } else
  {
  led_out( 0x0 );
  pattern = 11;
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 11://các trường hợp nhận line


  if( check_crossline() )
  {
  pattern = 21;
  break;
  }

  switch( sensor_inp(MASK3_3) )
  {
  case 0x00://
  handle( 0 );
  speed( 100 , 100 );
  break;
  case 0x04:
  handle( -5 );
  speed( 100 ,100 );
  break;
  case 0x20:
  handle( 5 );
  speed( 100 , 100 );
  break;
  case 0x06:
  handle( -14 );
  speed( 81 , 85 );
  break;
  case 0x60:
  handle( 14 );
  speed( 85 ,81 );
  break;
  case 0x07:
  handle( -25 );
  speed( 50 ,70 );
  break;
  case 0xe0:
  handle( 25 );
  speed( 70 , 50 );
  break;
  case 0x03:
  handle( -32 );
  speed( 60 ,45 );
  break;
  case 0xc0:
  handle( 32 );
  speed( 60 ,45 );
  break;
  case 0x01:
  handle( -38 );
  speed( -70 ,70 );
  pattern = 12;
  break;
  case 0x80:
  handle( 38 );
  speed( 70 ,-70 );
  pattern = 13;
  break;
  default:
  break;
  }
  break;


  case 12:
  if( check_crossline() )
  {
  pattern = 21;
  break;
  }
  if( sensor_inp(MASK3_3) == 0x06 )
  {
  pattern = 11;
  }
  break;
  case 13:
  if( check_crossline() )
  {
  pattern = 21;
  break;
  }
  if( sensor_inp(MASK3_3) == 0x60 )
  {
  pattern = 11;
  }
  break;
  /*
  case 21:
  led_out( 0x3 );
  handle( 0 );
  speed( 0 ,0 );
  pattern = 22;
  cnt1 = 0;
  break;
  case 22:
  if( cnt1 > 100 )
  {
  cnt1 = 0;
  pattern = 23;
  }
  break;
  case 23:
  if( cnt1 > 300 )
  {
  cnt1 = 0;
  pattern = 24;
  break;
  }
  switch( sensor_inp(MASK3_3) )
  {
  case 0x00:
  handle( -18 );
  speed( 15 ,55 );
  break;
  case 0x04:
  case 0x06:
  case 0x07:
  case 0x03:
  handle( -24 );
  speed( 30 ,55 );
  break;
  case 0x20:
  case 0x60:
  case 0xe0:
  case 0xc0:
  handle( 24 );
  speed( 55 , 30 );
  break;
  default:
  break;
  }
  break;
  case 24:
  switch( sensor_inp(MASK3_3) )
  {
  case 0xe0:
  led_out( 0x1 );
  handle( 45 );
  speed( 0 , 65 );
  pattern = 31;
  cnt1 = 0;
  break;
  case 0x07:
  led_out( 0x2 );
  handle( -45 );
  speed( 65 , 0 );
  pattern = 41;
  cnt1 = 0;
  break;
  case 0x00:
  handle( -21 );
  speed( 15 , 75 );
  break;
  case 0x04:
  case 0x06:
  case 0x03:
  handle( -24 );
  speed( 30 ,55 );
  break;
  case 0x20:
  case 0x60:
  case 0xc0:
  handle( 24 );
  speed( 55 ,30 );
  break;
  default:
  break;

  }
  break;
  case 31:
  if( cnt1 > 200 )
  {
  pattern = 32;
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 32:
  if( sensor_inp(MASK3_3) == 0x60 )
  {
  led_out( 0x0 );
  pattern = 11;
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 41:
  if( cnt1 > 200 )
  {
  pattern = 42;
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 42:
  if( sensor_inp(MASK3_3) == 0x06 )
  {
  led_out( 0x0 );
  pattern = 11;
  cnt1 = 0;
  }
  case 51:
  switch( sensor_inp(MASK3_3) )
  {
  case 0x00:
  handle( 0 );
  speed( 8 , 8 );
  break;
  case 0x04:
  handle( -3 );
  speed( 8 ,8 );
  break;
  case 0x20:
  handle( 3 );
  speed( 8 , 8 );
  break;
  case 0x06:
  handle( -6 );
  speed( 8 , 8 );
  break;
  case 0x60:
  handle( 6 );
  speed( 8 ,8 );
  break;
  case 0xe0:
  pattern = 52;
  break;
  case 0x07:
  pattern = 53;
  break;
  default:
  break;
  }
  case 52:
  if( cnt1 < 30 )
  {
  handle( 40 );
  speed( 45 ,10 );
  }
  else
  {
  pattern = 11;
  cnt1 = 0;
  }
  break;
  case 53:
  if( cnt1 < 30 )
  {
  handle( -32 );
  speed( 25 ,35 );
  }
  else if ( cnt1 < 50 )
  {
  handle( 0 );
  speed( 15 ,15 );
  }
  else
  {
  pattern = 11;
  cnt1 = 0;
  }
  default:
  pattern = 0;
  break;
  */ }
  }
  }
  /************************************************************************/
  /* H8/3048F-ONE Built in Peripheral Function Initialization */
  /************************************************************************/
  void init( void )
  {
  P1DDR = 0xff;
  P2DDR = 0xff;
  P3DDR = 0xff;
  P4DDR = 0xff;
  P5DDR = 0xff;
  P6DDR = 0xf0;
  P8DDR = 0xff;
  P9DDR = 0xf7;
  PADDR = 0xff;
  PBDR = 0xc0;
  PBDDR = 0xfe;

  ITU0_TCR = 0x23;
  ITU0_GRA = TIMER_CYCLE;
  ITU0_IER = 0x01;

  ITU3_TCR = 0x23;
  ITU_FCR = 0x3e;
  ITU3_GRA = PWM_CYCLE;
  ITU3_GRB = ITU3_BRB = 0;
  ITU4_GRA = ITU4_BRA = 0;
  ITU4_GRB = ITU4_BRB = SERVO_CENTER;
  ITU_TOER = 0x38;
  ITU_STR = 0x09;
  }
  #pragma interrupt( interrupt_timer0 )
  void interrupt_timer0( void )
  {
  ITU0_TSR &= 0xfe;
  cnt0++;
  cnt1++;
  }
  void timer( unsigned long timer_set )
  {
  cnt0 = 0;
  while( cnt0 < timer_set );
  }
  unsigned char sensor_inp( unsigned char mask )
  {
  unsigned char sensor;
  sensor = P7DR;
  sensor &= mask;
  return sensor;
  }
  int check_crossline( void )
  {
  unsigned char b;
  int ret;
  ret = 0;
  b = sensor_inp(MASK2_2);
  if( b==0x66 || b==0x64 || b==0x26 || b==0x62 || b==0x46 )
  {
  ret = 1;
  }
  return ret;
  }
  unsigned char dipsw_get( void )
  {
  unsigned char sw;
  sw = ~P6DR;
  sw &= 0x0f;
  return sw;
  }
  unsigned char pushsw_get( void )
  {
  unsigned char sw;
  sw = ~PBDR;
  sw &= 0x01;
  return sw;
  }
  void led_out( unsigned char led )
  {
  unsigned char data;
  led = ~led;
  led <<= 6;
  data = PBDR & 0x3f;
  PBDR = data | led;
  }
  void speed( int accele_l, int accele_r )
  {
  unsigned char sw_data;
  unsigned long speed_max;

  sw_data = dipsw_get() + 5;
  speed_max = (unsigned long)(PWM_CYCLE-1) * sw_data / 20;
  if( accele_l >= 0 )
  {
  PBDR &= 0xfb;
  ITU3_BRB = speed_max * accele_l / 100;
  } else
  {
  PBDR |= 0x04;
  accele_l = -accele_l;
  ITU3_BRB = speed_max * accele_l / 100;
  }
  if( accele_r >= 0 )
  {
  PBDR &= 0xf7;
  ITU4_BRA = speed_max * accele_r / 100;
  } else
  {
  PBDR |= 0x08;
  accele_r = -accele_r;
  ITU4_BRA = speed_max * accele_r / 100;
  }
  }
  void handle( int angle )
  {
  ITU4_BRB = SERVO_CENTER - angle * HANDLE_STEP;
  }

  /************************************************************************/
  /* end of file */
  /************************************************************************/


  Các bạn download thì bấm vào : Request Download Ticket, sau đó bấm vào Download hay nó sẽ hiện một ô để bạn nhập các kí tự bên cạnh vào-> sau đó nhấn OK và download

  6- Mô hình :http://ifile.it/o05ag9l
  http://ifile.it/9vpw1t8
  - Clip : http://ifile.it/u2fsmoi
  7- File power point :
  http://ifile.it/ry0upbh
  8- Download Code chương trình *.c:
  http://ifile.it/tfdg5ou
  9- Hướng phát triển:
  - Có cảm biến độ nghiêng để nhận biết dốc
  - Ứng dụng thêm xử lý ảnh vào xe MCR....
  10-Tài liệu:
  - Datasheet L298: http://ifile.it/fty271r
  - Datasheet H8/3048 : http://ifile.it/f51i8rx
  - Phần mềm Renesas : http://ifile.it/pouxitw
 32. tong Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên:
  NGUYỄN DUY TOÀN
  NGUYỄN THANH TÒNG
  -Mã số sinh viên:
  05112072
  05112073
  -Email:
  duytoan0909@yahoo.com
  thanhtong_spkt@yahoo.com
  -Điện thoại:
  01699946635
  0984046944

  1 -Tên đề tài thực hiện:
  ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN TRONG ROBOT (DÒ LINE VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ)
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  yêu cầu cần giải quyết là: DÙNG CẢM BIẾN GÌ,SỬ DỤNG MẠCH CÔNG SUẤT GÌ VÀ GIẢI THUẬT NHƯ THẾ NÀO.
  2-Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  -Về cảm biến:có 2 lựa chọn là cảm biến chế và cảm biến công nghiệp, nhóm mình chọn cảm biến chế(vì nó rẻ phù hợp với sv mà vẫn đảm bảo yêu cầu của đề tài)
  -Về mạch công suất:yêu cầu của mạch là phải điều khiển được tốc độ và đảo chiều động cơ, thường dùng 1 Fet +1 Relay hoặc mạch cầu H để điều khiển 1 động cơ
  -Mạch 1 Fet +1 Relay:đơn giản,dễ làm nhưng không đảo chiều nhanh được(cháy tiếp điểm relay do hiện tượng hồ quang điện),mạch này rất hông dụng.
  -Mạch cầu H:có thể đảo chiều động cơ rất nhanh,nhưng mạch hơi phức tạp(dễ xãy ra hiện tượng trùng dẫn-->phải khử được thời gian chết)
  3--Sơ đồ mạch nguyên lý:
  -mạch cảm biến: [IMG]
  -mạch 1 Fet+1 Relay: [IMG]
  -mạch cầu H(mạch này có nhược điểm là khi bâm xung ở tần số cao Fet sẽ bị nóng):
  [IMG]
  -mạch cầu H_2(mạch này đã được cải tiến lại bâm xung,đảo chiều vô tư):
  [IMG]
  4--Sơ đồ mạch layout.
  -Mạch cảm biến: [IMG]
  -mạch 1 Fet+1 Relay: [IMG]
  -mạch cầu H: [IMG]
  -mạch cầu H_2: [IMG]
  5--Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]
  6-Code chương trình và đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động:
  Code :
  http://www.4shared.com/file/80964985/1250eff7/DO_LINE.html
  Video:
  http://www.mediafire.com/?oqttflzf4fm
  http://www.mediafire.com/file/oqttflzf4fm/t
  7-Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  Kết quả đạt được:
  Những mạch trên đều được làm thử trên thực tế và có kết quả khá tốt,chúng ta có thể đưa vào sử dụng
  Hạn chế:
  Những mạch này có tính ổn định chưa thực sự cao,nên chỉ dùng cho robocon hay những ứng dụng nhỏ không cần chính xác cao.
  Hướng phát triển:
  Đối với những ứng dụng dòi hỏi độ chính xác và ổn định cao hơn thì chúng ta nên chuyển sang dùng IC chuyên dùng hay mua nhưng modul có sẵn về sử dụng
  8- Các nguồn tài liệu có giá trị nhất trong khi làm đề tài :
  - Google
  - www.mikroe.com
  - 8051SMCK EBOOK
  - www.diendandientu.com
  -www.dientuvietnam.net
  -picvietnam.com
  9-File powerpoint
  http://www.mediafire.com/?flx3zmj5kwy
 33. tong Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: NGUYỄN ĐÌNH NAM
  -Mã số sinh viên: 05112045
  -Email: hnidnam@yaho
  -Điện thoại:0978857577
  1 -Tên đề tài thực hiện:
  ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ĐỂ ĐẾM SỰ KIỆN(ĐẾM SẢN PHẨM)
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  yêu cầu cần giải quyết là:NHẬN BIÊT SỰ KIỆN XẢY RA ĐỘT NGỘT BÊN NGOÀI BÊN NGOÀI MÀ TA KHÔNG BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC,MỖI LẦN CÓ MỘT SƯ KIỆN THÌ GIÁ TRỊ ĐẾM TĂNG LÊN 1 ĐƠN VỊ.
  2-Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  -Về cảm biến: Mình dùng con opam 741 để so sánh áp,1 led siêu sáng , 1 quang trở và 1 biến trở(cảm biến này không ổn định lắm nhưng nó rẻ,thích hợp cho sv làm thí nghiệm)
  -Về mạch vi điều khiển và hiển thị:Mình dùng 1 kit thí nghiệm và 1 modul led 7 đoạn(cắm bus từ kit thí nghiệm qua modul 7 đoạn)
  3--Sơ đồ mạch nguyên lý:
  -Kít thí nghiệm: [IMG]


  -Modul led 7 đoạn: [IMG]
  4--Sơ đồ mạch layout.
  -Kít thí nghiệm: [IMG]
  -Modul led 7 đoạn: [IMG]
  5--Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]
  6-Code chương trình và đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động:
  Code :
  http://www.4shared.com/file/81026128/46ec1e4f/Dem_sp.html
  Video:
  http://www.mediafire.com/?v1zgyhnm10m
  7-Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  Kết quả đạt được:
  Mạch được thi công và đã hoạt động tốt
  Hạn chế:
  Mạch chỉ mang tính thí nghiệm để làm quen với vi điều khiển vì nó chưa có tính ổn định cao,vẫn còn sai số,chưa ứng dụng trong thực tế được
  Hướng phát triển:
  -Cải tiến phần cảm biến,nâng cao độ ổn định
  -Có thể ứng dụng trong các máy đếm sản phẩm ở quy mô nhỏ
  8- Các nguồn tài liệu có giá trị nhất trong khi làm đề tài :
  - Google
  - www.mikroe.com
  - 8051SMCK EBOOK
  - www.diendandientu.com
  -www.dientuvietnam.net
 34. namthang095 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  2.1 -Họ tên sinh viên:
  -MSSV: Nguyễn Việt Thắng
  -Email: namthang0206@yahoo.com
  -Điện thoại: 0982 364 990

  2.2 -Tên đề tài thực hiện:
  <span style="color:#0000FF"> Sử dụng vi điều khiển ATmega32 dể viết chương trình hiển thị dồng hồ số trên led 7 đoạn.</span>

  2.3 -Sơ đồ mạch nguyên lý.

  [IMG]
  -Sơ đồ mạch layout.
  [IMG]
  [IMG]
  2.4 -Lưu đồ giải thuật.
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  2.5 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động
  [IMG]
  [IMG]


  doan phim demo
  2.6 Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  đồng hồ chạy đúng chính xác ngày tháng năm và giờ hẹn
  2.7 Download: code chương trình ( file *.asm hoặc *.c), file mạch điện
  chương trình viết bằng codevision

  chương trình tổng hợp
  2.8 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài : trang web, ebooks, link download....
  - Họ Vi Điều Khiển 8051 của Tống Văn On
  - Embeddeded C programming and the Atmel AVR
  - www.dientuvietnam.net
 35. Giangcoi Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên:
  Lê Văn Bảo Giang 04112016
  Lê Văn Trung 04112062
  -Email: baogiang030686@yahoo.com
  -Điện thoại: 0989369761

  2.2 -Tên đề tài thực hiện:
  <span style="font-size:18pt;line-height:100%">Mô hình cửa tự động sử dụng VKD</span>
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  * Thiết kế chế tạo mô hình cửa tự động.
  * Thiết kế mô đun VDk.
  * Thiết kế mạch nguồn 5v và 12v
  * Thiết kế mạch cầu H.
  * Thiết kế mạch cảm biến.

  -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án.
  - Sử dụng mạch cầu H để điều khiển chiều động cơ.
  - Sử dụng rơle để điều khiển.
  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  Dùng mạch rơle vì mạch cầu H chạy không ổn định.

  -Sơ đồ nguyên lý mạch VDK
  [IMG]
  -Sơ đồ layout
  [IMG]
  - Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn
  [IMG]
  - Mạch layout.
  [IMG]
  - Sơ đồ nguyên lý mạch cầu H.
  [IMG]
  - Layout.
  [IMG]
  - Mạch Cảm biến.
  [IMG]
  Sơ đồ mạch nguyên lý toàn mạch
  [IMG]

  2.5 -Lưu đồ giải thuật.
  [IMG]
  -Code chương trình dạng text.
  org 0h
  mov p0,#00h
  mov a,#0
  doi:
  jnb p2.0,ct
  jnb p2.1,ct1
  sjmp doi
  ct:
  mov p0,#11111110b
  lcall delay1
  inc a
  cjne a,#20,ct
  mov p0,#00h
  mov a,#0
  sjmp doi
  ct1:
  mov p0,#11111101b
  lcall delay1
  inc a
  cjne a,#20,ct1
  mov p0,#00h
  mov a,#0
  sjmp doi
  delay1:
  mov TMOD,#01h
  mov r0,#10
  mov TH0,#high(-50)
  mov TL0,#low(-50)
  setb TR0
  wait1: jnb TF0,$
  clr TF0
  djnz r0,wait1
  clr TR0
  ret
  end


  2.6 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động
  http://www.mediafire.com/?sharekey=43dc8b1...e018c8114394287
  2.7 Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  Mạch chạy đúng yêu cầu mong muốn. Nhưng mạch cảm biến còn bị nhiễu.
  - Hạn chế của đề tài: mạch xử lý còn chậm chưa đáp ứng nhanh khi có người đi qua.
  - Hướng phát triển: xử lý tôc độ của động cơ, đáp ứng nhanh thời gian mở cửa

  2.8 Download: code chương trình ( file *.asm hoặc *.c), file mạch điện

  2.9 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài : trang web, ebooks, link download....
  - Google
  - 8051SMCK EBOOK
  - www.diendandientu.com

  Sinh viên

  LÊ VĂN BẢO GIANG
  [/quote]
 36. vanduc Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  2.1 -Họ tên sinh viên:
  -MSSV: 05112014
  -Email: anhduc_mt99@yahoo.com
  -Điện thoại: 0987449466

  2.2 -Tên đề tài thực hiện: GIAO TIẾP NÚT NHẤN VÀ HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  .vẽ sơ đồ nguyên lý mạch nạp, mô đun led 7 đoạn+led đơn
  .viết chương trình phù hợp cho phần cứng đã thiết kế.

  2.3 -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án.
  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  .Vẽ mạch bằng orcad, eagle( thực hành vẽ bằng eagle)
  .viết chương trình bằng phần mềm pinnacle

  2.4 -Sơ đồ mạch nguyên lý.[IMG]
  -Sơ đồ mạch layout.
  [IMG]

  2.5 -Lưu đồ giải thuật.
  [IMG]
  -Code chương trình dạng text.
  ;BAO CAO CHUONGTRINH : HIEN THI MA SO SINH VIEN 05112014
  ;NHAN NUT NHAN1 DEM TANG, NHAN NUT NHAN2 DEM GIAM

  ORG 0000H
  MAIN:
  MOV R4,#0EH
  MOV 18H,#14
  MOV 19H,#20
  MOV 20H,#11
  MOV 21H,#05
  RE: LCALL OUTLED
  LCALL BIN_BCD
  LCALL DEMLEN
  LCALL DEMXUONG
  SJMP RE

  DEMLEN:JB P1.0,EXIT
  DA: LCALL OUTLED
  JB P1.0,DA
  call cdkn_1
  ; call cdknha_1

  CALL DELAY500uS
  INC R4
  MOV P3,R4
  CALL DELAY500uS

  INC 18H
  MOV A,18H
  CJNE A,#100,EXIT
  MOV 18H,#0

  INC 19H
  MOV A,19H
  CJNE A,#100,EXIT
  MOV 19H,#0

  INC 20H
  MOV A,20H
  CJNE A,#100,EXIT
  MOV 20H,#0

  INC 21H
  MOV A,21H
  CJNE A,#100,EXIT
  MOV 21H,#0
  EXIT: RET

  DEMXUONG:
  JB P1.1,EXIT1
  EA: LCALL OUTLED

  JB P1.1,EA
  call cdkn_2
  ;call cdknha_2

  CALL DELAY500uS
  DEC R4
  MOV P3,R4
  CALL DELAY500uS

  DEC 18H
  MOV A,18H
  CJNE A,#255,EXIT1
  MOV 18H,#9

  DEC 19H
  MOV A,19H
  CJNE A,#255,EXIT1
  MOV 19H,#9

  DEC 20H
  MOV A,20H
  CJNE A,#255,EXIT1
  MOV 20H,#9

  DEC 21H
  MOV A,21H
  CJNE A,#255,EXIT1
  MOV 21H,#9
  EXIT1: RET

  RESET:JB P1.2,EXIT2
  CLR P0
  JNB P1.2,EAA
  EAA:
  MOV 18H,#14
  MOV 19H,#20
  MOV 20H,#11
  MOV 21H,#05
  RE1: LCALL OUTLED
  LCALL BIN_BCD
  LCALL DEMLEN
  LCALL DEMXUONG
  SJMP RE1

  EXIT2: RET
  BIN_BCD:

  MOV A,18H
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV 10H,B
  MOV 11H,A

  MOV A,19H
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV 12H,B
  MOV 13H,A
  MOV A,20H
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV 14H,B
  MOV 15H,A

  MOV A,21H
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV 16H,B
  MOV 17H,A
  RET

  OUTLED:
  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,10H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.0
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.0

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,11H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.1
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.1

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,12H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.2
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.2

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,13H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.3
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.3

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,14H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.4
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.4

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,15H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.5
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.5

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,16H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.6
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.6

  MOV DPTR,#MALED
  MOV A,17H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.7
  LCALL DELAY500uS
  SETB P2.7
  RET
  cdkn_1: mov r6,#50
  keyb1: jb p1.0,cdkn_1
  djnz r6,keyb1
  ret
  cdknha_1: mov r6,#50
  keyr1: jnb p1.0,cdknha_1
  djnz r6,keyr1
  ret
  cdkn_2: mov r6,#50
  keyb2: jb p1.1,cdkn_2
  djnz r6,keyb2
  ret
  cdknha_2: mov r6,#50
  keyr2: jnb p1.1,cdknha_2
  djnz r6,keyr2
  ret

  DELAY500uS:
  MOV TMOD,#00000001B
  MOV R7,#2
  LOOP:
  MOV TH0,#HIGH(-50)
  MOV TL0,#LOW(-50)
  SETB TR0
  JNB TR0,$
  CLR TR0
  CLR TF0
  DJNZ R7,LOOP
  RET
  MALED:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END


  2.6 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động
  [IMG]


  2.7 Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển.
  Giao tiếp được nút nhấn và hiển thị ra led 7 đoạn, led đơn.
  Han chế của đề tài : nút nhấn còn hiện tượng dội mặc dù đã có chương trình chống dội nút nhấn.; led hiển thị vẫn còn mờ.
  .Phương hướng phát triển của đề tài : làm mạch cảm biến để đếm sản phẩm,…

  2.8 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài : trang web, ebooks, link download....
  Tài liệu tham khảo:
  _Giáo trình lý thuyết và thực hành HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
  _ www.atmel.com
  www.ebook.com.vn
  www.qsl.net
  www.microduyphi.com
  ………..
 37. cuocsongtuoidep Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 38. venspirit Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 39. allmylove13_9 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ tên sv: Lê Uyên thảo
  MSSV: 05111093
  Tên đề tài: Khoá điện tử dùng Lcd và VDK 89S52.
  Yêu cầu: Dùng ma trận 16 phím để mã khoá, Lcd hiển thị Password.
  Đây là mạch nguyên lý:

  [IMG]
  Và mạch in:

  [IMG]

  [IMG]
  sơ đồ mạch in và mạch nguyên lý: http://www.mediafire.com/?sharekey=ba59ed0...b426f73ebde4985
  file powerpoint: http://www.mediafire.com/?sharekey=ba59ed0...b426f73ebde4985
  chương trình: http://www.mediafire.com/?sharekey=ba59ed0...b426f73ebde4985
 40. venspirit Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: Trần Khánh
  Nguyễn Phi Hoài
  -MSSV: 05112034
  -Email: trankhanhcnt@gmail.com
  -Điện thoại: 0909402093

  -Tên đề tài thực hiện: Hệ thống thay dao máy CNC
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết: Hệ thống gồm một đĩa chứa dao máy phay CNC , khi cần dao nào thì đĩa sẽ mang dao đó tới vị trí lấy dao. Và một cơ cấu khác sẽ thực hiện chức năng lấy dao.
  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài: dùng một động cơ bước để quay đĩa mang dao. Và động cơ bước thứ 2 sẽ đảm nhiện việc lấy dao. để hiểu kĩ hơn cách hoat động của mô hình các bạn xem trong file powerpoint của mình nha
  -Sơ đồ mạch.
  [IMG]
  -Lưu đồ.
  [IMG]
  -Có 1 mạch chính dùng 1 89s52,8 con C1815,8 led 7 đoạn, 2 modul mạch công suất có 4 opto và 4 fet IRF540N
  [IMG]

  -Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển: mạch dùng động cơ bước nên công suất nhỏ và không chính xác vì động cơ bước không có tín hiêu hồi tiếp.
  [IMG]
  [IMG]


  - Download: code chương trình'.asm' file mô phỏng'.dsn' file sơ đồ nguyên lý'.sch' mach in'.brd' và file powerpoint tất cả ở link dưới đây
  http://www.mediafire.com/?sharekey=7bb2b60...04e75f6e8ebb871

  - Các nguồn tài liệu có giá trị trong khi làm đề tài :
  - www.diendandientu.com
  -www.dientuvietnam.net
 41. vinhngoc87 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1 -Họ tên sinh viên:

  -MSSV: HUỲNH NGỌC VINH
  -Email: matran.vinh@gmail.com
  -Điện thoại: 0932414165

  2 -Tên đề tài thực hiện: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ ENCODER HIỂN THỊ RA LED 7 ĐOẠN
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  + Đo tốc độ động cơ có gắn encoder loại 200rpm ,nguồn cấp 24 Vdc .
  + Giảm sai số đến mức thấp nhất theo khả năng của vi điều khiển AT 89C51 .
  + Kiểm tra lại kết quả đo sử dụng VOM điện tử .

  3 -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án:

  +cách 1: cho vào ngắt, ví dụ cho xảy ra 5 ngắt tính thời gian đó và tính vận tốc.
  +cách 2: cho xung vào timer ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian.
  +cách 3: đo thời gian giữa hai cạnh xung và tính vận tốc.

  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài:

  +Cách 2: cho xung vào timer ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian.


  4 -Sơ đồ mạch nguyên lý:
  [IMG]

  -Sơ đồ mạch layout:
  [IMG]  -Địa chỉ down sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f3d1f38...04e75f6e8ebb871


  2.5 -Lưu đồ giải thuật:
  [IMG]

  -Code chương trình dạng text:
  org 0000h
  ;;;;;;;;;;;;;;;chuong trinh dem xung tu timer 0
  chucdonvi equ 10h
  ngantram equ 11h
  chucngan equ 12h
  maso0 equ 0c0h
  dem equ 55h
  chuky equ 57h
  bl equ 59h
  bh equ 60h
  mov p1,#0c0h
  mov p0,#0c0h
  mov p2,#00h
  quet equ p2
  led7 equ p0
  nhan equ p3.4
  setb nhan
  jb nhan,$
  jnb nhan,lucdau
  lap:
  clr tf0
  clr tr0
  lucdau:mov tmod,#00000101b
  mov th0,#00h
  mov tl0,#00h
  setb tr0
  setb p3.4

  mov dptr,#ma7doan
  dl6: mov r5,#3
  LAI:
  DL4:call hienthi8led

  NOP
  NOP
  DJNZ R6,DL4
  djnz r5,LAI


  clr tr0
  clr tf0

  lb:
  mov chuky,#100
  mov p1,#00
  call hextobcd
  call giaima
  djnz chuky,lap
  mov chuky,#100
  call chuyenhextobcd
  call giaima

  lb2:call hienthi8led
  djnz chuky,lap
  clr tf0
  clr tr0
  setb p3.1
  jmp lap
  ;;;;;;;;;;chuyensohex2bytesang5sobcd
  chuyenhextobcd:
  mov chucdonvi,#0
  mov ngantram,#0
  mov chucngan,#0
  mov bh,th0
  mov bl,tl0
  mov a,bl
  mov b ,#1;;;;;;;;;;;;;;dung la 120
  mul ab
  mov bl,a
  mov r1,b

  mov a,bh
  mov b,#1;;;;;;;;;;;;dung la 120
  mul ab
  ;mov r2,a
  ;mov b,r1
  add a,r1
  mov bh,a
  ;setb tr0
  ;
  mov dem,#15 ;;;;;;;;;;;;;;;cho xoay15 lan

  chuyenhextobcd0:;;;;;;;kiemtrahangdonvi

  call xoaydulieu
  ;;;;;;;;;;;kiem tra don vi
  mov a,chucdonvi
  anl a,#0fh;;;;;;;;;;;xoa hang chuc
  cjne a,#5,$+3 ;;;;;;;;;;;;;nhay neu nho hon
  jc chuyenhextobcd2
  mov a,chucdonvi
  add a,#3
  mov chucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiem tra hang chuc

  chuyenhextobcd2:
  mov a,chucdonvi
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc chuyenhextobcd3
  mov a,chucdonvi
  add a,#30h
  mov chucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiemtrahangtram

  chuyenhextobcd3:
  mov a,ngantram
  anl a,#0fh
  cjne a,#5,$+3
  jc chuyenhextobcd4
  mov a,ngantram
  add a,#3
  mov ngantram,a
  ;;;;;;;;;;kiem tra hang ngan

  chuyenhextobcd4:
  mov a,ngantram
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc chuyenhextobcd5
  mov a,ngantram
  add a,#30h
  mov ngantram,a

  chuyenhextobcd5:
  djnz dem,chuyenhextobcd0
  call xoaydulieu
  ret
  xoaydulieu:
  clr c
  mov a,bl
  rlc a
  mov bl,a
  mov a,bh
  rlc a
  mov bh,a

  mov a,chucdonvi
  rlc a
  mov chucdonvi,a
  mov a,ngantram
  rlc a
  mov ngantram,a
  mov a,chucngan
  rlc a
  mov chucngan,a
  ret
  ;;;;;;;;;;;;;chuyensobcd sangma 7 doan de dieu khien led sang
  giaima:
  mov a,chucdonvi
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 27h,a

  mov a,chucdonvi
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 26h,a

  mov a,ngantram
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 25h,a
  ;call xoaso0 VFGT BO LUON
  mov a,ngantram
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 24h,a
  ;mov p0,24h;;;;;;;;;;;;;bo cai nay la ok
  mov a,chucngan
  movc a,@a+dptr
  mov 23h,a
  ret
  ma7doan:
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  ;delay:
  ret

  hienthi8led:;;;;;;;sang sua
  hienthi:
  mov a,#11110111b
  mov r0,#27h
  ht1:
  mov led7,@r0
  mov quet,a
  lcall DELAY100us
  mov quet,#0ffh
  dec r0
  rl a
  cjne r0,#22h,ht1
  ret
  ;;;;;;;;;;;;chuong trinh con delay
  DELAY100us: MOV R2,#1
  DL7:MOV R1,#25
  DL6:NOP
  NOP
  DJNZ R1,DL6
  RET

  end
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CHƯONG TRÌNH CÓ NHIỀU THIẾU XÓT MONG CÁC BẠN CHỈ GIÁO THÊM

  2.6 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động

  2.7 Kết quả đạt được:

  + HIỂN THỊ ĐỰƠC TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ TRÊN LED 7 ĐOẠN .
  + TỐC ĐỘ ĐỰƠC CẬP NHẬT SAU 0.3 S
  Hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển:

  + HẠN CHẾ SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO .
  + GIẢM THỜI GIAN CẬP NHẬT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ .
  + ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ .
  + ĐO ĐỘNG CƠ KHÔNG TIẾP XÚC SỬ DỤNG TIA LAZER .

  2.8 Download: code chương trình ( file *.asm), file mạch điện :

  http://www.mediafire.com/?sharekey=f3d1f38...04e75f6e8ebb871

  2.9 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài :

  -SÁCH TỐNG VĂN ON -HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 .
  - SÁCH NGUYỄN ĐÌNH PHÚ –VI ĐIỀU KHIỂN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH .
  -ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ : THIẾT KẾ BỘ PID SỐ TRÊN AVR ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ -ĐỘNG CƠ DC ( NGUYỄN TRUNG HIẾU -HỒ NGỌC NAM) .

  +trang web:
  http://www.diendandientu.com
  http://www.dientuvietnam.net
  www.picvietnam.com
  http://electronics-4u-returns.com
  www.electricfencing4u.co.uk
  www.electronicdesign.com
  www.8051projects.info
  www.electronicsforu.com  + ebook và pdf khác :
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f3d1f38...04e75f6e8ebb871


  + file video:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f3d1f38...04e75f6e8ebb871

  ĐỀ TÀI NÀY MÌNH THỰC HIỆN CÓ NHIỀU KHIẾM KHUYẾT MONG THẦY CÙNG CÁC BẠN CHO MÌNH LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐỀ TÀI NÀY NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN! CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ XEM !
 42. vinhngoc87 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  HỌ VÀ TÊN : HUỲNH NGỌC VINH
  LỚP : 051111
  MSSV : 05111120
  bài cùa em đã post , xin bổ xung thêm đầy đủ thông tin
 43. vamchieu Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 44. vamchieu Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ho Ten: Dinh Van Chung
  Mssv:05112005
  Email:vamchieu@yahoo.com
  Dt:01269449400
  De Tai: Chay Chu Tren Led Ma Tran
  Thuc Hien:
  Dung 4 led ma tran 8x8 de tao thanh 1 led 32x8.De quet cac cot led ta su dung IC 74LS138 la IC giai ma 3 sang 8.Nhu vay ta can 1 port de dua vao IC 74LS138 de chon IC quet va chon cot quet.Va 1port de dua du lieu ra 4 led.
  Tai moi thoi diem chi co 1 cot duoc quet nen cac Ic 74LS 138 khong dong thoi hoat dong ma moi thoi diem chi cho phep 1IC hoat dong.Ta noi port2 voi cac IC 74LS138,port1 xuat du lieu tu VDK ra cac ma tran led thong qua IC dem 74LS373.
  Ta thuc hien de tai tren voi truong hop tao chu: Dinh Van Chung
  Mo phong proteus:
  [IMG]
  File Proteus:
  file
  so do nguyen ly:
  [IMG]
  so do mach in:
  [IMG]
  Link download so do mach nguyen ly va mach in:
  machmatrix

  <div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>ORG 0000H
  MOV DPTR,#chung_can
  LOOP: MOV R2,#0 ;BOÄ ÑEÁM DÒCH
  LOOP2: MOV R5,#78 ;SOÁ LAÀN QUEÙT TAÏO DELAY
  LOOP1: MOV R0,#0 ;MAÕ QUEÙT HAØNG
  MOV R1,#0 ;MAÕ QUEÙT COÄT
  LOOP3: MOV A,R1
  MOV P2,A ;XUAÁT MAÕ QUEÙT COÄT
  MOV A,R0
  ADD A,R2
  MOVC A,@A+DPTR ;TRA BAÛNG
  MOV P1,A ;XUAÁT MAÕ QUEÙT HAØNG
  CALL DELAY1
  INC R0
  INC R1
  CJNE R1,#32,LOOP3
  DJNZ R5,LOOP1
  INC R2
  CJNE R2,#96,LOOP2
  LJMP LOOP
  chung_can:
  DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

  DB 0FFH,81H,81H,81H,7EH,0H,0H,0H ;chu D
  db 00h,00h
  DB 81H,81H,0FFH,81H,81H,0H,0H,0H ;chu I
  db 00h,00h
  DB 0FFH,40H,20H,10H,0FFH,0H,0H,0H ; chu N
  db 00h,00h
  DB 0FFH,10H,10H,10H,0FFH,0H,0H,0H ; chu H
  db 00h,00h
  DB 0FCH,2H,1H,2H,0FCH,0H,0H,0H ;chu V
  db 00h,00h
  DB 3FH,48H,88H,48H,3FH,0H,0H,0H ;chu A
  db 00h,00h
  DB 0FFH,40H,20H,10H,0FFH,0H,0H,0H ;chu N
  db 00h,00h
  DB 7EH,81H,81H,81H,81H,0H,0H,0H ;chu C
  db 00h,00h
  DB 0FFH,10H,10H,10H,0FFH,0H,0H,0H ;chu H
  db 00h,00h
  DB 0FEH,1H,1H,2H,0FFH,0H,0H,0H ;chu U
  db 00h,00h
  DB 0FFH,40H,20H,10H,0FFH,0H,0H,0H ;chu N
  db 00h,00h
  DB 7EH,81H,81H,89H,8FH,8H,0H,0H ;chu G
  db 00h,00h

  DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  DELAY1: MOV TMOD,#02H
  MOV TH0,#(-200)
  SETB TR0
  JNB TF0,$
  CLR TF0
  RET
  END
  </div>
  Luu do:
  [IMG]
  Download File powerpoint:
  machmatrix
  Mach phan cung:
  [IMG]

  Tai Lieu Tham Khao:
  www.mikroe.com
  HO Vi dieu khien-tong van on
  Thuc hanh vi dieu khien -Nguyen dinh phu
 45. thiencan New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ho Ten:Bui Thien Can
  Mssv:05112002
  Email:dakura_jkan@yahoo.com
  De tai: Hien thi chu tren Led Matrix
  Thuc hien:
  Dung Ic TPiC595 de chuyen doi du lieu tu noi tiep sang song song
  IC ULN 2803 la IC dem ngo ra cuc thu ho.
  mach nguyen ly:
  [IMG]
  mach in:
  [IMG]
  Download file orcad:
  sodomach
  Luu do giai thuat:
  [IMG]
  Download file powerpoint:
  machmatrix
  ket qua dat duoc:
  [IMG]
  code chuong trinh:
  <div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'> hang equ p2
  serd bit p0.0
  serx bit p0.1
  srck bit p0.2
  rck bit p0.3
  gd bit p0.4
  gx bit p0.5
  clrd bit p0.6
  clrx bit p0.7

  org 0000h
  td:
  lcall do
  lcall xanh
  jmp td

  ;################################################xx
  xanh:
  clr srck
  clr rck
  setb gd
  clr clrx

  mov dptr,#0400h
  mov r4,#00h
  x33: mov 70h,#30
  x22: setb serx

  clr clrx
  setb clrx

  mov r2,#08
  mov dpl,r4

  x11: setb srck
  clr srck

  setb rck
  clr rck

  clr a
  movc a,@a+dptr
  mov hang,a
  clr gx
  lcall delay
  setb gx
  clr serx
  mov hang,#0
  inc dptr
  djnz r2,x11

  djnz 70h,x22
  inc r4
  cjne r4,#3Fh,x33
  ret
  ;##################################################################x
  do:
  clr srck
  clr rck
  clr gd
  setb gx
  mov dptr,#0400h
  mov r4,#00h
  x333:
  mov 70h,#40

  x222: setb serd
  clr clrd
  setb clrd

  mov r2,#8
  mov dpl,r4
  x111: setb srck
  clr srck

  setb rck
  clr rck

  clr a
  movc a,@a+dptr
  mov hang,a
  clr gd
  lcall delay
  setb gd
  clr serd
  mov hang,#0
  inc dptr
  djnz r2,x111

  djnz 70h,x222
  inc r4
  cjne r4,#3Fh,x333
  ret
  ;##################################################################
  delay:
  mov 7fh,#50
  djnz 7fh,$
  ret

  ;######################################################xx

  org 400h

  db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h

  db 3CH,42H,42H,42H,24H,0H,0H,0H ; chu C
  db 00h,00h
  db 7FH,8H,8H,7FH,0H,0H,0H,0H ; chu H
  db 00h,00h
  db 7EH,1H,1H,1H,7EH,0H,0H,0H ;chu U
  db 00h,00h
  db 3CH,42H,42H,42H,24H,0H,0H,0H ;chu C
  db 00h,00h
  db 7FH,20H,30H,20H,7FH,0H,0H,0H ;chu M
  db 00h,00h
  db 7EH,1H,1H,1H,7EH,0C0H,0H,0H ;chu U
  db 00h,00h
  db 7FH,20H,10H,8H,7FH,0H,0H,0H ;chu N
  db 00h,00h
  db 3EH,41H,41H,49H,4FH,8H,0H,0H ;chu G
  db 00h,00h

  db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h

  end</div>
  [IMG]
  Tai lieu tham khao:
  http://vagam.dieukhien.net
  Hovidieukhien 8051-tong van on
  www.dientuvietnam.net
 46. hiep.nguyen.spk Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: PHẠM TRUNG TIẾN
  -MSSV: 05112071
  -Email: PTRUNGTIEN_1111@YAHOO.COM
  -Điện thoại: 01685.642.505

  1 -Tên đề tài thực hiện:
  Chương trình điều khiển bàn phím và hiển thị trên led 7 đoạn
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  • Quét phím ma trận 4x4
  • Hiển thị led 7đọan bằng phương pháp quét léd
  2-Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  - Phương án giải quyết:

  • Thiết kế, thi công mạch thí nghiệm vi điều khiển họ 89Sxx
  • Sử dụng phương pháp quét cột, đổi mă hàng thành mă phím
  • Sử dụng phương pháp quét led 7đoạn Anot chung
  3+4--Mạch in và nguyên lí.
  http://www.4shared.com/file/81090576/8991011c/mach.html

  5--Lưu đồ giải thuật:
  http://www.4shared.com/file/81090283/7b2cf...HUONGTRINH.html

  6- Code chương trình :
  Code : http://www.4shared.com/file/81090824/12300...uong_Trinh.html

  Hình ảnh:
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1802.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1801.jpg
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=IMG_1800.jpg

  7-Kết quả đạt được và phương hướng phát triển.
  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
  • Thi công một mạch thí nghiệm hoàn chỉnh
  • Viết chương trình vi điều khiển, sử dụng modun quét phím & modun led 7doan Anot chung
  Hướng phát triển:
  + Mở rộng thành matran phím 8x8

  + Sử dụng bàn phím kết hợp với các modun mo rộng khác trên bộ thí nghiệm

  + Tối ưu mạch để cung cấp được mạch kit thí nghiệm giá rẽ cho sinh viên

  8- Các nguồn tài liệu có giá trị nhất trong khi làm đề tài :
  • Datasheet 89S52
  http://dientuvietnam.net
  WWW.8052.com
 47. kechandoi14 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  A
  -Họ tên sinh viên: HUỲNH NHẬT TÂN
  -MSSV: 05111086
  -Lớp : 051111
  -Email : nhattan67@gmail.com
  -Điện thoại: 0909 126 765
  -TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG LÀM ĐỀ TÀI ĐÃ ĐỰƠC POST Ở PHÍA SAU
  B -Tên đề tài thực hiện: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ ENCODER 200rpm HIÊN THỊ RA LED 7 ĐOẠN SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:

  + Đo tốc độ động cơ có gắn encoder loại 200rpm ,nguồn cấp 24 Vdc .
  + Giảm sai số đến mức thấp nhất theo khả năng của vi điều khiển AT 89C51 .
  + Kiểm tra lại kết quả đo sử dụng VOM điện tử .

  C -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án:

  +cách 1: cho vào ngắt, ví dụ cho xảy ra 5 ngắt tính thời gian đó và tính vận tốc.
  +cách 2: cho xung vào timer ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian.
  +cách 3: đo thời gian giữa hai cạnh xung và tính vận tốc.
  +cách 4: cho vào input capture để tính vận tốc.

  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài:

  +Cách 2: cho xung vào timer 0 ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian được cố định trong timer 1


  D -Sơ đồ mạch nguyên lý:
  + Module led 7 doan :[IMG]
  ]

  +Module nguồn :[IMG]
  +Module vi điều khiển :[IMG]


  -Sơ đồ mạch layout:

  + Module nguồn và vi điều khiển :[IMG]
  +Module led 7 doan :[IMG]


  -MẠCH ĐÃ THI CÔNG:
  [IMG]

  [IMG]
  [IMG]  E-Lưu đồ giải thuật:[IMG]

  -Code chương trình dạng text:
  ORG 0000h
  ;########§@@@@@ DO TOC DO DONG CO HIEN THI RA LED 7 DOAN @@@@@@ ###############

  macuaso0 equ 0c0h
  dem equ 55h
  chuky equ 57h
  bl equ 61h
  bh equ 69h
  layxung equ p3.4
  hangchucdonvi equ 13h
  hangngantram equ 14h
  hangchucngan equ 15h
  mov p0,#0c0h
  mov p2,#11111110b
  quet equ p2
  led7 equ p0
  setb layxung
  jb layxung,$
  jnb layxung,lucdau

  xoaydata16:
  clr c
  mov a,bl
  rlc a
  mov bl,a
  mov a,bh
  rlc a
  mov bh,a
  mov a,hangchucdonvi
  rlc a
  mov hangchucdonvi,a
  mov a,hangngantram
  rlc a
  mov hangngantram,a
  mov a,hangchucngan
  rlc a
  mov hangchucngan,a
  ret

  main:
  clr tf0
  clr tr0
  call hienthi8led
  lucdau:mov tmod,#00010101b
  mov th0,#00h
  mov tl0,#00h
  setb tr0
  setb p3.4
  mov dptr,#ma7doan
  lcall delay0.3s
  clr tf1
  clr tr1
  clr tr0
  clr tf0
  call tuhextobcd
  call giaima7doan
  call xoaso0
  ; call hienthi8led
  sjmp main
  ret

  ;;;;;;#############chuyen ma hex 16 bit thanh ma bcd#######################@@@@@@@@@@@@

  tuhextobcd:
  mov hangchucdonvi,#00h
  mov hangngantram,#00h
  mov hangchucngan,#00h
  mov bh,th0
  mov bl,tl0
  mov dem,#15
  tuhextobcda:;;;;;;;kiemtrahangdonvi

  call xoaydata16
  ;;;;;;;;;;;kiem tra don vi
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh;;;;;;;;;;;xoa hang chuc
  cjne a,#5,$+3 ;;;;;;;;;;;;;nhay neu nho hon
  jc tuhextobcdb
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#3
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiem tra hang chuc

  tuhextobcdb:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcdc
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#30h
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiemtrahangtram

  tuhextobcdc:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  cjne a,#5,$+3
  jc tuhextobcdd
  mov a,hangngantram
  add a,#3
  mov hangngantram,a
  ;;;;;;;;;;kiem tra hang ngan

  tuhextobcdd:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcde
  mov a,hangngantram
  add a,#30h
  mov hangngantram,a

  tuhextobcde:
  djnz dem,tuhextobcda
  call xoaydata16
  ret

  ;;;;;;;;;;;;;chuyensobcd sangma 7 doan de dieu khien led sang
  giaima7doan:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 27h,a


  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 26h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 25h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 24h,a

  mov a,hangchucngan
  movc a,@a+dptr
  mov 23h,a
  ret

  ma7doan:
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  ret

  hienthi8led:
  hienthi:
  mov a,#11111110b
  mov r0,#27h
  ht1:
  mov led7,@r0
  mov quet,a
  mov quet,#0ffh
  dec r0
  rl a
  cjne r0,#22h,ht1
  ret  ;############chuongtrinh xoa so 0 vo nghia####################
  xoaso0:
  mov a,23h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 23h,#0ffh

  mov a,24h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 24h,#0ffh

  mov a,25h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 25h,#0ffh

  mov a,26h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 26h,#0ffh
  xoaso01:
  ret

  ;########delay lay mau va co hien thi ##################3
  delay0.3s:
  mov r6,#6
  lai1:mov tmod ,#00010101b
  mov th1,#03ch
  mov tl1,#0b0h
  setb tr1
  here: lcall hienthi8led
  jnb tf1,here
  clr tf1
  djnz r6,lai1
  ret

  end

  F -Kết quả đạt được:

  + HIỂN THỊ ĐỰƠC TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ TRÊN LED 7 ĐOẠN .
  + TỐC ĐỘ ĐỰƠC CẬP NHẬT SAU 0.3 S

  -Hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển:
  +KHÔNG THỰC HIỆN MÔ PHỎNG TRÊN PROTUES ĐỰƠC.
  + HẠN CHẾ SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO .
  + GIẢM THỜI GIAN CẬP NHẬT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ .
  + ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ .
  + ĐO ĐỘNG CƠ KHÔNG TIẾP XÚC SỬ DỤNG TIA LAZER .

  G-CÁC TÀI LIỆU ĐÃ POST GỒM :
  + CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO , EBOOK +PDF , FILE VIDEO , POWER POINT ,CODE CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM , FILE MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN :  2.9 Các nguồn tài liệu khác :

  -CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
  -SÁCH TỐNG VĂN ON -HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 .
  - SÁCH NGUYỄN ĐÌNH PHÚ –VI ĐIỀU KHIỂN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH .
  -ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ : THIẾT KẾ BỘ PID SỐ TRÊN AVR ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ -ĐỘNG CƠ DC ( NGUYỄN TRUNG HIẾU -HỒ NGỌC NAM) .

  +trang web đã tham khảo :
  www.microduyphi.com
  http://www.diendandientu.com
  http://www.dientuvietnam.net
  www.picvietnam.com
  http://electronics-4u-returns.com
  www.electricfencing4u.co.uk
  www.electronicdesign.com
  www.8051projects.info
  www.electronicsforu.com
  XIN LỖI THẦY CÙNG CÁC BẠN DO LỖI ĐƯỜNG TRUYỀN NÊN MÌNH CHƯA UPLOAD FILE TẤT CẢ BÀI BÁO CÁO LÊN ĐỰOC MONG THẦY CÙNG CÁC BẠN THÔNG CẢM
 48. kechandoi14 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  A
  -Họ tên sinh viên: HUỲNH NHẬT TÂN
  -MSSV: 0511108
  -Lớp : 051111
  -Email : nhattan67@gmail.com
  -Điện thoại: 0909 126 765
  -TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG LÀM ĐỀ TÀI ĐÃ ĐỰƠC POST Ở PHÍA SAU
  B -Tên đề tài thực hiện: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ ENCODER 200rpm HIÊN THỊ RA LED 7 ĐOẠN SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:

  + Đo tốc độ động cơ có gắn encoder loại 200rpm ,nguồn cấp 24 Vdc .
  + Giảm sai số đến mức thấp nhất theo khả năng của vi điều khiển AT 89C51 .
  + Kiểm tra lại kết quả đo sử dụng VOM điện tử .

  C -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án:

  +cách 1: cho vào ngắt, ví dụ cho xảy ra 5 ngắt tính thời gian đó và tính vận tốc.
  +cách 2: cho xung vào timer ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian.
  +cách 3: đo thời gian giữa hai cạnh xung và tính vận tốc.
  +cách 4: cho vào input capture để tính vận tốc.

  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài:

  +Cách 2: cho xung vào timer 0 ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian được cố định trong timer 1


  D -Sơ đồ mạch nguyên lý:
  + Module led 7 doan :

  +Module nguồn :
  +Module vi điều khiển :


  -Sơ đồ mạch layout:

  + Module nguồn và vi điều khiển :
  +Module led 7 doan :
  E-Lưu đồ giải thuật:

  -Code chương trình dạng text:
  ORG 0000h
  ;########§@@@@@ DO TOC DO DONG CO HIEN THI RA LED 7 DOAN @@@@@@ ###############

  macuaso0 equ 0c0h
  dem equ 55h
  chuky equ 57h
  bl equ 61h
  bh equ 69h
  layxung equ p3.4
  hangchucdonvi equ 13h
  hangngantram equ 14h
  hangchucngan equ 15h
  mov p0,#0c0h
  mov p2,#11111110b
  quet equ p2
  led7 equ p0
  setb layxung
  jb layxung,$
  jnb layxung,lucdau

  xoaydata16:
  clr c
  mov a,bl
  rlc a
  mov bl,a
  mov a,bh
  rlc a
  mov bh,a
  mov a,hangchucdonvi
  rlc a
  mov hangchucdonvi,a
  mov a,hangngantram
  rlc a
  mov hangngantram,a
  mov a,hangchucngan
  rlc a
  mov hangchucngan,a
  ret

  main:
  clr tf0
  clr tr0
  call hienthi8led
  lucdau:mov tmod,#00010101b
  mov th0,#00h
  mov tl0,#00h
  setb tr0
  setb p3.4
  mov dptr,#ma7doan
  lcall delay0.3s
  clr tf1
  clr tr1
  clr tr0
  clr tf0
  call tuhextobcd
  call giaima7doan
  call xoaso0
  ; call hienthi8led
  sjmp main
  ret

  ;;;;;;#############chuyen ma hex 16 bit thanh ma bcd#######################@@@@@@@@@@@@

  tuhextobcd:
  mov hangchucdonvi,#00h
  mov hangngantram,#00h
  mov hangchucngan,#00h
  mov bh,th0
  mov bl,tl0
  mov dem,#15
  tuhextobcda:;;;;;;;kiemtrahangdonvi

  call xoaydata16
  ;;;;;;;;;;;kiem tra don vi
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh;;;;;;;;;;;xoa hang chuc
  cjne a,#5,$+3 ;;;;;;;;;;;;;nhay neu nho hon
  jc tuhextobcdb
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#3
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiem tra hang chuc

  tuhextobcdb:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcdc
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#30h
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiemtrahangtram

  tuhextobcdc:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  cjne a,#5,$+3
  jc tuhextobcdd
  mov a,hangngantram
  add a,#3
  mov hangngantram,a
  ;;;;;;;;;;kiem tra hang ngan

  tuhextobcdd:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcde
  mov a,hangngantram
  add a,#30h
  mov hangngantram,a

  tuhextobcde:
  djnz dem,tuhextobcda
  call xoaydata16
  ret

  ;;;;;;;;;;;;;chuyensobcd sangma 7 doan de dieu khien led sang
  giaima7doan:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 27h,a


  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 26h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 25h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 24h,a

  mov a,hangchucngan
  movc a,@a+dptr
  mov 23h,a
  ret

  ma7doan:
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  ret

  hienthi8led:
  hienthi:
  mov a,#11111110b
  mov r0,#27h
  ht1:
  mov led7,@r0
  mov quet,a
  mov quet,#0ffh
  dec r0
  rl a
  cjne r0,#22h,ht1
  ret  ;############chuongtrinh xoa so 0 vo nghia####################
  xoaso0:
  mov a,23h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 23h,#0ffh

  mov a,24h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 24h,#0ffh

  mov a,25h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 25h,#0ffh

  mov a,26h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 26h,#0ffh
  xoaso01:
  ret

  ;########delay lay mau va co hien thi ##################3
  delay0.3s:
  mov r6,#6
  lai1:mov tmod ,#00010101b
  mov th1,#03ch
  mov tl1,#0b0h
  setb tr1
  here: lcall hienthi8led
  jnb tf1,here
  clr tf1
  djnz r6,lai1
  ret

  end

  F -Kết quả đạt được:

  + HIỂN THỊ ĐỰƠC TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ TRÊN LED 7 ĐOẠN .
  + TỐC ĐỘ ĐỰƠC CẬP NHẬT SAU 0.3 S

  -Hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển:
  +KHÔNG THỰC HIỆN MÔ PHỎNG TRÊN PROTUES ĐỰƠC.
  + HẠN CHẾ SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO .
  + GIẢM THỜI GIAN CẬP NHẬT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ .
  + ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ .
  + ĐO ĐỘNG CƠ KHÔNG TIẾP XÚC SỬ DỤNG TIA LAZER .

  G-CÁC TÀI LIỆU ĐÃ POST GỒM :
  + CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO , EBOOK +PDF , FILE VIDEO , POWER POINT ,CODE CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM , FILE MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN :  2.9 Các nguồn tài liệu khác :

  -CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
  -SÁCH TỐNG VĂN ON -HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 .
  - SÁCH NGUYỄN ĐÌNH PHÚ –VI ĐIỀU KHIỂN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH .
  -ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ : THIẾT KẾ BỘ PID SỐ TRÊN AVR ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ -ĐỘNG CƠ DC ( NGUYỄN TRUNG HIẾU -HỒ NGỌC NAM) .

  +trang web đã tham khảo :
  www.microduyphi.com
  http://www.diendandientu.com
  http://www.dientuvietnam.net
  www.picvietnam.com
  http://electronics-4u-returns.com
  www.electricfencing4u.co.uk
  www.electronicdesign.com
  www.8051projects.info
  www.electronicsforu.com
 49. dungspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  2.1-Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Dũng
  -MSSV: 05111013
  -Email: nguyendung0610@yahoo.com
  -Điện thoại:

  2.2-Tên đề tài thực hiện: GIAO TIẾP VĐK AT89S52 VỚI LCD.
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  + Vẽ sơ đồ giao tiếp giữa vđk và LCD loại 2 dòng,mỗi dòng 16 kí tự.
  + Lập trình cho dòng chữ DHSPKT hiển thị trên dòng 1 và dòng chữ KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY chạy từ phải sang trái trên dòng 2.
  2.3 -Các phương án có thể lựa chọn :
  + Giao tiếp VDK với LCD theo chế độ 4 bit,phương án này tốn ít port nhưng khó lập trình.
  + Giao tiếp VDK với LCD theo chế độ 8 bit,phương án này tốn nhiều port hơn chế độ 4 bit nhưng dễ lập trình hơn.

  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài : Giao tiếp VDK với LCD theo chế độ 8 bit.
  2.4 -Sơ đồ mạch nguyên lý.
  [IMG]
  -Sơ đồ mạch layout.
  [IMG]
  2.5 -Lưu đồ giải thuật.
  [IMG][IMG]
  [IMG][IMG]
  [IMG][IMG]

  -Code chương trình dạng text.
  RS BIT P2.0
  RW BIT P2.1
  E BIT P2.2

  ORG 000H
  LCALL KHOITAO
  LCALL DONG1

  TD: MOV DPTR,#520H
  MOV R1,#20H
  X2: MOV DPL,R1
  MOV R2,#20
  MOV A,#0C0H
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY25
  X0: MOV A,#00H
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL GHIMAHTHI
  LCALL DELAY25
  INC DPTR
  DJNZ R2,X0
  LCALL DELAY
  INC R1
  CJNE R1,#4AH,X2
  JMP TD

  DONG1:
  MOV DPTR,#400H

  MOV A,#80H
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY

  X00: MOV A,#0
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL GHIMAHTHI
  LCALL DELAY

  INC DPTR
  CJNE A,#99H,X00

  DELAY25:
  MOV 70H,#20
  DJNZ 70H,$
  RET
  DELAY41:
  MOV 71H,#100
  X4: MOV 72H,#0FFH
  DJNZ 72H,$
  DJNZ 71H,X4
  RET

  KHOITAO:
  MOV A,#38H
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY41
  MOV A,#38H
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY41
  MOV A,#0CH
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY41
  MOV A,#01H
  LCALL GHIMADK
  LCALL DELAY41
  RET
  GHIMADK:
  MOV P0,A
  CLR RS
  CLR RW
  SETB E
  CLR E
  RET
  GHIMAHTHI:
  MOV P0,A
  SETB RS
  CLR RW
  SETB E
  CLR E
  RET
  DELAY:MOV R5,#2
  REL1: MOV R3,#0FFH
  REL: MOV R4,#0FFH
  DJNZ R4,$
  DJNZ R3,REL
  DJNZ R5,REL1

  RET

  ORG 400H
  DB 'Truong DHSPKT',99H

  ORG 520H
  DB ' '
  DB 'KHOA CO KHI CHE TAO MAY'
  DB ' '

  END

  2.6 Hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  2.7 Kết quả đạt được, hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển :
  +Chữ hiển thị không bị lem nhưng dùng phương pháp này tốn port vđk.
  + Hướng phát triển là giao tiếp LCD với vđk theo chế độ 4 bit,viết chương trình đồng hồ hiển thị trên LCD.
  2.8 Download: code chương trình ( file *.asm hoặc *.c), file mạch điện (có file fim nhưng hơi mờ và file ppt)
  http://www.mediafire.com/?4enghcgznwz
  2.9 Các nguồn tài liệu theo tác giả là có giá trị nhất trong khi làm đề tài : trang web, ebooks, link download....
  http://www.diendandientu.com
  http://www.dientuvietnam.net
 50. kechandoi14 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này