1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Báo cáo VĐK giữa kỳ

Thảo luận trong 'Báo cáo giửa kỳ' bắt đầu bởi athek06, 16 Tháng một 2010.

 1. athek06 New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ tên sinh viên : Nguyễn Như Thế
  MSSV : 06112062
  Email : athek06@gmail.com
  Điện thoại : 0976788399

  Đề tài :

  Mạch đèn giao thông ngã tư có hiển thị led 7 đoạn

  Yêu cầu :
  Sử dụng vi điều khiển ATMEGA32 để điều khiển
  Mạch điều khiển đèn theo 2 hướng

  [IMG]

  Ở chế độ Auto thì các đèn hoạt động như hình sau :

  [IMG]

  Ở chế độ Manual thực hiện theo panel sau :

  [IMG]

  Khi chuyển qua chế độ Manual thì tất cả hoạt động dừng lại
  khi cần chỉnh thời gian cho đèn nào thì nhấn nút Next để chọn đèn cần chỉnh (xanh 1, vàng 1, xanh 2, vàng 2) sau đó nhấn nút Up nếu muốn chỉnh lên, Down muốn chỉnh xuống. Sau đó nhấn nút Set để lưu trạng thái đã chỉnh. Nếu chỉnh qua chế độ Auto thì tiếp tục chạy.
  Sơ đồ mạch nguyên lý
  [IMG]


  Sơ đồ mạch layout

  [IMG]


  Code chương trình :

  Mã:
  This program was produced by the
  Mã:
   
  [LEFT]CodeWizardAVR V2.03.4 Standard[/LEFT]
   
  [LEFT]Automatic Program Generator
  
  © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  [LEFT][URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.hpinfotech.com"]http://www.hpinfotech.com[/URL]
  Project : Traffic light
  Version : 
  Date  : 1/13/2010
  Author : mr.athe
  Company : mr.athe@pro
  Comments: 
  Mach den giao thong tai nga tu[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]Chip type      : ATmega32
  
  Program type    : Application
  [LEFT]Clock frequency   : 12.000000 MHz
  Memory model    : Small
  External RAM size  : 0
  Data Stack size   : 512
  *****************************************************/[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]#include <mega32.h>[/LEFT]
   
   
   
  [LEFT]#define mode PINB.0   //khai bao cac phim nhan cai dat
  
  #define down PINB.1
  [LEFT]#define up PINB.2
  #define mode1 PINB.3
  #define sw PINB.4[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]#define LC1 PORTC.2  //4 CHAN DK LED 7 DOAN
  
  #define LDV1 PORTC.3
  [LEFT]#define LC2 PORTC.0
  #define LDV2 PORTC.1
  #define do1 PORTD.2  //6 CHAN LED
  #define vang1 PORTD.1
  #define xanh1 PORTD.0
  #define do2 PORTD.5
  #define vang2 PORTD.4
  #define xanh2 PORTD.3
  // Declare your global variables here           
  unsigned int td1 = 30,td2=30,tv1=5,tv2=5,tx1=25,tx2=25;
  unsigned int trangthai = 1; int tg,bdn =0;
  unsigned char so[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; // ma 7 doan
  // Trinh phuc vu ngat cho Timer1 khi Timer1 tran
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  {
  //TCNT1=10000;//nap lai gia tri cho Timer1  
  TCNT1H=0xFF;
  TCNT1L=0xFE; 
  tg++; if(tg>100) {tg = 0;bdn ++; } 
  if(bdn>1000)bdn=0;
  }
  void hienthi7doan(int tg1,int tg2)
  {   
   int i;
   unsigned char chuc,donvi;
   chuc = tg1/10; donvi = tg1%10;
   PORTC=255;
   LC1 = 0;
   PORTA = so[donvi];
   for (i = 0;i<200;i++){}
   PORTC = 0b11111111;
   LDV1=0;
   PORTA = so[chuc];
   for (i = 0;i<200;i++){}
   chuc = tg2/10; donvi = tg2%10;
   PORTC = 0b11111111;
   LC2 = 0;
   PORTA = so[donvi];
   for (i = 0;i<200;i++){}
   PORTC = 255;
   LDV2= 0 ;
   PORTA = so[chuc];
   for (i = 0;i<200;i++){}
  } 
  void chinhthoigian()
  {  int i; 
     int k=1;[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]while(sw==0)
  
  {
  [LEFT] if(k==1)
   {  
       PORTD=0b11111111;
       xanh1 = 0;
     if(up==0)
     {
         while(up==0){} tx1=tx1+1;if(tx1==100)tx1=0; td2=tx1+tv1;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(tx1,0);
     }
     if(down==0)
     {
         while(down==0){} tx1=tx1-1;if(tx1==0)tx1=99; td2=tx1+tv1;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(tx1,0);
     }
     if(mode==0){while(mode==0){} k=2;}
     if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
   }
   if(k==2)
   {  
       PORTD=0b11111111;
       vang1 = 0;
     if(up==0)
     {
         while(up==0){} tv1=tv1+1;if(tv1==100)tv1=0; td2=tx1+tv1;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(tv1,0);
     }
     if(down==0)
     {
         while(down==0){} tx1=tv1-1;if(tv1==0)tv1=99; td2=tx1+tv1;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(tv1,0);
     }
     if(mode==0){while(mode==0){} k=3;}
     if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
   }
   if(k==3)
   {  
       PORTD=0b11111111;
       xanh2 = 0;
     if(up==0)
     {
         while(up==0){} tx2=tx2+1;if(tx2==100)tx2=0; td1=tx2+tv2;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(0,tx2);
     }
     if(down==0)
     {
         while(down==0){} tx2=tx2-1;if(tx2==0)tx2=99; td1=tx2+tv2;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(0,tx2);
     }
     if(mode==0){while(mode==0){} k=4;}
     if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
   }
   if(k==4)
   {  
       PORTD=0b11111111;
       vang2 = 0;
     if(up==0)
     {
         while(up==0){} tv2=tv2+1;if(tv2==100)tv2=0; td1=tx2+tv2;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(0,tv2);
     }
     if(down==0)
     {
         while(down==0){} tv2=tv2-1;if(tv2==0)tv2=99; td1=tx2+tv2;
         for(i=0;i<300;i++)hienthi7doan(0,tv2);
     }
     if(mode==0){while(mode==0){} k=2;}
     if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
   }
   if(k==5)
   {
       PORTD=0b11111111; 
       do1=do2=0;
       hienthi7doan(td1,td2);
   }
   }    
  } 
  void xanh1do2()
  {
  xanh1=0; xanh2=1; do1=1; do2=0; vang1=1; vang2=1;
  hienthi7doan(tx1,td2);
  }
  void vang1do2()
  {
   xanh1=1; xanh2=1; do1=1; do2=0; vang1=0; vang2=1;
   hienthi7doan(tv1,td2);
  }
  void do1xanh2()
  {
   xanh1=1; xanh2=0; do1=0; do2=1; vang1=1; vang2=1;
   hienthi7doan(td1,tx2);
  }
  void do1vang2()
  {
   xanh1=1; xanh2=1; do1=0; do2=1; vang1=1; vang2=0;
   hienthi7doan(td1,tv2);
  }
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
  PORTA=0x00;
  DDRA=0xFF;
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;
  // Port C initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
  PORTC=0x00;
  DDRC=0xFF;
  // Port D initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
  PORTD=0x00;
  DDRD=0xFF;[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]// thiet lap thuoc tinh cho Timer0, Timer2:
  
  #asm("cli") // khong cho phep ngat toan cuc  
  [LEFT]TCCR1B=0x03;
  //TCCR1B=0x01;//nguon xung Clock cho Timer1 lay tu System Clock 
  TCNT1H=0xFF;
  TCNT1L=0xFE; 
  //TCNT1=10000;//nap gia tri ban dau cho Timer1 la 100
  // cho phep ngat Timer0 khi Timer0 tran va ngat Timer2 khi Timer2 tran
  TIMSK=0b01000101; 
  #asm("sei") // cho phep ngat toan cuc 
  while (1)
    {
    // Place your code here
         if (sw==1)
     {  
       if(bdn==1000) // sau 1 giay
       {
         switch (trangthai)
           {
             case 1:
             tx1=tx1-1;td2=td2-1;
             if(tx1==0){tx1=15;trangthai=2;}
             break;
             case 2:
             tv1=tv1-1;td2=td2-1;
             if(tv1==0){tv1=5;td2=20;trangthai=3;}
             break;
             case 3:
             td1=td1-1;tx2=tx2-1;
             if(tx2==0){tx2=15;trangthai=4;}
             break;
             case 4:
             td1=td1-1;tv2=tv2-1;
             if(tv2==0){tv2=5;td1=20;trangthai=1;}
             break;
           }
         bdn =0;    
       }[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]     // goi cac ham de hien thi
  
       switch (trangthai)
  [LEFT]     {
         case 1:
         xanh1do2();
         break;
         case 2:
         vang1do2();
         break;
         case 3:
         do1xanh2();
         break;
         case 4:
         do1vang2();
         break;
       }
     }
     else
     {[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
   
  [LEFT]    PORTC=0b11111111; PORTD=0b11111111;//tat het
  
      chinhthoigian();
  [LEFT]    bdn=0;
     }
    };
  }[/LEFT]
  [/LEFT]
  
   
   
   
  

  Mô hình đã thi công :


  [IMG]  Kết quả :
  Mô hình thực tế đã chạy (đèn sáng rõ, led 7 đoạn hiển thị rõ)
  Nhược điểm : mô hình thiết kế giới hạn về thẩm mỹ, khả năng ứng dụng thực tế còn hạn chế.


  Các bạn có thể tham khảo tài liệu AVR bằng tiếng việt tại website :
  http://hocavr.com/index.php/lectures
  Trang web này viết rất kỹ từ căn bản đến nâng cao về vi điều khiển AVR hi vọng nó sẽ giúp các bạn học tốt AVR hơn.
 2. lythedan_vn1990 New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. cau chu nho New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. 88888 Member

  Số bài viết: 56
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 8
  ai cần ATMEGA32-PU thì pm mình nha.
  mình để lại 60k/em
  trên 10 em 50k/em
  mới 100%

  yahoo : spkt_net

Chia sẻ trang này