1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Các bài thực tập C, C++ của thầy Hiển

Thảo luận trong 'ĐTVT08' bắt đầu bởi small ant, 4 Tháng tư 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Lớp 081170A<o>

  Tuần 1:
  1 Viết chương trình giải phương trình bậc 2.
  2 Sắp xếp mảng nhập từ bàn phím tăng dần.
  3 Cộng 2 ma trận.
  4 Đoán số.


  Tuần 2:
  Viết chương trình:

  1 Chèn phần tử vào mảng.
  2 Tìm vị trí của ký tự bất kỳ trong chỗi nhập vào bàn phím.
  3 Đếm từ có trong một chuỗi.

  Tuần 3:

  Viết chương trình quản lý thí sinh có họ tên, toán, lý hóa, tổng điểm, khu vực (kv 1 + 3đ, kv 2+2đ, kv3+1đ, kv4 + 0đ).
  Nhập và in danh sách.
  Sắp xếp và in danh sách theo tổng điểm và in ra
  In danh sách thí sinh đậu (điểm chuẩn 20).
  In ra danh sách đạt thủ khoa.

  Tuần 3
  Làm bài 4,5,10 trang 110

  Tuần 4:

  Viết hàm tải bội tính diện tích hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
  Viết chương trình nhân 2 số phức dung toán tử tải bội.
  Viết chương trình trừ 2 phân số dùng toán tử tải bội.

  Tuần 6:

  Định nghĩa phép toán cọng, trừ, nhân trên lớp số phức:
  2. Giả sử cuối năm học cần trao khen thưởng cho sinh viên và cán bộ quản lý bộ môn. ĐK khen thưởng của sinh viên là ĐTB > 8 và năm sinh > 1980, thuộc khu vực TPHCM. ĐK khen thưởng của giảng viên là giáo viên thuộc loại A ( có ít nhất 1 bài báo nghiên cứu khoa học và có giờ giảng). Đk khen thưởng cán bộ quản lý là giảng viên loại A và lao động của bộ môn là Giỏi.

  Viết chương trình nhập, danh sách cán bộ và sinh viên.
  In ra danh sách cán bộ và sinh viên.
  In ra danh sách cán bộ và sinh viên được khen thưởng.

  Thừa kế theo sơ đồ sau:

  [IMG]

  Các file đính kèm:

 2. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Giải các bài tập thực tập c, C++

  Giả sử cuối năm học cần trao khen thưởng cho sinh viên và cán bộ quản lý bộ môn. ĐK khen thưởng của sinh viên là ĐTB > 8 và năm sinh > 1980, thuộc khu vực TPHCM. ĐK khen thưởng của giảng viên là giáo viên thuộc loại A ( có ít nhất 1 bài báo nghiên cứu khoa học và có giờ giảng). Đk khen thưởng cán bộ quản lý là giảng viên loại A và lao động của bộ môn là Giỏi.

  Viết chương trình nhập, danh sách cán bộ và sinh viên.
  In ra danh sách cán bộ và sinh viên.
  In ra danh sách cán bộ và sinh viên được khen thưởng.

  Thừa kế theo sơ đồ sau:

  <table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">[IMG]</td><td class="td2">
  </td></tr></tbody></table>[IMG]


  Code chương trình như sau:
  Mình khuyên các bạn nên down file cpp về mà xem. Chứ post bài có mấy ký hiệu trong c++ là nó chuyển sang mấy hình cười hoặc không hiển thị
  Mã:
  //CHUONG TRINH QUAN LY KHEN THUONG SINH VIEN, CAN BO 
  //THUC TAP C,C++ CUA THAY DAU TRONG HIEN
  
  
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  class nguoi 
  {
  protected:
    char hoten[20],qq[20];
    int ns;
  public:
    void nhap()
    {
      cout<<"\n Nhap Ho ten: "; 
      gets(hoten);
      cout<<"\n Nhap nam sinh: ";
      cin>>ns;
      cout<<"\n Nhap que quan: ";
      gets(qq);
    }
  
    void ht()
    {
      cout<<"\n Ho ten: "<<hoten><<endl;>
      cout<<"\n Nam sinh: "<<ns><<endl;>
      cout<<"\n Que quan: "<<qq><<endl;>
    }
  };
  
  class giaovien : public nguoi // thua ke tu lop nguoi
  {
  protected:
    char bm[15];
    int sbb,gg;
  
  public:
    void nhapgv()
    {
      nhap(); // do huong thua ke nen chuong trinh nhap lop nguoi se duoc chay
      cout<<"\n Nhap bo mon: ";
      gets(bm);
      cout<<"\n Nhap so bai bao: ";
      cin>>sbb;
      cout<<"\n Nhap gio giang: ";
      cin>>gg;
    }
    void htgv()
    {
      ht();// do huong thua ke nen chuong trinh hien thi lop nguoi se duoc chay
      cout<<"\n Bo mon: "<<bm><<endl;>
      cout<<"\n Gio Giang: "<<gg><<endl;>
      cout<<"\n So bai bao: "<<sbb><<endl;>
    }
  };
  class canbo : public giaovien 
  {
    char ld[15],cd[25];
  
  public:
    void nhapcb()
    {
      nhapgv();
      cout<<"\n Nhap loai lao dong cua bo mon: ";
      gets(ld);
      cout<<"\n Nhap chuc danh: ";
      gets(cd);
    }
    void htcb()
    {
      htgv();
      cout<<"\n Loai lao dong cua bo mon: "<<ld><<endl;>
      cout<<"\n Chuc danh: "<<cd><<endl;>
    }
  
    int ktcb()
    {
      if((sbb>0) && gg>0 && strcmp(ld,"Gioi")==0)
        return(1);
      else
        return(0);
    }
  };
  
  class sinhvien : public nguoi
  {
  char lop[20];
    float dtb;
  public:
    void nhapsv()
    {
      nhap();
      cout<<"\n Nhap lop : ";
      gets(lop);
      cout<<"\n Nhap diem trung binh: ";
      cin>>dtb;
    }
  
    void htsv()
    {
      ht();
      cout<<"\n Lop: "<<lop><<endl;>
      cout<<"\n Diem trung binh: "<<dtb><<endl;>
    }
    int ktsv()
    {
      if((dtb>8) && (ns>1980) && strcmp(qq,"TPHCM")==0)
        return(1);
      else
        return(0);
    }
  };
  
  // chuonog trinh chinh
  void main()
  {
  canbo cb[20];
  sinhvien sv[20];
  int m,n,i;
  cout<<"\n \t -------------****CHUONG TRINH QUAN LY DUOC KHEN THUONG****-------------";
  cout<<"\n \t \t \t \t --oOowWw.SPKT.NEToOo-- \n\n";
  
  
  cout<<"\n ==>> NHAP THONG TIN CHO SINH VIEN ";
  cout<<"\n Nhap so luong sinh vien can quan ly: ";
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    sv[i].nhapsv();
    
  cout<<"\n ==>>NHAP THONG TIN CHO CAN BO DUOC KHEN THUONG ";
  cout<<"\n Nhap so luong can bo can quan ly: ";
  cin>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
    cb[i].nhapcb();
  
  
  cout<<"\n   ----------****DANH SACH SINHN VIEN****---------- ";
  for(i=1;i<=n;i++)
    sv[i].htsv();
  
  cout<<"\n   ----------****DANH SACH CAN BO****---------- ";
  for(i=1;i<=m;i++)
    cb[i].htcb();
    
    
  //khai bao them bien tam de kiem tra co danh sach khen thuong hay khong
  int tam=0;
  cout<<"\n   ----------****DANH SACH SINHN VIEN DUOC KHEN THUONG****---------- ";
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(sv[i].ktsv()==1)
    {
      sv[i].htsv();
      tam=tam+1;
    };
  if(tam==0)
  cout<<"\n KHONG CO DANH SACH KHEN THUONG CUA SINH VIEN " ;
  
  
  //reset lai bien tam
  tam=0;
  //bat dau chay danh sach can bo khen thuong
  cout<<"\n   ----------****DANH SACH CAN BO KHEN THUONG****---------- ";
  for(i=1;i<=m;i++)
  if(cb[i].ktcb()==1)
    {
    cb[i].htcb();
    tam=tam+1;
    };
  if(tam==0) 
    cout<<"\n KHONG CO DANH SACH KHEN THUONG CUA CAN BO \n\n " ;
    
  cout<<"\n CHUC CAC BAN THI TOT \n\n " ;
  getch();
  }
  
  
  Hình chương trình chạy:

  [IMG]

  Các bạn download cái file cpp ở dưới:

  </endl;></dtb></endl;></lop></endl;></cd></endl;></ld></endl;></sbb></endl;></gg></endl;></bm></endl;></qq></endl;></ns></endl;></hoten></string.h></iostream.h></stdio.h></conio.h>

  Các file đính kèm:

 3. candy1989 New Member

  Số bài viết: 83
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  có ngay, bài làm đây. Đây là bài định nghĩa các phép toán trên lớp số phức
  các bạn nên down cái cpp về xem cho an toàn.

  Mã:
  //CHUONG TRINH THUC TAP C,C++ CUA THAY DAU TRONG HIEN
  //DINH NGHIA PHEP TOAN CONG, TRU, NHAN TREN LOP SO PHUC
  //MADE BY: KIEN_KN
  
  
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  
  class sophuc
  {
    float thuc,ao;
  
  public:
    void nhap()
    {
      cout<<"\n Phan thuc = ";
      cin>>thuc;
      cout<<" Phan ao  = ";
      cin>>ao;
    }
    void ht()
    {
      cout<<thuc<<"+"<<ao<<"i"<<endl;
    }
  //DINH NGHIA PHEP CONG
  friend sophuc operator +(sophuc c1,sophuc c2)
  {
    sophuc c;
      c.thuc=c1.thuc + c2.thuc;
      c.ao= c1.ao+ c2.ao;
    return(c);
  }
  //DINH NGHIA PHEP TRU
  friend sophuc operator -(sophuc c1,sophuc c2)
  {
    sophuc c;
      c.thuc=c1.thuc - c2.thuc;
      c.ao= c1.ao- c2.ao;
    return(c);
  }
  //DINH NGHIA PHEP NHAN
  friend sophuc operator *(sophuc c1,sophuc c2)
  {
    sophuc c;
      c.thuc=c1.thuc*c2.thuc- c1.ao*c2.ao;
      c.ao= c2.ao*c1.thuc+ c2.ao*c2.thuc;
    return(c);
  }
  };
  //CHUONG TRINH CHINH
  void main(void)
  {
  sophuc d1,d2,d3,d4,d5;
  cout<<"\n \t \t\t CHUONG TRINH DINH NGHIA PHEP '+','-','*' ";
  cout<<"\n \t \t \t\t --oOowWw.SPKT.NEToOo-- \n\n";
  cout<<"\n Nhap so phuc thu nhat: ";
  d1.nhap();
  cout<<"\n So phuc ban nhap la: d1= "; d1.ht();
  
  cout<<"\n Nhap so phuc thu hai: ";
  d2.nhap();
  cout<<"\n So phuc ban nhap la: d2= "; d2.ht();
  
  d3=d1+d2;
  d4=d1-d2;
  d5=d1*d2;
  
  
  cout<<"\n KET QUA \n ";
  cout<<"d1 + d2 = " ;
   d3.ht();
  cout<<" d1 - d2 = " ;
   d4.ht();
   cout<<" d1 * d2 = " ;
   d5.ht();
   
   cout<<"\n \n \t\t\t\t CHUC CAC BAN THI TOT \n\n";
  getch();
  
  }
  [IMG]

  Các file đính kèm:

 5. phanquocviet New Member

  Số bài viết: 918
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mình vừa làm sáng nay. ai xem được thì xem ha, chương trình này là chiều thi đó, đề có thể thêm vài chi tiết các bank kết hợp với bài trên nữa.

  [IMG]

  Các file đính kèm:

 7. hientt Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 16
 8. shuuichiakai218 New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 9. hientt Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 16
  bạn làm ơn up đề bài này lên được không
 10. hai_lua New Member

  Số bài viết: 33
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. mobilethanh New Member

  Số bài viết: 38
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  năm nay đổi đề rồi mấy bạ ơi. mình xém rớt. đau thiệt.
  thi ca 2 thầy cho sử lý cắt chuỗi .bó tay,
 12. 07119036 New Member

  Số bài viết: 56
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  học tt mà còn thầy hiển dạy mà rớt =)) ko bik thì đừng ngồi đó chém gió :))

Chia sẻ trang này