1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Danh Nhân Đất Việt...

Thảo luận trong 'Ebook tiếng Việt' bắt đầu bởi vanbinh_21, 3 Tháng tư 2011.

 1. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  Dưới đây là các danh nhân của việt Nam qua các thời kỳ có trong ebook:


  HOAÂNG DIÏÅU - CUÖÅC ÀÚÂI VAÂ SÛÅ NGHIÏÅP
  THAÁI SÛ TRÊÌN QUANG KHAÃI
  NHAÂ SÛÃ HOÅC PHAN PHU TIÏN
  NGUYÏÎN BÓNH KHIÏM
  LYÁ NHÊN TÖNG - ÀÙÅT NÏÌN MOÁNG XÊY NÏÌN GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VIÏÅT NAM
  LÏ THAÁNH TÖNG
  HOAÂNG THAÁI HÊÅU YÃ LAN
  HAÃI THÛÚÅNG LAÄN ÖNG LÏ HÛÄU TRAÁC
  HAÂ TÖNG MUÅC, MÖÅT TAÂI NÙNG LÖÎI LAÅC, MÖÅT TÊËM LOÂNG
  VIÏÅT VÛÚNG TRIÏÅU QUANG PHUÅC
  NHAÂ THÚ LYÁ TÛÃ TÊËN
  MAI HÙÆC ÀÏ
  BAÂ TRIÏÅU.
  TUÏÅ TÔNH - NGÛÚÂI MÚÃ ÀÊÌU NÏÌN Y DÛÚÅC CÖÍ TRUYÏÌN DÊN TÖÅC
  NGÖ QUYÏÌN VAÂ CHIÏËN THÙÆNG BAÅCH ÀÙÇNG LÕCH SÛÃ
  QUANG TRUNG NGUYÏÎN HUÏÅ, NGÛÚÂI ANH HUÂNG AÁO VAÃI
  LÏ THAÁI TÖÍ - NGÛÚÂI ANH HUÂNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC
  NGUYÏÎN TRAÄI, NGÖI SAO KHUÏ CUÃA VÙN HOÁA VIÏÅT NAM
  BÖË CAÁI ÀAÅI VÛÚNG PHUÂNG HÛNG
  HAI BAÂ TRÛNG
  LYÁ CÖNG UÊÍN
  NHAÂ BAÁC HOÅC LÏ QUYÁ ÀÖN
  HOÅ KHUÁC VÚÁI CÖNG CUÖÅC KHÖI PHUÅC QUYÏÌN TÛÅ CHUÃ NÛÚÁC VIÏÅT THÏË KYÃ 10
  LYÁ BÑ VAÂ NHAÂ NÛÚÁC VAÅN XUÊN
  LYÁ THÛÚÂNG KIÏÅT
  LÏ ÀAÅI HAÂNH
  ÀINH TIÏN HOAÂNG
  HÛNG ÀAÅO VÛÚNG TRÊÌN QUÖËC TUÊËN
  VUA TRÊÌN NHÊN TÖNG - ANH HUÂNG DÊN TÖÅC KIÏM TRIÏËT GIA, THI SÔ
  LÏ VÙN HÛU - NHAÂ SÛÃ HOÅC LÖÎI LAÅC

  các bạn tải về xem tại file đính kèm nha.
  dung lượng chỉ 587,4 KB

Chia sẻ trang này