1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đáp án đề thi visual basic học kỳ 1 năm 2011

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi Ngọc Bình, 15 Tháng ba 2011.

 1. Ngọc Bình New Member

  Số bài viết: 61
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ĐÁP ÁN MÔN: NHẬP MÔN TIN HỌC
  Khoa CNTT MÃ MÔN HỌC: 1081020
  Bộ môn Tin học cơ sở Đáp án số 01.
  ----------------------- -----------------------

  Câu 1: (3,5đ)
  N = A + (4 số cuối của MSSV) – (ngày sinh)
  a. TinhS1: tổng các số chẳn trong khoản từ 1à N 1 điểm
  Dim S1,A, N As Integer
  A= Val(txtA.Text)
  N = A + (4 số cuối của MSSV) – (ngày sinh)
  For i = 1 To N
  If i Mod 2 = 0 Then
  S1 = S1 + i
  End If
  Next
  txtKetQua.Text = S1
  b. TinhS2: tổng các số chia hết cho 9 trong khoản từ 1à N 1 điểm
  Dim S2,A, N As Integer
  A= Val(txtA.Text)
  N = A + (4 số cuối của MSSV) – (ngày sinh)
  For i = 1 To N
  If i Mod 9 = 0 Then
  S2 = S2 + i
  End If
  Next
  txtKetQua.Text = S2

  c. TinhS3: số các số nguyên tố trong khoản từ 1àN 1.5 điểm
  SV có thể hiện thực nhiều cách ví dụ: sử dụng hàm isSNT (phải hiện thực trong bài làm nếu không chỉ được ½ số điểm câu này)
  Function isSNT ( n as Integer) As Boolean
  Dim Kq as Boolean
  Kq= True
  If n <> 2
  For i = 3 to n\2
  If n mod I = 0 then
  Kq = False
  Exit For
  End if
  Next
  End if
  isSNT =Kq
  End Function
  Dim S1,A, N As Integer
  A= Val(txtA.Text)
  N = A + (4 số cuối của MSSV) – (ngày sinh)
  For i = 1 To N
  If isSNT(i) Then
  S3 = S3 + 1 è đếm số các số nguyên tố
  End If
  Next
  txtKetQua.Text = S1  Câu 2: (3đ) SV có thể hiện thực nhiều cách  a. Chương trình cho phép người dùng nhập một chuỗi vào InputText sau đó đảo ngược các từ trong chuỗi đó và xuất ra OutputText. Ví dụ:
  InputText = ”nhập môn tin học”
  è OutputText = ”học tin môn nhập”
  Private Sub DaoNguoc_Click()
  Dim batdautu As Boolean
  Dim start, length, i As Integer
  Dim inputS, outputS, temp, chudau, c As String
  batdautu = False
  start = 1
  length = 1
  inputS = InputText.Text
  For i = 1 To Len(inputS)
  c = Mid(inputS, i, 1)
  If c <> Space(1) Then
  If Not batdautu Then ' neu batdautu = false
  batdautu = True
  start = i
  length = 1
  Else
  length = length + 1
  End If
  Else ' c = Space(1)
  If batdautu Then
  temp = Mid(inputS, start, length)
  outputS = temp & " " & outputS
  batdautu = False
  length = 1
  End If
  End If
  Next
  If batdautu Then
  temp = Mid(inputS, start, length)
  outputS = temp & " " & outputS
  batdautu = False
  End If
  OutputText.Text = outputS
  End Sub
  b. Chương trình cho phép người dùng nhập một chuỗi vào InputText sau đó viết
  hoa chữ đầu của các từ trong chuỗi đó và xuất ra OutputText. Ví dụ:
  InputText = ”nhập môn tin học”
  è OutputText = ”Nhập Môn Tin Học”
  Private Sub VietHoa_Click()
  Dim batdautu As Boolean
  Dim start, length, i As Integer
  Dim inputS, outputS, temp, chudau, c As String
  batdautu = False
  start = 1
  length = 1
  inputS = InputText.Text
  For i = 1 To Len(inputS)
  c = Mid(inputS, i, 1)
  If c <> Space(1) Then
  If Not batdautu Then ' neu batdautu = false
  batdautu = True
  start = i
  length = 1
  Else
  length = length + 1
  End If
  Else ' c = Space(1)
  If batdautu Then
  temp = Mid(inputS, start, length)
  chudau = Mid(temp, 1, 1)
  temp = UCase(chudau) & Mid(temp, 2, Len(temp) - 1)
  outputS = outputS & " " & temp
  batdautu = False
  length = 1
  End If
  End If
  Next
  If batdautu Then
  temp = Mid(inputS, start, length)
  chudau = Mid(temp, 1, 1)
  temp = UCase(chudau) & Mid(temp, 2, Len(temp) - 1)
  outputS = outputS & " " & temp
  batdautu = False
  End If
  OutputText.Text = outputS
  End Sub

  Câu 3: (2.5đ)
  Giả sử 3 hàm sau đây đã được hiện thực:
  Function DoiCoSo10Ra2 (n As Integer) As String
  Function DoiCoSo10Ra8 (n As Integer) As String
  Function DoiCoSo10Ra16 (n As Integer) As String

  a. Hãy sử dụng 3 hàm trên để hiện thực hàm đổi một số ở cơ số 10 ra cơ số K
  với K =2,8,16:
  Function DoiCoSo10RaK(n As Integer,k As Integer) As String
  (Lưu ý : nếu SV hiện thực đúng hàm DoiCoSo10RaK nhưng không sử dụng 3 hàm đã cho ban đầu thì chỉ được ½ số điểm câu này)
  Function DoiCoSo10RaK(n As Integer,k As Integer) As String
  Dim Ketqua As Integer
  If k = 2 Then
  Ketqua= DoiCoSo10Ra2(n)
  ElseIf k = 8 Then
  Ketqua= DoiCoSo10Ra8(n)
  ElseIf k = 16 Then
  Ketqua= DoiCoSo10Ra16(n)
  Else
  Ketqua = “Co so K khong hop le”
  End If
  DoiCoSo10RaK = Ketqua
  End Function  b. Hãy hiện thực hàm DoiCoSo10Ra8 (n As Integer) As String 1.5 điểm
  SV có thể hiện thực nhiều cách.
  Ví dụ:
  Viết hàm tổng quát đổi cơ số 10 ra cơ số K rồi sử dụng để đổi cơ số 10 ra 8
  Function DoiCoSo10RaK(m, k As Integer) As String
  Dim n As Integer
  Dim s, l As String
  s = ""
  l = "0123456789ABCDEF"
  If k = 0 Then
  MsgBox "He so k phai khac 0"
  Exit Function
  End If
  Do
  n = m Mod k
  s = Mid(l, n + 1, 1) & s
  m = m \ k
  Loop Until m = 0
  DoiCoSo10RaK = s
  End Function
  Function DoiCoSo10Ra8 (n As Integer) As String
  Dim Ketqua As String
  Ketqua = DoiCoSo10RaK(n,8)
  DoiCoSo10Ra8=Ketqua
  End Function
  Hoặc có thể hiện thực trực tiếp hàm đổi từ cơ số 10 ra cơ số 8.

  Câu 4: (1đ)
  Ta dùng một mảng 2 chiều game (0 to 2,0 to 2) để lưu dữ liệu của game tic-tac-toe như hình minh họa ở trên. Hãy hiện thực hàm XacDinhQuanThang() nhận vào một mảng 2 chiều chứa dữ liệu của một game tic-tac-toe và xác định quân nào thắng game đó.
  Function XacDinhQuanThang ( game As Variant) As Integer
  Nếu quân 0 thắng è hàm trả về 0
  Nếu quân X thắng è hàm trả về 1
  Hàm trả về 2 trong các trường hợp còn lại.

  Chương trình phải duyệt theo chiều ngang để xác định có trường hợp thắng trên hàng ngang hay không. (0,75)
  Chương trình phải duyệt theo hàng dọc để xác định có trường hợp thắng trên hàng dọc hay không. (0,75)
  Chương trình phải duyệt trên 2 đường chéo để xác định có trường hợp thắng trên đường chéo hay không. (0,5)
  Sinh viên cũng có thể dùng cách duyệt mảng một chiều áp dụng riêng biệt cho từng hàng, từng cột.
  Nếu sinh viên trình bày , phân tích được hướng giải quyết bài toán thì được ½ số điểm câu này.
  Function QuanThang(a As Variant) As Integer
  Dim count0 As Integer
  Dim count1 As Integer
  ' Duyet duong cheo thuan
  count0 = 0
  count1 = 0
  For i = 0 To 2
  If (a(i, i) = 0) Then
  count0 = count0 + 1
  ElseIf (a(i, i) = 1) Then
  count1 = count1 + 1
  End If
  Next
  'Duyet duong cheo nghich
  If count0 < 3 And count1 < 3 Then 'chưa xác định được quân thắng
  count0 = 0
  count1 = 0
  For i = 0 To 2
  If (a(i, 2 - i) = 0) Then
  count0 = count0 + 1
  ElseIf (a(i, 2 - i) = 1) Then
  count1 = count1 + 1
  End If

  Next
  End If
  ' Duyet theo hang`
  If count0 < 3 And count1 < 3 Then
  count0 = 0
  count1 = 0
  For i = 0 To 2
  If count0 < 3 And count1 < 3 Then
  count0 = 0
  count1 = 0
  For j = 0 To 2
  If (a(i, j) = 0) Then
  count0 = count0 + 1
  ElseIf (a(i, j) = 1) Then
  count1 = count1 + 1
  End If
  Next
  Else
  Exit For ' da xac dinh duoc quan thang
  End If
  Next
  End If

  ' Duyet theo cot
  If count0 < 3 And count1 < 3 Then
  count0 = 0
  count1 = 0
  For i = 0 To 2
  If count0 < 3 And count1 < 3 Then
  count0 = 0
  count1 = 0
  For j = 0 To 2
  If (a(j, i) = 0) Then
  count0 = count0 + 1
  ElseIf (a(j, i) = 1) Then
  count1 = count1 + 1
  End If
  Next
  Else
  Exit For ' da xac dinh duoc quan thang
  End If
  Next
  End If


  If count0 = 3 Then
  QuanThang = 0
  ElseIf count1 = 3 Then
  QuanThang = 1
  Else
  QuanThang = 2
  End If
  End Function
  Kiểm tra hàng dọc của người chơi 0
  if game(0,0) = 0 and game(1,0) = 0 and game(2,0) = 0
  nguoi0 = thang
  else if game(0,1) = 0 and game(1,1) = 0 and game(2,1) = 0
  nguoi0 = thang
  else if game(0,2) = 0 and game(1,2) = 0 and game(2,2) = 0
  nguoi0 = thang
  ...
  Tuong tu cho cac hang ngang, hang cheo 45 độ, hàng chéo -45 độ.

  --------HẾT--------
  TP. HCM ngày _____________
  Trưởng Bộ môn
 2. nhockid Member

  Số bài viết: 439
  Đã được thích: 4
  Điểm thành tích: 18
 3. thanhkht New Member

  Số bài viết: 156
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. 09107 Member

  Số bài viết: 181
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích: 18
 5. duykungfu New Member

  Số bài viết: 324
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình làm đúng câu 1 với câu 2 a thế mà không biết sao được có 3,5đ. Chỉ cần 4,5đ là mình đậu rồi. Giờ bị học lại rồi :(( :(( :((
 6. quanghuyddt New Member

  Số bài viết: 922
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này