1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đáp án visual basic 12/1/2010

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi Ngọc Bình, 15 Tháng ba 2011.

 1. Ngọc Bình New Member

  Số bài viết: 61
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

  ĐÁP ÁN
  Câu 1: Sau khi thực hiện từng bước 2 chương trình trên ta có kết quả sau: (1 điểm)

  - a=3
  - b=4
  - call p(a=3,a=3) => sub p(a=3, b=3)
  o a=a+b=6
  o b=b+a=12 (vì a, b được truyền byrel bởi a, b thực chất chỉ là a)
  - a=12
  - b=4 (vì biến b không tham gia vào quá trình nên lấy giá trị ban đầu).
  - call p(b=4, a-b=8) => sub p(a=4, b= 8)
  o a=a+b=12
  o b=a+b=20
  - a=12 (vì biến b không tham gia vào quá trình nên lấy giá trị ban đầu).
  - b=12 (vì a trong thủ tục sub p truyền cho b).

  Kết quả:
  A=12 A=12
  B=4 B=12  Câu 2:
  a. Phần khai báo General:
  Dim a(1 to 100) as integer
  Dim n as integer
  --=================
  Private Sub cmdnhap_Click() (1.5 điểm)
  Dim i As Integer
  Dim s As String
  Dim s1 As String
  Do
  s1 = InputBox("Nhap so phan tu cua mang")
  Loop Until Val(s1) >= 2 And Val(s1) <= 100
  n = Val(s1)
  For i = 1 To n
  Do
  s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")
  Loop Until Val(s) > 1
  a(i) = Val(s)
  Next i
  For i = 1 To n
  txtnhap = txtnhap + Str(a(i)) + " "
  Next i
  End Sub
  -========================
  b/ (2 điểm )
  Private Sub cmdtongsnt_Click()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim s As String
  Dim vt As String
  Dim tong As Long
  For i = 1 To n
  j = 2
  Do While j < a(i) And a(i) Mod j <> 0
  j = j + 1
  Loop
  If j = a(i) Then
  tong = tong + a(i)
  s = s + Str(a(i)) + " "
  vt = vt + Str(i) + " "
  End If
  Next i
  MsgBox "Tong cac phan tu la SNT = " & tong & vbCrLf & "Cac phan tu la SNT: " & s & vbCrLf & "Vi tri cac phan tu la SNT : " & vt
  End Sub
  -==========================
  c/ (2 điểm )
  Private Sub cmdchenX_Click()
  Dim i As Integer
  Dim x As Integer
  Dim j As Integer
  Dim temp As Integer
  x = InputBox("chen phan tu x")
  For i = 1 To n -1
  For j = i + 1 To n
  If a(i) > a(j) Then
  temp = a(i)
  a(i) = a(j)
  a(j) = temp
  End If
  Next j
  Next i
  'Chen day tang
  j = 1
  Do While x > a(j) and j <= n
  j = j + 1
  Loop
  For i = n To j Step -1
  a(i + 1) = a(i)
  Next i
  a(j) = x
  txtkq.Text = ""
  For i = 1 To n + 1
  txtkq.Text = txtkq.Text + Str(a(i)) + " "
  Next i
  End Sub
  -=============================
  d/ (1 điểm )
  Private Sub cmdthoat_Click()
  Unload Me
  'End
  End Sub
  -=================
  Câu 3a:
  Private Sub cmdchuanhoa_Click() (1.5 điểm)
  Dim s, s1 As String
  Dim d, i As Integer
  s = Trim(txtcau.Text)
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Do While (i < d) And (i <> 0)
  s1 = s1 + " " + Left(s, i - 1)
  s1 = Trim(s1)
  s = Right(s, d - i)
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Loop
  txtkq = s1 + " " + s
  End Sub
  -=====================
  Private Sub Cmddaonguoc_Click() (1.5 điểm)
  Dim s, s1 As String
  Dim d, i As Integer
  s = txtkq.text
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Do While (i < d) And (i <> 0)
  s1 = Left(s, i - 1) + " " + s1
  s = Right(s, d - i)
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Loop
  txtkq.Text = ""
  txtkq.Text = s + " " + s1
  End Sub
  -======================
  Câu 3b:
  a. (1 điểm )
  Private Sub Form_Load()
  Dim i As Integer
  Combo1.AddItem "Giam Doc"
  Combo1.AddItem "Pho Giam Doc"
  Combo1.AddItem "Truong phong"
  Combo1.AddItem "Thu quy"
  Combo1.AddItem "Nhan vien"
  For i = 0 To 4
  Combo1.ItemData(i) = i
  Next i
  End Sub
  -========================
  b. (0.5 điểm )
  Private Sub Combo1_Click()
  Select Case Combo1.ListIndex
  Case 0
  txtluong = 8000000
  Case 1
  txtluong = 5000000
  Case 2
  txtluong = 3500000
  Case 3
  txtluong = 1500000
  Case 4
  txtluong = 1300000
  End Select
  End Sub
  -========================
  c. (0.5 điểm )
  Private Sub nhap_Click()
  List1.AddItem txthoten.Text & " - " & txtluong
  tong = Val(tong) + Val(txtluong)
  End Sub
  -========================
  d. (0.5 điểm )
  Private Sub ketthuc_Click()
  Unload me hoặc la End
  End Sub
  ==================
  e. (1 điểm )
  Private Sub xoa_Click()
  Dim i As Integer
  If List1.ListIndex <> -1 Then
  List1.RemoveItem List1.ListIndex
  tong = 0
  For i = 0 To List1.ListCount - 1
  tong = Val(tong) + Val(Right(List1.List(i), 7))
  Next
  Else
  MsgBox "Phai chon gia tri can xoa"
  End If
  End Sub
  -==========================

Chia sẻ trang này