1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đề thi+ bài giải môn thí nghiệm vi điều khiển

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức' bắt đầu bởi letanbaospkt, 2 Tháng mười hai 2009.

 1. letanbaospkt New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH MÌNH VIẾT ĐỂ TỰ ĂN NĂN VÌ SÁNG NAY THI KHÔNG LÀM ĐƯỢC (RỚT,HUHU). CŨNG LÀ MONG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN TỬ 061111 CHƯA THI CÓ THỂ THAM KHẢO VÀ PHÁT TRIỂN :011:

  viết chương trình điều khiển 16 leds dugn 5 nút nhấn
  nhấn 1 16 leds chớp tắt xen kẽ 5 lần
  nhấn 2 16 leds sáng dần, tắt dần từ phải sang trái 5 lần
  nhấn 3 16 leds sáng dần tắt dần từ trái sang phải 5 lần
  nhãn 4 1 led sáng dịch chuyển từ trái qua phải 5 lần
  nhấn 5 1 led sáng dịch chuyển từ phải qua trái 5 lần
  DƯỚI ĐÂY LÀ KẾT NỐI PHẦN CỨNG

  [IMG]

  VÀ ĐÂY LÀ CODE MÌNH VỪA VIẾT XONG


  Chip type : ATmega32
  Program type : Application
  Clock frequency : 16.000000 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *****************************************************/

  #include <mega32.h>
  #include <delay.h>
  unsigned char i,j,k,m,led[16];

  void xuat(void)
  {
  PORTA= led[0]*1+led[1]*2+led[2]*4+led[3]*8+led[4]*16+led[5]*32+led[6]*64+led[7]*128;
  PORTB= led[8]*1+led[9]*2+led[10]*4+led[11]*8+led[12]*16+led[13]*32+led[14]*64+led[15]*128;
  }
  // External Interrupt 0 service routine
  interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
  {
  if(PIND.0==0)
  {k=1;
  for (i=0;i<16;i++)
  {

  led=0;

  }
  led[0]=1;led[1]=0;led[2]=1;led[3]=0;led[4]=1;led[5]=0;led[6]=1;led[7]=0;
  led[8]=1;led[9]=0;led[10]=1;led[11]=0;led[12]=1;led[13]=0;led[14]=1;led[15]=0;

  }
  else if(PIND.1==0)
  {k=2;
  // led[0]=0;led[1]=0;led[2]=0;led[3]=0;led[4]=0;led[5]=0;led[6]=0;led[7]=0;
  // led[8]=0;led[9]=0;led[10]=0;led[11]=0;led[12]=0;led[13]=0;led[14]=0;led[15]=0;
  for (i=0;i<16;i++)
  {
  led=0;
  }
  }
  else if(PIND.4==0)
  { k=3;
  //led[0]=0;led[1]=0;led[2]=0;led[3]=0;led[4]=0;led[5]=0;led[6]=0;led[7]=0;
  // led[8]=0;led[9]=0;led[10]=0;led[11]=0;led[12]=0;led[13]=0;led[14]=0;led[15]=0;
  for (i=0;i<16;i++)
  {
  led=0;
  }
  }
  else if(PIND.5==0)
  { k=4;
  // led[0]=0;led[1]=0;led[2]=0;led[3]=0;led[4]=0;led[5]=0;led[6]=0;led[7]=0;
  //led[8]=0;led[9]=0;led[10]=0;led[11]=0;led[12]=0;led[13]=0;led[14]=0;led[15]=0;
  for (i=0;i<16;i++)
  {
  led=0;
  }
  }
  else if(PIND.6==0)
  { k=5;
  // led[0]=0;led[1]=0;led[2]=0;led[3]=0;led[4]=0;led[5]=0;led[6]=0;led[7]=0;
  //led[8]=0;led[9]=0;led[10]=0;led[11]=0;led[12]=0;led[13]=0;led[14]=0;led[15]=0;
  for (i=0;i<16;i++)
  {
  led=0;
  }
  }

  }


  ////////////
  // External Interrupt 1 service routine
  interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
  {


  }

  // External Interrupt 2 service routine
  interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
  {
  // Place your code here

  }

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTA=0x00;
  DDRA=0xFF;

  // Port B initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTB=0x00;
  DDRB=0xFF;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
  PORTD=0xFF;
  DDRD=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;


  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: On
  // INT0 Mode: Falling Edge
  // INT1: On
  // INT1 Mode: Falling Edge
  // INT2: On
  // INT2 Mode: Falling Edge
  GICR|=0xE0;
  MCUCR=0x0A;
  MCUCSR=0x00;
  GIFR=0xE0;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  if (k==1)
  { for (j=0;j<11;j++)
  {
  {for(i=0;i<16;i++)
  {
  led^=1;
  }
  xuat();
  delay_ms(100);
  }
  k=8;
  }


  }
  else if(k==2)
  { for (j=0;j<5;j++)
  {
  for (i=16;i>0;i--) //sang dan phai -> trai
  {
  led[i-1] = 1;
  xuat();
  delay_ms(50);
  }
  for (i=16;i>0;i--) //tat dan phai ->trai
  {
  led[i-1] = 0;
  xuat();
  delay_ms(50);
  }
  k=8;
  }
  }
  else if(k==3)
  { for (j=0;j<5;j++)
  {
  for (i=0;i<16;i++) //sang dan trai ->phai
  {
  led = 1;
  xuat();
  delay_ms(50);
  }
  for (i=0;i<16;i++) //tat danTRAI ->PHAI
  {
  led = 0;
  xuat();
  delay_ms(50);
  }
  k=8;
  }
  }
  else if(k==4)
  { for (j=0;j<5;j++)
  {
  for (i=16;i>0;i--) //1 led chay trai-->phai
  {
  led[i-1] = 1;
  if(i>=0) led=0;
  xuat();

  delay_ms(50);
  led[0]=0;
  }
  k=8;}
  }
  else if (k==5)

  {

  for (j=0;j<5;j++)
  {
  for (i=0;i<=16;i++) //1 led chayphai -->trai
  {
  led = 1;
  if(i>0) led[i-1]=0;
  xuat();
  delay_ms(50);
  }
  k=8;
  }
  }
  };
  }
 2. golden.darkness New Member

  Số bài viết: 59
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. hongphilong0511 New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Thử đi rồi biết chứ sao phải chờ ý kiến của người khác.:022:
 4. golden.darkness New Member

  Số bài viết: 59
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. hongphilong0511 New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. KN Servant. Servant.

  Số bài viết: 1,291
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  Ok.
  Mai đến phiên minh lên dĩa.
  Chắc phải cẩn thận hơn.
  Cám ơn về đã lên tin thần cho anh em nha Bảo
  Góp ý tí nha:
  Thứ 1: Sao lại khai báo thêm INT1 và INT2 làm j?
  Thứ 2: Sao không bỏ mấy đoạn code thừa đi.
  Thanks
 7. thanh_tb New Member

  Số bài viết: 28
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 8. KN Servant. Servant.

  Số bài viết: 1,291
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  Có lẻ thi sớm nên cao thủ nhà ta khớp.
  Chúng ta đi sau sẽ cố gắng hơn (Chắc đề khó hơn)
  Cho quét led chắc die
  hihi
 9. letanbaospkt New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. KN Servant. Servant.

  Số bài viết: 1,291
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
 11. tuananh784 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 12. tuananh784 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  bạn nào có tài liệu ôn thi cuối kì môn vi điều khiển của thầy cường post lên cho mình với cảm ơn các bạn trước

Chia sẻ trang này