1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đề thi C/C++ Khoa Điện-Điện Tử

Thảo luận trong 'Đề thi các năm' bắt đầu bởi phoenix, 17 Tháng năm 2009.

 1. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Đây là đề thị mình muốn chia sẻ cùng các bạn ! mong được sự góp ý kiến
  [IMG]

  Giải luôn câu 2 . (sarah)

  Mã:
  typedef struct sinhvien
  {
   
   char ten[50];
   float diemtoan;
   float diemly;
   float diemtb;
  }sinhvien;
  void nhap(sinhvien sv[],int &n)
  {
   printf(" Nhap so luong sinh vien:");
   scanf("%d",&n);
   printf("\n");
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   printf(" Sinh vien thu %d\n",i+1);
   printf(" Nhap ten sinh vien:");
   fflush(stdin);
   gets(sv[i].ten);
   printf("Nhap diem toan: ");
   scanf("%f",&sv[i].diemtoan);
   printf("Nhap diem ly: ");
   scanf("%f",&sv[i].diemly);
   sv[i].diemtb=(sv[i].diemtoan+sv[i].diemly)/2;
   printf("\n");
   }
  }
   
  void xuat(sinhvien sv[],int n)
  {
   cout<<"So luong sinh vien: "<<n<<"\n";
   for (int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"Ten sinh vien: "<<sv[i].ten<<"\n";
   cout<<"Diem trung binh: "<<sv[i].diemtb<<"\n";
   }
  }
  void SapXep(sinhvien sv[], int n)
  {
   cout<<"Sau khi sap xep: ";
   for(int i=0;i<n-1;i++)
   for (int j=i+1;j<n;j++)
    if (sv[i].diemtb>sv[j].diemtb)
    {
    float t=sv[i].diemtb;
    sv[i].diemtb=sv[j].diemtb;
    sv[j].diemtb=t;
    }
  }
  float Max(sinhvien sv[], int n)
  {
   float max=sv[0].diemtoan;
   for (int i=0;i<n;i++)
   if (sv[i].diemtoan>max)
    max=sv[i].diemtoan;
   return max;
  }
  Câu 3 unexperienced

  Mã:
  [COLOR=#0000ff]#include[/COLOR][SIZE=2][COLOR=#a31515]"stdafx.h"
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#include[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"iostream"
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#include[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"conio.h"
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#include[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"iomanip"
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#include[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"string.h"
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]using[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]namespace[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] std;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#define[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] max1 20
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]#define[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] max2 10
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]class[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] human{[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// lop nguoi
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]:
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]char[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] fullname[30];[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]//cac thuoc tinh
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] year;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] input_hm(){
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"input fullname:"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<endl;
  cin.ignore();
  cin.getline(fullname,20);
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]//cin.ignore();
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"input year: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cin>>year;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] output_hm(){
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nFullname :"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<fullname;
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nyear: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<year;
  }
  };
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]class[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Student:[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] human{[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// lop sinh vien
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]char[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] class_1[10];
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]float[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] grade;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]:
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] input_st();
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] output_st();
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] check();
  };
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]class[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Teacher:[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] human{[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// lop giao vien
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]char[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] subject[20];
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] sum_report;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]:
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] input_tc();
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] output_tc();
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] check();
  };
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Student::input_st(){[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]//ham nhap sinh vien
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"Class: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<endl;
  cin.ignore();
  cin.getline(class_1,10);
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"Grade : "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cin>>grade;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Student ::output_st(){[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// ham xuat sinh vien
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]cout<<endl;
  output_hm();[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]//xuat ten va nam sinh
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nClass: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<class_1;[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]//xuat lop
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nGrade : "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<grade;[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// xuat diem
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Student::check(){
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](grade>8&&year>1980)
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]return[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 1;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]return[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 0;
  
  
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Teacher::input_tc(){
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"Subject: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<endl;
  cin.ignore();
  cin.getline(subject,20);
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"Report : "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cin>>sum_report;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Teacher ::output_tc(){
  cout<<endl;
  output_hm();
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nSubject: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<subject;
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nReport : "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<sum_report;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Teacher::check(){[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]// kiem tra xem co duoc khen thuong hay khong
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](sum_report>0&&year>1970)
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]return[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 1;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]return[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 0;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] main()
  {
  Student A[max1];
  Teacher B[max2];
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] n,m,t1=0,t2=0;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]do[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]{
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"input n :"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cin>>n;
  }[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]while[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](n<0||n>max1);
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]do[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]{
  
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"input m: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cin>>m;
  }[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]while[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](m<0||m>max2);
  
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] i=0 ;i<n;i++){
  A[i].input_hm();
  A[i].input_st();
  }
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"input teacher :"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<endl;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] j=0;j<m;j++){
  B[j].input_hm();
  B[j].input_tc();
  }
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\ndanh sach sinh vien duoc khen thuong: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] k1 =0;k1<n;k1++)
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](A[k1].check()){
  A[k1].output_st();
  t1++;
  }
  
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](!t1)
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nkhong co sinh vien nao duoc khen thuong "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\ndanh sach giao vien duoc khen thuong: "[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]<<endl;
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] k2=0;k2<m;k2++)
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](B[k2].check()){
  B[k2].output_tc();
  t2++;
  }
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](!t2)
  cout<<[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"\nkhong co giao vien nao duoc khen thuong"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2];
  
  
  }
  [/SIZE]
 2. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Tổng hợp đề thi C/C++ Khoa Điện-Điện Tử

  Đề thi 19/6/2009

  Câu 1: Viết hàm tính Cn=n!/(k!*(n-k)!)
  Câu 2:
  Viết chương trình nhập dữ liệu mảng một chiều A gồm n phần tử được nhập trước và cho phép n trong khoảng (0 - 100)
  1. In các phần tử mảng B với mảng B gồm các phần tử lẻ mảng A.
  2. In các phần tử mảng C với các phần tử mảng C được tính như sau:
  C[0]=A[0]
  C[1]=(A[0]+A[1])/2
  .........................
  Câu 3:
  Viết chương trình nhập họ tên 200 nhân viên với: họ tên, mã số, lương cơ bản, số ngày công.
  1. In tất cả các nhân không nộp thuế trong đó thuế được tính:
  - Nếu số ngày công*lương cơ bản < 4.000.000 thì thuế thu nhập bằng 0.
  - Ngược lại nếu thuế thu nhập = 5% (số ngày công * lương cơ bản - 4.000.000)
  2. In tất cả các nhân viên với: họ tên, mã số, lương thực lãnh
  lương thực lãnh= số ngày công*lương cơ bản - 4.000.000
  3. Tìm nhân viên lương cao nhất.
  Câu 4:
  Tập hợp điểm gồm các thuộc tính: hoành độ x, tung độ y.
  Các phương thức gồm:nhập tọa độ, in tọa độ, xác định điểm thuộc phần tử nào của mặt phẳng.
  1. Viết ct cho phép nhập 2 tọa độ điểm A, B thuộc lớp điểm. Kiểm tra xem A,B thuộc lớp thứ mấy trong mặt phẳng tọa độ.
  2. Kiểm tra xem A, B có thuộc đường thẳng 4x +5y = 0 hay ko?


  Cảm ơn bạn có nick ktmt bên diễn đàn kythuatmaytinh.net chia sẻ .
 3. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Re: Tổng hợp đề thi C/C++ Khoa Điện-Điện Tử

  Đề Thi C/C++ 07/07/2009

  Câu 1: Viết hàm KIEMTRA để kiểm tra 1 mãng tăng hay không?
  - Mảng tăng là mảng có phần tử sau lớn hơn phần tử đầu
  - Hàm trả về giá trị 1 nếu mảng tăng . ngược lại trả về giá trị 0
  Câu 2 Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau
  - Nhập dữ liệu cho mảng 1 chiều A gồm n phần tử với n nhập trước và chỉ cho phép nhập n trong khoảng (0,100)
  -In các phần tử của chãn của mảng theo thứ tự tăng dần
  -Tính và in giá trị trung bình của các phần tử âm .các phần tử dương
  Câu 3 Tạo 1 cấu trúc quản lý sinh viên gồm các trường sau :
  Họ tên . Mã số SV, Điểm.
  Trong đó Điểm là kiểu cấu trúc gồm các trường : cơ bản , cơ sỡ , ngoại ngữ.
  Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:
  a. Nhập dữ liệu cho 100 sinh viên với các thông số thông tin : Họ tên , mã số SV, Điểm . In ra tất cả các sinh viên trong danh sách có điểm trung bình >=5 với các thông tin sau: Họ tên,mã số SV. Điểm trung bình. trong đó điểm trung bình =( cơ bản +cơ sở+ngoại ngữ)/3
  b. in ra tất cả các sinh viên loại giỏi . sinh viên được xếp loại giỏi nếu có điểm trung bình >=8 và các môn còn lại đều >=5
  c. Tìm sinh viên với mã số sinh viên được nhập từ bàn phím
  Câu 4.
  Tạo lớp ĐIEM gồm các thuộc tính: hoành độ x, tung độ y. Các phương thức bao gồm
  - Nhập tọa độ
  -In toạn độ
  Viết chương trình cho phép nhập tọa độ 2 điểm A,B thuộc lớp DIEM
  a, Tính giá trị của hàm số f(x,y)=3x+12y tại A và B
  b Tình độ dài OA và OB
 4. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
 5. tranhuan New Member

  Số bài viết: 793
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Đề thi ngôn ngữ lập trình C/C++ - update ngày 19-7-2010

  [IMG]

  nếu nhìn hok rõ thì down cái file đính kèm về phóng to ra mà xem nhé các bạn.

  Các file đính kèm:

 6. mobilethanh New Member

  Số bài viết: 38
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ui cha.! Đề thi năm nay đổi dữ thật.Nhưng phải thi như vậy học thực tập mới được.Như mấy năm trước học C mà thi C ++ và thực tập C++, thực tế người ta dùng C++ nhiều hơn
 7. dolequanghiep Member

  Số bài viết: 250
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18

Chia sẻ trang này