1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đề thi và đáp án visual basic 2009

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi Ngọc Bình, 15 Tháng ba 2011.

 1. Ngọc Bình New Member

  Số bài viết: 61
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  ĐỀ THI: NHẬP MÔN TIN HỌC
  Mã môn học:1081020
  Đề thi có 01 trang.
  Thời gian: 75 phút
  Không được sử dụng tài liệu
  --------------------------------------------------


  I. Sub tt()
  Dim a As Integer
  Dim b As Integer
  a = 3 : b = 4
  Call p(a, a)
  MsgBox "a= " & a & vbCrLf & "b= " & b
  Call p(b, a - b)
  MsgBox "a= " & a & vbCrLf & "b= " & b
  End Sub


  PHẦN CHUNG: (Cả 2 đối tượng đều làm)

  Câu 1: (2 điểm)
  Sub p(a As Integer, b As Integer)
  a = a + b
  b = a + b
  End Sub

  Giả sử thủ tục tt được gọi thực thi. Hãy chạy từng bước và cho kết quả 2 thủ tục trên.
  Câu 2: (5 điểm)
  Name:Txtkq

  Name:Txtnhap


  Name:CmdchenX

  Name:Cmdthoat

  Name:cmdnhap

  Name:Cmdtongsnt

  Cho trước 1 form theo mẫu trên (tên của các đối tượng đã được cho như trên)
  Hãy viết các thủ tục xử lý biến cố click cho các nút command trên form theo yêu cầu sau:
  a. Nhập mảng: Nhập dữ liệu vào mảng A có n phần tử (2<= n<=100) là các số tự nhiên. Khi nhập phải kiểm tra dữ liệu nhập lớn hơn 1. Nếu sai thì xóa đi và nhập lại. Kết quả nhập xuất hiện tại txtnhap (1.5 điểm)
  b. Tổng SNT: Tính Tổng và In ra các các giá trị cùng với chỉ số phần tử của mảng là số nguyên tố. Kết quả xuất ra Msgbox.(1.5 điểm).
  c. Chèn X: Chèn thêm 1 phần tử vào mảng (bằng Inputbox) có thứ tự sao cho mảng vẫn còn có thứ tự tăng dần. Thông báo kết quả kiểm tra bằng txtkq.(1.5 điểm ).
  d. Thoát: Thoát chương trình (0.5 điểm )
  II. PHẦN RIÊNG: Sinh viên khóa 2008 trở về trước làm câu 3a, Sinh viên khóa 2009 làm câu 3b. Nếu làm sai câu không chấm điểm.
  Câu 3a (3 điểm) (Dành cho Sinh viên khóa 2008 trở về trước):
  Cho 1 form có 2 đối tượng Textbox (name:txtcau và txtkq) và 2 nút Command (name: cmdchuanhoa và cmddaonguoc). Nhập vào đối tượng Textbox (txtcau) một chuỗi tùy ý rồi chuẩn hóa chuỗi đó sao cho giữa các từ chỉ có 01 khoảng trắng và 02 bên của câu không có khoảng trắng. Kết quả xuất ra txtkq. Sau khi chuẩn hóa tiến hành đảo ngược chuỗi và xuất ra txtkq.
  Câu 3b (3 điểm) (Dành cho Sinh viên khóa 2009): Cho giao diện Form như hình bên dưới, tên của đối tượng tự đặt. Các chức vụ và lương tương ứng cho trong bảng bên cạnh. Hãy viết các thủ tục sự kiện đáp ứng mỗi thao tác Click trên mỗi đối tượng theo yêu cầu sau:
  Chức vụ
  Lương
  Giam Doc
  8000000
  Pho Giam doc
  6000000
  Truong Phong
  4000000
  Nhan vien
  2000000
  Thu Quy
  3000000  • (1 điểm ): Khi chạy chương trình (Load) các chức vụ và lương được nạp vào combobox chức vụ
  • (0.5 điểm): Khi click chọn một chức vụ, lương tương ứng chức vụ được chọn sẽ hiển thị ở textbox lương.
  • (0.5 điểm): Khi click chọn nút lệnh “Nhập NV” thì Họ tên, chức vụ và lương tương ứng sẽ được thêm vào trong List1 như trong hình, đồng thời tổng lương trong List1 sẽ hiện ở textbox tổng lương.
  • (0.5 điểm): Click nút “Kết thúc” để kết thúc chương trình.
  • (1 điểm): Giả sử một họ tên trong List1 đã được chọn, khi Click vào nút “Xóa nhân viên” thì họ tên cùng thông tin liên quan của họ tên đó sẽ bị xóa khỏi chương trình và cập nhật lại tổng lương trong List1(7 ký tự cuối).

  Yêu cầu: Tất cả các biến sử dụng trong chương trình phải được khai báo tường minh
  Ghi chú:
  · Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi
  Ngày .... tháng... năm 2009
  Bộ Môn
  ĐÁP ÁN
  Câu 1: Sau khi thực hiện từng bước 2 chương trình trên ta có kết quả sau: (2 điểm)

  - a=3
  - b=4
  - call p(a=3,a=3) => sub p(a=3, b=3)
  o a=a+b=12
  o b=b+a=12 (vì a, b được truyền byrel bởi a, b thực chất chỉ là a)
  - a=12
  - b=4 (vì biến b không tham gia vào quá trình nên lấy giá trị ban đầu).
  - call p(b=4, a-b=8) => sub p(a=4, b= 8)
  o a=a+b=12
  o b=a+b=12
  - a=12 (vì biến b không tham gia vào quá trình nên lấy giá trị ban đầu).
  - b=12 (vì a trong thủ tục sub p truyền cho b).

  Kết quả:
  A=12
  B=12

  A=12
  B=4  Câu 2:
  a. Phần khai báo General:
  Dim a(1 to 100) as integer
  Dim n as integer
  --=================
  Private Sub cmdnhap_Click() (1,5 điểm)
  Dim i As Integer
  Dim s As String
  Dim s1 As String
  Do
  s1 = InputBox("Nhap so phan tu cua mang")
  Loop Until Val(s1) >= 2 And Val(s1) <= 100
  n = Val(s1)
  For i = 1 To n - 1
  Do
  s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")
  Loop Until Val(s) > 1
  a(i) = Val(s)
  Next i
  For i = 1 To n - 1
  txtnhap = txtnhap + Str(a(i)) + " "
  Next i
  End Sub
  -========================
  b/ (1.5 điểm )
  Private Sub cmdtongsnt_Click()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim s As String
  Dim vt As String
  Dim tong As Long
  For i = 1 To n - 1
  j = 2
  Do While j < a(i) And a(i) Mod j <> 0
  j = j + 1
  Loop
  If j = a(i) Then
  tong = tong + a(i)
  s = s + Str(a(i)) + " "
  vt = vt + Str(i) + " "
  End If
  Next i
  MsgBox "Tong cac phan tu la SNT = " & tong & vbCrLf & "Cac phan tu la SNT: " & s & vbCrLf & "Vi tri cac phan tu la SNT : " & vt
  End Sub
  -==========================
  c/ (2 điểm )
  Private Sub cmdchenX_Click()
  Dim i As Integer
  Dim x As Integer
  Dim j As Integer
  Dim temp As Integer
  x = InputBox("chen phan tu x")
  For i = 1 To n - 2
  For j = i + 1 To n - 1
  If a(i) > a(j) Then
  temp = a(i)
  a(i) = a(j)
  a(j) = temp
  End If
  Next j
  Next i
  'Chen day tang
  j = 1
  Do While x > a(j)
  j = j + 1
  Loop
  For i = n - 1 To j Step -1
  a(i + 1) = a(i)
  Next i
  a(j) = x
  txtkq.Text = ""
  For i = 1 To n
  txtkq.Text = txtkq.Text + Str(a(i)) + " "
  Next i
  End Sub
  -=============================
  d/ (0.5 điểm )
  Private Sub cmdthoat_Click()
  Unload Me
  'End
  End Sub
  -=================
  Câu 3a:
  Private Sub cmdchuanhoa_Click() (1.5 điểm)
  Dim s, s1, s2 As String
  Dim d, i As Integer

  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Do While (i < d) And (i <> 0)
  s1 = s1 + " " + Left(s, i - 1)
  s1 = Trim(s1)
  s = Right(s, d - i)
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Loop
  Text1.Text = s1 + " " + s
  End Sub
  -=====================
  Private Sub Cmddaonguoc_Click() (1.5 điểm)
  Dim s, s1, s2 As String
  Dim d, i As Integer
  i = InStr(s, " ")
  Do While (i < d) And (i <> 0)
  s1 = Left(s, i - 1) + " " + s1
  s = Right(s, d - i)
  d = Len(s)
  i = InStr(s, " ")
  Loop
  Text1.Text = s + " " + s1
  End Sub
  -======================
  Câu 3b:
  a. (1 điểm )
  Private Sub Form_Load()
  Dim i As Integer
  Combo1.AddItem "Giam Doc"
  Combo1.AddItem "Pho Giam Doc"
  Combo1.AddItem "Truong phong"
  Combo1.AddItem "Thu quy"
  Combo1.AddItem "Nhan vien"
  For i = 0 To 4
  Combo1.ItemData(i) = i
  Next i
  End Sub
  -========================
  b. (0.5 điểm )
  Private Sub Combo1_Click()
  Select Case Combo1.ListIndex
  Case 0
  txtluong = 8000000
  Case 1
  txtluong = 5000000
  Case 2
  txtluong = 3500000
  Case 3
  txtluong = 1500000
  Case 4
  txtluong = 1300000
  End Select
  End Sub
  -========================
  c. (0.5 điểm )
  Private Sub nhap_Click()
  List1.AddItem txthoten.Text & " - " & txtluong
  tong = Val(tong) + Val(txtluong)
  End Sub
  -========================
  d. (0.5 điểm )
  Private Sub ketthuc_Click()
  Unload me hoặc la End
  End Sub
  ==================
  e. (1 điểm )
  Private Sub xoa_Click()
  Dim i As Integer
  If List1.ListIndex <> -1 Then
  List1.RemoveItem List1.ListIndex
  tong = 0
  For i = 0 To List1.ListCount - 1
  tong = Val(tong) + Val(Right(List1.List(i), 7))
  Next
  Else
  MsgBox "Phai chon gia tri can xoa"
  End If
  End Sub
  -==========================

Chia sẻ trang này