1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đề thi visual

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi Ngọc Bình, 18 Tháng ba 2011.

 1. Ngọc Bình New Member

  Số bài viết: 61
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Câu 01
  Option Explicit
  Private Sub Form_Load()
  txtA.Text = ""
  txtB.Text = ""
  txtC.Text = ""
  lblKq.Caption = ""
  lblX1.Caption = ""
  lblX2.Caption = ""
  End Sub

  Private Sub cmdGiai_Click()
  Dim a As Double, b As Double, c As Double
  Dim delta As Double, x1 As Double, x2 As Double
  a = Val(txtA.Text)
  b = Val(txtB.Text)
  c = Val(txtC.Text)
  If a = 0 Then
  If b = 0 Then
  If c = 0 Then
  lblKq.Caption = "Phuong trinh bac nhat co vo so nghiem"
  Else
  lblKq.Caption = "Phuong trinh bac nhat vo nghiem"
  End If
  Else
  x1 = -c / b
  lblKq.Caption = "Phuong trinh bac nhat co nghiem"
  lblX1.Caption = Format(x1, "0.00")
  End If
  Else
  delta = b * b - 4 * a * c
  If delta < 0 Then
  lblKq.Caption = "Phuong trinh bac hai vo nghiem"
  Else
  x1 = (-b + Sqr(delta)) / (2 * a)
  x2 = (-b - Sqr(delta)) / (2 * a)
  lblKq.Caption = "Phuong trinh bac hai co nghiem"
  lblX1.Caption = Format(x1, "0.00")
  lblX2.Caption = Format(x2, "0.00")
  End If
  End If
  End Sub

  Câu 2
  Option Explicit
  Private Sub Form_Load()
  txtTp.Text = ""
  txtNp.Text = ""
  End Sub

  Private Sub cmdD2B_Click()
  Dim s As String
  Dim a As Integer, SoDu As Integer
  s = ""
  a = Val(txtTp.Text)
  While a > 0
  SoDu = a Mod 2
  s = LTrim(Str(SoDu)) & s
  a = a \ 2
  Wend
  txtNp.Text = s
  End Sub

  Private Sub cmdB2D_Click()
  Dim s As String, c As String
  Dim L As Integer, i As Integer
  Dim a As Integer, CoSo As Integer
  s = txtNp.Text
  L = Len(s)
  CoSo = 1
  a = 0
  For i = L To 1 Step -1
  c = Mid(s, i, 1)
  a = a + CoSo * Val(c)
  CoSo = CoSo * 2
  Next
  txtTp.Text = LTrim(Str(a))
  End Sub

  Câu 3:
  Option Explicit

  Private Sub Form_Load()
  txtA.Text = ""
  txtB.Text = ""
  lblUsa.Caption = ""
  lblUsb.Caption = ""
  lblUsc.Caption = ""
  lblUscln.Caption = ""
  End Sub

  Private Sub cmdGiai_Click()
  Dim a As Integer, b As Integer
  Dim USA(20) As Integer, USB(20) As Integer, USC(20) As Integer
  Dim USCLN As Integer
  Dim SoLuongUSA As Integer, SoLuongUSB As Integer, SoLuongUSC As Integer
  Dim s As String
  Dim i As Integer, j As Integer, x As Integer

  ' Tinh cac uoc so a
  SoLuongUSA = 0
  a = Val(txtA.Text)
  For i = 1 To a
  If a Mod i = 0 Then
  USA(SoLuongUSA) = i
  SoLuongUSA = SoLuongUSA + 1
  End If
  Next
  s = ""
  For i = 0 To SoLuongUSA - 1
  s = s & Str(USA(i))
  Next
  lblUsa.Caption = s

  ' Tinh cac uoc so b
  SoLuongUSB = 0
  a = Val(txtB.Text)
  For i = 1 To a
  If a Mod i = 0 Then
  USB(SoLuongUSB) = i
  SoLuongUSB = SoLuongUSB + 1
  End If
  Next
  s = ""
  For i = 0 To SoLuongUSB - 1
  s = s & Str(USB(i))
  Next
  lblUsb.Caption = s

  ' Tinh cac uoc so chung
  SoLuongUSC = 0
  For i = 0 To SoLuongUSA - 1
  x = USA(i)
  For j = 0 To SoLuongUSB - 1
  If x = USB(j) Then
  USC(SoLuongUSC) = x
  SoLuongUSC = SoLuongUSC + 1
  Exit For
  End If
  Next
  Next
  s = ""
  For i = 0 To SoLuongUSC - 1
  s = s & Str(USC(i))
  Next
  lblUsc.Caption = s

  ' USCLN
  USCLN = USC(SoLuongUSC - 1)
  lblUscln.Caption = LTrim(Str(USCLN))
  End Sub

  Câu 4

  Option Explicit
  Dim A(20) As Integer
  Dim N As Integer 'N la so luong phan tu cua mang  Private Sub Form_Load()
  N = 5
  A(0) = 9
  A(1) = 5
  A(2) = 1
  A(3) = 3
  A(4) = 7
  Dim i As Integer
  Dim s As String
  s = ""
  For i = 0 To N - 1
  s = s & Str(A(i))
  Next
  lblMangA.Caption = s
  lblMangB.Caption = ""
  txtX.Text = ""
  lblMangC.Caption = ""
  End Sub

  Private Sub cmdSap_Click()
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim temp As Integer
  Dim s As String
  For i = 0 To N - 2
  For j = i + 1 To N - 1
  If A(i) > A(j) Then
  temp = A(i)
  A(i) = A(j)
  A(j) = temp
  End If
  Next
  Next
  s = ""
  For i = 0 To N - 1
  s = s & Str(A(i))
  Next
  lblMangB.Caption = s
  End Sub

  Private Sub cmdChen_Click()
  Dim x As Integer, i As Integer, j As Integer
  Dim s As String
  x = Val(txtX.Text)
  i = 0

  While x > A(i) And i < N
  i = i + 1
  Wend

  For j = N - 1 To i Step -1
  A(j + 1) = A(j)
  Next
  A(i) = x

  N = N + 1
  s = ""
  For i = 0 To N - 1
  s = s & Str(A(i))
  Next
  lblMangC.Caption = s
  End Sub

  Câu 5
  Option Explicit

  Private Sub cmdTong_Click()
  Dim s As String, c As String, word As String
  Dim L As Integer, i As Integer, B As Integer, E As Integer
  Dim InWord As Boolean
  Dim sum As Double
  s = txtS.Text
  InWord = False
  L = Len(s)
  ' B danh dau dau tu
  ' E danh dau cuoi tu
  sum = 0
  For i = 1 To L
  c = Mid(s, i, 1)
  If Not IsNumeric(c) Then
  If InWord = True Then
  E = i
  word = Mid(s, B, E - B)
  sum = sum + Val(word)
  End If
  InWord = False
  Else
  If InWord = False Then
  B = i
  InWord = True
  End If
  End If
  Next
  If InWord = True Then
  E = L + 1
  word = Mid(s, B, E - B)
  sum = sum + Val(word)
  End If
  lblTong.Caption = LTrim(Str(sum))
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  txtS.Text = ""
  lblTong.Caption = ""
  End Sub
 2. thaiphonght Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 3. giactrantam Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 4. truongvinh Member

  Số bài viết: 32
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6

Chia sẻ trang này