1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đồ án: ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG LM35 BẰNG VI ĐK HIỂN THỊ TRÊN VISUAL BASIC

Thảo luận trong 'Đồ án môn học' bắt đầu bởi nickkie, 10 Tháng một 2010.

 1. nickkie New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ và Tên:Trần Minh Nhật
  MSSV:05111068
  Lớp:051112A

  Tên đề tài:
  ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG LM35 BẰNG VI ĐK HIỂN THỊ TRÊN VISUAL BASIC

  1.Mục đích đề tài:

  -Söû duïng caûm bieán nhieät ñoä theo doõi söï thay ñoåi nhieät ñoä.
  -Keát hôïp vôùi maùy tính ghi nhaän söï thay ñoåi nhieät ñoä nhaèm phaân tích ñaùnh giaù söï bieán ñoåi nhieät ñoä.
  -Thông qua chương trình vi điều khiển nhaèm ñaùp öùng söï thay ñoåi nhieät ñoä tuøy theo muïc ñích söû duïng maø taùc ñoäng taêng hay giaûm nhieät ñoä.
  -Môû roäng kieán thöùc veà caùc loaïi vi ñieàu khieåân môùi vaø öùng duïng vaøo trong thöïc teá.
  -Sử dụng phần mềm VB nhằm hiển thị giá trị nhiệt độ.
  2.Phöông aùn thực hiện
  Maïch tích hôïp.
  Vi ñieàu khieån AVR coù tích hôïp boä chuyeån ñoåi ADC coù khaû naêng laäp trình.
  Maïch toå hôïp tích hôïp giao tiếp với máy tính thông qua cổng RS232.
  Hieån thò
  Hieån thò giaù trò nhieät ñoä treân VB
  Caûm bieán nhieät ñoä
  Caûm bieán nhieät ñoä LM35 vôùi ñoä nhaïy 10mV/oC doøng ñieän tieâu thuï 60µA, phaïm vi söû duïng töø -55 oC ñeán 150 oC.
  Giao tieáp maùy tính
  Giao tieáp vôùi maùy tính qua coång COM

  3. Hướng phát triển của đề tài

  v Vẽ biểu đồ hiển thị trên máy tính bằng phần mềm Teechart
  v Lưu nhiệt độ tại 1 thời điểm bất kì nào đó để xử lý.

  Điều khiển tốc độ động cơ quạt cho phù hợp với nhiệt độ thu được(có thể ứng dụng trong quạt cpu)

  4.Đường link tài liệu:

  File word báo cáo:
  http://www.mediafire.com/?4xvj4tnrnwt

  File powerpoimt báo cáo:
  http://www.mediafire.com/?w3nmwoutny2

  File phim báo cáo:
  OwQq79VoU4g


  File code vision AVR:
  http://www.mediafire.com/?g44hwzmhenm
  File code form VISUALBASIC:
  http://www.mediafire.com/?zmqmhzjgn4a
 2. luckyluke168 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. brisingr New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Sao không đưa giá trị ADC lên máy tính để xử lý mà sử lý xong mới đưa lên vậy anh ! điều này làm cho VDK chậm đi không ! e mới học ak !
 5. thang_dk New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này