1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đồ án truyền động điện:điều khiển on/off động cơ dc bằng mạch cầu h,giao diện đo tốc độ

Thảo luận trong 'Đồ án môn học' bắt đầu bởi phithien1202, 16 Tháng một 2010.

 1. phithien1202 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nhóm thực hiện:
  Tạ Văn Ngọc MSSV: 05111065 Lớp :051111B
  Hồ Quang Anh MSSV: 05111002 Lớp :051111B
  Nguyễn Bá Lực MSSV: 05111060 Lớp :051111A

  Ý tưởng đề tài: sử dụng FET làm mạch cầu h điều khiển động cơ DC.dùng giao diện VB để điều khiển on/off động DC đồng thời đo tốc độ động cơ

  Chương Trình:
  External RAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *****************************************************/

  #include <mega32.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  unsigned char x,k,j;
  unsigned char b[5];
  float y;

  #define RXB8 1
  #define TXB8 0
  #define UPE 2
  #define OVR 3
  #define FE 4
  #define UDRE 5
  #define RXC 7

  #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
  #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
  #define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
  #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
  #define RX_COMPLETE (1<<RXC)

  // USART Receiver buffer
  #define RX_BUFFER_SIZE 8
  char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

  #if RX_BUFFER_SIZE<256
  unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  #else
  unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  #endif

  // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  bit rx_buffer_overflow;

  // USART Receiver interrupt service routine
  interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
  {
  char status,data;
  status=UCSRA;
  data=UDR;
  if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  {
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
  if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  {
  rx_counter=0;
  rx_buffer_overflow=1;
  };
  };
  }

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Get a character from the USART Receiver buffer
  #define _ALTERNATE_GETCHAR_
  #pragma used+
  char getchar(void)
  {
  char data;
  while (rx_counter==0);
  data=rx_buffer[rx_rd_index];
  if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
  #asm("cli")
  --rx_counter;
  #asm("sei")
  return data;
  }
  #pragma used-
  #endif

  // USART Transmitter buffer
  #define TX_BUFFER_SIZE 8
  char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];

  #if TX_BUFFER_SIZE<256
  unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  #else
  unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  #endif

  // USART Transmitter interrupt service routine
  interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
  {
  if (tx_counter)
  {
  --tx_counter;
  UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
  if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
  };
  }

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Write a character to the USART Transmitter buffer
  #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
  #pragma used+
  void putchar(char c)
  {
  while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
  #asm("cli")
  if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  {
  tx_buffer[tx_wr_index]=c;
  if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
  ++tx_counter;
  }
  else
  UDR=c;
  #asm("sei")
  }
  #pragma used-
  #endif

  // Standard Input/Output functions
  #include <stdio.h>

  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  x++;
  }

  // Timer 1 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  {
  TCNT1=60;
  y=x*255+TCNT0;
  TCNT0=0;
  x=0;
  ftoa(y,0,b);
  puts(b);
  for(j=0;j<5;j++)
  {
  b[j]='';
  }
  }

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;

  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
  PORTB=0x03;
  DDRB=0x00;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=1 State0=1
  PORTC=0x03;
  DDRC=0x03;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: T0 pin Falling Edge
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x06;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 1000.000 kHz
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: On
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x02;
  TCNT1=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x05;

  // USART initialization
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: On
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  // USART Baud Rate: 9600 (Double Speed Mode)
  UCSRA=0x02;
  UCSRB=0xD8;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x67;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  k=getchar();
  switch(k)
  {
  case 'a':
  PORTC.0=1;
  PORTC.1=1;
  break;
  case 'b':
  PORTC.0=1;
  PORTC.1=0;
  break;
  }
  };
  }

  2.Chương trình điều khiển bằng giao diện
  Dim v As Double
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  'com.PortOpen = True
  sp.Open()
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  'com.Output = "a"
  sp.Write("a")
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  'com.Output = "b"
  sp.Write("b")
  End Sub

  Private Sub sp_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles sp.DataReceived
  t += 1
  s = sp.ReadLine
  v = (CSng(s) * 2750) / 1098
  'Label.Text = CStr(v)
  With tc.Series(0)
  tc.Series(0).AddXY(t, v, "", 2000)
  'If (tc.Series(0).Count > 50) Then
  'tc.Axis.Bottom.MinimumOffset = (tc.Axis.Bottom.MinimumOffset - 1)
  'tc.Axis.Bottom.MaximumOffset = (tc.Axis.Bottom.MaximumOffset + 1)
  ' End If
  End With
  End Sub
  End Class

  Đồ thị đáp ứng:

  [IMG]


  Mạch nguyên lý:


  [IMG]


  Video tham khảo:


  Hạn chế của đề tài : khi điều khiển on/off động cơ dc thì đường đồ thị vận tốc đáp ứng chậm , dễ bị nhiễu
  Hướng phát triển: sử dụng thuật toán PID vào quá trình điều khiển để khắc phục những hạn chế trên

Chia sẻ trang này