1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

giải bài tập vật lý giúp mình với,mình đang rất cần

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi doanketct, 20 Tháng mười hai 2009.

 1. doanketct New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  mình sắp thi hk1 rồi mà có 1 số bài tập ko biết cách giải,bạn nào biết giải thì giải giúp mình với.
  mình xin cám ơn rất nhiều!
  email mình là:doanketct@yahoo.com.vn
  Baøi 1: Moät maùy bay chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 600m/s ñoái vôùi maët ñaát .Caàn bao nhieâu thôøi gian ñeå cho maùy bay ñoù bay ñeå cho ñoàng hoà treân maùy bay chaäm ñi 2.10-6 s so vôùi ñoàng hoà treân maët ñaát.
  Baøi 2: moät thöôùc meùt taïo vôùi truïc X/ cuûa heä quy chieáu O/ moät goùc 300.Tìm vaän toác V cuûa thöôùc ñeå noù taïo vôùi truïc X cuûa heä quy chieáu O moät goùc 450 .
  baøi 3:Moät chuøm aùnh saùng traéng roïi vuoâng goùc vôùi moät baûn thuûy tinh moûng maët song song coù chieát suaát n=1,5,beà daày d=0.4m.Hoûi trong phaïm vi quang phoå thaáy ñöôïc cuûa chuøm aùnh saùng traéng nhöõng chuøm tia phaûn chieáu naøo böôùc soùng ñöôïc taêng cöôøng ?.
 2. langthang2711 New Member

  Số bài viết: 41
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
 4. doanketct New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này