1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giao tiếp ADC với ATTINY85

Thảo luận trong 'Lập trình C cho vi điều khiển AVR nâng cao' bắt đầu bởi baptrang, 26 Tháng năm 2010.

 1. baptrang New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nhờ các bạn giúp mình với, mình đang định làm một mạch dùng AVR TINY85 với mục đích như sau:
  - Nếu điện áp vào ADC1>200mA thì led trê PB1 sẽ sáng
  - Mình đã viết chương trình chạy được trên Protues nhưng khi nạp IC thực tế lại không chạy,
  - Đây là chương trình của mình:

  /************************************************** ***
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com

  Project :
  Version :
  Date : 5/26/2010
  Author : F4CG
  Company : F4CG
  Comments:


  Chip type : ATtiny85
  Clock frequency : 12.000000 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 128
  ************************************************** ***/

  #include <tiny85.h>
  #include <delay.h>

  #define FIRST_ADC_INPUT 0
  #define LAST_ADC_INPUT 1
  unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
  #define ADC_VREF_TYPE 0x30

  // ADC interrupt service routine
  // with auto input scanning
  interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
  {
  register static unsigned char input_index=0;
  // Read the 8 most significant bits
  // of the AD conversion result
  adc_data[input_index]=ADCH;
  // Select next ADC input
  if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
  input_index=0;
  ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
  // Start the AD conversion
  ADCSRA|=0x40;
  }

  // Declare your global variables here
  /***********Ham so sanh***********/
  void sosanh(unsigned char adc)
  {
  unsigned char so;
  so=adc;
  if (so>0x0F)
  PORTB.1=1;
  else
  PORTB.1=0;
  }
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Crystal Oscillator division factor: 1
  #pragma optsize-
  CLKPR=0x80;
  CLKPR=0x00;
  #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
  #pragma optsize+
  #endif

  // Input/Output Ports initialization
  // Port B initialization
  // Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
  // State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x02;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0A output: Disconnected
  // OC0B output: Disconnected
  TCCR0A=0x00;
  TCCR0B=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0A=0x00;
  OCR0B=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC1A output: Disconnected
  // OC1B output: Disconnected
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  PLLCSR=0x00;
  TCCR1=0x00;
  GTCCR=0x00;
  TCNT1=0x00;
  OCR1A=0x00;
  OCR1B=0x00;
  OCR1C=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off

  // Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
  GIMSK=0x00;
  MCUCR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // Universal Serial Interface initialization
  // Mode: Disabled
  // Clock source: Register & Counter=no clk.
  // USI Counter Overflow Interrupt: Off
  USICR=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  ACSR=0x80;
  ADCSRB=0x00;

  // ADC initialization
  // ADC Clock frequency: 750.000 kHz
  // ADC Voltage Reference: 2.56V, AREF discon.
  // ADC Bipolar Input Mode: Off
  // ADC Reverse Input Polarity: Off
  // ADC Auto Trigger Source: None
  // Only the 8 most significant bits of
  // the AD conversion result are used
  // Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
  DIDR0&=0x03;
  DIDR0|=0x00;
  ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
  ADCSRA=0xCC;
  ADCSRB&=0x5F;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  // Place your code here
  sosanh(adc_data[1]);
  delay_ms(30);
  };
  }

  Mình có gởi kèm mạch nguyên lý, nhờ mấy pro giúp với. Thanks!

Chia sẻ trang này