1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giúp em với các bác ơi !

Thảo luận trong 'Điện công nghiệp' bắt đầu bởi luongspkt, 29 Tháng mười hai 2009.

 1. luongspkt New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Caâu 1:
  Moät heä thoáng duøng vi ñieàu khieån ñeám xung ngoaïi (counter) ñöa ñeán ngoõ vaøo T0 (P3.4). Keát quaû ñeám hieån thò treân 3 led 7 ñoaïn noái tröïc tieáp vôùi 3 port 0, 1, 2 vaø ñieàu khieån 1 RELAY vôùi yeâu caàu nhö sau: khi giaù trò ñeám naèm trong giôùi haïn töø 00 ñeán 150 thì relay ngaét, töø 151 ñeán 199 thì relay ñoùng, khi giaù trò ñeám baèng 199 thì quay trôû laïi giaù trò baét ñaàu 00 ñeå baét ñaàu 1 chu kyø môùi.
  Haõy veõ sô ñoà khoái vaø viết chöông trình.
  Caâu 2:
  Moät heä thoáng duøng vi ñieàu khieån giao tieáp vôùi 1 ADC0809 như hình sau. Haõy vieát chöông trình chuyeån ñoåi keânh s 2 vaø hieån thò keát quaû treân 3 led 7 ñoaïn.
  [IMG]

Chia sẻ trang này