1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Help bài tập vb6.0

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi quangsangpro, 10 Tháng sáu 2011.

 1. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  EM CÓ CÂU NÀY KHÓ QUA MÁY ANH EM GIUP NHA:
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình hiện ra msgBox ngày hiện tại theo dạng: Thứ 3 Ngày 21 tháng 4 năm 2009. (gợi ý: Giống bài 2 và có dùng thêm hàm WeekDay để lấy ngày trong tuần)[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình hiện ra msgBox ngày hiện tại theo dạng: Thứ Ba Ngày 21 tháng 4 năm 2009. (gợi ý: Giống bài 2 và có dùng thêm hàm WeekDay để lấy ngày trong tuần)[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Viết ct nhập vào một ký tự, xuất ra msgBox mã ascii của ký tự đó (Dùng hàm ASC)[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một số nguyên n, xuất ra msgbox ký tự có mã là n (gợi ý Dùng hàm chr )[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình, thực hiện các yêu cầu sau (không dùng hàm chuyển đổi):
  a. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với ký tự đó.
  b. Nhập vào một số nguyên (1 → 255) và in ra ký tự có mã ASCII tương ứng.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một chuỗi số, chuyển chuỗi số đó thành dạng số rồi xuất ra msgbox tích của chuỗi số đó với 3. (gợi ý Dùng hàm val )[/FONT]
 2. trandang New Member

  Số bài viết: 43
  Đã được thích: 17
  Điểm thành tích: 0
  Cau 1 cau 2 tuong tu:
  Dim thu As String, a As Integer
  ngay = Day(Now)
  thang = Month(Now)
  nam = Year(Now)
  a = Weekday(Now)
  Select Case a
  Case 1
  thu = "Chu nhat"
  Case 2
  thu = "Thu hai"
  Case 3
  thu = "Thu 3"
  Case 4
  thu = "Thu tu"
  Case 5
  thu = "Thu nam"
  Case 6
  thu = "Thu sau"
  Case 7
  thu = "Thu bay"
  End Select
  MsgBox thu & ", ngay " & ngay & ", thang " & thang & ", nam " & nam
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 3
  Private Sub Command1_Click()
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("Nhap ki tu can chuyen sang ma ASCII: ")
  x = Asc(a)
  MsgBox "Ma ascii la " & x
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 4
  Private Sub Command1_Click()
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("Nhap ma ASCII cua ki tu: ")
  x = Chr(a)
  MsgBox "Ki tu do la " & x
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 5
  Thầy kêu câu này bỏ khỏi làm
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 6
  Private Sub Command1_Click()
  Dim a As String
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("nhap vao chuoi ky tu")
  For i = 1 To Len(a)
  n = Mid(a, i, 1)
  If IsNumeric(n) = True Then
  x = x & n
  End If
  Next i
  b = Val(x) * 3
  MsgBox "So co duoc tu mang nhap vao la " & x & Chr(13) & "Ket qua sau khi nhan 3 la " & b
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Ngoài ra
  -Bạn có thể tham khảo các câu trong giáo trình phần bài tập câu 1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,17.
  -Xem lại chuyển đổi qua lại giữa các hệ 2 <=> 10 <=> 16 <=> k
  -Đọc chương trình con, chú ý sự khác biệt giữa ByRef và ByVal.
  -Học thuộc cách chuẩn hóa 1 chuỗi và cách đảo 1 chuổi vd "con bướm vàng" thành chữ "vàng bướm con".
  -Đọc mảng.
  Chúc bạn thi tốt nghen.
 3. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  cảm ơn Hải Đăng nha.;
  help câu này luôn đi
  [FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào số nguyên n. In ra:
  - Các ước số chẵn của n.

  [/FONT]
 4. monkeyking New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub Command1_Click()
  n = Val(Text1.Text)
  d = ""
  For i = 1 To n
  If (n Mod i = 0) And (i Mod 2 = 0) Then d = d & i & Space(1)
  Next i
  MsgBox d
  End Sub
  bạn tham khảo bài này thử coi, bài in ra ước số chẵn ấy
 5. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
 6. son1709 Member

  Số bài viết: 132
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
 7. ndkhuong Member

  Số bài viết: 182
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
  ai có bài tập listbox, combobox post lên cho mọi người tham khảo. thầy mình phần đây ổng dạy sơ sơ à, sợ ra thi thì die mất :(
 8. trandang New Member

  Số bài viết: 43
  Đã được thích: 17
  Điểm thành tích: 0
 9. antvtk New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn giải dùm mình bài này với
  Private Sub auto_open()
  Dim makt1 As String, s1 As String, v As String
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
  For Each objItem In colItems
  pro = pro & objItem.ProcessorId
  Next
  m_pro = Len(pro)
  Do Until m_pro = 0
  textghi = Mid(pro, m_pro, 1)
  textghi = Asc(textghi)
  textghi = Val(textghi) * 3
  check = check & textghi
  m_pro = m_pro - 1
  Loop
  If Len(Dir("d:\vidu.txt", vbHidden)) > 1 Then
  Open "d:\vidu.txt" For Input As #1
  Do While Not EOF(1)
  makt1 = makt1 & Input(1, #1)
  Loop
  Close
  yêu cầu viết code tạo file vidu.txt chứa nội dung thuật toán của code trên,mình cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này