1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

help code c led 7 đoạn

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi magic_boy_1989, 13 Tháng tư 2010.

 1. magic_boy_1989 New Member

  Số bài viết: 23
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  #include <REGX51.H>

  #define LED1 P3_0
  #define LED2 P3_1
  #define LED3 P3_2
  #define LED4 P3_3

  #define do1 P2_0
  #define vang1 P2_1
  #define xanh1 P2_2
  #define do2 P2_3
  #define vang2 P2_4
  #define xanh2 P2_5

  unsigned char hangchuc1,hangdonvi1,hangchuc2,hangdonvi2,count1,count2,dem1,dem2,co;

  void display(unsigned char led)
  { // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  unsigned char male7[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 ,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  switch (led)
  {
  case 0 :
  P1=male7[0];
  break;
  case 1 :
  P1=male7[1];
  break;
  case 2 :
  P1=male7[2];
  break;
  case 3 :
  P1=male7[3];
  break;
  case 4 :
  P1=male7[4];
  break;
  case 5 :
  P1=male7[5];
  break;
  case 6 :
  P1=male7[6];
  break;
  case 7 :
  P1=male7[7];
  break;

  case 8 :
  P1=male7[8];
  break;

  case 9 :
  P1=male7[9];
  break;
  }
  }


  void setup_timer0(void)
  { TMOD=0x10;
  TH0=0x8F;
  TL0=0xAF;
  ET0=1;
  EA=1;
  TF0=0;
  TR0=1;
  }


  void setup_timer1(void)
  { TMOD=0x01;
  TH1=0xEC;
  TL1=0x77;
  ET1=1;
  EA=1;
  TF1=0;
  TR1=1;
  }

  //Ham ngat timer1 dung de quet
  void T1_ISR(void) interrupt 3
  {TR1=0;
  TH1=0xEC; //5000us
  TL1=0x77;
  count2++;
  LED1=0;
  LED2=0;
  LED3=0;
  LED4=0;
  hangchuc1=dem1/10;
  hangdonvi1=dem1%10;
  hangchuc2=dem2/10;
  hangdonvi2=dem2%10;
  if(count2==1)
  {
  display(hangchuc1);
  LED1=1;
  }
  if(count2==2)
  {
  display(hangdonvi1);
  LED2=1;
  }
  if(count2==3)
  {
  display(hangchuc2);
  LED3=1;
  }
  if(count2==4)
  {
  display(hangdonvi2);
  LED4=1;
  count2=0; //Khoi dong lai bien dem
  }
  TF1=0;
  TR1=1;
  }

  //Ham ngat timer0 dung de jam so dem1 dem2
  void T0_ISR(void) interrupt 1
  {TR0=0;
  TH0=0x8F;
  TL0=0xAF;
  count1++;
  if(count1==20)
  {
  if (co==0)
  {P2=0;
  do1=1;
  xanh2=1;
  }
  co=co+1;
  dem1=dem1-1;
  dem2=dem2-1;
  if (co==21)
  {P2=0;
  dem1=dem2=2;
  do1=1;
  vang2=1;
  }
  if (co==26)
  {
  {
  P2=0;
  dem1=20;dem2=25;
  xanh1=1;
  do2=1;

  }
  }

  if (co==68)
  {
  P2=0;
  dem1=dem2=3;
  vang1=1;
  do2=1;


  }
  if (co==72)
  {
  P2=0;
  co=0;
  dem1=35;
  dem2=31;
  do1=1;
  xanh2=1;

  }
  }
  TF0=0;
  TR0=1;
  }

  void main()
  {
  if (P0_0==1)

  co=0;
  TMOD=0x11;
  setup_timer1();
  setup_timer0();
  count1=count2=hangchuc1=hangdonvi1=hangchuc2=hangdonvi2=0;
  hangchuc1=dem1/10;
  hangdonvi1=dem1%10;
  hangchuc2=dem2/10;
  hangdonvi2=dem2%10;
  dem1=35;
  dem2=31;
  P2=0;

  while(1)
  {

  }
  }  em co code C làm mach đèn giao thông,nhưng đọc mà không hiểu chỗ hàm ngắt time0 để quét va hàm ngắt time1 để dếm lùi ! Các bác giải thích giùm em đoạn code trên nha! hjc em gà .......

Chia sẻ trang này