1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

help giúp bài tập C++ quản lý thư viện

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi akido_jo, 4 Tháng bảy 2009.

 1. akido_jo New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  viết chương trình C++ bằng BorlandC
  Quản lý thư viện
  + Thông tin sách : Mã sách, tên sách , thể loại, số lượng. Các công việc phải quản lý
  gồm : - Nhập danh sách sách – Tìm sách – Thêm sách mới – Thống kê sách theo thể
  loại – In danh sách sách – Kiểm tra số lượng một mã sách để đáp ứng yêu cầu mượn
  của độc giả .

  + Thông tin phiếu mượn sách : số phiếu , tên độc giả , ngày tháng năm mượn , mã
  sách mượn , tình trạng sách , trả chưa . Các công việc phải quản lý gồm : - Nhập
  danh sách phiếu mượn – Tìm phiếu mượn – Thêm phiếu mượn mới – In danh sách
  phiếu mượn theo ngày – In danh sách phiếu mượn – In danh sách các phiếu mượn
  của độc giả mượn quá hạn ( quá 5 ngày ). Trong khi nhập mã sách trong phiếu mượn
  có kiểm tra mã sách này có trong danh sách sách không ? , nếu có tiếp tục kiểm tra số
  lượng có còn không ? để đáp ứng yêu cầu mượn của độc giả . Mỗi lần cho mượn một
  đầu sách thì số lượng đầu sách này trong danh sách sách sẽ giảm xuống 1 và mỗi lần
  trả sẽ tăng lên một . Trong môt phiếu mượn chophép mượn nhiều đầu sách .

  + Các thông tin sách và phiếu mượn phải được lưu trên tập tin để đáp ứng yêu cầu
  quản lý lâu dài.
  + Chương trình phải thiết kế dạng thực đơn để người sử dụng thực hiện nhiều lần.
  + Sinh viên tự xây dựng thêm một số chức năng mà mình hiểu để đáp ứng các yêu
  cầu xử lý thống kê thông tin trong thực tế.
  Code:
  HTML:
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <iostream.h>
  #include <string.h>
  #include <fstream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iomanip.h>
  
  class sach
  {
    private:
      int masach;
      char tensach[30];
      char tentg[30];
      char nhaxuatban[30];
      int soluongton;
    protected:
      sach *A;
      int n;//so chung loai sach (sach lich su,dia ly,khoa hoc...)
    public:
      void nhap_sach();
      void in_sach();
      void tim_sach(char ten[30]);
  
  };
  void sach::nhap_sach()
  {
        fstream File;
        File.open("sach.txt",ios::out);
        if(!File)
        {
         cout<<"Khong the mo File";
         return;
        }
        cout<<"Nhap so sach: ";
        cin>>n;
        cin.ignore();
        A=new sach[n];
        for(int i=0;i<=n;i++)
        {
          cout<<" Nhap vao sach thu "<<(i+1)<<endl;
          cout<<"Nhap ma sach: ";
          cin>>A[i].masach;
          File<<A[i].masach<<endl;
          cin.ignore();
          cout<<"Nhap ten sach: ";
          	cin.getline(A[i].tensach,30);
          File<<A[i].tensach<<endl;
          cout<<"Nhap ten tac gia: ";
          	cin.getline(A[i].tentg,30);
          File<<A[i].tentg<<endl;
          cout<<"Nhap nha xuat ban: ";
          	cin.getline(A[i].nhaxuatban,30);
          File<<A[i].nhaxuatban<<endl;
          cout<<"Nhap so luong ton kho: ";
          	cin>>A[i].soluongton;
          File<<A[i].soluongton<<endl;
         	 cin.ignore();
        }
        cout<<"ghi file tot"<<endl;
  		File.close();
  }
  void sach::tim_sach(char ten[30])
  {
  	int i=1;
    while(i<=n && strcmp(A[i].tensach,ten)!=0)
    	if(i>n)
     	cout<<"khong co sach nay hoac sach da het"<<endl;
     else
     {
     	cout<<"da tim thay sach - in thong tin sach ra man hinh"<<endl;
       A[i].in_sach();
     }
  }
  void sach::in_sach()
  {
  	cout<<"in thong tin cua cuon sach"<<endl;
    cout<<"===================================================================="<<endl;
    for(int i=0;i<=n;i++)
    {
    	cout<<"-----Thong tin sach thu---: "<<i<<endl;
    	cout<<"Ma sach "<<A[i].masach<<endl;
     cout<<"Ten sach "<<A[i].tensach<<endl;
     cout<<"Ten tac gia "<<A[i].tentg<<endl;
     cout<<"Nha xuat ban "<<A[i].nhaxuatban<<endl;
  	}
  }
  
  class phieumuon :public sach
  {
    private:
      char maphieumuon[10];
      char tendocgia[30];
      int masach;
      int ngaymuon;
      int ngaytra;
      int sosachmuon;
    protected:
      phieumuon *B;
      int n; //so phieu muon
      int masachFile[100];
      char tensach[30];
      char tentg[30];
      char nhaxuatban[30];
      int soluongton[30];
      int soluongsach;  //so luong sach
    public:
      void capnhatFile();
  
      void nhaptuFile();
  
      void nhapphieu();
      void tim_phieu_muon(char muon[10]);
      void inphieu();
  
  };
  void phieumuon::tim_phieu_muon(char muon[10])
  {
  	int i=1;
    while(i<=n && strcmp(B[i].maphieumuon,muon)!=0)
    	if(i>n)
     	cout<<"khong tim thay phieu muon nay"<<endl;
     else
     {
     	cout<<"da tim thay - in thong tin phieu muon"<<endl;
     	B[i].inphieu();
     }
  }
  
  void phieumuon::capnhatFile()
  {
        fstream File;
        File.open("sach.txt",ios::out);
        if(!File)
        {
          cout<<"Khong the mo file";
          return;
        }
        for(int i=0;i<soluongsach;i++)
        {
          File<<masachFile[i]<<"\n";
          File<<tensach[i]<<"\n";
          File<<tentg[i]<<"\n";
          File<<nhaxuatban[i]<<"\n";
          File<<soluongton[i]<<"\n";
        }
        cout<<"da cap nhat file tot"<<endl;
        getch();
        File.close();
  }
  void phieumuon::nhaptuFile()
  {
        fstream File;
        int i=0;
        File.open("sach.txt",ios::in);
        if(!File)
        {
          cout<<"KHONG TIM THAY FILE";
          return;
        }
        for(int i=0; ;i++)
        {
          if(File.eof())
          {
            break;
          }
          File>>masachFile[i];
          File>>tensach[i];
          File>>tentg[i];
          File>>nhaxuatban[i];
          File>>soluongton[i];
        }
        soluongsach = i; //so dong / so truong
  }
  
  void phieumuon::nhapphieu()
  {
        cout<<"nhap so phieu: ";
        cin>>n;
        int j;
        cin.ignore();
        B= new phieumuon[n];
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
           cout<<"\n______Nhap phieu thu "<<(i+1)<<" _______\n";
           cout<<"Nhap ma phieu: "<<endl;
           cin>>B[i].maphieumuon;
           		cin.ignore();
           cout<<"Nhap ten doc gia: "<<endl;
           		cin.getline(B[i].tendocgia,30);
           cout<<"Nhap ma sach: "<<endl;
           		cin>>B[i].masach;
           cout<<"Nhap so sach muon: "<<endl;
           		cin>>B[i].sosachmuon;
           cout<<"Nhap ngay muon: "<<endl;
           		cin>>B[i].ngaymuon;
           cout<<"Nhap ngay tra: "<<endl;
           		cin>>B[i].ngaytra;
           cin.ignore();
  
           // kiem tra luon
           for(j=0;j<soluongsach;j++)
           {
             if(B[i].masach==masachFile[j] )
             {
                if(B[i].sosachmuon>soluongton[j])
                {
                  cout<<"\n Khong co loai sach nay trong thu vien hoac khong co du sach"<<endl;
                  break;
                }
                else
                {
                  cout<<"\n Con sach cho ban muon"<<endl ;
                  soluongton[j] = soluongton[j] - sosachmuon;   //cap nhat tren bo nho
                  capnhatFile();       //cap nhat tren File
                  break;
                }
             }
           }
           if(soluongsach==j)
           {
             cout<<"\n Khong co sach cho ban muon "<<endl;
           }
        }
  }
  
  void phieumuon::inphieu()
   {
        cout<<"_____________________IN RA PHIEU MUON________________"<<endl;
  
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
          cout<<"\n____________________Nguoi muon thu "<<(i+1)<<"____________"<<endl;
          cout<<"Ma phieu muon: "<<B[i].maphieumuon<<endl;
          cout<<"Ten doc gia: "<<B[i].tendocgia<<endl;
          cout<<"Ma sach: "<<B[i].masach<<endl;
          cout<<"Ngay muon sach: "<<B[i].ngaymuon<<endl;
          cout<<"Ngay tra sach: "<<B[i].ngaytra<<endl;
          cout<<"So sach muon: "<<B[i].sosachmuon<<endl;
        }
   }
  
  void thucdon(int *chon)
  {
  	cout<<"1-nhap danh sach sach"<<endl;
    cout<<"2-tim sach trong thu vien"<<endl;
    cout<<"3-in thong tin sach ra man hinh"<<endl;
    cout<<"4-Them sach vao trong thu vien"<<endl;
    cout<<"5-Thong ke sach theo the loai"<<endl;
  //===============================================
  	cout<<"6-nhap danh sach phieu muon"<<endl;
    cout<<"7-tim phieu muon"<<endl;
    cout<<"8-them phieu muon moi"<<endl;
    cout<<"9-in danh sach phieu muon theo ngay"<<endl;
    cout<<"10-in danh sach phieu muon"<<endl;
    cout<<"11-in danh sach doc gia muon sach qua 5 ngay"<<endl;
    cout<<"12-nhap tu File"<<endl;
    cout<<"13-cap nhat File"<<endl;
    cout<<"0-thoat"<<endl;
    cin>>*chon;
  }
  void main()
  {
  	int chon;
    sach B;
    phieumuon C;
    char ten[30];
    char muon[10];
    do
    {
    	thucdon(&chon);
     switch(chon)
     {
     	case 1:
       {
       	clrscr();
  				 B.nhap_sach();
         break;
       }
       case 2:
       {
       	clrscr();
        cin.ignore();
        cout<<"nhap ten sach can tim ";
        cin.getline(ten,30);
        B.tim_sach(ten);
        break;
       }
       case 3:
       {
       	clrscr();
        B.in_sach();
       	break;
       }
       case 12:
       {
       	clrscr();
  				C.nhaptuFile();
        break;
       }
       case 6:
       {
       	clrscr();
        C.nhapphieu();
         break;
       }
       case 7:
       {
       	clrscr();
        cin.ignore();
        cout<<"nhap ma so phieu can tim ";
        cin.getline(muon,10);
        C.tim_phieu_muon(muon);
        break;
       }
       case 9:
       {
       	clrscr();
    			C.inphieu();
        break;
       }
     }
    getch();
    }while(chon!=0);
  }
  
  bài tập này của mình lấy vào cột điểm không làm được chắc ăn trứng ngỗng quá:011: hic hic hic............
  mình làm còn thiếu nhiều phần chạy chương trình bị lỗi hoài mong mọi người FIX lại bài với sắp phải thi rồi:011:
  nếu được giúp mình làm thêm hàm thêm sách,thêm phiếu với:017:
  mình cần gấp mong mọi người chữa bài hộ
  Thanks các bạn trước

Chia sẻ trang này