1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[Help] Về chuẩn I2C trong DS1307

Thảo luận trong 'ĐỒ ÁN' bắt đầu bởi OhMyGod, 11 Tháng mười hai 2012.

 1. OhMyGod New Member

  Số bài viết: 122
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 2. lovespkt Member

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 8
 3. OhMyGod New Member

  Số bài viết: 122
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. lovespkt Member

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 8
  Mình ko có nhiều thời gian nên chỉ hướng dẫn bạn thôi. Chuẩn I2C cho con này được trình bày rất đầy đủ ở trang hocavr.com, phần giao tiếp với ds1307, bạn đọc đi!
 5. pro_and_brao Moderator

  Số bài viết: 484
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích: 18
  Re: [Help] Về chuẩn I2C trong DS1307

  Mã:
  DS1307_INIT:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307
     LCALL I2C_WRITE  ;
     ;JC  $-5  
     MOV  A,#00H      ;DIA CHI THANH GHI 0
     LCALL I2C_WRITE
     MOV  A,#00H      ;ENABLE   THE oscillator (CH bit = 0)
     LCALL I2C_WRITE
     CALL I2C_STOP
     RET
  DS1307_OUTPUT:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307
     CALL I2C_WRITE  ;
     MOV  A,#07H      ;DIA CHI THANH GHI 0
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,#10H      ;ENABLE   THE OUTPUT oscillator F=1HZ 
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_STOP
     RET
  DS1307_WRITE_TIME:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307
     CALL I2C_WRITE  ;
     MOV  A,#00H      ;DIA CHI THANH GHI 0
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,SECONDS  ;
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,MINUTES  ;
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,HOUR      ;
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_STOP
     RET
  DS1307_WRITE_DATE:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307
     CALL I2C_WRITE  ;
     MOV  A,#03H      ;DIA CHI THANH GHI 3
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,DAY    ;THU 
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,DATE      ;NGAY
     CALL I2C_WRITE
     MOV  A,MONTH      ;THANG
     CALL I2C_WRITE  
     MOV  A,YEAR      ;NAM
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_STOP
     RET
  DS1307_READ_TIME:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
     CALL I2C_WRITE  ;
     MOV  A,#00H      ;DIA CHI THANH GHI 0
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_RESTART
     MOV  A,#0D1H      ;DIA CHI DS1307 VA READ
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_READ_ACK
     MOV  SECONDS,A
     CALL I2C_READ_ACK
     MOV  MINUTES,A
     CALL I2C_READ_NACK
     MOV  HOUR,A
     CALL I2C_STOP
     RET
  DS1307_READ_DATE:
     CALL I2C_START
     MOV  A,#0D0H      ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
     CALL I2C_WRITE  ;
     MOV  A,#03H      ;DIA CHI THANH GHI 3
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_RESTART
     MOV  A,#0D1H      ;DIA CHI DS1307 VA READ
     CALL I2C_WRITE
     CALL I2C_READ_ACK
     MOV  DAY,A
     CALL I2C_READ_ACK
     MOV  DATE,A
     CALL I2C_READ_ACK
     MOV  MONTH,A
     CALL I2C_READ_NACK
     MOV  YEAR,A
     CALL I2C_STOP
     RET
  I2C_WRITE:
     PUSH 07H
     MOV  R7,#8
    ___LOOP_I2C_WRITE:
     CLR  SCL
     RLC  A
     MOV  SDA,C
     NOP
     NOP
     SETB SCL
     NOP
     NOP
     DJNZ R7,___LOOP_I2C_WRITE
     CLR  SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     SETB SDA     ;CAU HINH NGO VAO SDA DOC ACK
     SETB SCL
     NOP
     MOV  C,SDA    ;KIEM TRA CO "C" DE XAC DINH LOI 
     NOP
     NOP
     CLR  SCL
     POP  07H
     RET
  I2C_READ_ACK:
     PUSH 07H
     MOV  R7,#8
     SETB SDA     ;CAU HINH NGO VAO SDA
    ___LOOP_I2C_READ_ACK:
     SETB SCL
     NOP
     MOV  C,SDA
     RLC  A      ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
     NOP
     CLR  SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     DJNZ R7,___LOOP_I2C_READ_ACK
     CLR  SDA
     NOP
     SETB SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     CLR  SCL
     POP  07H
     RET
  I2C_READ_NACK:
     PUSH 07H
     MOV  R7,#8
     SETB SDA     ;CAU HINH NGO VAO SDA
    ___LOOP_I2C_READ_NACK:
     SETB SCL
     NOP
     MOV  C,SDA
     RLC  A      ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
     NOP
     CLR  SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     DJNZ R7,___LOOP_I2C_READ_NACK
     SETB SDA
     NOP
     SETB SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     CLR  SCL
     POP  07H
     RET
  I2C_INIT:
     SETB SCL
     SETB SDA
     RET
  I2C_START:
     SETB SDA
     SETB SCL
     NOP     ;DELAY 4.7US
     NOP     ;Bus Free Time Between a STOP and START Condition
     NOP  
     NOP
     NOP
     CLR  SDA
     NOP     ;DELAY 4US
     NOP     ;Hold Time (Repeated) START Condition
     NOP  
     NOP
     CLR  SCL
     RET
  I2C_STOP:
     CLR  SDA
     SETB SCL
     NOP     ;DELAY   4.7US
     NOP     ;Setup Time for STOP Condition
     NOP
     NOP  
     NOP
     SETB SDA
     RET
  I2C_RESTART:
     SETB SDA
     SETB SCL
     NOP     ;DELAY 4.7US
     NOP     ;Setup Time for a Repeated START Condition
     NOP  
     NOP
     NOP
     CLR  SDA
     NOP     ;DELAY 4US
     NOP     ;Hold Time (Repeated) START Condition
     NOP  
     NOP
     CLR  SCL
     NOP
     NOP
     RET
  SCL_HIGH:
     NOP     ;DELAY 4US
     NOP     ;HIGH Period of SCL Clock
     SETB SCL
     NOP
     NOP
     RET
  SCL_LOW:
     NOP     ;DELAY 4.7US
     NOP     ;LOW Period of SCL Clock
     CLR  SCL
     NOP
     NOP
     NOP
     RET
  Trong đoạn code trên có thêm phần truyền ACK để kiểm tra lỗi. việc của bạn bây giờ là viết chương trình chính và gọi các hàm trên thôi.
  - đoạn code này là do sư huynh nào trên dientuvietnam.net viết nhưng lâu quá rồi không nhớ rõ.!

Chia sẻ trang này