1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

hỏi gấp về giao tiếp 8051 với led 7 đoạn

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi cuocdoi, 24 Tháng hai 2010.

 1. cuocdoi New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  dưới đây là đoạn code của một bài tập lớn:
  mạch đồng hồ số sử dụng vđk 89V51 điều khiển thời gian từ ic DS12C887 hiển thị bằng led 7 đoạn.(hình vẽ bên dưới)
  mình kiếm được trên mạng

  Mính đọc chỗ này chưa hiểu lắm, mong các bạn giải thích
  ------------
  REGA EQU 0AH
  REGB EQU 0BH
  REGSEC EQU 00H
  REGMIN EQU 02H
  REGHOUR EQU 04H
  HOUR EQU 50H
  MIN EQU 51H
  SEC EQU 52H
  ----------
  EQU là lệnh gì là vậy? Hình như chỗ này là khai báo địa chỉ phải không?
  0Ah, 0bh, 00h, 02h,04h,50h,51h,52h: ở đâu mà có các địa chỉ này? làm sao xác định được các địa chỉ này?
  Mã:
  $MOD51
   ; MA CAC THONG SO **********************************
  REGA EQU 0AH
   REGB EQU 0BH
   REGSEC EQU 00H
   REGMIN EQU 02H
   REGHOUR EQU 04H
   HOUR EQU 50H
   MIN EQU 51H
   SEC EQU 52H
   MENU_SW BIT P3.0
   SW_TANG BIT P3.1
   SW_GIAM BIT P3.2
    ORG 00H
    SJMP MAIN
    ORG 30H
   ;***************************************************** **
  MAIN:
   MOV SP,#6FH ; TAO NGAN NHO SP
   ACALL THIETLAP_DS ; KHOI DONG DS12C887
  HIENTHI:
   ACALL READ_TIMER_DS ; DOC THOI GIAN TU DS12C887
   ACALL GM_BCD_7DOAN ; GOI CTC GIAI MA 7 DOAN - BCD
   ACALL QUET6 ; QUET HIEN THI
   JB MENU_SW,THOAT ; KIEM TRA NUT MEMU CO DUOC NHAN CHUA
   ACALL XULINUTNHAN ; GOI CTC XULINUTNHAN NEU NUT DUOC NHAN
  THOAT:
   SJMP HIENTHI ; TIEP TUC HIEN THI NEU KHONG NHAN NUT
  ;///*********************************///******************** ********///*************************** 
  THIETLAP_DS: ;CHUONG TRINH CON THIET LAP CHE DO BAN DAU CHO RTC
   PUSH 00H ; CAT TAM GIAI TRI VAO NGAN XEP
   PUSH ACC
   MOV R0,#REGA ;DIA CHI THANH GHI A 
   MOV A,#0A0H ;KHOI DONG OSC, TAC SQW OUT
   MOVX @R0,A ; GHI VAO DS
   MOV R0,#REGB 
   MOV A,#02H ; GIA TRI TOI DA CUA GIO LA 24H, VA CAC NUT LA 9
   MOVX @R0,A 
   POP ACC ;PHUC HOI GIA TRI THANH GHI
   POP 00H
  RET
  ;///*******************************///
  NAP: ;CHUONG TRINH CON NAP THOI GIAN VAO RTC
   PUSH 00H
   PUSH ACC
   MOV R0,#REGSEC ;DIA CHI THANH GHI GIAY 
   MOV A,SEC ;LAY GIA TRI DA QUY DINH
   MOVX @R0,A ; NAP VAO DS
   MOV R0,#REGMIN ; DIA CHI THANH GHI PHUT
   MOV A,MIN 
   MOVX @R0,A
   MOV R0,#REGHOUR ; DIA CHI THANH GHI GIO
   MOV A,HOUR
   MOV @R0,A
   POP ACC
   POP 00H
  RET
  ;///**********************************///
  READ_TIMER_DS: ;CHUONG TRINH CON DOC GIA TRI THOI GIAN TU RTC
   PUSH 00H
   PUSH ACC
   MOV R0,#REGSEC ; DIA CHI THANH GHI GIAY
   MOVX A,@R0 ; DOC TU DS
   MOV R4,A ; NAP GIA TRI TREN VAO VUNG NHO R4 DE HIEN THI
   MOV R0,#REGMIN ; DIA CHI THANH GHI PHUT
   MOVX A,@R0 
   MOV R5,A 
   MOV R0,#REGHOUR ; DIA CHI THANH GHI GIO
   MOVX A,@R0 
   MOV R6,A 
   
   POP ACC
   POP 00H
  RET
  ;///*********************************///
  XULINUTNHAN:  ;CHUONG TRINH CON XU LI CAC NUT MODE, INC DEC
   PUSH 00H
   ACALL DELAYPU ;TOI GIAN NHAN BIET KHI NHAN NUT
   JNB MENU_SW,XULINUTNHAN ;KIEM TRA NUT NHAN
   ACALL DELAYPU
   MOV R0,#04H ; DUA GHIA TRI CUA GIAY (R4) VAO XU LI
   ACALL KHINHANNUT  
   MOV R0,#05H ; DUA GIA TRI CUA PHUT (R5) VAO XU LI
   ACALL KHINHANNUT  
   MOV R0,#06H ; DUA GIA TRI CUA GIO (R6) VAO DE XU LI
   ACALL KHINHANNUT 
   POP 00H
  RET
  ;///********************************///
  KHINHANNUT:  
   PUSH 07H  
   PUSH 06H  
   PUSH 50H  
   MOV R7,#200 ; GIA TRI LAP LAI THOI GIAN O TRANG THAI SANG OR TAT
   MOV R6,#10  ;GIA TRI LAP LAI QUA TRINH SANG_TAC CAC LED 
  LOOP_ONOFF:  ;VONG LAP CUA MOT TRANG THAI SANG_TAT
   MOV 50H,@R0 
   MOV @R0,#12H 
  LOOP_OFF:  ;VONG LAP CUA THOI GIAN LAM TAT LED DANG DIEU CHINH
   ACALL GM_BCD_7DOAN 
   ACALL QUET6  
   DJNZ R7,LOOP_OFF 
   MOV R7,#200 
   MOV @R0,50H 
  LOOP_ON:  ;VONG LAP CUA THOI GIAN LAM SANG LED DANG DIEU CHINH
   ACALL GM_BCD_7DOAN 
   ACALL QUET6
   JNB SW_TANG,TANG_PRESS
   JNB SW_GIAM,GIAM_PRESS
   JNB MENU_SW,MENU_PRESS
   SJMP NO_kEY  
  TANG_PRESS: 
   INC @R0  ; TANG GIA TRI THOI GIAN
  PU_TANG:  ;NHAN BIET KHI NHAN NUT SW+
   ACALL DELAYPU 
   JNB SW_TANG,PU_TANG
   ACALL DELAYPU 
   MOV R7,#200  
   MOV R6,#10  
   SJMP LOOP_ON  
  GIAM_PRESS:
   DEC @R0  ;GIAM GIA TRI THOI GIAN
  PU_GIAM:  ;NHAN BIET KHI NHAN NUT SW-
   ACALL DELAYPU 
   JNB SW_GIAM,PU_GIAM 
   ACALL DELAYPU
   MOV R7,#200
   MOV R6,10
   SJMP LOOP_ON
  MENU_PRESS:  ;NHAN BIET KHI NHAN NUT MENU
   ACALL DELAYPU
   JNB MENU_SW,MENU_PRESS
   ACALL DELAYPU
   SJMP EXIT_PROCESS
  NO_KEY:  ;KIEM TRA KHI KHONG CO NUT NAO DUOC NHAN
   DJNZ R7,LOOP_ON 
   DJNZ R6,LOOP_ONOFF 
  EXIT_PROCESS:  ;THOAT XU LI NUT DE QUAY VE HIEN THI
   POP 50H
   POP 06H
   POP 07H
  RET
  ;///*******************************************///
  ;LED ANOT CHUNG: DP(MSB)-A(LSB), GIA TRI GIAI MA : 0-9
  ;INPUT: R6=BCD NEN GIO
  ; R5=BCD NEN PHUT
  ; R4=BCD NEN GIAY
  ;OUTPUT: 65H,64H=MA 7 DOAN GIO
  ; 63H,62H=MA 7 DOAN PHUT
  ; 61H,60H=MA 7 DOAN GIAY
  GM_BCD_7DOAN: ;CTC GIA MA 7 DOAN
   PUSH DPH 
   PUSH DPL
   PUSH ACC
   
   MOV DPTR,#CODE7SEG 
   MOV R7,#0AAH 
   MOV A,R4  
   ANL A,#0FH 
   MOVC A,@A+DPTR 
   MOV 60H,A  
   
   MOV A,R4  
   ANL A,#0F0H 
   SWAP A  
   MOVC A,@A+DPTR 
   MOV 61H,A
   
   MOV A,R5
   ANL A,#0FH
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV 62H,A
   
   MOV A,R5
   ANL A,#0F0H
   SWAP A  
   MOVC A,@A+DPTR 
   MOV 63H,A
   
   MOV A,R6
   ANL A,#0FH
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV 64H,A
   
   MOV A,R6
   ANL A,#0F0H
   SWAP A  
   MOVC A,@A+DPTR 
   MOV 65H,A
   
   POP ACC
   POP DPL
   POP DPH
  RET
   CODE7SEG:    &am p;am p;nb sp;;VUNG CHUA MA 7 DOAN(0-9)
    DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H&a mp;a mp;n bsp;;SO 0-9
   DB 0FFH     ;MA LAM TAT CAC LED
  ;///***********************************************///
  ;INPUT: 65H,64H=TR NGAN-CH NGAN
  ; 63H,62H=NGAN-TRAM
  ; 61H,60H=CHUC-DONVI
  ;OUTPUT: P1=7 DOAN-DP(MSB)-A(LSB)
  ; P2=CHONLED LEFT(MSD)-RIGHT(LSD)
  QUET6:  ;CTC QUET HIEN THI 6 LED 7 DOAN
   PUSH ACC
   PUSH 00H
   MOV A,#0DFH 
   MOV R0,#65H 
  DISP:
   MOV P0,@R0 
   MOV P1,A 
   LCALL DELAYLED
   MOV P1,#0FFH 
   DEC R0 
   RR A 
   CJNE R0,#5FH,DISP 
   POP 00H
   POP ACC
  RET
  ;///*************************************************///
  DELAYLED: ; CTC TAO THOI GIAN TRE 2.5MS KO DUNG TMOD
   PUSH 00H
   PUSH 01H
   MOV R1,#5
  DEL:
   MOV R0,#250
   DJNZ R0,$
   DJNZ R1,DEL
   POP 01H
   POP 00H
  RET
  ;///**************************************************///
  DELAYPU: ; CTC TAO THOI GIAN TRE 1MS PHAN UNG KHI NHAN HOAC NHA NUT KO DUNG TMOD
   PUSH 00H
   PUSH 01H
   MOV R1,#10
  DEL1:
   MOV R0,#50
  DEL2:
   ACALL GM_BCD_7DOAN
   LCALL QUET6
   DJNZ R0,DEL2
   DJNZ R1,DEL1
   POP 01H
   POP 00H
  RET
  END
  [IMG]

 2. papapipinhom New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. 24h_newload Member

  Số bài viết: 193
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 4. quocbao_haui New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  equ : là cú pháp khai báo hằng trong bộ lệnh lập trình,Bạn xem lại cuốn lập trình bằng ngôn ngữ ASM
 5. stucdt2972 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này