1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA 7.9

Thảo luận trong 'Kế Toán' bắt đầu bởi small ant, 1 Tháng sáu 2011.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  MISA là một phần mềm kế toán được viết riêng cho nghiệp vụ kế toán tại Việt Nam. Ưu điểm của phần mềm là có giao diện tiếng Việt dễ sử dụng.
  [IMG]
  các chức năng của MISA 7.9

  Mục lục:

  MỤC LỤC
  GIỚI THIỆU .................................................. .................................................. .............. 8
  CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU .................................................. ............................................... 9
  BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU........................ 10
  KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP & MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................... 11
  1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 .....................................12
  2. Tạo dữ liệu mới .................................................. ..........................................13
  3. Mở dữ liệu............................................ .................................................. .......21
  4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm............................................. ...............22
  MENU CHÍNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG......................................... 25
  I. MENU TỆP............................................. .................................................. ....26
  1. Mở dữ liệu............................................ ............................................... 26
  2. Đóng dữ liệu............................................ ............................................ 26
  3. Thông tin về dữ liệu .................................................. .......................... 26
  4. Bảo trì dữ liệu............................................ .......................................... 27
  5. Xuất khẩu dữ liệu............................................ .................................... 28
  6. Nhập khẩu dữ liệu .................................................. ............................. 30
  7. In báo cáo .................................................. .......................................... 31
  8. Kết thúc .................................................. ............................................. 34
  II. MENU SOẠN THẢO .................................................. ...............................35
  1. Nhập số dư ban đầu............................................ ................................. 36
  2. Hệ thống tài khoản .................................................. ............................ 38
  3. Khách hàng .................................................. ....................................... 41
  4. Nhà cung cấp............................................. .......................................... 44
  5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.............................................. .................... 45
  6. Nhân viên .................................................. .......................................... 49
  7. Phòng ban............................................... ............................................. 53
  8. Công việc .................................................. .......................................... 54
  9. Mã thống kê .................................................. ...................................... 57
  10. Thiết lập báo cáo tài chính .................................................. .............. 58
  2
  11. Nhập khẩu danh mục từ Excel............................................. ..............61
  12. Mẫu chứng từ.............................................. .......................................63
  13. Viết thư .................................................. ............................................64
  14. Tìm kiếm............................................ ................................................66
  III. MENU HỆ THỐNG........................................... .......................................69
  1. Ngày hạch toán .................................................. ..................................69
  2. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô .................................................. ....................70
  3. Thay đổi mật khẩu .................................................. .............................71
  4. Người dùng .................................................. ........................................72
  5. Nhóm người dùng .................................................. ..............................74
  6. Nhật ký truy nhập .................................................. ..............................77
  7. Nhắc việc .................................................. ...........................................77
  8. Danh mục các loại tiền............................................ .............................78
  9. Điều khoản thanh toán .................................................. .......................80
  10. Phương thức vận chuyển.......................................... ..........................82
  11. Tuỳ chọn .................................................. ..........................................84
  IV. MENU NGHIỆP VỤ.............................................. ....................................95
  1. PHÂN HỆ BÁN HÀNG .................................................. .............................96
  1.1 Hoá đơn bán hàng .................................................. ............................97
  1.2 Hoá đơn bán lẻ .................................................. ...............................101
  1.3 Hàng bán trả lại/ Giảm giá.............................................. .................102
  1.4 Báo giá .................................................. ...........................................102
  1.5 Đơn đặt hàng............................................. .......................................103
  1.6 Thu tiền khách hàng............................................. ............................104
  1.7 Thanh toán bằng thẻ tín dụng .................................................. ........107
  1.8 Bù trừ công nợ .................................................. ...............................108
  1.9 Thông báo công nợ .................................................. ........................110
  1.10 Tính lãi nợ quá hạn .................................................. ......................111
  1.11 Thuế đầu ra .................................................. ..................................113
  1.12 Khách hàng .................................................. ..................................114
  3
  1.13 Nhóm khách hàng .................................................. ....................... 114
  1.14 Loại khách hàng .................................................. .......................... 116
  1.15 Vật tư - Hàng hoá - Dịch vụ.............................................. ............ 118
  1.16 Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng ...................................... 118
  1.16 Viết thư.............................................. ............................................ 119
  2. PHÂN HỆ MUA HÀNG............................................. ...............................120
  2.1 Đơn mua hàng .................................................. ............................... 121
  2.2 Hoá đơn mua hàng .................................................. ........................ 123
  2.3 Hàng mua trả lại/ Giảm giá hàng mua. ........................................... 125
  2.4 Liệt kê đơn mua .................................................. ............................ 125
  2.5 Trả tiền nhà cung cấp .................................................. .................... 126
  2.6 Bù trừ công nợ.............................................. ................................... 128
  2.7 Thuế đầu vào.............................................. ..................................... 129
  2.8 Nhà cung cấp............................................. ...................................... 129
  2.9 Nhóm nhà cung cấp............................................. ............................ 129
  2.10 Loại nhà cung cấp .................................................. ....................... 130
  2.11 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.............................................. .............. 130
  2.12 Viết thư.............................................. ............................................ 130
  3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO............................................... .......................131
  3.1 Nhập kho .................................................. ....................................... 132
  3.2 Xuất kho............................................... ........................................... 135
  3.3 Chuyển kho nội bộ .................................................. ........................ 136
  3.4 Lắp ráp tháo dỡ .................................................. ............................. 138
  3.5 Điều chỉnh hàng tồn kho .................................................. ............... 139
  3.6 Cập nhật giá nhập kho thành phẩm............................................ ..... 141
  3.7 Cập nhật giá xuất kho............................................... ....................... 143
  3.8 Tính giá bán .................................................. .................................. 144
  3.9 Số dư ban đầu của VTHH đích danh .............................................. 145
  3.10 Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất ............................................... 146
  3.11 Tự động sinh chứng từ lắp ráp .................................................. ... 147
  4
  3.12 Đổi phương pháp tính giá .................................................. ............148
  3.13 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ .................................................. .........149
  3.14 Nhóm vật tư hàng hoá.............................................. .....................149
  3.15 Kho vật tư .................................................. ...................................151
  4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUỸ .................................................. ....................153
  4.1 Phiếu thu .................................................. ........................................154
  4.2 Phiếu chi .................................................. ........................................156
  4.3 Sổ quỹ .................................................. ............................................157
  4.4 Khách hàng .................................................. ....................................158
  4.5 Nhà cung cấp .................................................. .................................158
  4.6 Nhân viên............................................. ............................................158
  5. PHÂN HỆ NGÂN HÀNG............................................. .............................159
  5.1 Phát hành séc .................................................. .................................160
  5.2 Nộp tiền vào tài khoản........................................... ..........................162
  5.3 Thẻ tín dụng............................................ .........................................164
  5.4 Chuyển tiền............................................ ..........................................164
  5.5 Thanh toán trực tuyến .................................................. ....................166
  5.6 Đối chiếu với ngân hàng .................................................. ................167
  5.7 Khách hàng .................................................. ....................................169
  5.8 Nhà cung cấp .................................................. .................................169
  5.9 Nhân viên............................................. ............................................169
  6. PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG........................................... ..............................170
  6.1 Chấm công .................................................. .....................................170
  6.2 Tính lương .................................................. .....................................172
  6.3 Bảng lương........................................... ............................................173
  6.4 Trả lương .................................................. .......................................174
  6.5 Thanh toán bảo hiểm, thuế............................................ ...................175
  6.6 Nhân viên............................................. ............................................177
  6.7 Phòng ban .................................................. ......................................177
  6.8 Khoản lương .................................................. ..................................177
  5
  6.9 Nhóm lương .................................................. .................................. 180
  6.10 Bảng thiết lập phân bổ tiền lương ................................................. 182
  6.11 Bảng thuế thu nhập .................................................. ..................... 184
  6.12 Viết thư.............................................. ............................................ 186
  7. PHÂN HỆ TÀI TẢN CỐ ĐỊNH........................................... ..................... 187
  7.1 Khấu hao tài sản cố định .................................................. ............... 188
  7.2 Ghi tăng tài sản cố định........................................... ........................ 189
  7.3 Ghi giảm tài sản cố định .................................................. ............... 191
  7.4 Đánh giá lại tài sản cố định........................................... .................. 192
  7.9 Phòng ban............................................... ......................................... 193
  7.6 Khai báo tài sản cố định........................................... ....................... 193
  7.7 Loại tài sản cố định .................................................. ....................... 198
  8. PHÂN HỆ THUẾ .................................................. .....................................201
  8.1 Thuế đầu vào.............................................. ..................................... 202
  8.2 Thuế đầu ra................................................ ...................................... 202
  8.3 Khấu trừ thuế............................................ ....................................... 202
  8.4 Nộp thuế............................................ .............................................. 202
  8.5 Kê khai thuế .................................................. .................................. 203
  8.6 Các khoản thuế............................................ .................................... 203
  8.7 Bảng thuế suất............................................ ..................................... 205
  9. PHÂN HỆ GIÁ THÀNH .................................................. .........................208
  9.1 Phân bổ chi phí.............................................. .................................. 209
  9.2 Sản phẩm dở dang đầu kỳ .................................................. ............. 209
  9.3 Chi phí phát sinh trong kỳ.............................................. ................. 210
  9.4 Sản phẩm dở dang cuối kỳ .................................................. ............ 211
  9.5 Giá thành sản phẩm............................................ ............................. 211
  9.6 Giá thành đơn chiếc .................................................. ...................... 211
  9.7 Bảng phân tích chi phí .................................................. .................. 212
  9.8 Công việc .................................................. ...................................... 212
  9.9 Giai đoạn .................................................. ....................................... 212
  6
  9.10 Chi phí.............................................. ..............................................214
  10. PHÂN HỆ HỢP ĐỒNG........................................... ................................216
  10.1 Hợp đồng .................................................. .....................................217
  10.2 Loại hợp đồng........................................... .....................................219
  10.3 Theo dõi tình trạng hợp đồng........................................... ..............220
  10.4 Liệt kê chứng từ theo hợp đồng........................................... ..........220
  11. PHÂN HỆ SỔ CÁI.............................................. .....................................222
  11.1 Chứng từ nghiệp vụ khác............................................. ..................223
  11.2 Lập chứng từ ghi sổ .................................................. .....................225
  Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Lập chứng từ ghi sổ.................................226
  - Nhấn nút “Thêm” để lập chứng từ mới. ..............................................226
  - Chọn thời điểm lấy dữ liệu để lập chứng từ ghi sổ. ............................226
  - Chọn loại chứng từ .................................................. ............................226
  - Nhập diễn giải cho nội dung chứng từ ghi sổ......................................226
  - Nhập ngày , số của chứng từ ghi sổ.............................................. .......226
  - Nhất nút “Cất giữ”.......................................... .....................................226
  11.3 Kết chuyển lãi lỗ .................................................. ..........................226
  11.4 Nhập số dư ban đầu .................................................. .....................227
  11.5 Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ .................................................. ...228
  11.6 Xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời............................................ .........229
  11.7 Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ .................................................. ....229
  11.8 Khoá sổ/ Bỏ khoá sổ kỳ kế toán .................................................. ..231
  11.9 Hệ thống tài khoản........................................... ..............................232
  11.10 Tài khoản kết chuyển.......................................... .........................232
  11.11 Tài khoản ngầm định .................................................. .................234
  V. MENU BÁO CÁO.............................................. .......................................235
  VI. MENU CỬA SỔ.............................................. .........................................236
  1. Xếp lớp............................................. .................................................. 236
  2. Dàn phẳng........................................... ...............................................236
  3. Đóng tất............................................. .................................................2 36
  VII. MENU TRỢ GIÚP............................................. ....................................237
  7
  1. Nội dung trợ giúp .................................................. ............................ 237
  2. Tìm theo chỉ mục .................................................. ............................ 237
  3. Trang Web của MISA.............................................. ......................... 237
  4. Giới thiệu MISA JSC .................................................. ...................... 237
  5. Đặt hàng và đăng ký sử dụng............................................ ................ 237
  6. Bản quyền .................................................. ....................................... 237
  SAO LƯU, PHỤC HỒI, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ................................................ 238
  1. Sao lưu dữ liệu............................................ ................................................23 8
  2. Phục hồi dữ liệu............................................ ..............................................240
  3. Chuyển đổi dữ liệu............................................ .........................................241
  3.1 Chuyển đổi từ 7.1 lên 7.9 .................................................. .............. 241
  3.2 Chuyển đổi từ 7.5 lên 7.9 .................................................. .............. 242
  3.3 Tự động nâng cấp............................................. ............................... 242

Chia sẻ trang này