1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Let's learn Korean

Thảo luận trong 'Tiếng Hàn' bắt đầu bởi ronun, 23 Tháng mười 2006.

 1. ronun Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <span style="color:#330099"><span style="font-size:14pt;line-height:100%">
  Chapter 2. Upon Arrival at the Airport
  2과 입국 </span>
  </span>

  <object id="MediaPlayer1"
  width=350 height=345
  classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
  codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
  mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"
  standby="đang load ...."
  type="application/x-oleobject">
  <param name="Filename" value="http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/images/eng/e_02.swf">
  <param name="ShowControls" value="true">
  <PARAM NAME="Autostart" VALUE="true">
  <embed type="application/x-mplayer2"
  name="MediaPlayer1"
  pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
  width="350"
  height="345"
  src="http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/images/eng/e_02.swf"
  showcontrols="1"Autostart="1" >
  </embed>
  </object>
  Double click vào màn hình để zoom out khung nhìn

  <span style="color:#009900"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">Immigration Officer : 여권을 보여 주세요.
  [Yeokkwoneul boyeo juseyo.]
  May I have your passport please ?

  Bill : 여기 있습니다.
  [Yeogi isseumnida.]
  Here it is.

  Immigration Officer : 한국에는 무슨 일로 오셨습니까?
  [Han-gugeneun museun illo osyeosseumnikka?]
  What is the purpose of your visit ?

  Bill : 관광하러 왔어요.
  [Gwan-gwang-hareo wasseoyo.]
  I am here for a tour.

  일 때문에 왔어요.
  [Il ttaemune wasseoyo.]
  I am here for work.

  Immigration Officer : 직업이 무엇입니까?
  [Jigeobi mueosimnikka?]
  What is your job?

  Bill : 회사원입니다.
  [Hoesawonimnida.]
  I am a company employee.

  Immigration Officer : 한국에 처음 오셨습니까?
  [Han-guge cheo-eum osseyosseumnikka?]
  Is this your first visit to Korea ?

  Bill : 네, 그렇습니다.
  [Ne, geureosseumnida.]
  Yes it is.

  아니오, 두 번쨉니다. (두 번째입니다.)
  [Anio, dubeonjjaemnida.]
  No, this is my second time.

  Immigration Officer : 한국에 언제까지 계실 겁니까?
  [Han-guge eonjekkaji gyesilkkeomnikka?]
  How long will you stay in Korea, Bill ?

  Bill : 일주일 있을 겁니다.
  [ Iljjuil isseulkkeomnida.]
  I'll be staying for a week.


  <span style="color:#000099">Vocabulary and Expressions </span>

  입국 [ipkkuk] Arrival
  여권 [yeokkwon] Passport
  여기 [yeogi] Here
  있다 [itta] To have
  오다 [oda] To come
  한국 [han-guk] Korea
  일 [il] Work
  관광 [gwan-gwang] Tour
  직업 [jigeop] Job
  무엇 [mu-eot] What
  회사원 [hoesawon] Company employee
  처음 [cheo-eum] First
  네 [ne] Yes
  아니오 [anio] No
  두 번째 [dubeonjjae] Second Time
  언제 [eonje] When
  일주일 [iljjuil] A week
  계시다 [gyesida] To stay

  <span style="color:#FF6600">Occupations </span>

  학생 [haksaeng]student
  공무원 [gongmuwon]public official
  의사 [uisa]doctor
  간호사 [ganhosa]nurse
  약사 [yaksa]pharmacist
  엔지니어 [enjinieo]engineer
  변호사 [byeonhosa]lawyer
  검사 [geomsa]prosecutor
  사업가 [sa-eopga]businessman
  회사원 [hoesawon]company employee
  </span> </span>

Chia sẻ trang này