1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

lối ngắt timer0

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi thiengiang872003, 2 Tháng bảy 2011.

 1. thiengiang872003 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  chào mọi người hiện giờ mình đang bắt đầu học pic nhưng bị lỗi mong các đàn anh giúp đỡ.
  em viết một chương trình đếm đơn giản từ 0->99.
  mà tại sao khi em gọi trong hàm delay nếu cho "d'50'" thì mạch chạy đúng nhưng khi cho những giá trị khác thì lại sai.
  mong các đàn anh giúp đỡ
  đây là mạch
  [IMG]

  Còn đây là code


  LIST P=16F877A
  #INCLUDE P16F877A.INC

  ; khai bao bien
  COUNT1 EQU 0x20
  COUNTA EQU 0x21
  COUNTB EQU 0x22
  HANGCHUC EQU 0x23
  HANGDONVI EQU 0x24
  W_SAVE EQU 0x25
  PCLATH_save EQU 0x26
  STATUS_save EQU 0x27
  FSR_SAVE EQU 0x28


  ORG 0x004
  GOTO ISR
  ISR ;CHUONG TRINH NGAT


  MOVWF W_SAVE
  SWAPF STATUS,W
  CLRF STATUS
  MOVWF STATUS_save
  MOVF PCLATH,W
  MOVWF PCLATH_save
  CLRF PCLATH
  MOVF FSR,W
  MOVWF FSR_SAVE

  BTFSS INTCON,TMR0IF
  GOTO exit_int
  BCF INTCON,TMR0IF  ;------------------------------------------------
  ; CÁC THAO TÁC CHÍNH TRONG NGAT


  INCF HANGDONVI,1
  MOVLW 0x0A
  XORWF HANGDONVI,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO exit_int
  CLRF HANGDONVI
  INCF HANGCHUC,1
  MOVLW 0x0A
  XORWF HANGCHUC,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO exit_int
  CLRF HANGCHUC
  GOTO exit_int


  ;----------------------------
  ;ket thuc ngat
  exit_int
  MOVF FSR_SAVE,W
  MOVWF FSR
  MOVF PCLATH_save,W
  MOVWF PCLATH
  SWAPF STATUS_save,W
  MOVWF STATUS
  SWAPF W_SAVE,1
  SWAPF W_SAVE,0
  RETFIE


  ;----------------------------;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;----------------------------;
  ;chuong trinh chinh


  ORG 0x00
  GOTO MAIN
  ORG 0x050
  MAIN


  ;khoi taoj port


  BCF STATUS,RP1
  BSF STATUS,RP0
  MOVLW 0x00
  MOVWF TRISD
  MOVLW b'11111100'
  MOVWF TRISB
  BCF STATUS,RP0
  CLRF PORTD
  MOVLW b'00000011'
  MOVWF PORTB


  ; KHOI TAO TIME0
  CLRF TMR0
  CLRF INTCON
  BSF STATUS,RP0
  MOVLW b'10000001'
  MOVWF OPTION_REG
  BCF STATUS,RP0
  BSF INTCON,TMR0IE
  BSF INTCON,PEIE
  BSF INTCON,GIE


  ;khoi tao bien
  CLRF HANGCHUC
  CLRF HANGDONVI


  START
  CALL HIENTHI
  GOTO START


  HIENTHI
  MOVF HANGCHUC,0
  CALL TABLE
  MOVWF PORTD
  MOVLW b'11111101'
  MOVWF PORTB
  CALL DELAY
  CLRF PORTB

  MOVF HANGDONVI,0
  CALL TABLE
  MOVWF PORTD
  MOVLW b'11111110'
  MOVWF PORTB
  CALL DELAY
  CLRF PORTB
  RETURN


  TABLE
  ADDWF PCL,1
  RETLW 0xC0
  RETLW 0xF9
  RETLW 0xA4
  RETLW 0xB0
  RETLW 0x99
  RETLW 0x92
  RETLW 0x82
  RETLW 0xF8
  RETLW 0x80
  RETLW 0x90


  DELAY
  MOVLW d'1'
  MOVWF COUNT1
  d2 MOVLW 0xC7
  MOVWF COUNTA
  MOVLW 0x01
  MOVWF COUNTB
  delay_1
  DECFSZ COUNTA,1
  GOTO $+2
  DECFSZ COUNTB,1
  GOTO delay_1
  DECFSZ COUNT1,1
  GOTO d2
  RETURN
  END ; c
 2. cindar New Member

  Số bài viết: 105
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. thiengiang872003 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. chanhvan08 New Member

  Số bài viết: 384
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn vẽ cái lưu đồ cho mọi người xem được không, để còn có cái mà nhìn, chứ viết bằng asm mà nhìn code nản lắm!
 5. thiengiang872003 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  code thì nếu đặt d'50' thì chạy đúng nên chắc là code ko bị lỗi gì nhiều có lẽ mình thiếu lệnh nào đó thôi. nên mình mới gởi code nhờ anh em giúp.
  mạch thì chạy được nếu cho d'50' nhưng nếu ở giá trị khác thì hàng chục nó bị nhảy lung tung nên mình nghĩ là code sai.

Chia sẻ trang này