1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Lưu trữ cho mục Mẹo "danh cho IT .....Hahaha"

Thảo luận trong 'Thủ thuật' bắt đầu bởi trangon.tn81, 5 Tháng bảy 2010.

 1. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Lưu trữ cho mục Mẹo 'các'

  How to: Overcome your Biggest Time(Money) Waster Làm thế nào để: Vượt qua của bạn đậm nhất Thời gian (tiền) thải

  Wednesday, March 25th, 2009 Thứ Tư 25 Tháng Ba 2009
  I know it's been a long time since I last wrote an article, but I've been pretty busy with examinations going on in my school. Tôi biết nó được một thời gian dài kể từ khi tôi cuối cùng đã viết một bài báo, nhưng tôi đã được khá bận rộn với các kỳ thi diễn ra trong trường học của tôi. It's not that I was too busy to come online but just didn't catch enough time to write an article. Nó không phải là tôi quá bận rộn để đi trực tuyến, nhưng chỉ cần không bắt đủ thời gian để viết một bài viết. Well during these 7 days I learnt how to control myself from one of my biggest time wasters online. Cũng trong những 7 ngày kể từ ngày tôi học được cách kiểm soát bản thân mình từ một trong những trực tuyến lớn nhất gây lãng phí thời gian của tôi.
  In my case, I can easily complete my daily online work on the computer(including writing articles) in about 2 hours. Trong trường hợp của tôi, tôi có thể dễ dàng hoàn thành công việc trực tuyến hàng ngày của tôi trên máy tính (bao gồm cả các bài báo bằng văn bản) trong khoảng 2 giờ. However, usually I end up sitting in front of the computer for more than 5 hours and end up without even writing an article for my blog. Tuy nhiên, thông thường tôi sẽ ngồi trước máy tính trong hơn 5 giờ và kết thúc mà không cần viết một bài cho blog của tôi. Which shows how my time is creeping away without me even knowing, I'm killing my own money. Trong đó cho thấy thời gian của tôi như thế nào là leo đi mà không có tôi không biết, tôi giết chết tiền của riêng tôi.
  So I usually use the computer with the intention of doing the routine work, but I'm often mislead to wasting time reading dozens of articles in my feeds and checking my blog's statistics. Vì vậy, tôi thường sử dụng máy tính với mục đích để làm các công việc thường xuyên, nhưng tôi thường đánh lừa để lãng phí thời gian đọc hàng chục bài viết trong nguồn cấp dữ liệu của tôi và kiểm tra số liệu thống kê blog của tôi. I was literally wasting so much time, that once I realized that I was logging into my Google Account to check Google Analytics only to find a few more visits for more than 5 times in one hour. Tôi đã theo nghĩa đen lãng phí thời gian rất nhiều, rằng một khi tôi nhận ra rằng tôi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của tôi để kiểm tra Google Analytics chỉ để tìm một vài thăm nhiều hơn 5 lần trong một giờ.
  It is crazy to waste so much time on those things and hence, there are 2 tasks I had to come over: Surfing the internet like I'm totally free and stop checking blog statistics every ten minutes. Nó là điên để lãng phí thời gian quá nhiều những điều và do đó, có nhiệm vụ 2 tôi đã phải đi qua: Lướt sóng internet như tôi là hoàn toàn miễn phí và dừng việc kiểm tra số liệu thống kê blog mỗi mười phút. As for the first one, I took a deep breath and deleted all subscriptions in blog's feeds, eventually I will subscribe to only 20-30 blogs to make sure that I am able to read all posts in one day and not waste too much time on them. Đối với các đầu tiên, tôi lấy một hơi thở sâu và đã xóa tất cả các mục đăng ký trong blog của nguồn cấp dữ liệu, cuối cùng tôi sẽ đăng ký với chỉ 20-30 blog để đảm bảo rằng tôi có thể đọc tất cả các bài viết trong một ngày và không lãng phí quá nhiều thời gian chúng.
  Being addicted to site statistics is like a honey bee addicted to flowers, you can't stay without it. Là nghiện thống kê trang web giống như một con ong mật ong nghiện hoa, bạn không thể ở lại mà không có nó. Hence, it was very hard for me to stop myself from checking the stats again and again. Do đó, nó đã rất khó cho tôi để ngăn chặn bản thân mình từ việc kiểm tra các số liệu thống kê một lần nữa và một lần nữa. By stats, I am referring to almost everything, blog visits, incoming links, SERPs positions, Organic traffic, etc. Bằng số liệu thống kê, tôi đề cập đến hầu như tất cả mọi thứ, blog thăm, các liên kết, SERPs vị trí, giao thông hữu cơ, vv
  So how to overcome this is pretty obvious and simple, just stop checking! Vì vậy, làm thế nào để khắc phục điều này là khá rõ ràng và đơn giản, chỉ cần dừng việc kiểm tra! I loved how once Eli over at BlueHatSEO said that 'let the money checks in your mail be the only statistics that you check on your blog'. Tôi yêu như thế nào một khi Eli qua tại BlueHatSEO nói rằng "để cho các chi phiếu tiền trong mail của bạn được các số liệu thống kê duy nhất mà bạn kiểm tra trên blog của bạn. Although, it may seem the other extreme of it, but checking statistics once a day is fine. Mặc dù, nó có vẻ thái cực khác của nó, nhưng số liệu thống kê kiểm tra mỗi ngày một lần là tốt. Moreover, it is best to stay focused to what you have to do when you come online because when you do not know what to do next even though you've got some work, it's very easy for you to get distracted. Hơn nữa, cách tốt nhất là tập trung vào những gì bạn phải làm khi bạn đến trực tuyến bởi vì khi bạn không biết phải làm gì tiếp theo ngay cả khi bạn đã có một số công việc, nó rất dễ dàng cho bạn để có được distracted.
  We shouldn't allow our time to be wasted because time is money! After all, the internet consists of more than 3 trillion pages, and it's not hard to get distracted at all, because even the best content is just a few clicks away (3arn.Net, lol). Chúng ta không nên cho phép thời gian của chúng tôi để được lãng phí vì thời gian là tiền! Sau khi tất cả, internet bao gồm hơn 3000000000000 trang, và nó không khó để có được phân tâm ở tất cả, bởi vì ngay cả những nội dung tốt nhất là chỉ cần một vài lần nhấp chuột đi ( 3arn.Net, lol). Hence, when you want to make money online , you should be determined enough in your aims that you do not get distracted and avoid all time wasters that stop you from making the most out of your time. Do đó, khi bạn muốn kiếm tiền trực tuyến , bạn nên được xác định đủ trong mục tiêu của bạn mà bạn không nhận được phân tâm và tránh tất cả các wasters thời gian đó ngăn bạn làm được nhiều nhất thời gian của bạn.
  Posted in Make Money on the Internet , Tips | 10 Comments » Đăng trong Kiếm tiền trên Internet , Mẹo | 10 Comments »
  Be Yourself - Stop Copying Be Yourself - Stop Sao chép

  Monday, March 2nd, 2009 Thứ Hai 2 Tháng 3 2009
  [IMG]At the moment there are more than 15 blogs which are copying me right now. Hiện nay có hơn 15 blog được sao chép cho tôi ngay bây giờ. Weird right? Weird phải không? Although I'm not so pro money making blogger at the moment. Mặc dù tôi không phải như vậy pro tiền làm blogger vào lúc này. But most of them kind of copied my script and tried to put in everything exact, but it's a good thing that my theme was safe. Nhưng hầu hết trong số họ loại kịch bản của tôi đã cố gắng để sao chép và đưa vào tất cả mọi thứ chính xác, nhưng đó là một điều tốt mà chủ đề của tôi đã được an toàn. Then there were those who copied my articles without even giving a reference to the original article, and the most funny part is that one has even copied the 'Advertise Here' banner you can see of the right. Sau đó, có những người sao chép bài viết của tôi mà không hề đưa ra một tham chiếu đến bài viết ban đầu, và phần buồn cười nhất là có ngay cả một trong những sao chép các 'banner Đây Quảng cáo bạn có thể thấy quyền.
  Well, that's just me. Vâng, đó là chỉ cho tôi. If you talk about people like John Chow, I will have witnessed at least 50 blogs who are copying content from his blog, whereas in reality there are much more. Nếu bạn nói về những người như John Chow, tôi sẽ phải chứng kiến ít nhất 50 blog những người sao chép nội dung từ blog của mình, trong khi trên thực tế có nhiều hơn nữa. They read his articles, recycle it and put some rubbish in it and then post. Họ đọc bài viết của ông, tái chế nó và đặt một số rác trong đó và sau đó đăng bài. I don't say that you start thinking totally out of the box, you could take ideas from blogs which are similar to yours and put something 'similar' on your blog but at the same time being unique and most importantly being yourself. Tôi không nói rằng bạn bắt đầu nghĩ hoàn toàn ra khỏi hộp, bạn có thể lấy ý tưởng từ các blog mà cũng tương tự như của bạn và đặt một cái gì đó "tương tự như 'trên blog của bạn nhưng đồng thời là duy nhất và quan trọng nhất là chính mình.
  Especially if you're in the make money online niche you can completely lose hope if you try to copy others. Đặc biệt là nếu bạn đang ở trong làm cho niche tiền trực tuyến bạn có thể hoàn toàn mất hy vọng nếu bạn cố gắng để sao chép những người khác. Last week, I was going through a blog with a good design, good pagerank and a lot of potential but just then I saw an article which was a mere copy of an article written on johnchow.com ages ago, and that completely ruined the image of that blog in mind. Tuần trước, tôi đã đi qua một blog với một thiết kế tốt, PageRank tốt và rất nhiều tiềm năng nhưng chỉ sau đó tôi thấy một bài viết mà chỉ là bản sao của một bài báo bằng văn bản về độ tuổi johnchow.com trước, và đó hoàn toàn bị phá hủy hình ảnh đó blog trong tâm trí. It is like spilling irremovable ink on your passport. Nó cũng giống như đổ mực irremovable trên hộ chiếu của bạn.
  When someone comes on your website, he wants to hear you, not some imitated voice of a guru who makes money on the internet . Khi có người đi kèm trên trang web của bạn, anh ấy muốn nghe bạn, không phải một số bắt chước giọng nói của một guru người làm cho tiền trên internet. Even if you have something really crappy to say, please do. Thậm chí nếu bạn có một cái gì đó thực sự crappy để nói, hãy làm. I'll say this: I read blogs with the most pathetic posts just because the author somehow did put some effort of his own in it, that's what gives the right impression. Tôi sẽ nói điều này: Tôi đọc blog với các bài viết pathetic nhất chỉ vì tác giả nào đó đã đặt một số nỗ lực của chính mình trong nó, đó là những gì cho ấn tượng đúng.
  To my end, I simply call these blogs spam blogs even if their intention was not to spam. Để kết thúc của tôi, tôi chỉ cần gọi các blog spam blog ngay cả khi ý định của họ là không spam. So please do yourself, other blogs and the whole blogosphere a favor be being yourself and most importantly, not copying if you want to make money on the internet . Vì vậy, hãy làm cho mình, các blog khác và toàn bộ thế giới blog là một đặc ân được bản thân và quan trọng nhất, không sao chép nếu bạn muốn kiếm tiền trên internet.
  Posted in Tips | 21 Comments » Đăng trong Mẹo | 21 Comments »
  3 Ways to help you Preload images 3 cách để giúp bạn tải trước hình ảnh

  Tuesday, February 10th, 2009 Thứ Ba 10 tháng 2 2009
  Often you need to preload images for a specific 'on-event' action such as a mouse-over. Thường thì bạn cần phải tải trước hình ảnh cho cụ thể một 'on-sự kiện' hành động như một con chuột-over. Rather than waiting for the image to be downloaded once the cursor is placed on the mouse-over button you can preload the image to carry out the effect smoothly. Thay vì chờ đợi cho các hình ảnh sẽ được tải xuống một khi con trỏ được đặt trên chuột qua nút bạn có thể tải trước hình ảnh để thực hiện hiệu quả thuận lợi. An example of preloaded image is the hover effect on the menu on the top of this page. Một ví dụ về hình ảnh cài đặt sẵn là hiệu ứng di chuột vào trình đơn trên đầu trang này. The hover images of the menu buttons will be preloaded with the page so that when you place your mouse over it, it is already in the cache. Các hình ảnh di chuột của các nút menu sẽ được cài đặt sẵn với các trang để khi bạn đặt chuột qua nó, nó đã có trong bộ nhớ cache. Now, I will share 3 ways to preload images and the logic behind each. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ 3 cách để tải trước hình ảnh và logic đằng sau mỗi.
  Preloading the Javascript way Nạp trước theo cách Javascript

  This is what you paste in the javascript for preloading: Đây là những gì bạn dán trong javascript để nạp trước:
  <SCRIPT language="JavaScript"> [FONT=&quot]
  <!--
  if (document.images)
  {
  preload_image_object = new Image();
  image_url = new Array();
  image_url[0] = “http://www.demo.net/folder/image0.gif”;
  image_url[1] = “http://www.demo.net/folder/image0.png”;
  image_url[2] = “http://www.demo.net/folder/image0.jpg”;
  image_url[3] = “http://www.demo.net/folder/image0.png”;
  var i = 0;
  for(i=0; i<=3; i++)
  preload_image_object.src = image_url;
  }
  //–>
  </SCRIPT>[/FONT]

  You can add as much images as you want by adding to the array but also remember to increase the loop accordingly. Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh như bạn muốn bằng cách thêm vào mảng, nhưng cũng nhớ để tăng vòng lặp cho phù hợp. This preload was generally the first way to preload images and is still being used widely, but somehow with time this has become very ineffective although it is not completely discouraged to use it. Điều này nói chung tải trước cách đầu tiên để tải trước các hình ảnh và hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi, nhưng bằng cách nào đó với thời gian này đã trở nên rất không hiệu quả mặc dù nó không phải là hoàn toàn khuyến khích sử dụng nó.
  Preloading the Classical Way Nạp trước các Way Cổ Điển

  The reason why I'm calling it classical is because it involves simple HTML and just a little bit of CSS, first you add this to your stylesheet: Lý do tại sao tôi gọi đó là cổ điển là vì nó liên quan đến HTML đơn giản và chỉ cần một ít CSS, đầu tiên bạn thêm vào điều này để stylesheet của bạn:
  #preload-img { display:none }
  Then you add this to somewhere near the bottom of your page: Sau đó bạn thêm vào điều này để một nơi nào đó gần cuối trang của bạn:
  <div id="preload-img"> [FONT=&quot]
  <img src="http://www.demo.com/images/hover.jpg" height="1" width="1"/>
  <img src="http://www.demo.com/images/hover2.png" height="1" width="1"/>
  </div>[/FONT]

  I would recommend this way because this is the one that I am using on my blog. Tôi muốn giới thiệu cách này vì đây là một trong đó tôi đang sử dụng trên blog của tôi. You can check it's functionality by moving your cursor over the menu at the top and see that it works smoothly. Bạn có thể kiểm tra chức năng của nó bằng cách di chuyển con trỏ của bạn trong trình đơn ở đầu trang và thấy rằng nó hoạt động trơn tru. It is simply because you are loading the image directly on the page through HTML and then hiding it with your smartness when you make it almost invisible using CSS and the height and width attributes of the image. Nó đơn giản chỉ vì bạn đang tải hình ảnh trực tiếp trên trang thông qua HTML và sau đó giấu nó với smartness của bạn khi bạn thực hiện nó gần như vô hình bằng cách sử dụng CSS và chiều cao và các thuộc tính chiều rộng của hình ảnh. Your page would never completely load without these images because they are a part of it. Trang của bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn tải mà không có những hình ảnh này, vì họ là một phần của nó. In the example code above there are only 2 images, however you can add more and change their image sources accordingly. Trong đoạn code ví dụ trên chỉ có 2 hình ảnh, tuy nhiên bạn có thể thêm nhiều hơn và thay đổi nguồn hình ảnh của họ cho phù hợp.
  Using jQuery Script to preload images Sử dụng Script jQuery để tải trước hình ảnh

  I usually do not recommend my readers to try something which I have not tried myself, but because I'm covering the topic, it would be incomplete if I didn't tell you about this technique. Tôi thường không khuyên độc giả của tôi để thử một cái gì đó mà tôi đã không cố gắng bản thân mình, nhưng vì tôi bao gồm các chủ đề, nó sẽ là không đầy đủ nếu tôi không cho bạn biết về kỹ thuật này. To be brief, the jQuery Script preloads all images which are located in your CSS stylesheet, which can save a lot of time. Để ngắn gọn, các Script jQuery preloads tất cả các hình nằm trong stylesheet CSS của bạn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. I'm not using it on any of my sites, so I'll just give you a link to the place where I learned about this technique. Tôi không sử dụng nó trên bất kỳ trang web của tôi, vì vậy tôi sẽ chỉ cho bạn một liên kết đến nơi mà tôi đã học được về kỹ thuật này. It has the full source code and instructions to help your preload images . Nó có mã nguồn đầy đủ và hướng dẫn để giúp các hình ảnh tải trước của bạn. Here it is: Ở đây là:

  Preloading is a great technique, in fact one of those which you learn when you start coding a full website yourself and learn new designing skills. Nạp trước là một kỹ thuật tuyệt vời, trong thực tế, một trong những người mà bạn học khi bạn bắt đầu một trang web mã hóa toàn bản thân và học hỏi những kỹ năng mới thiết kế. Have fun playing around with preloading images. Hãy vui vẻ chơi đùa với nạp trước hình ảnh.
  Posted in Blogging , Tips | 9 Comments » Đăng trong blog , Mẹo | 9 Comments »
  How I Quadrupled my Direct Traffic Làm thế nào tôi tăng gấp bốn lần giao thông trực tiếp của tôi

  Thursday, February 5th, 2009 Thứ năm 5 Tháng Hai 2009
  [IMG]Back in this blog's early days, it got about 20 hits which were regarded by Google Analytics as 'Direct Traffic'. Quay lại trong ngày đầu của blog này, nó có khoảng 20 hits được coi bởi Google Analytics là 'trực tiếp giao thông. So far, the most difficult traffic type to increase is the direct traffic but as mentioned in the previous article, it is the most reliable and dependable. Cho đến nay, các loại hình giao thông khó khăn nhất để tăng lưu lượng truy cập trực tiếp được, nhưng như đã đề cập trong phần trước, đó là đáng tin cậy nhất và đáng tin cậy. Direct traffic shows sure interest into the blog, there is usually no such time as 'no luck with social media/SERPS'. Trực tiếp giao thông cho thấy lãi suất chắc chắn vào blog, thường không có thời gian như 'không có may mắn với phương tiện truyền thông xã hội / SERPS.
  I spent time in this, and have been successful to an extent where I feel I can tell others how I manage to get at least 80 hits a day as Direct traffic by now. Tôi đã dành thời gian trong này, và đã thành công đến một mức độ mà tôi cảm thấy tôi có thể nói người khác như thế nào tôi quản lý để có được ít nhất 80 số truy cập một ngày như giao thông trực tiếp của bây giờ. It might seem a little complicated and it takes time as well. Nó có vẻ hơi phức tạp và cần phải mất thời gian là tốt.

  1. Make your blog brandable, get a custom design, buy a domain, build an impression. Làm cho blog brandable của bạn, có được một tùy chỉnh thiết kế, mua tên miền, xây dựng một ấn tượng. Do whatever it takes to make your blog different from the other blogs that your readers reads. Làm những gì nó cần để làm cho blog của bạn khác nhau từ các blog khác mà độc giả của bạn đọc. This will probably have him coming back for more. Điều này có thể sẽ có anh ta trở lại để biết thêm.
  2. Choose a good domain , since direct traffic is usually the traffic where visitors arrive by directly entering the URL of the blog, so let it be easy and rememberable. Chọn một tên miền tốt , kể từ khi trực tiếp giao thông thường là giao thông nơi du khách đến bằng cách trực tiếp nhập URL của blog, do đó, để cho nó được dễ dàng và rememberable.
  3. Encourage readers to bookmark your blog, at least a person like me who goes through his bookmarks every now and then will be sure to drop by. Khuyến khích độc giả để đánh dấu trang blog của bạn, ít nhất là một người như tôi đi qua dấu trang của mình tất cả bây giờ và sau đó sẽ được đảm bảo để ghé qua.
  4. Make sure your blog is updated at least once a week, who's like to see the same thing for a whole month? Hãy chắc chắn rằng blog của bạn được cập nhật ít nhất một lần một tuần, những người giống như để xem điều tương tự cho một tháng?
  5. Tell others about your website, online and offline. Giới thiệu với người khác về trang web, trực tuyến của bạn và offline. This is so effective that you'll never realize it when you see a spike in your direct traffic. Điều này là rất hiệu quả mà bạn sẽ không bao giờ nhận ra nó khi bạn nhìn thấy một cành giao thông trực tiếp của bạn.
  Like a pile of dirty clothes, direct traffic is cumulative and is more likely to increase than to decrease unless you change your blogging ways. Giống như một đống quần áo bẩn, trực tiếp giao thông là tích lũy và có nhiều khả năng tăng hơn để giảm trừ khi bạn thay đổi cách bạn viết blog. Moreover, point number 5 is pretty common and may have certain viral effects. Hơn nữa, điểm số 5 là khá phổ biến và có thể có tác dụng nhất định virus. For example: You tell A, A tells B and C, they tell others and so on. Ví dụ: Bạn nói với A, A nói với B và C, họ nói với những người khác và vv. Implement these 5 things and hopefully your blog will pick up direct traffic in the long run. Thực hiện 5 điều này và hy vọng blog của bạn sẽ nhận trực tiếp giao thông trong thời gian dài.
  Sources of Traffic - Setting Priorities Nguồn giao thông - Thiết lập ưu tiên

  Tuesday, February 3rd, 2009 Thứ Ba 3 Tháng Hai 2009
  [IMG]To begin with, there are basically three sources of traffic to most websites, which are Direct Traffic, Referred Traffic and Search Engine Traffic. Để bắt đầu, có ba nguồn cơ bản của lưu lượng truy cập vào các trang web, được trực tiếp giao thông, giao thông Nếu tham khảo và Công cụ Tìm kiếm giao thông. Whenever I am asked the question “How can I build consistent reliable traffic?”, What I'll discuss in detail is something I usually briefly tell my readers. Bất cứ khi nào tôi hỏi câu hỏi "Làm thế nào tôi có thể xây dựng phù hợp giao thông đáng tin cậy",? Những gì tôi sẽ thảo luận cụ thể là cái gì tôi thường nói với độc giả của tôi một thời gian ngắn. Before knowing how to build traffic which is targeted and good for your website, you need to know where to start and set your priorities. Trước khi biết làm thế nào để xây dựng giao thông mà là nhắm mục tiêu và tốt cho trang web của bạn, bạn cần phải biết bắt đầu từ đâu và thiết lập các ưu tiên của bạn. First, you'll have to be familiar with each type of traffic: Trước tiên, bạn sẽ phải làm quen với từng loại hình giao thông:
  Direct Traffic Trực tiếp giao thông

  This is the traffic which you'll get from people who either remember your website's URL, visit it regularly or have bookmarked it. Đây là giao thông mà bạn sẽ nhận được từ những người hoặc là nhớ URL trang web của bạn, hãy truy cập thường xuyên hoặc đã đánh dấu nó. This is the most reliable source of traffic and builds up constantly with the blog's reach. Đây là nguồn đáng tin cậy nhất của giao thông và xây dựng tăng liên tục với các tiếp cận của blog. An ideal percentage of your total traffic should be somewhere near 30-35%. Một tỷ lệ lý tưởng của tổng lưu lượng truy cập của bạn nên được một nơi nào đó gần 30-35%.
  Search Engines Công cụ tìm kiếm

  Unlike direct traffic, as the name suggests, most traffic will be from search engines, namely: Google, Yahoo, Windows Live Search. Không giống như giao thông trực tiếp, như tên cho thấy, hầu hết lưu lượng truy cập sẽ được từ các công cụ tìm kiếm, đó là: Google, Yahoo, Windows Live Search. Search engine users who arrive on your website will not normally be interested in your site but rather a small part of your content which matches their search. Tìm kiếm người dùng động cơ đã đến trên trang web của bạn sẽ thường không được quan tâm trong trang web của bạn mà là một phần nhỏ của nội dung của bạn mà phù hợp tìm kiếm của họ.Bounce rates are always more than 80% and you have very less chances of expecting them to return, so the ideal share of search engine traffic should be somewhere near 25-35% . Tung lên mức giá luôn luôn nhiều hơn 80% và bạn có ít cơ hội rất mong đợi của họ để trở về, do đó, chia sẻ lý tưởng của lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm nên được một nơi nào đó gần 25-35%.
  Referring Sites Căn Sites

  Most websites tend to receive traffic from this source which is very general as it can be further classified as follows: Hầu hết các trang web có xu hướng nhận được lưu lượng truy cập từ nguồn này là rất chung chung vì nó có thể được tiếp tục phân loại như sau:

  • Social Media Truyền thông xã hội
  • Social Networks Mạng xã hội
  • Other Networks Các Networks
  • Websites Trang web
  • Blogs Nhật ký điện tử
  Although this list continues but I've listed the most common ones. Mặc dù danh sách này vẫn tiếp tục nhưng tôi đã liệt kê những người phổ biến nhất. Referring sites usually give traffic which does not last very long. Đề cập các trang web thường cho giao thông mà không cuối rất dài.Normally good traffic ranges from 2-3 days especially on Social Media and Social Networks. Thông thường tốt lưu lượng truy cập khoảng 2-3 ngày, đặc biệt là về xã hội Truyền thông và mạng xã hội. Some networks bring recurring traffic which is dependent on some other factor such as your contribution or activity while others might bring a few traffic spikes to your overall graph. Một số mạng mang lại cho giao thông định kỳ mà phụ thuộc vào một số yếu tố khác như đóng góp hoặc hoạt động của bạn trong khi những người khác có thể mang lại gai giao thông một vài đồ thị tổng thể của bạn. This should normally range from 25-30% . Điều này nên bình thường khoảng 25-30%.
  The advantage to bring diversified traffic to your blog is that your blog's traffic never falls weak whether there are no people interested in your site directly or others stop using keywords related to your blog. Lợi thế để mang lại cho giao thông đa dạng vào blog của bạn là lưu lượng truy cập blog của bạn không bao giờ rơi yếu cho dù không có người quan tâm đến trang web của bạn trực tiếp hoặc những người khác ngừng sử dụng các từ khóa liên quan đến blog của bạn. You wouldn't want to rely 90% on Social Media which brings you about 300 Visitors a day, as time goes by, the traffic fades out and you're left with less than 50 visitors a day, which is pathetic. Bạn sẽ không muốn phụ thuộc 90% về Truyền thông xã hội mà mang đến cho bạn khoảng 300 lượt truy cập mỗi ngày, như thời gian đi theo, giao thông dần ra và bạn lại có ít hơn 50 khách truy cập mỗi ngày, đó là pathetic. So always set your traffic priorities accordingly to obtain good results from your traffic in the long run. Vì vậy, luôn luôn đặt ưu tiên giao thông cho phù hợp để có được kết quả tốt từ lưu lượng truy cập của bạn trong thời gian dài.

Chia sẻ trang này