1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Mã hóa thông tin bí mật của bạn với Encoder

Thảo luận trong 'Software' bắt đầu bởi trangon.tn81, 5 Tháng bảy 2010.

 1. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mã hóa thông tin bí mật của bạn với Encoder

  I have no idea whether you have used an encoder before or not, I haven't. Tôi không có ý tưởng cho dù bạn có sử dụng một bộ mã hóa trước hay không, tôi đã không. Getting bored a while ago, I developed this program which I decided to use for encoding my secret information and data . Bắt chán một thời gian trước đây, tôi phát triển chương trình này mà tôi quyết định sử dụng để mã hóa dữ liệu thông tin và bí mật của tôi. This usually best works for information in small amounts, passwords or maybe a paragraph. Điều này thường làm việc tốt nhất cho thông tin trong một lượng nhỏ, mật khẩu hoặc có thể một đoạn. I have decided to share this with you guys as well, just download the Encoder which is a 24 KB executable file. Tôi đã quyết định chia sẻ với các bạn là tốt, chỉ cần tải về Encoder mà là một tập tin thực thi 24 KB. The picture below will show you the encoder at work. Những hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy một bộ mã hóa tại nơi làm việc.


  As you can see, enter any information in the upper text box and press encode and you'll get your encoded data in the second text box. Như bạn thấy, nhập bất kỳ thông tin vào hộp văn bản và mã hóa trên báo chí và bạn sẽ nhận được mã hóa dữ liệu của bạn trong hộp văn bản thứ hai. Whenever you want to decode it, just put that encoded data into the upper text box and then press the decode button and you'll get your information back! Bất cứ khi nào bạn muốn giải mã nó, chỉ cần đặt mã hóa dữ liệu đó vào hộp văn bản trên và sau đó nhấn nút giải mã và bạn sẽ nhận được thông tin của bạn trở lại! You can also use this while exchanging information with your friend through the internet. Bạn cũng có thể sử dụng điều này trong khi trao đổi thông tin với bạn bè của bạn thông qua internet. If you both have this you can encode and send the encoded information and the other can decode it. Nếu bạn có cả hai điều này, bạn có thể mã hóa và gửi thông tin mã hóa và giải mã nó có thể khác. The advantage is that the encoded information would make no sense at all and people can hardly guess information because of the special characters. Ưu điểm là thông tin được mã hóa sẽ làm cho không có ý nghĩa ở tất cả và mọi người khó có thể đoán thông tin do các ký tự đặc biệt. I have designed it, and it is capable of supporting 192 different characters including spaces. Tôi đã thiết kế nó, và nó có khả năng hỗ trợ 192 nhân vật khác nhau bao gồm cả không gian. Since I work in Visual Basic, the whole program is developed using VB 6. Vì tôi làm việc trong Visual Basic, toàn bộ chương trình được phát triển bằng cách sử dụng VB 6. Although this program is super fast but if you put in more than 100 words then it might take a few seconds. Mặc dù chương trình này là cực nhanh nhưng nếu bạn đặt tại hơn 100 từ thì nó có thể mất một vài giây. Lastly, don't be scared at all to download this. Cuối cùng, không được sợ hãi ở tất cả để tải về này. It is not a virus (I'm not a hacker) and even if you're using Dial-Up, this would only take a few seconds to download. Nó không phải là virus (tôi không phải là một hacker) và ngay cả khi đang sử dụng bạn Dial-Up, điều này sẽ chỉ mất một vài giây để tải về. This can greatly help you transfer data through the internet secretly. Điều này rất có thể giúp bạn chuyển dữ liệu qua internet bí mật. Once you've tried it out let me know what you think about it and any suggesstions would be appreciated. Một khi bạn đã thử nó ra cho tôi biết những gì bạn nghĩ về nó và bất kỳ suggesstions sẽ được đánh giá cao.
  http://www.mediafire.com/?nwizyi3tmij

Chia sẻ trang này