1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Mãng 1 Chiều trong C

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi phoenix, 13 Tháng năm 2009.

 1. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Viết hàm nhập mảng 1 chiều các số thực
  Mã:
  void NhapMang(float a[], int &n)
   {
         printf("Nhap so phan tu: ");
         scanf ("%d",&n);
         for (int i=0;i<n;i++)
         {
               printf("Ptu a[%d]: ", i);
               scanf("%f", &a[i]);
         }
   }
    
  Tìm các số trong mảng có tổng bằng 2 số khác trong mảng
  Mã:
  void sapxep(float a[],int n)
   {  int i,j;
    float temp;
       for (i=0;i<n;i++)
       {
        for (j=i+1;j<n;j++)
        {
           if (a[i]<a[j])
           {
            temp=a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j]=temp;
           }
        }
       }
   }
   void tim(float a[], int n)
   {  int i,j,k,d=0;
    sapxep(a,n);
    printf("cac so co tong bang 2 so khac trong day:");
    for(i=0;i<=n-3;i++)
     for(j=i+1;j<=n-2; j++)
       for(k=j+1;k<n;k++)
        if(a[i]==a[j]+a[k])
        {  printf("\n%2.2f\n",a[i]);
          d++;
        }
       if(d==0) printf("ko co so thoa man.\n");
   }
  Tính tổng từng mảng con tăng
  Mã:
  int ktramangtang(int b[], int nb)
   {
         for(int i=0; i<nb-1; i++)
         {
               if (b[i]>b[i+1])
                     return 0;
         }
         return 1;
   }
   void xuatmangcon(int b[], int nb)
   {
         for(int i=0; i<nb; i++)
         {
               printf(" %d ", b[i]);
         }     
   }
   intt tongmangcon(int b[], int nb)
   {
         intt s=0;
         for (int i=0; i<nb; i++)
         {
                s = s + b[i];
         }
         return s;
   }
   void lietkecontang(int a[], int n)
   {
         int chieudaicon, b[100], nb, tong;
         for (int i=0; i<n; i++)
         {
               for (chieudaicon = 1+i; chieudaicon<=n; chieudaicon++)
               {
                     for(int j=i; j<chieudaicon; j++)
                     {
                           b[nb]=a[j];
                           nb++;
                     }
                     if (ktramangtang(b,nb)==1)
                     {     
                           xuatmangcon(b,nb);
                           tong = tongmangcon(b,nb);
                           printf("\tTong mang nay: %.2f\n", tong);
                     }                 
               }     
         }
   }
  Tạo 1 mảng ngẫu nhiên và xuất ra dãy con tăng dần dài nhất
  Mã:
  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <time.h>
   void NhapMang(int a[], int &n)
   {
         n = rand()%10;
         for (int i=0; i<n; i++)
               a[i] = rand()%50;
   }
   void XuatMang(int a[], int n)
   {
         for (int i=0; i<n; i++)
               printf("%4d",a[i]);
   }
   void TimDayConTangDan(int a[], int n, int &ViTriBatDau, int &ViTriKetThuc)
   {
         int ViTriBatDauTam =0, ViTriKetThucTam=0;
         int Dem =0, DemTam = 0;
         for (ViTriKetThucTam = 0; ViTriKetThucTam<n; ViTriKetThucTam++)
         {
               if (a[ViTriKetThucTam] <= a[ViTriKetThucTam+1])
               {
                     DemTam++;
               }
               else
               {
                     if (DemTam>Dem)
                     {
                           ViTriBatDau = ViTriBatDauTam;
                           ViTriKetThuc = ViTriKetThucTam;
                           Dem = DemTam;
                     }
                     ViTriBatDauTam = ViTriKetThucTam + 1;
                     DemTam = 0;
               }
         }
   }
   void XuatDayCon(int a[], int ViTriBatDau, int ViTriKetThuc)
   {
         for(int i=ViTriBatDau; i<=ViTriKetThuc; i++)
              printf("%4d",a[i]);
  }
   void main()
   {
         srand((unsigned)time(NULL)); 
         int n,a[100];
         NhapMang(a,n);      //Nhập mảng ngẫu nhiên
         printf("Mang ngau nhien duoc tao: ");
         XuatMang(a,n);
         printf("\n");
         //Tìm dãy con tăng dài nhất
         int ViTriBatDau = -1, ViTriKetThuc = -1;
         TimDayConTangDan(a,n,ViTriBatDau,ViTriKetThuc);
         //Xuất dãy con tăng với 2 biến ViTriBatDau, ViTriKetThuc
         printf("Day con tang dai nhat: ");
         XuatDayCon(a,ViTriBatDau,ViTriKetThuc);
   }
   

  [FONT=&quot;]Sắp xếp số nguyên tố tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
  [/FONT]
  Mã:
   int SoNguyenTo(int a)
   {
         if (a<=1)
         {
               return 0;
         }
         for (int i=2; i<a; i++)
         {
               if (a%i==0)
               {
                     return 0;
               }
         }
         return 1;
   }
   void sapxep(int a[],int n)
   {
         for (int i=0;i<n;i++)
         {
               if (SoNguyenTo (a[i] ) ==1)
               {
                     for (int j=i+1;j<n;j++)
                     {
                           if (SoNguyenTo (a[j] ) ==1 && a[i]>a[j])
                           {
                                 int temp=a[i];
                                 a[i] = a[j];
                                 a[j]=temp;
                           }
                     }
               }           
         }
   }
 2. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Sắp xếp số dương tăng dần, âm giảm dần. Vị trí tương đối ko đổi
  Mã:
  void sapxep(int a[],int n)
   {
         for (int i=0;i<n;i++)
         {
               for (int j=i+1;j<n;j++)
               {
                     if (a[i]>0 && a[j]>0 && a[i]>a[j])
                     {
                           int temp=a[i];
                           a[i] = a[j];
                           a[j]=temp;
                     }
                     else if (a[i]<0 && a[j]<0 && a[i]<a[j])
                     {
                           int temp=a[i];
                           a[i] = a[j];
                           a[j]=temp;
                     }
               }
         }
   }
 3. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Cho 2 mảng tăng. Hãy trộn thành 1 mảng giảm dần

  Mã:
  void sapxep(int a[],int n)
   {
         for (int i=0;i<n;i++)
         {
               for (int j=i+1;j<n;j++)
               {
                     if (a[i]>a[j])
                     {
                           int temp=a[i];
                           a[i] = a[j];
                           a[j]=temp;
                     }
               }
         }
   }
   void TronMang(int a[], int b[], int c[], int na, int nb, int &nc)
   {
         nc = na + nb;
         sapxep(a,na);  //Sap xep tang mang A
         sapxep(b,nb);  //Sap xep tang mang B
         int vta=na-1, vtb=nb-1;
         for (int i=0;i<nc;i++)
         {
               if (vta >= 0 && vtb >= 0)
               {
                     if (a[vta] > b[vtb])
                     {
                           c[i] = a[vta];
                           vta--;
                     }
                     else
                     {
                           c[i] = b[vtb];
                           vtb--;
                     }
               }
               else if (vtb < 0)
               {
                     c[i] = a[vta];
                     vta--;
               }
               else
               {
                     c[i] = b[vtb];
                     vtb--;
               }     
         }
   }
 4. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Tìm vị trí chẵn đầu tiên
  Mã:
  int vitrichandau(int a[] , int n)
   {
         for(int i=0; i<n; i++)
         {
               if(a[i]%2==0)
               {
                     return i;
               }
         }
         return -1;
   }
 5. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
 6. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
 7. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Mã:
  [FONT=Courier New]void xoacuctri(int a[100],int &n)
  {
    int cuoi=a[n-1],dau=a[0];
    if(a[0]!=a[1])
     for(int i=0;i<n-1;i++)
       a[i]=a[i+1];
     n--;
    if(a[n-1]!=a[n-2])
     n--;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
     if( (a[i]<dau&&a[i]<a[i+1]) || (a[i]>dau&&a[i]>a[i+1]) )
     {
       dau=a[i];
       for(int j=i;j<n-1;j++)
        a[j]=a[j+1];
       i--;
       n--;
     }
     else dau=a[i];
    }
    if((a[n-1]>dau)&&(a[n-1]>cuoi)||(a[n-1]<dau)&&(a[n-1]<cuoi))
     n--;
  }[/FONT]
 8. benqsiemenscf61 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  các bạn làm ơn giúp mình bài này. mình mới sang phần mảng nên ko bít gì hết
  bài: nhap vào một mảng ,in ra phần tử lơ nhất và nhỏ nhất
  -nhập vào một mảng.. kiểm tra mảng đó có toàn số nguyên tố ko?
  mình đang học c++...giúp mình với
 9. kakathanh New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  hehe mình là member mới xin đóng góp một ví dụ về mảng 1 chiều trong c++
  ví dụ này mình viết theo kiểu tạo 1 hàm chính "void main" chứ không tách ra thành các hàm con
  mong các bạn ủng hộ.

  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  clrscr();
  int a[5];
  int i,n;
  cout<<"nhap so phan tuc cua mang:";
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"Nhap phan tu thu a["<<i<<"]"<<":";
  cin>>a;
  }

  cout<<"Noi dung cua mang la:"<<endl;
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<a[j]<<" "<<endl;
  }
  int max=a[0];
  cout<<"Phan tu lon nhat cua mang la:";
  for(int k=0;k<n;k++)
  {
  if(max<a[k])
  max=a[k];

  }
  cout<<max<<endl;
  int min=a[0];
  cout<<"Phan tu be nhat cua mang la:";
  for(int l=0;l<n;l++)
  {
  if(min>a[l])
  min=a[l];
  }


  cout<<min;
  getch();

  }
 10. khaidang27 Member

  Số bài viết: 34
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 11. leantuanlv New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  #include <AT89x52.h>
  #include <string.h>
  #define couter_scand 2 //so lan quet ma

  // Keypad Config.
  sbit h0 = P2^0;
  sbit h1 = P2^1;
  sbit h2 = P2^3;
  sbit h3 = P2^3;
  sbit c0 = P2^4;
  sbit c1 = P2^5;
  sbit c2 = P2^6;
  sbit c3 = P2^7;
  sbit led_bao=P3^7;
  sbit dem=P3^0;
  unsigned long int gt_nhap=0,gt_dich=0,hien_thi=0;
  int key=0;
  void delay (unsigned int ms)
  {
  while(ms--) //ms nhap 1000 de co dc 1S
  {
  TMOD=0x01;
  TH0=0xFC;
  TL0=0x18;
  TR0=1;
  while(!TF0);
  TR0=0;
  TF0=0;
  }
  }
  //khai bao ma quet
  unsigned char scan_key[4]={0x7F,0xbF,0xdF,0xEF}; //mang quet phim

  //Khai bao ma phim
  unsigned int key_code[13]= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; //mang du lieu phim
  //mang chu loi chao
  //unsigned int ma_chao[4]={0x37,0x76,0x77,0x73};//ma nhap so
  //Chuong trinh
  /***************************************/
  /* Quet phim bam */
  /* tra ve 0 neu khong bam phim */
  /* hoac ky tu phim bam */
  /***************************************/
  void scan_keypad(void) //chuong trinh quet phim
  {
  unsigned int i,x;
  unsigned int idx=0;

  for (i=0; i < 4; i++)
  {
  P2= scan_key;
  for (x=0; x<couter_scand; x++)
  {
  if (h0==0) idx = (i*4) + 1; break;
  if (h1==0) idx = (i*4) + 2; break;
  if (h2==0) idx = (i*4) + 3; break;
  }
  }
  key = key_code[idx];
  //xac dinh gia tri phim vua bam
  //return key;
  }
  void ma_key (unsigned long int m_key )
  {
  switch(m_key)
  {
  case 0 : gt_nhap = gt_nhap*10 ; break; //0
  case 1 : gt_nhap = gt_nhap*10+1; break; //1
  case 2 : gt_nhap = gt_nhap*10+2; break; //2
  case 3 : gt_nhap = gt_nhap*10+3; break; //3
  case 4 : gt_nhap = gt_nhap*10+4; break; //4
  case 5 : gt_nhap = gt_nhap*10+5; break; //5
  case 6 : gt_nhap = gt_nhap*10+6; break; //6
  case 7 : gt_nhap = gt_nhap*10+7; break; //7
  case 8 : gt_nhap = gt_nhap*10+8; break; //8
  case 9 : gt_nhap = gt_nhap*10+9; break; //9
  case 10 : gt_dich = gt_nhap ; break; // enter
  case 11 : gt_nhap = 0; gt_dich = 0; hien_thi = 0; break; // DELETE
  }
  }
  void chuyen_ma(unsigned int ma)
  {
  switch(ma)
  {
  case 0 : P0 = 0x3f; break;
  case 1 : P0 = 0x06; break;
  case 2 : P0 = 0x5b; break;
  case 3 : P0 = 0x4f; break;
  case 4 : P0 = 0x66; break;
  case 5 : P0 = 0x6d; break;
  case 6 : P0 = 0x7d; break;
  case 7 : P0 = 0x07; break;
  case 8 : P0 = 0x7f; break;
  case 9 : P0 = 0x6f; break;
  }
  }
  /*void chao (void)
  {
  int w;
  for (w=0;w<4;++w)
  {
  P1 = scan_key[w] ;
  P0 = ma_chao[w] ;
  }
  }*/
  void main (void)
  {
  unsigned int c_tam,c_ht;
  unsigned long int bien_ht;
  P2 = 0xFF; led_bao = 0;
  while(1)
  {
  //chao();
  scan_keypad(); //quet phim de dua ra gia tri phim vua nhap
  key= bien_ht ; //lay ra gia tri phim de hthi
  ma_key(bien_ht);
  if ((gt_dich > 0)&&(hien_thi < gt_dich))
  { if (dem==0) //nhan gia tri tu cam bien va dem
  --gt_dich;}
  if ((hien_thi==gt_dich)&&(gt_dich==0))
  led_bao = 1;
  else led_bao = 0;
  gt_nhap = hien_thi;
  c_tam = c_ht%10; c_ht = (c_ht - c_ht%10)/10;
  chuyen_ma(c_tam);P1 = 0x0e; delay(500);
  c_tam = c_ht%10; c_ht = (c_ht - c_ht%10)/10;
  chuyen_ma(c_tam); P1 = 0x0d; delay(500);
  c_tam = c_ht%10; c_ht = (c_ht - c_ht%10)/10;
  chuyen_ma(c_tam); P1 = 0x08; delay(500);
  c_tam = c_ht%10; c_ht = (c_ht - c_ht%10)/10;
  chuyen_ma(c_tam); P1 = 0x0b; delay(500);

  }
  }

  nhờ pro xem tại sao em dùng quét phím và quét led mà nó lại quét rất chậm

Chia sẻ trang này