1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Mất giấy tờ!!

Thảo luận trong 'Sinh Viên Với Trường Lớp' bắt đầu bởi recca297, 6 Tháng tư 2010.

 1. recca297 New Member

  Số bài viết: 240
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  MAÁT GIAÁY TÔØ
  Toâi teân:Voõ Thò Haûi Yeán Hiện là giảng viên trường ĐH SPKT
  Ngaøy 01 thaùng 4 naêm 2010, toâi coù laøm maát moät ví nöõ ñöïng giaáy tôø, bao goàm:

  - 1 giaáy ñaêng kyù xe bieån soá 85S1 – 7533.
  - 1 baûo hieåm xe mang bieån soá 85S1 – 7533.
  - 1 baèng laùi xe A 1.
  - 1 chöùng minh nhaân daân soá 264250732.
  - 1 theû ATM – ngaân haøng Vietin Bank.
  - 1 theû ATM – ngaân haøng HSCB.
  - 1 theû thö vieän khoa ngoaïi ngöõ Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoc Xaõ Hoäi vaø Nhaân vaên.
  - 1 theû thaønh vieân Coopmart.
  Vaø moät soá giaáy tôø khaùc.

  Taát caû caùc giaáy tôø treân ñeàu mang teân Voõ Thò Haûi Yeán.

  Caùc baïn (anh, chò) coù nhaët ñöôïc vui loøng cho toâi xin laïi. Toâi xin caûm ôn vaø haäu taï. Soá ñieän thoaïi lieân laïc : 0906355538.

  Cái này là thông báo của cô mình mà cô mình cũng hay đi dạy và ko lên forum. Nên các bạn nếu có thông tin thì có thể liên lạc với mình.
  SĐT: 0902549726
  YM & EMAIL: recca297@yahoo.com


  Xin chân thành cảm ơn các bạn
 2. recca297 New Member

  Số bài viết: 240
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. recca297 New Member

  Số bài viết: 240
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. recca297 New Member

  Số bài viết: 240
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này