1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Mình là ai ?

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống' bắt đầu bởi Su ngây, 19 Tháng chín 2011.

 1. Su ngây New Member

  Số bài viết: 175
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n có bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng, m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i chúng ta là t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a 5 hình h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c là Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]n sóng và hình ch[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t. Và trong đó, chúng ta có m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t hình m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t là hình đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i di[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n cho tính cách, đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m riêng c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a chúng ta. Tùy vào t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m trong cu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng, hình h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c này s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh h[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n chúng ta khác nhau, b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i vì chúng ta có đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c tính là có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] thay đ[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] phù h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i môi tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng, môi tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng làm vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c. M[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i giao ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p gi[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i là ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p khéo léo đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] các hình h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c này hòa h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p trong con ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i mình.[/FONT]
  [FONT=&quot]Vì sao m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i có m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i tính cách và thái đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] khác nhau?[/FONT]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i sao b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i này r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t d[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng còn ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i kia thì r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t đáng ghét? T[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i sao có nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n đã có c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m tình, còn có nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p đã th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y ghét? Có bao gi[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y và c[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]ng tìm câu tr[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot]?[/FONT]
  [FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i câu h[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i này ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tìm hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u và h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng bãn hãy hình dung r[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng hình vuông có 4 c[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nhau, 4 góc b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng nhau, r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t ngay ng[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n - th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n tính cách nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng ngăn n[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]p, có k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ch, r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]n chu. Ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i, hình l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]n sóng không có quy t[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c - th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i không thích bó bu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c, r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t phóng khoáng, r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t sáng t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o. Rõ ràng, s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] qua nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y đã th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y 2 hình này là hai hình đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p nhau, nên nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i có 2 hình d[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i di[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n là 2 hình này h[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]n là không th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i nhau đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]c.[/FONT]
  [FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u ai cũng hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u r[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i không có ai gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng nhau, c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] cách suy nghĩ và cách th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n, đôi khi có nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng cách th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n không phù h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i mong mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình. Đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u quan tr[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]ng không ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i là làm th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] thay đ[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i khác mà là làm th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] có cách c[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] phù h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tính cách c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]Mà đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u này thì r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t ít ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i có đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]c, vì v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y , m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i rèn luy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n cho mình m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t kĩ năng giao ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t [/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]n, [/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] khôn khéo v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i trong m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p, vì nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y chính là đang giúp mình t[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i, giúp mình hòa nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i.[/FONT]
  [FONT=&quot]Đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u bi k[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t: không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t mình là ai[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Trong cu[/FONT]ộ[FONT=&quot]c đ[/FONT]ờ[FONT=&quot]i, ai cũng tr[/FONT]ả[FONT=&quot]i qua nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng l[/FONT]ầ[FONT=&quot]n "kh[/FONT]ủ[FONT=&quot]ng ho[/FONT]ả[FONT=&quot]ng" nh[/FONT]ư[FONT=&quot] tu[/FONT]ổ[FONT=&quot]i d[/FONT]ậ[FONT=&quot]y thì, tu[/FONT]ổ[FONT=&quot]i trung niên. Và [/FONT]ở[FONT=&quot] tu[/FONT]ổ[FONT=&quot]i đó, ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i ta d[/FONT]ễ[FONT=&quot] b[/FONT]ị[FONT=&quot] [/FONT]ả[FONT=&quot]nh h[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng b[/FONT]ở[FONT=&quot]i thái đ[/FONT]ộ[FONT=&quot] c[/FONT]ủ[FONT=&quot]a nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i xung quanh, n[/FONT]ế[FONT=&quot]u nh[/FONT]ư[FONT=&quot] m[/FONT]ọ[FONT=&quot]i ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i không hi[/FONT]ể[FONT=&quot]u và có nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng thái đ[/FONT]ộ[FONT=&quot] tiêu c[/FONT]ự[FONT=&quot]c thì d[/FONT]ễ[FONT=&quot] gây cho nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i đang g[/FONT]ặ[FONT=&quot]p ph[/FONT]ả[FONT=&quot]i nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng v[/FONT]ấ[FONT=&quot]n đ[/FONT]ề[FONT=&quot] v[/FONT]ề[FONT=&quot] tâm lý suy nghĩ chán n[/FONT]ả[FONT=&quot]n, l[/FONT]ệ[FONT=&quot]ch l[/FONT]ạ[FONT=&quot]c và d[/FONT]ẫ[FONT=&quot]n đên nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng h[/FONT]ậ[FONT=&quot]u qu[/FONT]ả[FONT=&quot] đáng ti[/FONT]ế[FONT=&quot]c. vì v[/FONT]ậ[FONT=&quot]y, chính b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n, ph[/FONT]ả[FONT=&quot]i m[/FONT]ạ[FONT=&quot]nh d[/FONT]ạ[FONT=&quot]n, t[/FONT]ự[FONT=&quot] tin và th[/FONT]ẵ[FONT=&quot]ng th[/FONT]ắ[FONT=&quot]ng xác đ[/FONT]ị[FONT=&quot]nh “MÌNH LÀ AI “, “MÌNH LÀ NG[/FONT]ƯỜ[FONT=&quot]I NH[/FONT]Ư[FONT=&quot] TH[/FONT]Ế[FONT=&quot] NÀO “, lúc đó b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n m[/FONT]ớ[FONT=&quot]i có th[/FONT]ể[FONT=&quot] làm đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c t[/FONT]ấ[FONT=&quot]t c[/FONT]ả[FONT=&quot] m[/FONT]ọ[FONT=&quot]i vi[/FONT]ệ[FONT=&quot]c, hi[/FONT]ể[FONT=&quot]u đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c mình thì m[/FONT]ớ[FONT=&quot]i hi[/FONT]ể[FONT=&quot]u đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i, do đó, s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] giúp b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n đ[/FONT]ị[FONT=&quot]nh hình đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng con ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i xung quanh b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n, s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] giúp b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n t[/FONT]ồ[FONT=&quot]n t[/FONT]ạ[FONT=&quot]i và thành công.[/FONT]

Chia sẻ trang này