1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

ngân hàng câu hỏi vật liệu học 2

Thảo luận trong 'Ebook Cơ Khí chế tạo máy' bắt đầu bởi leevitvit, 12 Tháng mười 2010.

 1. leevitvit New Member

  Số bài viết: 21
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  bạn nào có ngân hàng câu hỏi vật liệu học 2 cho minh xin với.
  cảm ơn nhìu nhé.:x
 2. Thiengod New Member

  Số bài viết: 81
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. minh_vuong New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. cube New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1. Cheá taïo gang ñoä beàn cao vôùi graphit caàu baèng caùch:
  a-Nhieät luyeän gang xaùm trong moâi tröôøng ñaëc bieät
  b-Tinh luyeän gang ñeå khöû boû taïp chaát
  c-Hôïp kim hoùa baèng ñaát hieám (chöùa Ce)
  d-Bieán tính gang loûng baèng magieâ (Mg) hay ñaát hieám (chöùa Ce)

  2. Ñeå laøm nhoû mòn graphít cho gang xaùm nhaèm naâng cao cô tính ngöôøi ta duøng caùch:
  a-Hôïp kim hoùa b-UÛ c-Toâi + ram d-Bieán tính

  3. Gang deûo ñöôïc duøng laøm caùc chi tieát coù thaønh daøy:
  a-
  £ 10mm b-£ 40mm c- £100mm d-Tuøy yù
  4. [IMG]T chc tế vi cuûa gang deûo sau khi ñuùc: đ
  a-Gioáng gang xaùm b-Gioáng gang caàu
  c-Gioáng gang traéng d-Khaùc haún caùc gang treân

  5. So saùnh ba loïai gang xaùm neàn ferit, gang xaùm neàn ferit-peclit, gang xaùm neàn peclit veà giôùi haïn beàn keùo sb vaø ñoä giaõn daøi d% thaáy:
  a-Caû
  sb laãn d: Gang xaùm ferit > gang xaùm ferit-peùclit > gang xaùm peùclit
  b-Caû
  sb laãn d: Gang xaùm peclit > gang xaùm ferit-peùclit > gang xaùm ferit
  c-Veà
  sb Gang xaùm peclit > gang xaùm ferit-peùclit > Gang xaùm ferit
  Veà
  d% Gang xaùm ferit > gang xaùm ferit-peùclit > Gang xaùm peùclit
  d-Veà
  sb Gang xaùm peclit > gang xaùm ferit-peùclit > Gang xaùm ferit
  Veà
  d% Caùc gang ñeàu nhö nhau
  6. Ñeå nhaän ñöôïc gang xaùm coù giôùi haïn beàn keùo cao nhaát, caàn phoái lieäu:
  a-( C + Si )thaáp, khoûang <3% b-( C + Si ) vöøa phaûi, khoûang 3,5%
  c-( C + Si ) caøng cao caøng toát d-( P + S) caøng thaáp caøng toát

  7. Xaùc ñònh thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa gang xaùm trong baûng thaønh phaàn hoùa hoïc sau:
  C Si Mn Pmax Smax Khaùc
  a- 3,2 1,0 1,0 0,20 0.10 0,10 - 0,30
  b- 3,5 2,5 0,5 0,01 0,01 0,04 - 0,08
  c- 2,5 0,5 0,5 0,20 0,10 0,10 - ,30
  d- 3,0 2,0 10,0 0,20 0,10 0,20 - 0,40

  8. [IMG]Coù sô ñoà uû gang deûo nhö hình veõ. Neáu quaù trình uû chæ tieán haønh ñeán ñieåm 1 seõ ñöôïc gang gì
  a-Vaãn laø gang traéng b-Gang deûo ferit
  c-Gang deûo ferit - peclit d-Gang deûo peclit
  9. Trong caùc loaïi gang sau, loaïi naøo graphit hoùa chæ xaåy ra trong quaù trình uû sau khi ñuùc chi tieát?
  a-Gang xaùm b-Gang deûo c-Gang caàu d-Gang giun

  10. Gang caàu coù ñaëc ñieåm veà toå chöùc sau:
  a-Xeâmentit coù daïng hình caàu b-Moät phaàn hay toaøn boä C ôû daïng graphit caàu
  c-Moät phaàn C ôû daïng graphit caàu d-Lôùp beà maët coù graphit caàu

  11. Haõy choïn loaïi gang thích hôïp nhaát ñeå cheá taïo truïc caùn kim loaïi:
  a-Gang traéng b-Gang bieán traéng c-Gang caàu d-Gang deûo


  12. [IMG]Hình H 03 laø toå chöùc teá vi cuûa:
  a-Theùp tröôùc cuøng tích
  b-Theùp pec lit haït
  c-Gang caàu
  d-Gang xaùm


  13. Yeáu toá gaây aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán cô tính cuûa gang laø:
  a-Thaønh phaàn cacbon b-Thaønh phaàn silic
  c-Hình daïng graphit d-Cheá ñoä nhieät luyeän

  14. Caùc loaïi gang thöôøng duøng trong cheá taïo cô khí (xaùm, caàu, deûo) coù cô tính khaùc nhau laø do:
  a-Phöông thöùc nhieät luyeän b-Hình daïng graphit
  c-Thaønh phaàn hôïp kim d-Löôïng taïp chaát

  15. Gang caàu ñöôïc duøng ñeå thay cho theùp trong loïai chi tieát:
  a-Truïc ñoäng cô ñieän b-Truïc hoäp giaûm toác
  c-Truïc truyeàn ñoäng d-Truïc khuyûu cho xe taûi nheï vaø trung bình

  16. [IMG]Hình 14 laø toå chöùc cuûa:
  a-Gang sau cuøng tinh
  b-Gang tröôùc cuøng tinh
  c-Gang caàu
  d-Gang deûo

  17. [IMG]

  Coù sô ñoà uû gang deûo nhö hình veõ. Neáu quaù trình uû tieán haønh ñeán ñieåm 3 seõ ñöôïc gang gì
  a-vaãn laø gang traéng
  b-gang deûo ferit
  c-gang deûo ferit - peclit
  d-gang deûo peclit


  18. Choïn vaät lieäu laøm caùc chi tieát hình daùng phöùc taïp, chòu taûi troïng ñoäng, coù thaønh daøy treân 50mm
  a-Gang xaùm b-Gang caàu c-Gang deûo d-Theùp reøn

  19. Ngoøai Fe vaø C thaønh phaàn cuûa gang ñuùc coøn chöùa moät nguyeân toá quan troïng nöõa laø:
  a-Mn b-Si c-Cr d-Ni

  20. Gang bieán traéng laø gang:
  a-Coù beà maët maøu traéng khi nung b-Khi nhieät luyeän toå chöùc chuyeån thaønh toå chöùc gang traéng
  c-Lôùp beà maët sau khi ñuùc coù toå chöùc gang traéng
  d-Khi nhieät luyeän, lôùp beà maët chuyeån sang toå chöùc gang traéng

  21. Gang deûo coù ñaëc ñieåm veà toå chöùc sau:
  a-Moät phaàn hay toaøn boä C ôû daïng graphit cuïm b-Moät phaàn C ôû daïng graphit cuïm
  c-Lôùp beà maët coù graphit cuïm d-Xeâmentit taäp trung hình cuïm

  22. Cheá taïo gang deûo baèng caùch:
  a-UÛ töø gang traéng b-Nhieät luyeän ñaëc bieät gang xaùm
  c-Laøm nhoû haït gang ñeå naâng cao tính deûo d-Khöû boû trieät ñeå P,S

  23. Caùc gang xaùm, deûo, caàu coù tính chòu caét goït toát laø do
  a-Chöùa nhieàu P,S nhö theùp deã caét b-Chöùa nhieàu boït khí, xoáp neân deã caét
  c-Coù graphít vôùi tính boâi trôn cao ít laøm moøn dao d-Coù graphít meàm laøm phoi deã gaõy

  24. Cô tính cuûa caùc loaïi gang ñuùc phuï thuoäc vaøo toå chöùc neàn :p; F; hoaëc P+F. Haõy xeáp theo thöù töï ñoä beàn taêng daàn cuûa 3 loaïi toå chöùc ñoù:
  a-F+P ; F ; P b-F ; F+P ; P c-F ; P ; F+P d-F+P ; P ; F  1. Nhoâm nguyeân chaát thöôøng ñöôïc söû duïng cho ñoái töôïng naøo?
  a-Caàn coù khaû naêng choáng aên moøn cao b-Caàn deã gia coâng taïo hình
  c-Caàn coù tính daãn ñieän vaø daãn nhieät cao d-Caàn coù giaù thaønh thaáp

  2. Hôïp kim nhoâm coù öu ñieåm gì noåi baät nhaát so vôùi caùc hôïp kim khaùc?
  a-Coù ñoä beàn cao b-Coù ñoä beàn rieâng cao
  c-Coù khaû naêng choáng aên moøn cao d-Coù ñoä deûo cao

  3. Ñeå baûo ñaûm tính ñuùc toát, thaønh phaàn cuûa hôïp kim nhoâm ñuùc phaûi choïn sao cho coù tyû leä ñaùng keå cuûa:
  a-Dung dòch raén b-Pha lieân kim loaïi c-Toå chöùc cuøng tinh d-Toå chöùc cuøng tích

  4. Nhöôïc ñieåm ñaùng löu yù nhaát cuûa heä hôïp kim Al-Cu vaø Al-Cu-Mg laø:
  a-Keùm deûo b-Choáng aên moøn keùm vaø khoù haøn
  c-Aên moøn daïng loã d-Deã nöùt khi bieán daïng

  5. Chi tieát baèng hôïp kim AlCu4Mg1 sau khi toâi vaø giöõ laâu ôû nhieät ñoä trong phoøng thì cô tính thay ñoåi nhö theá naøo?
  a-Khoâng ñoåi b-Ñoä beàn taêng, ñoä deûo giaûm moät ít
  c-Ñoä beàn taêng , ñoä deûo taêng ñaùng keå d-Ñoä beàn giaûm, ñoä deûo taêng

  6. Teân goïi chung cuûa cuûa caùc hôïp kim cuûa ñoàng vôùi caùc nguyeân toá khaùc (tröø heä Cu-Zn) laø gì:
  a-Broâng b-Latoâng c-Ñoàng ñoû d-Ñoàng thau

  7. Ngöôøi ta ñöa theâm moät löôïng Pb vaøo latoâng ñeå caûi thieän :
  a-Ñoä beàn b-Khaû naêng choáng aên moøn c-Tính caét goït d-Tính deûo

  8. Hôïp kim nhoâm ñuùc Silumin (heä Al-Si) thöôøng chöùa töø 5 ñeán 20% Si.Vì sao ngöôøi ta choïn thaønh phaàn naøy?
  a-Vì coù khoaûng nhieät ñoä ñuùc phuø hôïp
  b-Vì taïo ra caùc pha lieân kim loaïi, taêng ñoä beàn vaät ñuùc
  c-Vì gaàn khoaûng thaønh phaàn cuøng tinh, coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp nhaát
  d-Vì taïo ra caùc pha coù taùc duïng laøm giaûm ñoä co vaät ñuùc

  9. Ñu-ra laø teân goïi hôïp kim nhoâm heä:
  a-Al-Mg b-Al-Cu c-Al-Cu-Mg d-Al-Zn-Mg
 5. bluedreamph New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. tmt0908 Member

  Số bài viết: 36
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 7. tieulam0912 New Member

  Số bài viết: 21
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nữ

Chia sẻ trang này