1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Ngữ Pháp tiếng anh

Thảo luận trong 'Anh văn giao tiếp' bắt đầu bởi vanbinh_21, 11 Tháng tư 2011.

 1. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  [FONT=&quot]ebook này gồm có các nội dung chính sau:
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh ...................................................................................................................... 7[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:..................................................................................... 7[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 1.1 Subject (chủ ngữ):........................................................................................................................ 7[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 1.2 Verb (động từ): ............................................................................................................................ 7[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 1.3 Complement (vị ngữ): .................................................................................................................. 8[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 1.4 Modifier (trạng từ): ...................................................................................................................... 8[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2. Noun phrase (ngữ danh từ)................................................................................................................. 8[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): ...................................... 8[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" .......................................................................... 10[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.2.1 Dùng “an” với: .................................................................................................................... 10[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.2.2 Dùng “a” với: ...................................................................................................................... 10[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" ............................................................................................. 10[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng [FONT=&quot]The [/FONT][FONT=&quot]theo quy tắc trên:................................. 11[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình................... 12[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.4 Cách sử dụng another và other. .................................................................................................. 13[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few........................................................................................ 14[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 2.6 Sở hữu cách ............................................................................................................................... 14[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3. Verb phrase (ngữ động từ) ............................................................................................................... 15[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1 Present tenses (các thời hiện tại)................................................................................................. 16[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.1 Simple Present (thời hiện tại thường)................................................................................... 16[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn) ......................................................................... 16[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành)............................................................................. 17[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: .......................................................................................... 18[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: ................................................................................... 18[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.3.3 Thời hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau:... 18[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.1.4 Present Perfect Progressive (thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn) ........................................... 19[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.2 Past tenses (các thời quá khứ)..................................................................................................... 19[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.2.1 Simple Past (thời quá khứ thường): ..................................................................................... 19[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.2.2 Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn): .......................................................................... 20[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.2.3 Past Perfect (thời quá khứ hoàn thành): ............................................................................... 21[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.2.4 Past Perfect Progressive (thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn): .............................................. 22[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.3 Future tenses (các thời tương lai) ............................................................................................... 22[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.3.1 Simple Future (thời tương lai thường): ................................................................................ 23[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.3.2 Near Future (tương lai gần): ................................................................................................ 23[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.3.3 Future Progressive (thời tương lai tiếp diễn): ....................................................................... 23[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 3.3.4 Future Perfect (thời tương lai hoàn thành): .......................................................................... 24[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ................................................................................................ 24[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ ........................................................................ 24[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.2 Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít................................................................................. 25[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.3 Cách sử dụng None và No.......................................................................................................... 26[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.4 Cách sử dụng cấu trúc either... or (hoặc...hoặc) và neither... nor (không...mà cũng không) ......... 26[/FONT]

  [FONT=&quot]4.5 V-ing làm chủ ngữ ..................................................................................................................... 27[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.6 Các danh từ tập thể..................................................................................................................... 27[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.7 Cách sử dụng a number of, the number of: ................................................................................. 28[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.8 Các danh từ luôn ở số nhiều ....................................................................................................... 28[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 4.9 Cách dùng there is, there are ...................................................................................................... 29[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]5. Đại từ .............................................................................................................................................. 30[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 5.1 Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ) ............................................................................. 30[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 5.2 Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ)...................................................................... 31[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 5.3 Possessive pronoun (Đại từ sở hữu)............................................................................................ 32[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 5.3.1 Possessive adjectives (Tính từ sở hữu)................................................................................. 32[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 5.4 Reflexive pronoun (Đại từ phản thân) ........................................................................................ 32[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan ................................................................... 33[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1 Động từ dùng làm tân ngữ.......................................................................................................... 33[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.1. Loại 1: Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb) ........................................................... 33[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.2. Loại 2: Động từ Verb-ing dùng làm tân ngữ ....................................................................... 33[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.3 Bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] một verb-ing mà ngữ nghĩa không thay đổi. ................................................................................. 34[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.4 Bốn động từ đặc biệt ........................................................................................................... 34[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.5 Động từ đứng sau giới từ..................................................................................................... 35[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ing....................................................................................... 35[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing: .............................................................................. 35[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing:..................................................................................... 36[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.1.6 Động từ đi sau tính từ:......................................................................................................... 36[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.2 Đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing trong tân ngữ ................................................ 36[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.2.1 Trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể .......................................................................... 37[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 6.2.2 Trường hợp tân ngữ là V-ing ............................................................................................... 37[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) ................................................................................ 37[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.1 Need .......................................................................................................................................... 37[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.1.1 Need dùng như một động từ thường: ................................................................................... 37[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.1.2 Need dùng như một trợ động từ........................................................................................... 38[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.2 Dare (dám)................................................................................................................................. 38[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.2.1 Dùng như một nội động từ................................................................................................... 38[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.2.2 Dùng như một ngoại động từ............................................................................................... 39[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.3 Cách sử dụng to be trong một số trường hợp .............................................................................. 39[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4 Cách sử dụng to get trong một số trường hợp: ............................................................................ 40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4.1. To get + P2......................................................................................................................... 40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì ....................................................................... 40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu. ................................................................... 40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4.4. Get + to + verb ................................................................................................................... 40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 7.4.5. Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually = dần dần40[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]8. Câu hỏi ............................................................................................................................................ 41[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.1 Câu hỏi Yes/ No......................................................................................................................... 41[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.2 Câu hỏi lấy thông tin (information question) .............................................................................. 41[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.2.1 Who hoặc What: câu hỏi chủ ngữ ........................................................................................ 41[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.2.2 Whom hoặc What: câu hỏi tân ngữ ...................................................................................... 42[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.2.3 When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ ...................................................................... 42[/FONT]

  [FONT=&quot]8.3 Câu hỏi phức (embedded question) ............................................................................................ 42[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 8.4 Câu hỏi đuôi (tag questions)....................................................................................................... 43[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]9. Lối nói phụ họa................................................................................................................................ 44[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 9.1 Phụ hoạ câu khẳng định ............................................................................................................. 44[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 9.2 Phụ hoạ câu phủ định ................................................................................................................. 45[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]10. Câu phủ định (negation)................................................................................................................. 45[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.1 Some/any: ................................................................................................................................ 46[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.2 Một số các câu hỏi ở dạng phủ định lại mang ý nghĩa khác (không dùng dấu ?): ...................... 46[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.3 Hai lần phủ định....................................................................................................................... 46[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.4 Phủ định kết hợp với so sánh.................................................................................................... 46[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.5 Cấu trúc phủ định song song .................................................................................................... 46[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.6 Phủ định không dùng thể phủ định của động từ ........................................................................ 47[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.7 Thể phủ định của một số động từ đặc biệt................................................................................. 47[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.8 No matter ................................................................................................................................. 47[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 10.9 Cách dùng Not ... at all; at all ................................................................................................... 48[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]11. Câu mệnh lệnh............................................................................................................................... 48[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp .......................................................................................................... 48[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 11.2 Mệnh lệnh gián tiếp:................................................................................................................. 48[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 11.3 Dạng phủ định của câu mệnh lệnh ............................................................................................ 48[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]12. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries)............................................................................................... 49[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 12.1 Câu phủ định dùng trợ động từ................................................................................................. 49[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 12.2 Câu nghi vấn dùng trợ động từ ................................................................................................. 50[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]13. Câu điều kiện................................................................................................................................. 50[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.1 Điều kiện có thể thực hiện được (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I)................................. 50[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.2 Điều kiện không thể thực hiện được (điều kiện không có thực hay điều kiện dạng II, III) ......... 51[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.2.1 Điều kiện không có thực ở hiện tại (dạng II)...................................................................... 51[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.2.2 Điều kiện không có thực trong quá khứ (dạng III) ............................................................. 51[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.3 Cách sử dụng will, would, could, should trong một số trường hợp khác ................................... 52[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.4 Cách sử dụng if trong một số trường hợp khác ......................................................................... 52[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.5 Cách sử dụng Hope và Wish. ................................................................................................... 54[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.5.1 Wish ở tương lai:............................................................................................................... 54[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.5.2 Wish ở hiện tại .................................................................................................................. 55[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.5.3 Wish ở quá khứ ................................................................................................................. 55[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.6 Cách sử dụng as if, as though (cứ như là, như thể là) ................................................................ 55[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.6.1 Ở thời hiện tại: .................................................................................................................. 56[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.6.2 Thời quá khứ: .................................................................................................................... 56[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.7 Cách sử dụng used to, (to be/get) used to.................................................................................. 56[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.7.1 Used to + Verb: ................................................................................................................. 56[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.7.2 To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với. ..................................................... 57[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8 Cách sử dụng would rather....................................................................................................... 57[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.1 Loại câu có một chủ ngữ ................................................................................................... 58[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.1.1 Thời hiện tại: .............................................................................................................. 58[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.1.2 Thời quá khứ: ............................................................................................................. 58[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.2 Loại câu có hai chủ ngữ..................................................................................................... 58[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.2.1 Câu cầu kiến ở hiện tại (present subjunctive): ............................................................. 58[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 13.8.2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại ................................................................... 58[/FONT]

  [FONT=&quot]13.8.2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ............................................................. 59[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại ................................................................... 59[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 14.1 Cách sử dụng Would + like ...................................................................................................... 59[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 14.2 Cách sử dụng could/may/might: ............................................................................................... 60[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 14.3 Cách sử dụng Should: .............................................................................................................. 60[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 14.4 Cách sử dụng Must .................................................................................................................. 61[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 14.5 Cách sử dụng have to ............................................................................................................... 61[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]15. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective) .......................................... 61[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 15.1 Could, may, might + have + P[FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot]= có lẽ đã................................................................................. 61[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 15.2 Should have + P[FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot]= Lẽ ra phải, lẽ ra nên ................................................................................... 62[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 15.3 Must have + P[FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot]= chắc là đã, hẳn là đã...................................................................................... 62[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác ................................................................. 62[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]17. Tính từ và phó từ ........................................................................................................................... 63[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.1 Tính từ ..................................................................................................................................... 63[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2 Phó từ ...................................................................................................................................... 64[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2.1 Adverb of manner: ............................................................................................................ 65[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2.2 Adverb of place: ................................................................................................................ 66[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2.3 Adverb of time: ................................................................................................................. 67[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2.4 Adverb of frequency:......................................................................................................... 67[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 17.2.5 Disjunctive adverb:............................................................................................................ 67[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]18. Liên từ (linking verb) ..................................................................................................................... 67[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ........................................................................................... 68[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.1 So sánh ngang bằng.................................................................................................................. 68[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.2 So sánh hơn kém ...................................................................................................................... 70[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.3 Phép so sánh không hợp lý ....................................................................................................... 72[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.3.1 Sở hữu cách:...................................................................................................................... 72[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.3.2 Dùng thêm [FONT=&quot]that of [/FONT][FONT=&quot]cho danh từ số ít: .................................................................................. 72[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.3.3 Dùng thêm [FONT=&quot]those of [/FONT][FONT=&quot]cho các danh từ số nhiều: ................................................................... 72[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.4 Các tính từ và phó từ đặc biệt ................................................................................................... 73[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.5 So sánh bội số .......................................................................................................................... 73[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.6 So sánh kép.............................................................................................................................. 74[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.7 Cấu trúc No sooner... than (Vừa mới ... thì đã...) ...................................................................... 75[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.8 So sánh hơn kém không dùng [FONT=&quot]than [/FONT][FONT=&quot](giữa 2 đối tượng) .............................................................. 75[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 19.9 So sánh bậc nhất (từ 3 đối tượng trở lên) .................................................................................. 76[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]20. Danh từ dùng làm tính từ ............................................................................................................... 76[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 20.1 Khi nào dùng danh từ làm tính từ, khi nào dùng tính từ của danh từ đó?................................... 77[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]21. Cách dùng Enough......................................................................................................................... 77[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]22. Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác ..................................................... 77[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 22.1 Much & many .......................................................................................................................... 77[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 22.2 Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much ...................................................... 79[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 22.3 More & most............................................................................................................................ 79[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 22.4 Long & (for) a long time .......................................................................................................... 80[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả .................................................................................. 81[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.1 Because, Because of................................................................................................................. 81[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.2 So that...................................................................................................................................... 81[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.3 So và such................................................................................................................................ 82[/FONT]

  [FONT=&quot]23.3.1 Dùng với tính từ và phó từ:................................................................................................ 82[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.3.2 Dùng với danh từ đếm được số nhiều: ............................................................................... 82[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.3.3 Dùng với danh từ không đếm được:.................................................................................. 82[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.3.4 Dùng với danh từ đếm được số ít:..................................................................................... 83[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.3.5 Dùng such trước tính từ + danh từ: .................................................................................... 83[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4 Một số cụm từ nối khác:........................................................................................................... 83[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.1 [FONT=&quot]Even if + negative verb: [/FONT][FONT=&quot]cho dù. ........................................................................................ 83[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.2 [FONT=&quot]Whether or not [/FONT][FONT=&quot]+ [/FONT][FONT=&quot]positive verb: [/FONT][FONT=&quot]dù có hay không. .............................................................. 83[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.3 Các từ nghi vấn đứng đầu câu dùng làm từ nối .................................................................. 83[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.4 Một số các từ nối có quy luật riêng .................................................................................... 84[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.5 [FONT=&quot]Unless + positive = if ... not: [/FONT][FONT=&quot]Trừ phi, nếu không............................................................... 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.6 [FONT=&quot]But for that [/FONT][FONT=&quot]+ unreal condition: Nếu không thì................................................................... 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.7 [FONT=&quot]Otherwise [/FONT][FONT=&quot]+ real condition: Kẻo, nếu không thì. ................................................................ 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.8 [FONT=&quot]Otherwise [/FONT][FONT=&quot]+ unreal condition: Kẻo, nếu không thì. ............................................................ 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.9 [FONT=&quot]Provided/Providing that: [/FONT][FONT=&quot]Với điều kiện là, miễn là ( = as long as) ..................................... 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.10 [FONT=&quot]Suppose/Supposing [/FONT][FONT=&quot]= [/FONT][FONT=&quot]What ... if [/FONT][FONT=&quot]: Giả sử .... thì sao, Nếu ..... thì sao................................. 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.11 [FONT=&quot]If only + S + simple present/will + verb [/FONT][FONT=&quot]= hope that: hi vọng rằng................................... 85[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.12 [FONT=&quot]If only + S + simple past/past perfect [/FONT][FONT=&quot]= wish that (Câu đ/k không thực = giá mà) ............ 85[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.13 [FONT=&quot]If only + S + would + V:.................................................................................................. [/FONT][FONT=&quot]85[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 23.4.14 Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly: ngay lập tức/[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] ngay khi mà ................................................................................................................................. 85[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]24. Câu bị động (passive voice) ........................................................................................................... 85[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]25. Một số cấu trúc cầu khiến (causative)............................................................................................. 87[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.1 To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì ..................................... 87[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.2 To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác ...................................... 87[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.3 To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì.......................................... 88[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.4.1 To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao........................................................................... 88[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.4.2 To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao.................................................................... 88[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.5 To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì .......................... 88[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.6 To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì ............................................................................. 88[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 25.7 Ba động từ đặc biệt: [FONT=&quot]see, watch, hear [/FONT][FONT=&quot]....................................................................................... 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]26. Câu phức hợp và đại từ quan hệ ..................................................................................................... 89[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.1 That và which làm chủ ngữ của mệnh đề phụ ........................................................................... 89[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.2 That và which làm tân ngữ của mệnh đề phụ ............................................................................ 89[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.3 Who làm chủ ngữ của mệnh đề phụ.......................................................................................... 90[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.4 Whom làm tân ngữ của mệnh đề phụ........................................................................................ 90[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.5 Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc................................................................................. 90[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.5.1 Mệnh đề phụ bắt buộc. ...................................................................................................... 90[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.5.2 Mệnh đề phụ không bắt buộc............................................................................................. 90[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.5.3 Tầm quan trọng của việc sử dụng dấu phẩy đối với mệnh đề phụ....................................... 91[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.6 Cách sử dụng [FONT=&quot]All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which [/FONT][FONT=&quot]................................ 91[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 26.7 Cách loại bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ ........................................................................ 92[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]27. Cách sử dụng một số cấu trúc P[FONT=&quot]1 [/FONT][FONT=&quot].................................................................................................... 92[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]28. Cách sử dụng một số cấu trúc P[FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot].................................................................................................... 93[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]29. Những cách sử dụng khác của [FONT=&quot]that [/FONT][FONT=&quot]................................................................................................. 94[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 29.1 That dùng với tư cách là một liên từ (rằng)............................................................................... 94[/FONT]

  [FONT=&quot]29.1.1 Trường hợp không bắt buộc phải có that............................................................................ 94[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 29.1.2 Trường hợp bắt buộc phải có that. ..................................................................................... 94[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 29.2 Mệnh đề that ............................................................................................................................ 94[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 29.2.1 Dùng với chủ ngữ giả [FONT=&quot]it [/FONT][FONT=&quot]và tính từ. .................................................................................... 94[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 29.2.2 Dùng với động từ tạo thành một mệnh đề độc lập. ............................................................. 95[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 30. Câu giả định (subjunctive) ............................................................................................................. 95[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 30.1 Dùng với would rather that....................................................................................................... 95[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 30.2 Dùng với động từ. .................................................................................................................... 96[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 30.3 Dùng với tính từ....................................................................................................................... 96[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 30.4 Thể giả định trong một số trường hợp khác .............................................................................. 97[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 31. Lối nói bao hàm (inclusive)............................................................................................................ 98[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 31.1 Not only ..... but also (không những ... mà còn) ........................................................................ 98[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 31.2 As well as (vừa ... vừa ...)......................................................................................................... 99[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 31.3 Both ..... and... (vừa ... vừa) ...................................................................................................... 99[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 32. to know, to know how.................................................................................................................... 99[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 33. Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ ....................................................................................................100[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 33.1 Despite/Inspite of (bất chấp, cho dù, ...) ..................................................................................100[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 33.2 Although/Even though/Though (mặc dầu)...............................................................................100[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 33.3 However + adj + S + linkverb = dù có .... đi chăng nữa thì .... .................................................101[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 33.4 Although/ Albeit + Adjective/ Adverb/ Averbial Modifier.......................................................101[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 34. Những động từ dễ gây nhầm lẫn....................................................................................................101[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 35. Một số các động từ đặc biệt khác ..................................................................................................103[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 36. Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu ..................................................................................103[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 37. Cách sử dụng to say, to tell ...........................................................................................................104[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 38. [FONT=&quot]One [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]You [/FONT][FONT=&quot]...................................................................................................................................105[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 38.1 One .........................................................................................................................................105[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 38.2 You.........................................................................................................................................106[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 39. Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó ...................................................................106[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 40. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu ................................................................................107[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 40.1 Sử dụng Verb-ing....................................................................................................................107[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 40.2 Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu.............................................................................109[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 41. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ ........................................................................................109[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 42. Thông tin thừa (redundancy) .........................................................................................................110[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 43. Cấu trúc song song trong câu ........................................................................................................110[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 44. Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp..............................................................................111[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 45. Câu trực tiếp và câu gián tiếp ........................................................................................................112[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu......................................................113[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp ........................................................................................................116[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Những từ dễ gây nhầm lẫn......................................................................................................................117[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 47. Cách sử dụng giới từ .....................................................................................................................120[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] 48. Một số ngữ động từ thường gặp ....................................................................................................123[FONT=&quot][/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Bảng các động từ bất quy tắc ..................................................................................................................124[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

  bạn nào quan tâm có thể tải về đọc tại file đính kèm nha.
  dung lượng chỉ: 912Kb
  định dạng: pdf
  pass giải nén: spkt.net
  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot][/FONT][/FONT]


  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot][/FONT][/FONT]


  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot][/FONT][/FONT]


  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot][/FONT][/FONT]


  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot][/FONT][/FONT]

Chia sẻ trang này