1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Những câu chuyện cổ tích của Andecxen hay

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi vanbinh_21, 19 Tháng ba 2011.

 1. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  những câu chuyện cổ tích của Andecxen hay lắm đó.
  định dạng file: *pdf
  link tải: http://www.mediafire.com/?cac72aqffjfq667

  Muåc luåc ......................................................................................... 1[FONT=&quot][/FONT]

  Têëm gûúng vaâ nhûäng maãnh gûúng vúä....................................... 2[FONT=&quot][/FONT]


  Hai em beá ..................................................................................... 3[FONT=&quot][/FONT]

  Vûúân nhaâ baâ biïët laâm pheáp laå .................................................... 8[FONT=&quot][/FONT]

  Hoaâng tûã vaâ cöng chuáa.............................................................. 14[FONT=&quot][/FONT]

  Con gaái quên cûúáp àûúâng ......................................................... 19[FONT=&quot][/FONT]

  Baâ laäo xûá Lapöni vaâ baâ laäo ngûúâi Phêìn Lan .......................... 26[FONT=&quot][/FONT]

  Viïåc xaãy ra trong lêu àaâi baâ chuáa Tuyïët................................. 29[FONT=&quot][/FONT]

  Chiïëc kim thö............................................................................. 33[FONT=&quot][/FONT]

  Cö beá tñ hon ................................................................................ 39[FONT=&quot][/FONT]

  Con chim hoåa mi........................................................................ 48[FONT=&quot][/FONT]

  Àöi giêìy àoã.................................................................................. 58[FONT=&quot][/FONT]

  Àöi giaây haånh phuác ................................................................... 64[FONT=&quot][/FONT]

  Möåt baâ meå ................................................................................... 82[FONT=&quot][/FONT]

  Möåt chuyïån coá thêåt.................................................................... 87[FONT=&quot][/FONT]

  Naâng Cöng Chuáa Vaâ Haåt Àêåu.................................................. 90[FONT=&quot][/FONT]

  Ngûúâi baån àöìng haânh................................................................ 91[FONT=&quot][/FONT]

  Vanàúma vaâ caác con gaái ............................................................ 99[FONT=&quot][/FONT]

Chia sẻ trang này