1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Nộp bài giữa kì đo lường nhiệt độ

Thảo luận trong 'Báo cáo giửa kỳ' bắt đầu bởi hieu201188, 31 Tháng năm 2009.

 1. hieu201188 New Member

  Số bài viết: 22
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  TÊN: NGÔ TÙNG TRUNG HIẾU
  MSSV: 06112108 LỚP 01112CLC
  Bài này dùng LM 35 kết hợp với KIT ATMEGA 8 để đo nhiệt độ phòng rồi hiển thị nhiệt độ đó lên LED 7 doan.
  [IMG]
  video
  code
  #include <mega8.h>

  // Standard Input/Output functions
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <delay.h>


  #define ADC_VREF_TYPE 0xC0
  #define on 1
  #define off 0
  int chuyen7seg(int x)
  { switch(x)
  {case 0:{PORTD.6=0; PORTD.5=0; PORTD.4=0; PORTD.7=0;break;}
  case 1:{PORTD.6=0; PORTD.5=0; PORTD.4=0; PORTD.7=1;break;}
  case 2:{PORTD.6=0; PORTD.5=0; PORTD.4=1; PORTD.7=0;break;}
  case 3:{PORTD.6=0; PORTD.5=0; PORTD.4=1; PORTD.7=1;break;}
  case 4:{PORTD.6=0; PORTD.5=1; PORTD.4=0; PORTD.7=0;break;}
  case 5:{PORTD.6=0; PORTD.5=1; PORTD.4=0; PORTD.7=1;break;}
  case 6:{PORTD.6=0; PORTD.5=1; PORTD.4=1; PORTD.7=0;break;}
  case 7:{PORTD.6=0; PORTD.5=1; PORTD.4=1; PORTD.7=1;break;}
  case 8:{PORTD.6=1; PORTD.5=0; PORTD.4=0; PORTD.7=0;break;}
  case 9:{PORTD.6=1; PORTD.5=0; PORTD.4=0; PORTD.7=1;break;}
  }
  }

  // Read the AD conversion result
  unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
  {
  ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
  // Start the AD conversion
  ADCSRA|=0x40;
  // Wait for the AD conversion to complete
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCW;
  }

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  int adc,donvi,chuc;
  // Input/Output Ports initialization
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=1 State4=1 State3=1 State2=T State1=T State0=T
  PORTB=0x38;
  DDRB=0x38;

  // Port C initialization
  // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0xF0;
  DDRD=0xF0;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  MCUCR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // USART initialization
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: Off
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  // USART Baud rate: 9600
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x08;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x2F;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // ADC initialization
  // ADC Clock frequency: 115.200 kHz
  // ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
  ADCSRA=0x86;

  while (1)
  {
  // Place your code here
  adc=(float)read_adc(0)/4;
  donvi=adc%10;
  chuc=(adc-donvi)/10;
  PORTB.5=off;PORTB.3=on;
  chuyen7seg(donvi);
  delay_ms(10);
  PORTD.7=1; PORTD.6=1; PORTD.5=1; PORTD.4=1;
  PORTB.5=on;PORTB.3=off;
  chuyen7seg(chuc);
  delay_ms(10);


  };

  }

Chia sẻ trang này