1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

PLD & Asic - vhdl - khởi tạo LCD (lcd_init();) - help !

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi 24h_newload, 9 Tháng mười hai 2010.

 1. 24h_newload Member

  Số bài viết: 193
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  em đang đụng đến cái lcd,dùng lcd thì em biết dùng rồi,giờ em muốn tạo hàm khai báo,hàm xuất như trong c thì phải làm như thế nào.

  việc khai báo hàm có bắt buộc phải khai báo giá trị trả về không ? funtion lcd_init(); được khai báo cục bộ,ko có giá trị trả về thì lúc gọi có tác động đến các port đã khai báo trong entity toàn cục không ?  entity alu_lcd is
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;
  RW : out STD_LOGIC;
  RS : out STD_LOGIC;
  EN : out STD_LOGIC;
  DATA : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  a : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  b : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  cin : in STD_LOGIC;
  sel : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
  y : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
  end alu_lcd;
  architecture alu of alu_lcd is
  signal arth :std_logic_vector(7 downto 0);
  signal logic:std_logic_vector(7 downto 0);
  signal ytam:std_logic_vector(7 downto 0);
  component alus
  port( au: in std_logic_vector(7 downto 0);
  bu: in std_logic_vector(7 downto 0);
  cinu: in std_logic;
  selu: in std_logic_vector(3 downto 0);
  yu: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) );

  end component;
  component lcds
  port( CLKL : in STD_LOGIC;
  --al : in std_logic_vector(7 downto 0);
  --bl : in std_logic_vector(7 downto 0);
  yl : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  RWL : out STD_LOGIC;
  RSL : out STD_LOGIC;
  ENL : out STD_LOGIC;
  DATAL : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) );
  end component;
  begin
  u1: alus
  port map(au=>a,bu=>b,cinu=>cin,selu=>sel,yu=>y);
  u2: lcds
  port map(CLKL=>CLK,yl => ytam,RWL=>RW,RSL=>RS,ENL=>EN,DATAL=>DATA);


  ytam<=y;
  end alu;  entity lcds is
  Port ( CLKL : in STD_LOGIC;
  al : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  bl : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  yl : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  RWL : out STD_LOGIC;
  RSL : out STD_LOGIC;
  ENL : out STD_LOGIC;
  DATA : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
  end lcds;
  --------------------
  function lcd_init()
  --------------------
  architecture lcd_sub of lcds is
  variable bcd: std_logic_vector(11 downto 0);
  component bin_bcd
  Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  b : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  y : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  q : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));
  end component;
  component trama
  port( qt : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);

  );
  end component;
  begin
  u3: bin_bcd
  port map(au=>a,bu=>b,cinu=>cin,selu=>sel,yu=>y);
  u2: trama
  port map(qt=>q);

  end lcd_sub;


  em đang bí !các anh giúp cho !

Chia sẻ trang này