1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

pro nào giải dùm nhập môn tin học 18/1/2010 hk1 cái

Thảo luận trong 'Thảo luận đề thi' bắt đầu bởi kuranh2009, 17 Tháng bảy 2010.

 1. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 2. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

  Số bài viết: 2,124
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 38
 3. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. vuonaochuong New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=Times New Roman, serif]ĐÁP ÁN[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] THI CUỐI KỲ[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Câu 1[/FONT][FONT=Times New Roman, serif]: Sau khi thực hiện từng bước 2 chương trình trên ta có kết quả sau: [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif] a [/FONT][FONT=Times New Roman, serif]= 3[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]b [/FONT][FONT=Times New Roman, serif]= 4[/FONT]

  • [FONT=Times New Roman, serif]call p(a=3,a=3) => [/FONT][FONT=Times New Roman, serif]a, b ở trong hàm đều tham chiếu đến biến a ở ngoài hàm.[/FONT]
   • [FONT=Times New Roman, serif]a [/FONT][FONT=Times New Roman, serif]= a + b = 3 + 3 = 6 (a trong hàm tham chiếu đến a ở ngoài hàm nên a ngoài hàm cũng thay đổi theo, tức a ở ngoài hàm sau phép gán này bằng 6)[/FONT]
   • [FONT=Times New Roman, serif]b[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] = b + a = 6 + 6 = 12 (b tham chiếu đến a ở ngoài hàm (a ngoài hàm bằng 6, do đã thay đổi bởi phép gán ở trên) nên b ở vế phải bằng 6) [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do đó[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] =12 (vì a trong hàm truyền tham chiếu đến a ngoài hàm nên khi nó thay đổi thì a ngoài hàm cũng thay đổi theo)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]b = 4 (vì không có biến nào tham chiếu đến b ở ngoài hàm).[/FONT]

  • [FONT=Times New Roman, serif]call p(b = 4, a – b = 8) => a ở trong hàm tham chiếu đến biến b ở ngoài hàm; b trong hàm tham chiếu đến biến chứa giá trị (a – b), đây là một biến c nào đó.[/FONT]
   • [FONT=Times New Roman, serif]a = a + b = 12[/FONT]
   • [FONT=Times New Roman, serif]b = a + b = 12 + 8 = 20[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do đó[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] =12 (vì không có biến nào tham chiếu đến a ở ngoài hàm).[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]b =12 (vì a trong hàm tham chiếu đến b ngoài hàm nên khi a trong hàm thay đổi thì b ngoài hàm cũng thay đổi theo).[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Kết quả:[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a = 12[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]b = 12[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a =12 [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]b = 4[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Câu 2[/FONT]
  ‘[FONT=Times New Roman, serif]Phần khai báo General: [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim a(1 to 100) as integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim n as integer[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]a)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub cmdnhap_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim s As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim s1 As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s1 = InputBox("Nhap so phan tu cua mang")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s1) >= 2 And Val(s1) <= 100[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]n = Val(s1)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n - 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s) > 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(i) = Val(s)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n - 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtnhap = txtnhap + Str(a(i)) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]b[/FONT][FONT=Times New Roman, serif])[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub cmdtongsnt_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim j As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim s As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim vt As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim tong As Long[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n - 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]j = 2[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do While j < a(i) And a(i) Mod j <> 0[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]j = j + 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]If j = a(i) Then[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]tong = tong + a(i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s = s + Str(a(i)) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]vt = vt + Str(i) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End If[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]MsgBox "Tong cac phan tu la SNT = " & tong & vbCrLf & "Cac phan tu la SNT: " & s & vbCrLf & "Vi tri cac phan tu la SNT : " & vt[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]c)[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub cmdchenX_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim x As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim j As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim temp As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]x = InputBox("chen phan tu x")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n - 2[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For j = i + 1 To n - 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]If a(i) > a(j) Then[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]temp = a(i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(i) = a(j)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(j) = temp[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End If[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next j[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]'Chen day tang[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]j = 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do While x > a(j)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]j = j + 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = n - 1 To j Step -1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(i + 1) = a(i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(j) = x[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtkq.Text = ""[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtkq.Text = txtkq.Text + Str(a(i)) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]d[/FONT][FONT=Times New Roman, serif])[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub cmdthoat_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Unload Me[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]'End[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Câu 3a[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub cmdchuanhoa_Click()[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim s, s1, s2 As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim d, i As Integer[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]d = Len(s)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]i = InStr(s, " ")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do While (i < d) And (i <> 0)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s1 = s1 + " " + Left(s, i - 1)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s1 = Trim(s1)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s = Right(s, d - i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]d = Len(s)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]i = InStr(s, " ")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Text1.Text = s1 + " " + s[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub Cmddaonguoc_Click()[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim s, s1, s2 As String[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim d, i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]i = InStr(s, " ")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do While (i < d) And (i <> 0)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s1 = Left(s, i - 1) + " " + s1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s = Right(s, d - i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]d = Len(s)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]i = InStr(s, " ")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Text1.Text = s + " " + s1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Câu[/FONT][FONT=Times New Roman, serif] 3b[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub Form_Load()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Giam Doc"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Pho Giam Doc"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Truong phong"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Thu quy"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Nhan vien"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 0 To 4[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.ItemData(i) = i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]b[/FONT][FONT=Times New Roman, serif])[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub Combo1_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Select Case Combo1.ListIndex[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Case 0[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtluong = 8000000[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Case 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtluong = 5000000[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Case 2[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtluong = 3500000[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Case 3[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtluong = 1500000[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Case 4[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtluong = 1300000[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Select[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]c)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub nhap_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]List1.AddItem txthoten.Text & " - " & txtluong[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]tong = Val(tong) + Val(txtluong)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]d[/FONT][FONT=Times New Roman, serif])[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub ketthuc_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Unload me [/FONT]
  ‘[FONT=Times New Roman, serif]hoặc End[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]e)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub xoa_Click()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]If List1.ListIndex <> -1 Then[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]List1.RemoveItem List1.ListIndex[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]tong = 0[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 0 To List1.ListCount - 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]tong = Val(tong) + Val(Right(List1.List(i), 7))[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Else[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]MsgBox "Phai chon gia tri can xoa"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End If[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub[/FONT]
 5. sutuden Member

  Số bài viết: 42
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 6. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. phuochoa New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 8. tanthinhxx Member

  Số bài viết: 88
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
 9. amuraiboy Member

  Số bài viết: 252
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  CHo em hỏi ở dòng màu đỏ sao lại chỉ đến n-1
  E lờ mờ chỗ đó quá
 10. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ý bạn là sao?bộ không biết gì hết mới hỏi hả?:-O
 11. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  bạn này làm sai rồi thì phải, mình chạy lại thấy thiếu một phần tử rồi phải là như vầy
  [FONT=Times New Roman, serif]s1 = InputBox("Nhap so phan tu cua mang")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s1) >= 2 And Val(s1) <= 100[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]n = Val(s1)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s) > 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(i) = Val(s)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtnhap = txtnhap + Str(a(i)) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
 12. vuonaochuong New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Đúng rồi đó, thật ra bài giải này mình cũng chưa kiểm tra lại, đây là file đáp án mà thầy gửi cho lớp DTVT09 hồi HK1
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n - 1[/FONT] là sai
  Sửa lại [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n
  Hay có 1 số bạn thường dùng
  [/FONT][FONT=Times New Roman, serif]For i = 0 To n[/FONT][FONT=Times New Roman, serif]-1 vì một số lớp thầy nói mảng nên chạy từ A(0)
  Tùy bạn dùng cách nào cũng được.

  Xin lỗi nhé
  [/FONT]
 13. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  đến n cũng được bạn ah,không có gì đâu:D
 14. blacksakura Member

  Số bài viết: 58
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  cho mình hỏi câu 2 phần c : làm theo bạn thì phần tử cuối cùng của mảng sẽ bị mất phải hông ha
  [FONT=Times New Roman, serif]
  j = 1
  [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Do While x > a(j)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]j = j + 1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = n - 1 To j Step -1[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(i + 1) = a(i)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]a(j) = x[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtkq.Text = ""[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 1 To n[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]txtkq.Text = txtkq.Text + Str(a(i)) + " "[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
 15. ckm09.gacon New Member

  Số bài viết: 78
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 16. hiepidatinh07 New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. onimusha_1491 New Member

  Số bài viết: 51
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 18. Winkywon New Member

  Số bài viết: 218
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mấy bạn chú ý, do khi gõ văn bản mà nó trùng với mã của các Smile thì khi post bài thì chỗ đó sẽ là cái ...Smile đó nhá!
 19. onimusha_1491 New Member

  Số bài viết: 51
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  giải thik mình cai 1nay voi [FONT=Times New Roman, serif]s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s) > 1[/FONT]
 20. onimusha_1491 New Member

  Số bài viết: 51
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=Times New Roman, serif]s = InputBox("A(" + Str(i) + ")=")[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Loop Until Val(s) > 1
  Cái này nó làm sao
  [/FONT]
 21. Winkywon New Member

  Số bài viết: 218
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Có gì đâu! Inputbox không chỉ nhập text mà còn nhập được số nữa, nên bạn không cần Val(s) chi cả!
  Đoạn đó có chức năng nhập vào các phần tử với đk a(i)>1 đó mà!
  Code thế này:
  Opption Base 1
  Private Sub cmdNhap_click()
  Dim a(n) as integer
  For i=1 to n
  Do
  a(i)=inputbox ("A(" & i & ")= ")
  Loop Until a(i)>1
  Next i
  End Sub
  Có nghĩa là khi nhấn nút Nhập, hiện ra 1 cái box có nội dung A(2)= giả sử lúc đó i=2, lặp đến khi nào a(i)>1 thì thôi!
 22. onimusha_1491 New Member

  Số bài viết: 51
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=Times New Roman, serif]Private Sub Form_Load()[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dim i As Integer[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Giam Doc"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Pho Giam Doc"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Truong phong"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Thu quy"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.AddItem "Nhan vien"[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]For i = 0 To 4[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Combo1.ItemData(i) = i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Next i[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]End Sub

  cái phần in đậm là sao, chẳng hiểu gì cả
  [/FONT]
 23. kuranh2009 New Member

  Số bài viết: 47
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  dù sao cũng cảm ơn cácb bạn đã post bài giải khi mình nhờ,mình cũng đậu môn vb ngày 21/7 này rồi.thanks các bạn nhiều lắm:)
 24. dinhquanghiep New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Re: pro nào giải dùm nhập môn tin học 18/1/2010 hk

  các anh xem giúp câu 2 em làm khác đáp án của vuonaochuong , không bik có sai chỗ nào không, mong được các huynh chỉ giáo, thằng em năm nay mới bắt đầu học Lập trình visual Basic
  Mã:
  Option Explicit
  Dim arr(1 To 100) As Integer
  Dim pt As Integer
  Dim i As Integer
  Dim ch As String
  Dim j As Integer
  
  Private Sub cmdnhap_click()
  Do
    pt = Val(InputBox("Nhap vao so phan tu cua mang: "))
  Loop Until pt >= 2 And pt <= 100
  For i = 1 To pt
    Do
      arr(i) = Val(InputBox("Nhap so thu: " & i))
    Loop Until arr(i) > 1
    ch = ch & arr(i) & ", "
  Next i
  txtnhap = Left(ch, Len(ch) - 2)
  End Sub
  
  Private Sub cmdchenX_Click()
  ch = ""
  Dim tam As Integer
  arr(pt + 1) = Val(InputBox("Nhap so thu " & pt + 1))
  For i = 1 To pt + 1
    For j = i + 1 To pt + 1
      If arr(j) < arr(i) Then
        tam = arr(i)
        arr(i) = arr(j)
        arr(j) = tam
      End If
    Next j
  Next i
  For i = 1 To pt + 1
    ch = ch & arr(i) & ", "
  Next i
  txtkq = Left(ch, Len(ch) - 2)
  End Sub
  
  Private Sub cmdtongSNT_click()
  ch = ""
  Dim tong As Long
  For i = 1 To pt
    For j = 2 To arr(i)
      If arr(i) Mod j = 0 Then Exit For
    Next j
    If j = arr(i) Then
      tong = tong + arr(i)
      ch = ch & arr(i) & " vi tri: " & i + 1 & "; "
    End If
  Next i
  MsgBox "Cac so nguyen to co tong la: " & tong & Chr(13) & Left(ch, Len(ch) - 2)
  End Sub
  
  Private Sub cmdthoat_click()
  End
  End Sub
  

Chia sẻ trang này