1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tài liệu ôn tập cho Vb nè

Thảo luận trong 'Tài liệu đại cương' bắt đầu bởi onimusha_1491, 21 Tháng bảy 2010.

 1. onimusha_1491 New Member

  Số bài viết: 51
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=&quot]Bài 1 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình tính tổng T = 1 + 2 + … + N, với N là số nguyên [/FONT]³[FONT=&quot] 0, nếu N=0 thì T=0. [/FONT][FONT=&quot]Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim kq As Integer
  'lay gia tri cho n'
  n = Val(TXTN.Text)
  kq = 0
  'kiem tra so n nhap vao'
  If n = 0 Then
  'neu n = 0 thi xuat ket qua tong la: 0'
  kq = 0
  Else
  'neu n # 0, dung vong lap cong cac gia tri chay tu 1 den n'
  For i = 1 To n
  kq = kq + i
  Next i
  End If
  'xuat ket qua ra o textbox'
  txtkq.Text = kq
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 2 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình tính tổng T = 1 - 2 + 3- 4 + … [/FONT][FONT=&quot](-1)N+1N, với N là số nguyên [/FONT]³[FONT=&quot] 0, nếu N=0 thì T=0. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT]
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim kq As Integer
  'gan gia tri cho N'
  n = (txtn.Text)
  kq = 0
  'kiem tra N'
  If n = 0 Then
  'neu N = 0 thi gan kq=0 va ket thuc chung trinh''
  kq = 0
  Else
  'nguoc lai n #0 thi lam buoc tinh tiep'
  'co the dung 2 vong lap for voi buoc nhay la 2 (step 2) de tinh'
  'vong for nay de tinh tong cac so le tu 1 den n'
  For i = 1 To n Step 2
  kq = kq + i
  Next i
  'vong for nay tinh hieu cac so chan tu 2 den n'
  For i = 2 To n Step 2
  kq = kq - i
  Next i
  End If
  'xuat kq ra o textbox'
  txtkq.Text = kq
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 3 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập một số nguyên dương có 3 chữ số, viết ra màn hình dạng: trăm, chục, đơn vị. Ví dụ, nhập vào số : 246, kết quả cho là : 2 Trăm 4 chục 6 Đơn vị. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim n As Integer
  Dim tr As Integer
  Dim ch As Integer
  Dim dv As Integer
  n = Val(txtn.Text)
  'kiem tra n la so co 3 chu so'
  If n > 99 And n < 1000 Then
  tr = n \ 100 'lay gia tri chia nguyen cua n cho 100 ta duoc hang tram'
  ch = (n - tr * 100) \ 10 'n-tr*100 ta duoc 2 chu so cuoi, lay 2 so do chi nguyen cho 10 ta duoc hang chuc'
  dv = n - tr * 100 - ch * 10
  Else
  'dua ra thong bao so n khong phai la so co 3 chu so bang msgbox'
  MsgBox ("so " & Str(n) & " khong phai la so co 3 chu so" & vbCrLf & "ban hay nhap lai")
  End If
  txttram.Text = tr
  txtchuc.Text = ch
  txtdv.Text = dv
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 4 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình cho phép nhập vào một số và kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub Command1_Click()
  txta.Text = ""
  lblkq.Caption = ""
  txta.SetFocus
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  End
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  Dim a, i
  'kiem tra so a, so 1 khong la so ng.to, 2 la so ng.to, so nguyen to la so chi chia het cho 1 va chinh no'
  a = txta.Text
  If a = 1 Then
  lblkq.Caption = "so 1 khong phai la so nguyen to"
  End If
  If a = 2 Then
  lblkq.Caption = "so 2 la so nguyen to"
  End If

  If a > 2 Then
  i = a
  Do
  i = i - 1
  Loop Until a Mod i = 0
  If i > 1 Then
  lblkq.Caption = "so" & Str(a) & " khong phai la so nguyen to"
  Else
  lblkq.Caption = "so" & Str(a) & " la so nguyen to"
  End If
  End If
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 5 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập 3 số và tìm ra số lớn nhất giữa ba số số. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub Command1_Click()
  Dim a As Integer
  Dim b As Integer
  Dim c As Integer
  Dim max As Integer
  a = Val(txt1.Text)
  b = Val(txt2.Text)
  c = Val(txt3.Text)
  max = a
  'kiem tra max da la so lon nhat chua'
  If b > max Then max = b
  If c > max Then max = c
  txtkq.Text = max

  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 6 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình cho phép nhập vào (quy định trước) : số hạng đầu tiên, công bội của một cấp số nhân, giao diện tự thiết kế cho phù hợp. [/FONT][FONT=&quot]Cho phép người dùng tìm ra : [/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Số hạng bất kỳ của nó.[/FONT]
  [FONT=&quot]Tổng của n số hạng đầu tiên của nó[/FONT]
  Dim a As Integer
  Dim d As Integer


  Private Sub Command1_Click()
  Dim n As Integer
  Dim kq As Integer
  a = Val(txta.Text)
  d = Val(txtcb.Text)
  n = Val(txtson.Text)
  kq = a * (d ^ (n - 1)) 'cong thuc tinh so hang thu n'
  txtsohang.Text = kq
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  Dim m As Integer
  Dim kq As Integer
  a = Val(txta.Text)
  d = Val(txtcb.Text)
  m = txtm.Text
  'co the dung cong thuc hoac dung vong lap for de tinh tong nay'
  kq = 0
  For i = 1 To m
  kq = kq + a * d ^ (i - 1) 'cong thuc tinh tong n so hang dau cua CSN a*((1-d^(n+1))/(1-d))'
  Next i
  txtkq.Text = kq

  txtkq.Text = kq
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 8 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương cho phép nhập vào một mảng A gồm 7 phần tử, thực hiện các yêu cầu sau ( Giao diện tự thiết kế cho phù hợp, có thể tham khảo giao diện bên dưới):[/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng mảng.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tính giá trị lớn nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Tính giá trị nhỏ nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Đếm số lần xuất hiện của x (với x nhập từ bàn phím).[/FONT]
  Dim A(4) As Integer
  Dim x As Double

  Private Sub Nhapmang()
  'nhap mang, lay tu mang da nhap vao cac o nho'
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 4
  A(i) = Val(Txta(i).Text)
  Next
  End Sub
  Private Function tongmang() As Double
  'tinh tong mang'
  Dim i As Integer
  Dim Tong As Double
  Tong = A(0)
  For i = 1 To 4
  Tong = Tong + A(i)
  Next
  tongmang = Tong
  End Function
  Private Function maxmang() As Double
  'tim gia tri lon nhat cua mang'
  Dim i As Integer
  Dim max As Double
  max = A(0)
  For i = 1 To 4
  If max < A(i) Then max = A(i)
  Next
  maxmang = max
  End Function
  Private Function minmang() As Double
  'tim gia tri nho nhat cua mang'
  Dim i As Integer
  Dim min As Double
  min = A(0)
  For i = 1 To 4
  If min > A(i) Then min = A(i)
  Next
  minmang = min
  End Function
  Private Function solan() As Double
  'dem so lan xuat hien cu so nhap tu ban phim'
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 4
  If x = A(i) Then solan = solan + 1
  Next
  End Function

  Private Sub Chkpt_Click(Index As Integer)
  'neu click vao o dem thi xuat hien mot o de nhap so can dem vao'
  If (Index = 3) And (Chkpt(3).Value = 1) Then x = InputBox("x = ", "")
  End Sub

  Private Sub Cmdtinh_Click()
  'xuat ket qua ra msgbox'
  Dim s As String
  Nhapmang
  For i = 0 To 3
  If Chkpt(i).Value = 1 Then
  Select Case i
  Case 0
  s = "tong = " & tongmang & vbCrLf
  Case 1
  s = s & "max = " & maxmang & vbCrLf
  Case 2
  s = s & "min = " & minmang & vbCrLf
  Case 3
  s = s & "solan = " & solan
  End Select
  End If
  Next
  MsgBox s

  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 9 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng A có 7 phần tử và sắp xếp mảng A đó theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Private Sub cmdgiam_Click()
  Dim a(6) As Integer
  Dim i As Integer
  ' nhap mang'
  For i = 0 To 6
  a(i) = txtn(i).Text
  Next i
  Dim j As Integer
  Dim tg As Integer
  'doi cho'
  For i = 0 To 5
  For j = i + 1 To 6
  If a(i) < a(j) Then
  tg = a(i)
  a(i) = a(j)
  a(j) = tg
  End If
  Next j
  Next i
  'in ket qua'
  For i = 0 To 6
  txtkq(i).Text = a(i)
  Next i
  End Sub

  Private Sub cmdtang_Click()
  Dim a(6) As Integer
  Dim i As Integer
  ' nhap mang'
  For i = 0 To 6
  a(i) = Val(txtn(i).Text)
  Next i
  Dim j As Integer
  Dim tg As Integer
  'doi cho'
  For i = 0 To 5
  For j = i + 1 To 6
  If a(i) > a(j) Then
  tg = a(i)
  a(i) = a(j)
  a(j) = tg
  End If
  Next j
  Next i
  'in ket qua'
  For i = 0 To 6
  txtkq(i).Text = a(i)
  Next i
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 10 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập từ bàn phím). Kiểm tra mảng A có đối xứng hay không? Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  'khai bao bien chung cho toan bo chung trinh'
  Dim a(1 To 100) As Integer
  Dim i As Integer
  Dim n As Integer
  Dim j As Integer
  Dim b As String
  Public Sub cmdnhap_Click()
  'nhap mang'
  n = InputBox("nhap so phan tu cua mang vao: ", "nhap n")
  For i = 1 To n
  a(i) = InputBox("nhap phan tu A(" & Str(i) & ") vao: ", "nhap a(" & Str(i) & ")")
  Next i
  'in mang da nhap'
  b = ""
  For i = 1 To n
  b = b & " " & Str(a(i))
  Next i
  txtnhap.Text = b
  End Sub
  Private Sub cmdkt_Click()
  'kiem tra tinh doi xung'
  For i = 1 To n
  If a(i) = a(n + 1 - i) Then
  lblkq.Caption = " mang da nhap la doi xung"
  Else
  lblkq.Caption = "mang da nhap la khong doi xung"
  End If
  Next i
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 11 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập vào từ bàn phím). Kiểm tra mảng là tăng hay giảm hay không tăng không giảm. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Dim a(1 To 100) As Integer
  Dim i As Integer
  Dim n As Integer
  Dim j As Integer

  Private Sub cmdnhap_Click()
  Dim m As String
  'nhap mang'
  n = InputBox("nhap so phan tu cua mang: ", "nhap N")
  'nhap cac phan tu cua mang'
  For i = 1 To n
  a(i) = InputBox("nhap phan tu A(" & Str(i) & ") vao:", "nhap phan tu")
  Next i
  m = ""
  'in mang'
  For i = 1 To n
  m = m & " " & Str(a(i))
  Next i
  txtn.Text = m
  End Sub
  Private Sub cmdkt_Click()
  Dim kq As String
  i = 1
  Do
  i = i + 1
  Loop Until a(i) >= a(i + 1) Or i = n ' lap den khi nao dieu kien nay dung thi dung lai'
  If i = n Then ' khi i = n thi vong lap dung lai, va dieu kien ten la dung => a(i)< a(i+1)'
  kq = "mang da nhap la day tang"
  Else
  i = 1
  Do While a(i) > a(i + 1) And i < n 'lap khi dieu kien nay dung, va dung lai khi dieu kien nay sai'
  i = i + 1
  Loop
  If i = n Then 'khi i = n thi dieu kien tren la sai va so a(i) do la cuoi cung => a(i) > a(i + 1), tuc la day giam'
  kq = "mang da nhap la giam"
  Else 'nguoc lai voi 2 truong hop tren'
  kq = "mang da nhap la khong tang cung khong giam"
  End If
  End If
  lblkq.Caption = kq
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 12 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu không quá 50 ký tự. Đếm xem trong câu có bao nhiêu chữ “Pascal”. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub cmddem_Click()
  Dim a As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim dem As Integer
  a = txtnhap.Text
  n = Len(a)
  If n > 50 Then MsgBox ("ban da nhap du " & Str(n - 50) & " ki tu, ban hay xoa bot " & Str(n - 50) & " ki tu hoac nhap lai")
  If Left(a, 6) = "pascal" Then
  dem = 1
  Else
  dem = 0
  End If
  If Right(a, 7) = " pascal" Then
  dem = dem + 1
  End If
  For i = 2 To n - 6
  If Mid(a, i, 8) = " pascal " Then
  dem = dem + 1
  End If
  Next i
  txtkq.Text = dem
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 13 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu có không quá 50 ký tự. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. [/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Đếm xem trong câu có bao nhiêu ký tự là số.[/FONT]
  [FONT=&quot]Tính tổng các chữ số trong câu.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Private Sub cmddem_Click()
  Dim a As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim b As String
  Dim dem As Integer
  Dim t As Integer
  a = txtnhap.Text
  n = Len(a)
  dem = 0
  t = 0
  For i = 1 To n
  b = Mid(a, i, 1) 'lay lan luot tung ki tu trong chuoi'
  If b = "0" Then 'so 0 la ki tu so'
  dem = dem + 1
  ElseIf Val(b) <> 0 Then 'so 0 va ca ki tu khong phai so thi val(ki tu) deu bang 0'
  dem = dem + 1
  t = t + Val(b)
  End If
  Next i
  'in kq ra hop thong bao msgbox'
  MsgBox ("trong cau da nhap co: " & Str(dem) & " ki tu so" & vbCrLf & "tong cac ki tu so trong cau la: " & Str(t))
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 15 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu, tìm xem trong câu vừa nhập có chứa chuỗi “em” không, nếu có thì thay chuỗi “em” thành chuỗi “anh”. Nếu không có thì thông báo là không có. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Private Sub cmdtim_Click()
  Dim a As String
  Dim n As String
  Dim i As Integer
  Dim k As String
  Dim t As Integer
  a = txtnhap.Text
  'kiem tra cau da nhap co tu em hay khong'
  If Left(a, 3) = "em " Then
  t = 1
  Else
  t = 0
  End If
  If Right(a, 3) = " em" Then t = t + 1
  For i = 2 To Len(a)
  If Mid(a, i, 4) = " em " Then t = t + 1
  Next i
  If t = 0 Then MsgBox ("cau da nhap khong co tu EM, ban hay nhap lai")
  'dung ham tim kiem va thay the relace(a, s1, s1) tim trong chuoi a co chuoi s1 thi thay tat ca s1 thanh s2'
  n = Replace(a, "em", "anh")
  txtkq.Text = n
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 16 :[/FONT][FONT=&quot] viết chương trình nhập vào một câu bất kỳ, in lại câu đó với mỗi từ trên một dòng. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim a As String
  Dim n As String
  a = txtnhap.Text
  ' su dung ham replace nhu bai 15'
  n = Replace(a, " ", vbCrLf)
  lblkq.Caption = n
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 14 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một câu, đếm xem trong câu có bao nhiêu chữ hoa, bao nhiêu chữ thường. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Private Sub cmddem_Click()
  Dim a As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim b As String
  Dim hoa As Integer
  Dim thuong As Integer
  a = txtnhap.Text
  n = Len(a)
  hoa = 0
  thuong = 0
  For i = 1 To n
  b = Mid(a, i, 1)
  If b = UCase(b) And b <> " " Then
  hoa = hoa + 1
  ElseIf b <> " " Then
  thuong = thuong + 1
  End If
  Next i
  lblkq.Caption = "trong cau co: " & Str(hoa) & " ki tu la chu in hoa" & vbCrLf & "trong cau co: " & Str(thuong) & " ki tu thuong"
  End Sub
  'su dung ham UCASE(b) de doi ki tu thuong ra ki tu hoa neu khi doi ra b va ucase(b) bang nhau thi b la ki tu in hoa nguoc lai la chu thuong'
  [FONT=&quot]Bài 17 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một chuỗi, đảo ngược chuỗi và xuất ra màn hình. Ví dụ nhập vào câu : “Tin Hoc”, in ra là : Hoc Tin. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim a As String
  Dim b As String
  Dim i As Integer
  Dim n As Integer
  a = txtnhap.Text
  n = Len(a)
  b = ""
  For i = n To 1 Step -1
  If Mid(a, i, 1) = " " Then
  b = b & " " & Mid(a, i + 1, n - i + 1)
  n = i - 1
  i = n
  End If
  Next i
  i = 1
  Do
  i = i + 1
  Loop Until Mid(a, i, 1) = " "
  b = b & " " & Left(a, i - 1)
  txtkq.Text = b
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 18 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A nguyên 10 phần tử. Việc nhập sẽ được kiểm tra với điều kiện các phần tử của mảng phải lớn hơn 0. sau đó thực hiện các công việc sau (Giao diện tự thiết kế cho phù hợp) :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]In mảng theo thứ tự ngược lại với thứ tự đã nhập.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]In ra màn hình các giá trị nguyên dương chia hết cho 2.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Tìm và in ra các phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng.[/FONT]
  [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Tìm các số nguyên tố trong khoảng từ min tới max.[/FONT]
  [FONT=&quot]e. [/FONT][FONT=&quot]Tính max!.[/FONT]
  [FONT=&quot]f. [/FONT][FONT=&quot]Tìm ucln và bcnn của min và max.[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  Dim a(1 To 10) As Integer

  Private Sub cmdnhap_Click()
  Dim i As Integer
  Dim n As String
  For i = 1 To 10
  a(i) = Val(InputBox("nhap so thu " & Str(i) & " vao", "nhap"))
  Next i
  For i = 1 To 10
  If a(i) = 0 Then MsgBox ("ban phai nhap so khac 0")
  Next i
  n = ""
  For i = 1 To 10
  n = n & " " & Str(a(i))
  Next i
  txtnhap.Text = n

  End Sub

  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim n As String
  Dim i As Integer
  Dim m As String
  Dim max As Integer
  Dim min As Integer
  Dim b(10) As Integer
  Dim j As Integer
  Dim tg As Integer
  Dim so As String
  Dim t
  Dim bc As Integer
  Dim uc As Integer
  Dim k As Integer
  Dim d As Integer
  'in mang nguoc lai'
  n = ""
  For i = 10 To 1 Step -1
  n = n & " " & Str(a(i))
  Next i
  '........................'
  'tim cac so nguyen duong chia het cho 2'
  m = ""
  For i = 1 To 10
  If a(i) > 0 And a(i) Mod 2 = 0 Then
  m = m & " " & Str(a(i))
  End If
  Next i
  If m = "" Then m = "khong co so nao chia het cho 2"
  '...............'
  'tim max'
  max = a(1)
  For i = 2 To 10
  If a(i) > max Then max = a(i)
  Next i
  '.................'
  'tim min'
  min = a(1)
  For i = 2 To 10
  If a(i) < min Then min = a(i)
  Next i
  '....................'
  'tim so nguyen to'
  so = "'"
  For d = min To max
  If d = 1 Then
  so = so
  End If
  If d = 2 Then
  so = so & " " & Str(2)
  End If

  If d > 2 Then
  i = d
  Do
  i = i - 1
  Loop Until d Mod i = 0
  If i > 1 Then
  so = so
  Else
  so = so & " " & Str(d)
  End If
  End If
  Next d
  '......................'
  'tinh max!'
  t = 1
  For i = 1 To max
  t = t * i
  Next i
  '................'
  'tim bcll va ucnn cua max va min'
  i = min
  uc = 1
  If min = 1 Then
  uc = 1
  Else
  Do
  i = i - 1
  Loop Until min Mod i = 0 And max Mod i = 0
  uc = i
  End If
  If i = 1 Then
  bc = min * max
  Else
  bc = min * (max / uc)
  End If

  '.....................'
  'dua ket qua ra man hinh'
  MsgBox ("mang nguoc voi mang da cho: " & n & vbCrLf & "cac so nguyen chi het cho 2: " & m & vbCrLf & "max la: " & Str(max)) & vbCrLf & "min la: " & Str(min) & vbCrLf & "cac so nguyen to la: " & so & vbCrLf & "max! la: " & Str(t) & vbCrLf & "uoc chung lon nhat la: " & Str(uc) & vbCrLf & "boi chung nho nhat la: " & Str(bc)
  End Sub
  [FONT=&quot]Bài 23 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình phân tích một số nguyên dương nhập vào ra các thừa số nguyên tố của nó. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Dim i As Long, j As Long, n As Long, s As String, u As String

  n = Val(txtnhap.Text)
  u = txtnhap.Text
  s = n & " = "
  j = 2
  Do While n > 1
  For i = j To n
  If n Mod i = 0 Then
  s = s & i
  n = n / i
  j = i
  Exit For 'den day neu n khong chia het cho i nua thi ket thuc vong lap bang lenh exit for
  End If
  Next i
  If n > 1 Then s = s & " x "
  Loop

  txtkq.Text = s
  End Sub

  Private Sub txtnhap_Change()
  'kiem tra nhap vao co phai la so duong hay khong
  If IsNumeric(txtnhap.Text) = flase Then
  MsgBox ("ban phai nhap vao so duong' ban hay nhap lai")
  txtnhap.Text = 1
  txtnhap.SetFocus
  ElseIf Val(txtnhap.Text) <= 0 Then
  MsgBox ("ban phai nhap va so duong")
  txtnhap.Text = 1


  End If
  End Sub
 2. nguoivohinh New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. emtenphung Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. love_pro New Member

  Số bài viết: 55
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. nhoknkp New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. phanbavuphong New Member

  Số bài viết: 92
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. kcagon Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 18
 8. luongbaotin New Member

  Số bài viết: 77
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. thien_spkt New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. bachckm New Member

  Số bài viết: 160
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. langtu_buon171 Member

  Số bài viết: 52
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6

Chia sẻ trang này