1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Thêm một số Code C vừa làm

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 23 Tháng mười một 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Vừa làm thử ko bít đúng ko nên share cho mọi người test giùm ^^~, mọi người cho ý kiến bài của B nhá :D.  Bài 1
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void main()
  {
    int a1,a2,b1,b2,c1,c2,d,dx,dy;
    cout<<"He phuong trinh co dang:"<<endl<<"a1.x + b1.y = c1"<<endl<<"a2.x + b2.y = c2"<<endl<<endl;
    cout<<"Nhap a1 = ";
    cin>>a1;
    cout<<"Nhap b1 = ";
    cin>>b1;
    cout<<"Nhap c1 = ";
    cin>>c1;
    cout<<"Nhap a2 = ";
    cin>>a2;
    cout<<"Nhap b2 = ";
    cin>>b2;
    cout<<"Nhap c2 = ";
    cin>>c2;
    d=a1*b2-a2*b1;
    dx=c1*b2-c2*b1;
    dy=a1*c2-a2*c1;
    cout<<endl<<"He phuong trinh:"<<endl<<a1<<"x + "<<b1<<"y = "<<c1<<endl<<a2<<"x + "<<b2<<"y = "<<c2<<endl;
    if ((d==0)&&(dx==0)&&(dy==0))
      cout<<endl<<"He phuong trinh co vo so nghiem"<<endl<<endl;
    else if ((d==0)&&((dx!=0)||(dy!=0)))
      cout<<endl<<"He phuong trinh vo nghiem"<<endl<<endl;
    else
      cout<<"He phuong trinh co nghiem:\tx="<<(float)(dx/d)<<"\ty="<<(float)(dy/d)<<endl<<endl;
  }
  Bài 2
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  float TienLS(int n, float r, float p)
  {
    float lt=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
      lt=lt*(1+(r/100));
    return (p*lt);
  }
  
  void main()
  {
    int n;
    float r,p,kq;
    printf("Nhap so tien dau tu P = ");
    scanf("%f",&p);
    printf("Nhap lai suat hang nam R = ");
    scanf("%f",&r);
    printf("Nhap so nam N = ");
    scanf("%d",&n);
    printf("\nSo tien hien co trong ngan hang la: %f\n\n",TienLS(n,r,p));
    printf("N\\r |\t5%% \t6%% \t7%% \t8%% \t9%% \t10%%\n");
    printf("_______________________________________________________\n");
    for(int i=1;i<=9;i++)
    {
      for(int j=1;j<=7;j++)
      {
        (j==1)?printf("%d  |\t",i):printf("%.2f\t",TienLS(n,j+4,p));
      }
      printf("\n");
    }
    printf("\n");
  }
  
  Bài 3
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  int pow(int a,int n)
  {
    int kq=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      kq*=a;
    return kq;
  }
  
  void he2(int n,int a[8])
  {
    for(int i=7;i>=0;i--)
      if (n>=(pow(2,i)))
      {
          a[i]=1;
          n-=(pow(2,i));
      }
      else
          a[i]=0;
  }
  
  void he8(int b[3],int a[8])
  {
    b[2]=2*a[7]+a[6];
    b[1]=4*a[5]+2*a[4]+a[3];
    b[0]=4*a[2]+2*a[1]+a[0];
  }
  
  void he16(char c[2],int a[8])
  {
    int m1,m2;
    m1=8*a[7]+4*a[6]+2*a[5]+a[4];
    m2=8*a[3]+4*a[2]+2*a[1]+a[0];
    (m1<10)?(c[1]=48+m1):(c[1]=55+m1);
    (m2<10)?(c[0]=48+m2):(c[0]=55+m2);
  }
  
  void main()
  {
    int n,a[7],b[3];
    char c[2];
    cout<<"Nhi phan \tBat Phan \tThap Phan \tThap luc phan"<<endl;
    for(int i=1;i<=256;i++)
    {
      he2(i,a);
      for(int j=7;j>=0;j--)
        cout<<a[j];
      cout<<"\t";
      he8(b,a);
      for(j=2;j>=0;j--)
        cout<<b[j];
      cout<<"\t\t"<<i<<"\t\t";
      he16(c,a);
      for(j=1;j>=0;j--)
        cout<<c[j];
      cout<<endl;
    }
  }
  
  Bài 4
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
    float kq=4;
    for(float i=3;i<100;i+=2)
    {
      if ((int)(i/2)%2==0)
        kq+=(4/i);
      else
        kq+=(-4/i);
    }
    printf("Pi = %.15f\n",kq);
  }
  Bài 5
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void main()
  {
    cout<<"Canh goc vuong 1 \tCanh goc vuong 2 \tCanh huyen"<<endl;
    for(int i=1;i<250;i++)
      for(int j=1;j<250;j++)
        for(int k=1;k<250;k++)
          if (((k*k+j*j)==(i*i))&&(i+j+k<=500))
              cout<<k<<"\t\t\t"<<j<<"\t\t\t"<<i<<endl;
  }
  Bài 6
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  int floor(float x)
  {
    int nguyen=(int)x;
    if ((x-nguyen)>0.5)
      return (int)(x+1);
    else
      return (int)x;
  }
  
  void main()
  {
    float x;
    cout<<"Nhap 1 so thuc x = ";cin>>x;
    cout<<endl<<"So ban dau la: "<<x<<endl<<"So da lam tron: "<<floor(x)<<endl;
  }
  Bài 7
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void ChuSo(int &n,int x,int a[100])
  {
    n=0;
    while (x>0)
    {
      a[n]=x%10;
      x=x/10;
      n++;
    }
  }
  
  void main()
  {
    int n,x,a[100];
    cout<<"Nhap vao so nguyen x = ";
    cin>>x;
    ChuSo(n,x,a);
    cout<<endl<<"Cac chu so cua "<<x<<" la: \t";
    for(int i=(n-1);i>=0;i--)
      cout<<a[i]<<"\t";
    cout<<endl<<endl;
  }
  Bài 8
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  long GiaiThua(int x)
  {
    if(x==0)
      return 1;
    else
      return (x*GiaiThua(x-1));
  }
  
  void main()
  {
    int x;
    cout<<"Nhap x = ";
    cin>>x;
    long s=GiaiThua(x);
    if(s%3==0)
      cout<<endl<<x<<"! = "<<s<<" = "<<s/3-1<<" + "<<s/3<<" + "<<s/3+1<<endl<<endl;
    else
      cout<<endl<<"Khong the bieu dien "<<x<<"! = "<<s<<" duoi dang 3 so nguyen lien tiep."<<endl<<endl;
  }
  Bài 9
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  int HoanDoi(int x, int a[100])
  {
    int n=0,kq;
    while (x)
    {
      a[n]=x%10;
      x=x/10;
      n++;
    }
    kq=a[0];a[0]=a[n-1];a[n-1]=kq;
    kq=0;
    for(int i=(n-1);i>=0;i--)
      kq=kq*10+a[i];
    return kq;
  }
  
  void main()
  {
    int x,a[100];
    cout<<"Nhap so nguyen x = ";cin>>x;
    cout<<endl<<"Gia tri cua "<<x<<" sau khi hoan doi vi tri dau cuoi la x = "<<HoanDoi(x,a)<<endl;
  }
  Bài 10
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  long Xoa05(long n)
  {
    int a[100],t=0,kq=0;
    do
    {
      if(n%5!=0)
        a[t++]=(n%10);
      n=n/10;
    }while(n);
    for(int i=(t-1);i>=0;i--)
      kq=kq*10+a[i];
    return kq;
  }
  
  void main()
  {
    long n;
    cout<<"Nhap n = ";cin>>n;
    cout<<"So "<<n<<" sau khi bo 0 & 5 la "<<Xoa05(n)<<endl;
  }
  Bài 11
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void main()
  {
    int i=0;
    for(int a=0;a<=20;a++)
      for(int b=0;b<=10;b++)
        for(int c=0;c<=5;c++)
          for(int d=0;d<=2;d++)
            if(a*50000+b*100000+c*200000+d*500000==1000000)
            {
              cout<<"Truong hop "<<++i<<endl;
              cout<<"To 50.000\t Co "<<a<<" to"<<endl;
              cout<<"To 100.000\t Co "<<b<<" to"<<endl;
              cout<<"To 200.000\t Co "<<c<<" to"<<endl;
              cout<<"To 500.000\t Co "<<d<<" to"<<endl<<endl;
            }
  }
  Bài 12
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void inTSSNT(int x)
  {
    cout<<x<<" = ";
    for(int i=2;i<=x;i++)
      if((x%i==0)&&(i!=x))
      {
        cout<<i<<" * ";
        x/=(i--);
      }
    cout<<x<<endl<<endl;
  }
  
  void main()
  {
    int x;
    cout<<"Nhap x = ";cin>>x;
    inTSSNT(x);
  }
  Bài 13
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  int XuatFibo(int k)
  {
    int f1=0,f2=1,f;
    cout<<"Day Fibonacci co "<<k<<" phan tu la: 1, ";
    for(int i=1;i<k-1;i++)
    {
      f=f1+f2;
      cout<<f<<", ";
      f1=f2; f2=f;
    }
    cout<<f1+f2<<"."<<endl;
    return (f1+f2);
  }
  
  void main()
  {
    int k;
    do{cout<<"Nhap so phan tu k = ";cin>>k;}while(k<2);
    cout<<"Phan tu thu "<<k<<" cua day Fibonacci tren = "<<XuatFibo(k)<<endl;  
  }
  Bài 14
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream.h>
  
  void InBo5(int n)
  {
    for(int a=1;a<=(n/5);a++)
      for(int b=a;b<=(n/4);b++)
        for(int c=b;c<=(n/3);c++)
          for(int d=c;d<=(n/2);d++)
            for(int e=d;e<=n;e++)
              if(a+b+c+d+e==n)
                cout<<n<<" = "<<a<<" + "<<b<<" + "<<c<<" + "<<d<<" + "<<e<<endl;
  }
  
  void main()
  {
    int n;
    do{cout<<"Nhap n = ";cin>>n;}while(n<5);
    InBo5(n);
  }

Chia sẻ trang này