1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tiết kiệm băng thông bằng cách tối ưu hóa hình ảnh của bạn Blog

Thảo luận trong 'Thủ thuật' bắt đầu bởi trangon.tn81, 5 Tháng bảy 2010.

 1. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <H1 style="MARGIN: auto 0cm">Tiết kiệm băng thông bằng cách tối ưu hóa hình ảnh của bạn Blog

  Written by Abdulrehman on November 8th, 2008 Người viết: Abdulrehman ngày 08 tháng 11 2008

  It is a well-known fact that 9/10th of your downloading while browsing is of pictures and the bigger their size is the more bandwidth will be used for both the Client and the Server.
  Đó là một thực tế nổi tiếng mà 9/10th tải về của bạn trong khi trình duyệt hiện có của hình ảnh và lớn hơn kích thước của chúng là băng thông hơn sẽ được sử dụng cho cả các khách hàng và các Server.
  Recently I checked out Ken's Blog where he showed the fruit of his 17 years of hard work in building a Lamborghini Countach following a life-long dream.
  Gần đây tôi đã kiểm tra ra Ken's Blog nơi ông đã cho thấy quả của 17 năm của mình làm việc chăm chỉ trong việc xây dựng một Countach Lamborghini sau một giấc mơ dài cuộc sống.
  Now a story like this would grab heaps of Spikey traffic to the website in minutes, and it actually did.
  Bây giờ một câu chuyện như thế này sẽ lấy heaps của Spikey giao thông đến với trang web trong vài phút, và nó thực sự đã làm. It did so to such an extent that the extra traffic cost him $957 because of a limited bandwidth account for which he normally paid $8.
  Nó đã làm như vậy với mức mà các chi phí giao thông thêm anh 957 $ vì một tài khoản băng thông hạn chế mà ông thường trả tiền $ 8.
  Now, others may take out various reasons for this overage bill, but I'd give just two reasons:
  Bây giờ, những người khác có thể đưa ra lý do khác nhau cho các hóa đơn này overage, nhưng anh sẽ chỉ cho hai lý do:
  1. The hosting package had a pretty low bandwidth transfer, ie 300 GB per month. Các gói hosting có băng thông chuyển khá thấp, tức là 300 GB / tháng.
  2. Most images on the website are not optimized and are more than 1 MB per image(Approximately) Hầu hết các hình ảnh trên trang web không được tối ưu hóa và có hơn 1 MB mỗi hình ảnh (khoảng)
  The front page has three of these pictures which means any visitor to the front page would have to simply download more than 3.2 MB to see the Home Page, despite the fact that for such interesting content people always view other pages.
  Các trang có ba trong số những ảnh này có nghĩa là bất kỳ người truy cập vào các trang đã có thể chỉ cần tải về hơn 3,2 MB để xem trang chủ, mặc dù thực tế là như vậy cho mọi người nội dung thú vị luôn luôn xem các trang khác. A dial-up user with a speed of 56K would have to wait 9 Minutes to view the home page. Một người sử dụng dial-up với một tốc độ 56K sẽ phải chờ đợi 9 phút để xem các trang chủ. Whereas, if the same pictures were optimized more than 1.5 MB per visitor could be saved. Trong khi đó, nếu cùng một hình ảnh đã được tối ưu hóa hơn 1,5 MB cho mỗi khách truy cập có thể được cứu. Now probably Ken and people like him do not know how to optimize a picture, so know I'll show you how to optimize a picture for use on a website/blog, you just can't put a picture that you just took from your camera on the website. Bây giờ có lẽ Ken và những người như ông không biết làm thế nào để tối ưu hóa một hình ảnh, do đó, biết tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tối ưu hóa một hình ảnh để sử dụng trên một trang web / blog, bạn chỉ có thể không đặt một hình ảnh mà bạn chỉ cần lấy từ của bạn máy ảnh trên trang web. I'll be using a picture from Ken's home page for this. Tôi sẽ sử dụng một hình ảnh từ trang nhà của Ken cho việc này.
  It is very simple, but you need to have Adobe Photoshop for this which is a professional software used for editing and making new pictures and graphics. Nó rất đơn giản, nhưng bạn cần phải có Adobe Photoshop cho việc này là một phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng để chỉnh sửa và làm mới hình ảnh và đồ họa. Once you have opened it, press Ctrl+O and select the picture you want to optimize. Một khi bạn đã mở nó, bấm Ctrl + O và chọn ảnh bạn muốn tối ưu hóa. Once the picture is opened go to File > Save For Web or press Alt+Shift+Ctrl+S, then you shall be able to get to the screen below and click on the picture below to know what to do next: Một khi các hình ảnh được mở vào File> Save Đối với Web hoặc nhấn Alt + Shift + Ctrl + S, sau đó bạn sẽ có thể đến được với các màn hình bên dưới và click vào hình ảnh dưới đây để biết phải làm gì tiếp theo:

  A simple test on one of his images, below are 2 links the first to the original image, and the second to the same image which was optimized by me, the difference is of 1.13 MB which is a lot: Một thử nghiệm đơn giản trên một trong những hình ảnh của mình, dưới đây là 2 liên kết đầu tiên đến hình ảnh ban đầu, và lần thứ hai vào cùng một hình ảnh đã được tối ưu hóa của tôi, sự khác biệt là của 1,13 MB đó là rất nhiều:
  1. Original Image ( Size = 1362KBs) Original Image (Size = 1362KBs)
  2. Optimized Image ( Size = 122KBs ) Tối ưu hóa hình ảnh (Size = 122KBs)
  View both images, and decide for yourself if you can spot any difference between the two, as there wasn't even a reduction in the size. Xem cả hình ảnh và quyết định cho chính mình nếu bạn có thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt giữa hai, vì có không được ngay cả việc giảm kích thước. It is not only for Ken but some other bloggers also upload their picutres in raw state, so it is better that you follow these easy steps and save your bandwidth. Nó không chỉ cho Ken nhưng một số blogger khác cũng tải lên picutres của họ ở trạng thái nguyên, do đó, nó là tốt hơn bạn nên làm theo các bước đơn giản và tiết kiệm băng thông của bạn. So do yourself and your reader a favor. Vì vậy, bản thân bạn và người đọc của bạn một đặc ân.

  </H1>
 2. cba Member

  Số bài viết: 567
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  cái này có ích đây, tháng vừa rồi diễn đàn đã bị vượt giới hạn, nên mấy ngày cuối tháng không vào được
 3. trangon.tn81 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này