1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

tổng hợp các hàm và câu lệnh trong VB

Thảo luận trong 'Tài liệu đại cương' bắt đầu bởi vanbinh_21, 18 Tháng sáu 2010.

 1. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  Các Phát biểu và hàm chuẩn trong Visual Basic:
  [FONT=&quot]Các hàm xử lý chuỗi trong Vb6[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]Space (Num as Long)[/FONT][FONT=&quot] 'trả về chuỗi chỉ toàn khoảng trống với số khoảng trống được ấn định bởi tham số Num
  VD: str = space (3) ---> str = " "

  String (Num as Long, character) 'trả về một chuõi (theo dạng variant) gồm các ký tự lặp lại. Ký tự lặp lại là ký tự đầu của biểu thức chuổi được truyền ở tham số thứ hai của hàm (character). Tham số thứ nhất (Num) xác nhận số lần lặp lại.
  VD: str = string (5, "a")
  str = string (5, "abc")
  str = string (5, 97)
  cả 3 ví dụ này đều cho ra chuỗi "aaaaa"

  Trim (String) ' cắt các khoảng trống ở 2 đầu chuỗi
  VD: str = Trim (" Yêu em ") ----> str = "Yeu em"

  LTrim (String) ' cắt các khoảng trống ở đầu chuỗi

  RTrim (String) ' cắt các khoảng trống cuối chuõi

  Len ( ) ' trả về chiều dài của chuỗi bao gồm các khoảng trống và các ký tự
  VD: str = Len ("caulacboVB") ---> str = 10

  Mid (string, start as Long, length) ' trích từ tham số 1(string) một chuỗi ở vị trí bắt đầu được xác định bởi tham số 2(start), với số ký tự được qui định bởi tham số 3(length). Nếu bỏ wa tham số length thì hàm Mid sẽ trích đến hết chuỗi.
  VD: str = Mid ("caulacboVB", 1, 8) ---> str = "caulacbo"

  InStr (start, string1, string2, compare) ' trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi con cần tìm trong một chuỗi mẹ. tham số 1(start) xác định vị trí bắt đầu tìm, tham sô 2(string1) là chuỗi mẹ, tham số 3(string2) là chuỗi cần tìm, tham số 4(compare) mặc định là so sánh nhạy ký tự.
  Khi bỏ wa tham số thứ nhất thì vị trí bắt đầu tìm mặc định là 1
  VD: pos = InStr ("caulacboVB", "VB") ---> pos = 9

  InStrRev (StringCheck as string, StringMatch as string, Start as Long, Compare) ' chức năng như InStr nhưng InStrRev hoạt động ngược lại từ cuối chuỗi và cú pháp khác hơn. Cả hai hàm đều là hàm tìm kiếm nhạy ký tự nên cần chú ý chữ thường và chữ HOA. InStrRev thường kết hơp với Mid để tách một tên File khỏi đường dẫn và tên mở rộng.
  VD:
  PathFile = "C:\temp\001.tmp"
  Pos = InStrRev (pathFile, "\")
  PathFile = Mid (PathFile, Pos + 1)
  Pos = InStrRev (PathFile, ".")
  PathFile = Mid (PathFile, 1, Pos - 1) --->PathFile = "001"

  Left (String, Length as Long) ' trích từ đầu một chuỗi của tham số 1(String) với số lượng xác định bởi tham số 2(Length)
  VD: str = Left ("caulacboVB", 6) ---> str = "caulac"

  Right (String, Length as Long) ' như Left nhưng trích ngược từ cuối chuỗi

  Replace (Expression as string, Find as string, Replace as string, start, count, compare) ' tìm trong tham số thứ 1(Expression) một chuỗi xác định bởi tham số 2(Find) và thay thế bằng một chuỗi được đặt ở tham số 3(Replace). Ba tham số còn lại là tùy chọn. Start qui định vị trí bắt đầu tìm chuỗi cần được thay, nếu bỏ wa mặc định la 1. Count qui định số lần thay thế trong chuỗi, nếu bỏ wa mặc định Replace sẽ tìm và thay thế cho đến hết chuỗi.
  VD: str = "bcbcbc"
  tmp = Replace (str, "b", "a") ---> str = "acacac"
  tmp = Replace (str, "b", "a", 2) ---> str = "cacac"
  tmp = Replace (str, "b", "a", 1, 1) ---> str = "acbcbc"

  StrComp (String1, String2, Compare) ' dùng để so sánh 2 chuỗi.
  Trị trả về: (String1 < String2) = -1; (String1 = String2) = 0; (String1 > String2) = 1

  Like ' so sánh 2 chuỗi cho phép sử dụng biệt ngữ ( như dùng ký tự đại diện trong Dos) trị trả về = True nếu tương hợp
  VD: "abcd" Like "*bcd" = True
  "abcd" Like "a?cd" = True
  "a1cd" Like "a#cd" = True
  Chú ý hàm Like mặc định cũng là hàm nhạy ký tự, theo thiết lập Option Compare ở form hoặc module

  Chr(charcode as Long) ' Chuyển mã Ascii thành ký tự
  VD:
  MyChar = Chr(65) ' Returns A.
  MyChar = Chr(97) ' Returns a.
  MyChar = Chr(62) ' Returns >.
  MyChar = Chr(37) ' Returns %.

  Asc(String as String) ' trả về mã Ascii của ký tự
  VD: Asc ("a") = 65

  ChrW(charcode) ' Chuyển mã Ascii thành ký tự (Hỗ trợ Unicode)
  VD: ChrW(&H1EC7) = “ệ”

  AscW (string) ' Chuyển ký tự thành mã Ascii (hỗ trợ Unicode)
  VD: AscW(“ệ”) = 7879 = H1EC7

  LCase(String) ' chuyển đổi chuỗi sang chữ in thường

  UCase (String) ' ngược với LCase

  Join (SourceArray, Delimiter) ' tạo chuỗi mới từ một mảng chuỗi (SourceArray) với các phần tử được phân định bởi tham số Delimiter
  VD: Arr (0) = "a"
  Arr (1) = "b"
  Arr (2)= "c"
  Print Join (Arr, " ") = "a b c"

  Split (Expression as String, Delimiter, Count, Compare) ' tạo mảng chuỗi từ một chuỗi (Expression). Đặt tham số Delimiter để chuyên biệt chỗ ngắt, nếu bỏ wa tham số này mặc định Split sẽ tách tại các khoảng trống của chuỗi. Tham số Count qui định số lần tách. Ba tham số cuối là tùy chọn
  VD: Dim str as string, Arr as Variant
  str = "cau lac bo vb"
  Arr = Split (str) ' dùng For duyệt mảng Arr sẽ cho ra : Arr ( 0 ) = "cau"; Arr ( 1 ) = "lac" ...Arr ( 3 ) = "vb"
  Arr = Split (str, "a") ---> Arr (0) = "c"; Arr (1) = "u l"; Arr (2) = "c bo vb"
  Arr = Split (str, " ", 2) ---> Arr (0) = "cau"; Arr(1) = "lac bo vb"

  Filter (sourcearray, match [, include [, compare]]) ' Lọc mảng sourcesrray với giá trị lọc là match ; include: Lọc đảo (True hoặc False) ; compare: chỉ rõ kiểu dữ liệu để so sánh trong quá trình lọc.
  Dùng cho tham số compare
  vbUseCompareOption = –1 : Chế độ tùy chọn, VB sẽ tự động lựa lọai dữ liệu thích hợp
  vbBinaryCompare = 0 : So sánh nhị phân
  vbTextCompare = 1 : So sánh chuỗi
  vbDatabaseCompare = 2 : So sánh dữ liệu
  VD:
  Dim selNames() As String
  Dim Names(1 To 5) As String
  Names(1) = "A"
  Names(2) = "B"
  Names(3) = "C"
  Names(4) = "D"
  Names(5) = "E"
  selNames = Filter(Names, "A") ' Returns "A"
  selNames = Filter(Names, "B", False) 'Returns "A" , "C", "D", "E"

  StrReverse(expression as String) ' Đảo chuỗi expression
  VD: StrReverse("1234567") ' Returns "7654321"[/FONT]


  CÁC PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN
  a. Cấu trúc chọn lựa IF : IF < Biểu thức Logic điều kiện> THEN
  ‘Khi điều kiện đúng
  ‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện
  ELSE
  ‘Khi điều kiện sai
  ‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện
  END IF
  b. Cấu trúc SELECT CASE :
  SELECT CASE <Biến hay một biểu thức>
  CASE <giá trị nhất của biến hay của 1 biểu thức>
  CASE <giá trị hai của biến hay của 1 biểu thức>

  CASE <giá trị n của biến hay của 1 biểu thức>
  CASE ELSE
  ‘Khi tất cả các giá trị ở trên đều không đúng
  ‘Nội dung các lệnh cần thực hiện
  END SELECT
  CÁC CẤU TRÚC LẶP :
  a. Cấu trúc DO WHILE ... LOOP :
  DO WHILE <Biểu thức điều kiện>
  ‘Các câu lệnh muốn thực thi biểu thức điều kiện còn đúng
  LOOP ‘Quay về DO WHILE để kiểm tra biểu thức điều kiện
  - VB thực hiện vòng lặp này, đầu tiên sẽ kiểm tra biểu thức điều kiện. Nếu Sai, nó sẽ dừng lại vòng lặp ngay và thực hiện câu lệnh kế tiếp còn nếu đúng thì thực hiện các lệnh bên trong. Vậy cấu trúc DO WHILE… LOOP thực hiện các câu lệnh bên trong nó khi điều kiện đúng.

  b. Cấu trúc DO … LOOP UNTIL :
  DO
  ‘Các câu lệnh thực thi
  LOOP UNTIL <Biểu thức điều kiện> ‘Quay về DO nếu điều kiện sai
  - Giống như DO … LOOP WHILE nhưng nó sẽ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện Đúng

  c. Cấu trúc FOR … NEXT
  FOR <Biến = Giá trị đầu> TO <Giá trị cuối> [STEP khoảng tăng]
  ‘ Phần các lệnh thực thi khi biến chưa đạt giá trị cuối
  NEXT Biến

  (Phần Step có thể có hoặc không, VB ngầm hiểu là +1)
  - Cấu trúc này lặp với số lần biết trước, lặp từ Giá trị đầu đến giá trị cuối (giá trị đầu có thể lớn hơn giá trị cuối nếu step <0)

  MỘT SỐ LỆNH :
  1 .EXIT FOR
  Câu lệnh : EXIT FOR
  Lồng vào trong vòng lặp For khi muốn dừng lại vòng lặp bất cứ lúc nào.

  2 .EXIT DO
  Câu lệnh : EXIT DO
  Lồng vào trong vòng lặp có cấu trúc DO khi muốn dừng lại vòng lặp bất cứ lúc nào.

  3 .EXIT sub
  Câu lệnh : EXIT SUB
  Thoát khỏi thủ tục mà bất cứ lúc nào mà không cần thực hiện các lệnh bệnh trong nó.

  4 .END
  - Chấm dứt chương trình ngay, tất cả các cửa sổ chương trình đều đóng lại khi bạn thực hiện thao tác này.

  5. Beep
  - Phát ra tiếng kêu Beep

  6. Lệnh Date :
  Cho phép bạn đặt lại ngày hệ thống, hay lấy ngày hệ thống
  Cú pháp : DATE = <ngày bạn đặt>
  VD: Date = #June 12, 2000#

  7. TIME
  - Cho phép đặt lại giờ hệ thống, hay lấy giờ hệ thống
  Cú pháp : TIME = <Giờ bạn đặt>
  VD: Time = # 5 : 12 : 45 PM #

  8.LOAD
  - Nạp 1 form (dùng nó để mở 1 Form)
  Cú pháp : LOAD <Tên Form>
  Để làm xuất hiện hoặc ẩn đi sử dụng phương thức SHOW, ví dụ form1.Show hay form.Hide

  9. Lệnh ChDrive
  Dùng để đổi ổ đĩa làm việc
  Cú pháp : ChDrive <”Tên ổ đĩa :”>

  10. MkDir
  Dùng để tạo một thư mục mới trên đĩa
  Cú Pháp : MkDir <Đường dẫn>
  Ví dụ : MkDir “D:\Caulacbovb”

  11. Lệnh ChDir

  Lệnh này dùng để thay đổi thư mục làm việc tại ổ đỉa đang làm việc
  Cú pháp : ChDir <”Đường dẫn thư mục”>

  12. Lệnh RmDir :
  Dùng để xóa 1 thư mục rỗng.
  Cú pháp : RmDir <”Đường dẫn thư mục”>

  13. Lệnh KILL
  - Xóa 1 hay nhiều tập tin trên đĩa
  Cú pháp : KILL <”Đường dẫn đền tập tin”>
  Ví dụ : Kill “D:\vinhphuoc.txt”
  Kill “D:\*.txt”

  14. Lệnh NAME :
  Dùng để đổi tên tập tin
  Cú pháp : NAME <”Đường dẫn tập tin cần đổi tên”> AS <”Đường dẫn và tên tệp mới”>
  Ví dụ : NAME “C:\Phuoc.txt” AS “C:\VINHPHUOC91.txt”

  15. Lệnh AppActive
  Dùng để kích hoạt một cửa sổ của một chương trinhg đang chạy trên Windows
  Cú pháp : AppActive title [Wait]
  Wait : Nếu là False thì chương trình sẽ kích hoạt ngay khi thực hiện lệnh gọi này (VB ngầm hiểu là False).
  Ví dụ : AppActive “Microsoft Word”

  MỘT SỐ HÀM :
  Tất cả các hàm đều có dạng : Tên hàm (các đối số)

  1. Hàm Abs (Number)
  Trả về một giá trị là giá trị tuyệt đối của Number

  2. Hàm Sin (Number as Double)
  Trả về một số thực là Sin của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

  3. Hàm Cos (Number as Double)
  Trả về một số thực là Cos của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

  4. Hàm Tan (Number as Double)
  Trả về một số thực là Tan của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

  5. Hàm Atn (Number as Double)
  Trả về một số thực là ArcTan của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

  6. Hàm Int (Number) :
  Trả về phần nguyên của Number nếu nó là số dương, còn nếu số âm thì có giá trị nhỏ hơn phần nguyên 1 đơn vị

  7. Hàm Fix (Number)
  Trả về phần nguyên của Number nếu nó là số dương, còn nếu số âm thì có giá trị lớn hơn phần nguyên 1 đơn vị

  8. Hàm Sgn (Number)
  Trả về một số nguyên
  Nếu Number > 0 sẽ trả về 1
  Nếu Number < 0 sẽ trả về -1
  Nếu Number = 0 sẽ trả về 0

  9. Hàm Sqr (Number)
  Trả về căn bậc hai của Number

  10. Hàm Exp (x)
  Đưa ra e lũy thừa x, e là cơ số Logarit tự nhiên. Hàm trả về một số thực

  11. Hàm Log (x)
  Đưa ra Logarit tự nhiên của x

  12. Hàm Round (Expression [số])
  Hàm này sẽ làm tròn số

  [,số] : số làm tròn qua chấm thập phân.
  VD : Round(9.7) = 10
  Round (9.785 , 2) = 9.79

  13. Rnd (Number) ;
  Tạo 1 số ngẫu nhiên là 1 số thực từ 0 đến Number, với Number là 1 số nguyên.

  14. Hàm Now :
  Hàm này trả về ngày tháng năm và thơi gian hiện hành.

  15. Hàm Day (NgayThangNam)
  Trả về ngày trong NgayThangNam mà bạn ghi.
  Ta thường sử dụng Day(Now) để lấy ngày hệ thống

  16. Hàm Month (NgayThangNam)
  Trả về Tháng trong NgayThangNam mà bạn ghi.
  Ta thường sử dụng Month(Now) để lấy tháng hệ thống

  17. Hàm Year (NgayThangNam)
  Trả về Năm trong NgayThangNam mà bạn ghi.
  Ta thường sử dụng Year(Now) để lấy năm hệ thống

  18. Hàm Weekday (NgayThangNam)
  Trả về ngày thứ mấy trong tuần ứng với NgayThangNam mà bạn nhập vào
  Ta có thể sử dụng Weekday(Now) để lấy thứ của ngày hiện tại

  19. Hàm Hour (ThoiGian)
  Trả về giờ ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
  Ta có thể sử dụng Hour(Now) để lấy giờ của hệ thống hiện tại
  20. Hàm Minute (ThoiGian)
  Trả về phút ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
  Ta có thể sử dụng Minute(Now) để lấy phút của hệ thống hiện tại
  21. Hàm Second (ThoiGian)

  Trả về giây ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
  Ta có thể sử dụng Second(Now) để lấy giây của hệ thống hiện tại

  22. Hàm Replace(chuoi, chuoicantim, chuoithaythe, Vitrithaythe, solanthaythe)
  Hàm này sẽ trả về một chuỗi mới theo ý nghĩa như trên. Ví dụ
  Replace(“2322” , ”2” , “5” , 1 , 2) = “5352”
  Replace(“2322” , ”2” , “5” , 2 , 2) = “355”

  23. Hàm Val(String)

  Hàm này có tác dụng đổi 1 chuỗi thành 1 số, nếu chuỗi nãy có kí tự đầu là ký tự thì sẽ trả về 0
  24. Hàm Str (Number)
  Ngược lại Hàm Val.
  Hàm này có tác dụng đổi 1 số thành 1 chuỗi.

  25 Hàm QBColor (color)
  Sẽ cho bạn màu của một đối tượng nào đó, thể hiện từ 0 đến 15.
  Ví dụ : QBColor (0) sẽ cho màu đen, QBColor (4) sẽ cho màu đỏ ,…

  26. Hàm RGB (Red, Green, Blue)
  Chọn một màu theo một tỉ lệ nào đó ngoài các màu từ 0 – 15. Nó sẽ là sự kết hợp của 3 màu.

  27. Hàm Asc (String)
  Sẽ trả về một con số, con số này là mã ASCII của kí tự String, nếu là một chuỗi gồm nhiều kí tự thì kí tự sẽ lấy kí tự đầu tiên.

  28. Hàm Chr(CharCode)

  Hàm trả về một kí tự tương ứng với một mã ASCII nào đó.
  ChrCode là mã ASCII của kí tự mà bạn cần biết

  29. Hàm Len (String)
  Trả về dộ dài của chuỗi String, kể cả khoảng trắng

  30. Hàm Ltrim (String)
  Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên trái chuỗi String

  31. Hàm Rtrim (String)
  Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên phải chuỗi String

  32. Hàm Trim (String)
  Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên trái và bên phải chuỗi String

  33. Hàm Left (String,n)
  Trả về một chuỗi kí tự (kể cả khoảng trắng) được cắt từ bên trái của chuỗi String, số kí tự cắt lấy là n.

  34. Hàm Right (String,n)

  Trả về một chuỗi kí tự (kể cả khoảng trắng) được cắt từ bên phải của chuỗi String, số kí tự cắt lấy là n.

  35. Hàm MID (String, Start, [Length])
  Trả về một chuỗi, chuỗi này được lấy từ chuỗi String và bắt đầu từ Start và lấy Length ký tự
  Nếu Length bỏ trông hoặc lớn hơn độ dài String thì coi như lấy từ vị trí Start cho đến hến.

  36. Hàm Space (Number)
  Hàm trả về một chuỗi gồm Number khoảng trắng

  37. Hàm String (Number, Character)
  Trả về một chuỗi gồm Number kí tự giống nhau và giống Character

  38. Hàm InStr (Start, String1, String2, Compare)

  Hàm này dùng để tìm một chuỗi con có nằm trong chuỗi mẹ hay không, nếu tìm thấy thì sẽ cho biết nằm ở vì trí thứ mấy của chuỗi mẹ.

  Start : Tìm bắt đầu từ vị trí Start trong chuỗi mẹ, nếu không ghi thì tìm ở vị trí đầu tiên
  String1: Chuỗi mẹ
  String2 : Chuỗi con
  Compare : có các giá trị 0, 1, 2
  + 0 : so sánh chính xác từng kí tự, đây là giá trị mặc nhiên
  + 1 : So sánh không phân biệt chữ hoa và chữ thường
  + 2 : chỉ dùng trong khi lập trình cho MS Access
  * Khi dùng đến đối số Compare thì đối số Start không được bỏ trông

  39. Hàm Ucase (String)
  Trả về mộy chuỗi kí tự viết hoa của chuỗi String

  40. Hàm Lcase (String)
  Trả về một chuỗi kí tự viết thường của chuỗi String

  41. Hàm Format (Value, format)
  Hàm này dùng để định dạng theo ý của bạn
  Value : Giá trị cần định dạng
  Format : Các kí hiệu định dạng.
  0 nếu có giá trị thì thể hiện giá trị đó, nếu không có thì ghi số 0. Nêu số 0 ít hơn thì giá trị vẫn được ghi đầy đủ
  # : Thể hiện các giá trị tương ứng, nếu kí tự số ở vị trí đó không có thì bỏ qua, nếu # ít hơn thì giá trị vẫn được ghi đầy đủ.
  $ : Dấu $ bạn có thể dùng chung với số 0 hay #
  . : Dấu ngăn cách phần thập phân
  , : Dấu ngăn cách phần nghìn
  % : Khi có kí hiệu phần trăm này trong đối số Format, con số sẽ tự thêm % vào sau
  dd/mm/yyyy : Định dạng Ngày Tháng Năm, với đối số Value = Now
  hh:mm:ss AM/PM : Định dạng Giờ phút giây theo dạng, với đối số Value = Now
  hh:mm:ss AM/PM dd/mm/yyyy : Định dạng Giờ phút giây vừa định dạng ngày tháng năm theo dạng, với đối số Value = Now
  hh:mm : Định dạng chỉ có giờ và phút với Value=Now.

  Ví dụ :
  Format(12345.5 , “0000000.00”) = “012345.50”
  Format(12345.5, “######.##”) = “12345.5”
  Format(12345.5, “$###.##”) = “$12345.5”
  Format(0.34, “###%”) = “34%”

  42. Hàm IIF(<Điều kiện>, Truepart, Falsepart)
  Hàm này sẽ trả về giá trị truepart nếu điều kiện đúng và cho False khi điều kiện sai
  Hàm này là cách viết ngắn họn của IF…END IF

  Ví dụ txt1.text = IFF(x<400,”Lương bạn còn thấp”,”Bạn đã có lương cao”)

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này