1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tổng hợp tài liệu Thực Tập Sư Phạm Nghề

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi HiepKhachHanh, 12 Tháng tư 2010.

 1. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  CAÁU TRUÙC MOÄT BAÙO CAÙO
  PHUÙC TRÌNH THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM
  TRANG BÌA
  LÔØI NOÙI ÑAÀU
  LÔØI CAÙM ÔN
  NHAÄN XEÙT GVHD CHUYEÂN MOÂN
  NHAÄN XEÙT GVHD SÖ PHAÏM
  MUÏC LUÏC
  TRÌNH BAØY NOÄI DUNG TRANG
  A- PHAÀN GIÔÙI THIEÄU
  1- MUÏC TIEÂU CUÛA ÑÔÏT THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM
  2- NOÄI QUI THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM
  3- GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ TRÖÔØNG THAM GIA TTSP
  3.1 - Giôùi thieäu toång quan veà hoïat ñoäng cuûa tröôøng tham gia TTSP
  3.2 - Sô ñoà toå chöùc nhaø tröôøng
  3.3 - Qui moâ ñaøo taïo, ñoái töôïng tuyeån sinh, muïc tieâu ñaøo taïo
  3.4 - Chöông trình ñaøo taïo ngaønh ñang tham gia TTSP

  B – PHAÀN NOÄI DUNG
  1 – KEÁ HOAÏCH THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM
  1.1 – tuaàn 1
  1.2 – tuaàn 2
  1.3 – tuaàn 3

  2 - THÔØI KHOÙA BIEÅU GIAÛNG DAÏY
  3 - TAØI LIEÄU GIAÛNG DAÏY
  3.1 - Giaùo aùn ( Coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa GVHDCM)
  3.2 - Giaùo trình (baøi giaûng )
  3.3 - Phieáu döï giôø
  3.4 - Phöông tieän daïy hoïc (neáu coù)

  C – PHAÀN KEÁT LUAÄN
  1 – TÖÏ NHAÄN XEÙT GIAÙO SINH
  2 – ÑEÀ NGHÒ CUÛA GIAÙO SINH

  HEÁT
 2. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  MAÃU GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT
  BOÄ/ SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
  Tröôøng………….
  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
  GIAÙO AÙN DAÏY LYÙ THUYEÁT
  Moân daïy:
  Lôùp daïy:
  Teân baøi giaûng :
  Giaùo aùn soá :
  Soá tieát giaûng :
  Phoøng hoïc :
  Ngaøy daïy :
  A. CHUAÅN BÒ
  1. Muïc tieâu daïy hoïc:
  2. Phöông tieän daïy hoïc:
  3.
  B. TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY
  1. OÅN ÑÒNH LÔÙP
  a. Ñieåm danh lôùp :
  b. Noäi dung caàn phoå bieán :
  Phuùt
  2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ
  a. Phöông phaùp kieåm tra :
  b. Soá hoïc sinh döïï kieán seõ kieåm tra :
  c. Caâu hoûi kieåm tra :
  d. Ñaùp aùn caâu hoûi :
  Phuùt
  3. GIAÛNG BAØI MÔÙI
  a. Giôùi thieäu baøi môùi :
  b. Tieán trình giaûng baøi môùi
  Phuùt
  Noäi dung vaø phöông phaùp trình baøy chi tieát theo baûng sau :
  Caùch thöù 1
  Thôøi gian
  Noäi dung baøi giaûng
  Hoïat ñoäng
  Ghi chuù
  Cuûa giaùo vieân
  Cuûa hoïc vieân
  Caùch thöù 2

  Thôøi gian
  Noäi dung baøi giaûng
  Phöông phaùp
  Phöông tieän
  Ghi chuù

  Caùch thöù n

  4. CUÛNG COÁ BAØI
  Phuùt
  5. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP VEÀ NHAØ
  Noäi dung :
  Phuùt
  C. RUÙT KINH NGHIEÄM
  Veà noäi dung, thôøi gian vaø phöông phaùp :
  Ngaøy thaùng naêm
  Tröôûng boä moân
  Ngaøy thaùng naêm
  Giaùo vieân
 3. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  MAÃU GIAÙO AÙN THÖÏC HAØNH
  BOÄ/ SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
  Tröôøng………….
  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
  GIAÙO AÙN DAÏY THÖÏC HAØNH
  Moân daïy:
  Lôùp daïy:
  Giaùo aùn soá :
  Soá tieát höôùng daãn :
  xöôûng :
  Ngaøy daïy :
  Teân baøi thöïc haønh :
  Phaàn A: CHUAÅN BÒ t
  Muïc tieâu daïy hoïc:


  Saûn phaåm öùng duïng :


  Phöông tieän daïy hoïc, duïng cuï vaø thieát bò caàn thieát :
  Hình thöùc toå chöùc lôùp:
  PhaànB: QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
  I. OÅn ñònh lôùp Thời gian
  II. Kieåm tra, nhaän xeùt baøi cuõ Thời gian
  III. Höôùng daãn baøi môùi Thời gian

  1.Ñaët vaán ñeà, giôùi thieäu baøi thöïc haønh


  2. Tieán trình höôùng daãn

  Thời gian
  Nội dung
  Hoạt động
  Ghi chuù
  Giaùo vieân
  Hoïc sinh


  • Höôùng daãn ban ñaàu
  (Noäi dung lyù thuyeát ngheà, qui trình thực hành ....)

  b. Höôùng daãn thöôøng xuyeân
  - Theo doõi, uoán naén caùc thao taùc cho hoïc vieân
  - Quan taâm tôùi caùc hoïc vieân yeáu, ñaëc bieät
  - Phaùt hieän sai xoùt, höôùng daãn khaéc phuïc
  - Nhaéc nhôû an toøan lao ñoäng thöôøng xuyeân

  c. höôùng daãn keát thuùc
  - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp
  - Thao taùc cuûa hoïc vieân
  - Chaáp haønh giôø giaác, qui ñònh xöôûng
  - Nhöõng coâng vieäc hoïc vieân caàn chuaån bò cho hoâm sau  Phaàn C: RUÙT KINH NGHIEÄM
  I. Veà thôøi gian, noäi dung
  II. Phöông phaùp vaø caùch toå chöùc thöïc haønh


  Ngaøy thaùng naêm
  Tröôûng boä moân
  Ngaøy thaùng naêm
  Giaùo vieân
 4. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18

Chia sẻ trang này