1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

VĐK GIỮA KỲ- Điều khiển tốc độ động cơ bằng biến trở hiển thi led 7 đoạn

Thảo luận trong 'Báo cáo giửa kỳ' bắt đầu bởi phithien1202, 15 Tháng một 2010.

 1. phithien1202 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ và tên: Nguyễn Bá Lực
  MSSV: 05111060
  Lớp: 051111A

  Ý tưởng đề tài: Dùng ADC và PWM trong Atmega8 để điều khiển tốc độ động cơ bằng biến trở sau đó cho hiển thị tốc độ ra led 7 đoạn.

  Mô hình thực tế:
  [IMG]


  Sơ đồ nguyên lý:
  [IMG]

  Những vấn đề đã giải quyết được:đã điều khiển thành công tốc độ của động cơ bằng biến trở.
  Những vấn đề chưa giải quyết được:chưa hiển thị được một cách chính xác tốc độ của động cơ.sẽ giải quyết trong thời gian tới
  Sơ đồ nguyên lý và bài báo cáo: http://www.mediafire.com/?dyoi1ntn1lo
 2. hongphilong0511 New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. lucnguyen New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. hungcdt05 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Code:
  /*****************************************************
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com

  Project :
  Version :
  Date : 1/9/2010
  Author : F4CG
  Company : F4CG
  Comments:


  Chip type : ATmega8
  Program type : Application
  Clock frequency : 12.000000 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 256
  *****************************************************/

  #include <mega8.h>
  #include <delay.h>
  void layma(unsigned char x)
  {
  switch(x)
  {
  case 0:

  PORTD.1=PORTD.0=PORTD.6=PORTD.5=PORTD.3=PORTD.2=0;
  PORTC.5=PORTD.7=1;
  break;

  case 1:

  PORTC.5=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.5=PORTD.3=PORTD.0=1;
  PORTD.2=PORTD.1=0;
  break;

  case 2:

  PORTC.5=PORTD.6=PORTD.2=1;
  PORTD.1=PORTD.0=PORTD.5=PORTD.3=PORTD.7=0;
  break;

  case 3: // So 0

  PORTD.7=PORTD.3=PORTD.2=PORTD.1=PORTD.0=0;
  PORTC.5=PORTD.6=PORTD.5=1;
  break;

  case 4: // So 0

  PORTC.5=PORTD.5=PORTD.3=PORTD.0=1;
  PORTD.7=PORTD.6=0;
  PORTD.1=PORTD.2=0;
  break;

  case 5: // So 0

  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.3=PORTD.2=0;
  PORTD.1=PORTC.5=PORTD.5=1;
  break;

  case 6: // So 0

  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.3=PORTD.2=PORTD.5=0;
  PORTD.1=PORTC.5=1;
  break;

  case 7: // So 0

  PORTC.5=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.3=PORTD.5=1;
  PORTD.1=PORTD.0=PORTD.2=0;
  break;

  case 8: // So 0

  PORTD.7=PORTD.6=PORTD.5=PORTD.3=PORTD.2=PORTD.1=PORTD.0=0;
  PORTC.5=1;
  break;

  case 9: // So 0

  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.1=PORTD.3=PORTD.2=0;
  PORTC.5=PORTD.5=1;
  break;

  }
  }
  void hienthi(int n)
  {
  int a,b,c,d; // Lay cac so cac hang
  a= n/1000; // lay hang nghin
  b=(n-a*1000)/100; // lay hang tram
  c=(n-a*1000-b*100)/10; // lay hang chuc
  d=(n-a*1000-b*100-c*10);// lay hang don vi
  // Quet led
  PORTC.1=0;
  PORTC.2=PORTC.3=PORTC.4=1;
  layma(d); // lay ma hang don vi
  delay_us(50); // tre
  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.1=PORTD.3=PORTD.2=PORTC.5=PORTD.5=1; // tat toan bo led
  PORTC.2=0;
  PORTC.1=PORTC.3=PORTC.4=1; // led thu hai
  layma(c); // lay ma hang chuc
  delay_us(50); // tre
  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.1=PORTD.3=PORTD.2=PORTC.5=PORTD.5=1; // tat toan bo led
  PORTC.3=0;
  PORTC.2=PORTC.1=PORTC.4=1; // led thu ba
  layma(b); // lay ma hang tram
  delay_us(50); // tre
  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.1=PORTD.3=PORTD.2=PORTC.5=PORTD.5=1; // tat toan bo led
  PORTC.4=0;
  PORTC.2=PORTC.3=PORTC.1=1; // led thu tu
  layma(a); // lay ma hang nghin
  delay_us(50); // tre
  PORTD.0=PORTD.7=PORTD.6=PORTD.1=PORTD.3=PORTD.2=PORTC.5=PORTD.5=1; // tat toan bo led
  }

  #define FIRST_ADC_INPUT 0
  #define LAST_ADC_INPUT 0
  unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
  #define ADC_VREF_TYPE 0x00

  // ADC interrupt service routine
  // with auto input scanning
  interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
  {
  register static unsigned char input_index=0;
  // Read the AD conversion result
  adc_data[input_index]=ADCW;
  // Select next ADC input
  if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
  input_index=0;
  ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
  // Start the AD conversion
  ADCSRA|=0x40;
  }

  // Declare your global variables here
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  int i;
  // Input/Output Ports initialization
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x02;

  // Port C initialization
  // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0xff;
  DDRC=0x3e;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0xef;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 12000.000 kHz
  // Mode: Ph. correct PWM top=03FFh
  // OC1A output: Non-Inv.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x83;
  TCCR1B=0x01;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  MCUCR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // ADC initialization
  // ADC Clock frequency: 187.500 kHz
  // ADC Voltage Reference: AREF pin
  ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
  ADCSRA=0xCE;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  // Place your code here
  OCR1A=adc_data[0];
  while (i<1000) //cho hien thi lien tuc de ko bi tat
  {
  hienthi(OCR1A);
  i++;
  }

  };
  }
 5. Bboy New Member

  Số bài viết: 11
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Code có nhiều đoạn thừa quá.
  Anh nên xóa đi các đoạn code thừa
  Em thấy ý tưởng này hay nhưng nếu xuất lên LCD thì sẽ đẹp và nhiều thông tin hơn
 6. lethanhtungtdh31 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  anh có thể cho biết là chương trình của atmega16 và atmega8 co giống nhau không?
  nếu khác thi xin anh cho e xin chương trình và sơ đồ nguyên lý
  cảm ơn nhiều
 7. duclinh1311 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này