1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

xin tài liệu môn tư tưởng HCM.

Thảo luận trong 'Tài liệu đại cương' bắt đầu bởi lephuoc11, 19 Tháng ba 2012.

 1. lephuoc11 New Member

  Số bài viết: 193
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  a c nào có đề cương ôn thi cuối kì môn tư tưởng HCM k?cho e xin với!thaks nhìu nha!
 2. klord Member

  Số bài viết: 104
  Đã được thích: 4
  Điểm thành tích: 18
  Câu 1: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?.
  1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Câu2 : Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 77 năm qua?.
  1. Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 77 năm qua?.

  Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí M inh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay?.
  a. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
  b. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  Câu 4: Phân tích và chứng minh bằng thực tiễn lịch sử Việt Nam những luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc?.

  Câu 5: Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Đảng ta vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?.
  a. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH.
  b. Những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
  c. Đảng ta vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay.

  Câu 6: Vì sao Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng”?.

  Câu 7: Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng? Liên hệ tư tưởng của Người về đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay?.
  1. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng.
  2. Liên hệ tư tưởng của Người về đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay.

  Câu 8: Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc?.

  Câu 9: Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa cần lưu ý những vấn đề gì khi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc?.
  a. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
  b. Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cần lưu ý những vấn đề gì khi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

  Câu 10: Phân tích làm sáng tỏ những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá? Vận dụng những quan điểm đó của Người vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay?.
  1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá.
  b. Vận dụng những quan điểm đó của Người vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay?.

  Câu 11: Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam?.

  Câu 12: Phân tích những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam? Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đảng của Người vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay?.
  a. Nhứng nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.
  b. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đảng của Người vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay?

  Câu 13: Quá trình lựa chọn, hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân? ý nghĩa của việc hình thành tư tưởng Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam của Hồ Chí Minh?.
  1. Quá trình lựa chọn, hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  2. ý nghĩa của việc hình thành tư tưởng Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam của Hồ Chí Minh.

  Câu 14: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân? Vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng Nhà nước ta hiện nay như thế nào?.
  a. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  b. Vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng Nhà nước ta hiện nay như thế nào?.

  Câu 15: Những thuận lợi, nguy cơ và thách thức đối với nhân dân ta ngày nay? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với giai đoạn cách mạng hiện nay ở Việt Nam?.
  1. Những thuận lợi, nguy cơ và thách thức đối với nhân dân ta ngày nay.
  2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với giai đoạn cách mạng hiện
  nay ở Việt Nam?

Chia sẻ trang này